ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 11.12.2014

Особлива інформація на 10.12.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової радиГорбач Євгенiй АнатолiйовичНМ, 442816, 25.01.2013, Прилуцький МВ УДМС України в Чернiгiвськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Горбач Євгенiй Анатолiйович (паспорт НМ 442816 виданий Прилуцьким МВ УДМС України в Чернiгiвськiй обл. 25.01.2013р.Припинено повноваження згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 10.12.2014р. (кворум _98.9976%).Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%.Пiдстава для змiн-прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.На данiй посадi перебував з 25.11.2013р.по 10.12.2014р
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиСухiнiн Максим АндрiйовичЕО, 771766, 30.11.1999, ПервомайськимМВ УМВС України в Миколаївськiй обл.0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Сухiнiн Максим Андрiйович (паспортЕО 771766 виданий Первомайським м МВ МВ УМВС України в Миколаївськiй обл. 24.11.1999р).Пирипинено повноваження згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 10.12.2014р. (кворум 98.9976%).Пiдстава для змiн-прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.На данiй посадi перебував з 25.11.2013р. по 10.12.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Наглядової радиШеремет Захар ВiкторовичМЕ, 333908, 10.10.2003, Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Шеремет Захар Вiкторович (паспортМЕ 333908 виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м.Києвi 10.10.2003р).Припинено повноваження згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 10.12.2014р. (кворум98.9976%)Пiдстава для змiн- прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства. Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 25.11.2013р. по10.12.2014р.
д/нПрипинено повноваженняГенеральний директорФенюк Iван РомановичКР, 343545, 01.07.1998, Заставнiвський РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi0
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директо Фенюк Iван Романович (паспорт КР 343545 виданий Заставнiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. 01.07.1998р.)) Припинено повноваження згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 10.12.2014р(кворум98.9976%).Пiдстава для змiн-прийняття рiшення про лiквiдацiю Товариства.Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На данiй посадi перебував з 09.06.2012р.
д/нОбраноГолова лiквiдацiйної комiсiїФенюк Iван РомановичКР, 343545, 01.07.1998, Заставнiвський РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл.0
Зміст інформації:
Фенюк Iван Романович (паспорт КР "343545 виданий Заставнiвським РВУМВС України в Чернiвецькiй обл. 01.07.1998р.) обрано 10.12.2014р. на посаду голови лiквiдацiйної комiсiї обрано рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"( Кворум 98,9976%).Посадова особу призначено на термiн до закiнчення процедури лiквiдацiї товариства.Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн - рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства про обрання членiв лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи". Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв:Головний iнженер ТОВ "Козiвський цукровий завод " (21.05.2009-10.08.2011р.),технiчний директор ПП "Кряж"(16.08.20011-23.05.2012р.).генеральний директор ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи"(09.06.2012-10.12.2014р.)
д/нОбраноЧлен лiквiдацiйної комiсiїБабiйчук Ольга СтепанiвнаВМ, 091026, 31.01.1996, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.0
Зміст інформації:
Бабiйчук Ольга Степанiвна (паспорт ВМ 091026 виданий Попiльнянським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 31.01.1996р.) обрано 10.12.2014р. на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"( Кворум98,9976%).Посадова особу призначено на термiн до закiнчення процедури лiквiдацiї товариства.Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн - рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства про обрання членiв лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи". Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв:голова профкомiтету ППО "ВАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи та ПСП iм Цюрупи (08.02.2000-01.05.2012р.),заступник директора по звязках з громадськiстю(02.05.2012-31.12.2012р.).Заступник директора зi звязкiв з громадськiстю ТОВ "Сiгнет-Центр"( з 01.01.2013р.)
д/нОбраноЧлен лiквiдацiйної комiсiїНиколенко Людмила ВолодимирiвнаВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.0
Зміст інформації:
Николенко Людмила Володимирiвна (паспорт ВМ 571935 виданий Попiльнянським РВУМВС України в Житомирськiй обл. 21.09.1998р.) обрано 10.12.2014р. на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"( Кворум98,9976%).Посадова особу призначено на термiн до закiнчення процедури лiквiдацiї товариства.Володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,00%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обгрунтування змiн - рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства про обрання членiв лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи". Iншi посади,якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв:головний бухгалтер ВАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"( 24.11.2008р.-19.05.2011р.).Головний бухгалтер ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи" 3 19.05.2011р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.