ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватна аудиторська фiрма"Основа"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30853920
Місцезнаходження д/н, Житомирська область, Корольовський р-н,, м.Житомир,, 10030, вул.Київська, 74, кв.58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2386
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0412-22-34-67
Факс н/д
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Фiнансовi консультацiї,iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПрАТ "ВДЦП"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження д/н, м. Київ, н/д,, м.Київ,, 04107, вул.Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон 044-585-42-40
Факс 044-585-42-41
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть-надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв незалежно вiд форми їх випуску, вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах,обслуговування операцiй на цих рахунках(включаючи клiринг i розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв) та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Комерцiйний Банк "Хрещатик"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19362459
Місцезнаходження д/н, м. Київ, н/д,, м.Київ,, 01001, вул.Хрещатик, 8-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ №580077
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.12.2012
Міжміський код та телефон 0412-42-38-44
Факс 0412-42-38-44
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв- дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв,обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, н/д,, м.Київ,, 01001, вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.12.2012
Міжміський код та телефон 044-279-66-51
Факс 044-279-13-22
Вид діяльності депозитаргна дiяльнiсть
Опис Надання емiтенту послуг щодо вдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах.обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговуваннв операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв.