ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 11.12.2014

Особлива інформація на 10.12.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова лiквiдацiйної комiсiї

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фенюк Iван Романович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

10.12.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм Цюрупи"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 13543, с.Андрушки Попiльнянський район Житомирська область, вул.Заводська буд.5
4. Код за ЄДРПОУ 00372368
5. Міжміський код та телефон, факс (04137) 76 340, (04137)76 336
6. Електронна поштова адреса office-center@cygnet.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

09.12.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

205, Бюлетень"Цiннi папериУкраїни"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

11.12.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

tsurupa.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

11.12.2014

(дата)