ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Особлива інформація на 22.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1д/н22.04.2016 Компанiя АНТЕУС ЛIМIТЕД(ANTEUSE LIMITED)29365425.827382.6005
Зміст інформації:
22 квiтня 2016 року емiтент ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи" отримав вiд Центрального депозитарiю ПАТ"НДУ" Перелiк акцiонерiв,якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства станом на 21,04.2016р. у звязку з чим емiтенту стало вiдомо про збiльшення акцiй у акцiонера якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй товариства, а саме: у акцiонера,юридичної особи Компанiї "АНТЕУС ЛIМIТЕД( (ANTEUSE LIMITED)( код 293654,мiсце знаходженняАфродiтiс 25, 2-й поверх,м.Нiкосiя,Кiпр,1060) розмiр пакета збiльшився.До змiни володiв пакетом 43945шт.простих iменних акцiй,розмiр частки 25,8273% в загальнiй кiлькостi акцiй та30,9180 в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.Пiсля змiни кiлькiсть акцiй становить 140544шт.простих iменних акцiй, розмiр частки 82,6005% в зазагальнiй кiлькостi акцiй та 98,8813% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.