ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Особлива інформація на 29.04.2013

Титульний аркуш Повідомлення

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фенюк Iван Романович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.04.2013

(дата)Особлива інформація емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм Цюрупи"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження 13543, с.Андрушки, вул.Заводська ,буд.5
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00372368
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04137)76-340, (04137)5-17-27
1.6. Електронна поштова адреса office-center@cygnet.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

2.1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.04.2013

(дата)

2.2. Повідомлення опубліковано у

д/н, Бюлетень.Цiннi папери

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.04.2013

(дата)


2.3. Повідомлення розміщено на сторінці

tsyurupa.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2013

(дата)

( Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1482 від 20.10.2011 )