ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Фенюк Iван Романович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи"
1.2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00372368
1.4. Місцезнаходження УКРАЇНА, Житомирська область, Попiльнянський р-н,, с.Андрушки, 13543, вул.Заводська, 5
1.5. Міжміський код та телефон, факс (04137) 76-340, 76-390, (04137) 51-727
1.6. Електронна поштова адреса емітента office-center@cygnet.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2.2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Бюлетень ЦП України

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

tsyurupa.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)