ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Цукровий завод побудовано у 1861 роцi. З того часу завод мав декiлька етапiв реконструкцiй та модернiзацiй. У 1999 роцi введено в дiю нове мийне вiддiлення. У 2000 роцi - введенi в дiю 2 фiльтри МЕКО-1200. У 2001 роцi - введено в дiю новий сокоочисний цех. У 2004 роцi автоматизовано процес дифузiї впровадженням контролера та комп'ютера, проведено реконструкцiю 1 поверху мийного вiддiлення, виконано реконструкцiю конденсатного господарства з удосконаленням конденсатної схеми, проведено замiну футеровки вапнякової печi та виконанi рекомендованi ТОВ "Блок-цукор" роботи по сокоочисному вiддiленню. У 2005 роцi проведено реконструцiю бурякомийного вiддiлення з замiною елеватора на ЕДС-700. У 2007 роцi проведено капiтальний ремонт магнитних сепараторiв перед бурякоелеватором. Капiтальний ремонт фундаментiв пiд насоси СКО на МЕКО. У 2008 роцi проведено ремонт станцiї фiльтрацiї, сокоцеху та часткове тракту подачi, мийного вiддiлення. У 2009 роцi проведено ремонт тракта подачi, станцiї дефекосатурацiї. ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" засноване згiдно рiшення засновникiв - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92р. №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" №57-93 вiд 20.05.93р. Загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011 року (протокол №18) прийнято рiшення про приведення статусу товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", тому ВАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" перетворене в публiчне акцiонерне товариство. ПАТ являється повним правонаступником ВАТ"Цукровий завод iм. Цюрупи" i здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попiльнянською РДА 17 травня 2012 року (за № 1 297 105 0012 000004) Статутом в новiй редакцiї. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. У 2012 роцi важливих подiй розвитку: злиття, подiлу, приєднання не вiдбувалося.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом ПАТ "Цукровий завод iменi Цюрупи" є правонаступником орендного пiдприємства "Цукровий завод iменi Цюрупи". Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв немає. Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 17.07.2004р. введено одноособове управлiння через посаду Генерального директора. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi за звiтний перiод не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) БО в товариствi здiйснюється згiдно прийнятої на пiдставi наказу №1/1 вiд 03 сiчня 2012 року ОП, змiст якої в цiлому вiдповiдає вимогам ЗУ № 996-ХIV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Роздiлом I цього наказу передбачено, що в 2012 роцi БО ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв БО, затвердженого наказом МФУ №291 вiд 30.11.99 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 09.12.2011 №1591) з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi ПАТ для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за 2011 рiк не трансформувалась, отже порiвняльнi данi за вимогами МСФЗ вiдсутнi. Залишки у звiтностi станом на 01.01.2012 року приведенi у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ. Таким чином, датою першого застосування МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. БО ведеться в Головнiй книзi, складенiй на основi первинних бухгалтерських документiв iз застосуванням програмного забезпечення "1С:Бухгалтерiя". Облiк являється безперервним, а вiдображення господарських операцiй станом на 31.12.2012 року, адекватним. Прийнята товариством ОП та система БО в цiлому вiдповiдають конкретним обставинам функцiонування пiдприємства та не суперечать чинному українському законодавству та МСФЗ-МСБО. Протягом 2012 року товариство перебувало на загальнiй системi оподаткування.
Текст аудиторського висновку Незалежним сертифiкованим аудитором, директором ПАФ "Основа" Стасюк Н.В. здiйснено аудиторську перевiрку для задоволення iнформацiйних потреб користувачiв на предмет достовiрностi рiчної фiнансової звiтностi (надалi _ РФЗ) емiтента станом на 31.12.12, що включає: - баланс пiдприємства станом на 31.12.2012 року; - звiт про фiнансовi результати за рiк, що скiнчився 31.12.2012 р.; - звiт про рух грошових коштiв; - звiт про власний капiтал; - примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдностi вимогам чинного українського законодавства по складанню звiтностi i розкриттю iнформацiї публiчного акцiонерного товариства "Цукровий завод iм. Цюрупи" за 2012 рiк. IНФОРМАЦIЯ ПРО ЕМIТЕНТА ПАТ (ВАТ) "Цукровий завод iм. Цюрупи" (далi по тексту _ товариство)?засноване згiдно рiшення засновникiв _ держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92 №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" №57-93 вiд 20.05.93. Загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011 року (протокол №18) прийнято рiшення про приведення статусу товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", тому ВАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" перетворене в публiчне акцiонерне товариство. ПАТ являється повним правонаступником ВАТ"Цукровий завод iм. Цюрупи" i здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попiльнянською РДА 17 травня 2012 року (за № 1 297 105 0012 000004) Статутом в новiй редакцiї. Органiзацiйно-правова форма (КОПФГ _ 230) та найменування емiтента українською мовою Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" (ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи") Найменування емiтента англiйською мовою Open Joint-stock Company "Tsyurupa Sugar Mill" (JSC "Tsyurupa Sugar Mill") Код ЄДРПОУ 00372368 Дата первинної реєстрацiї 03 квiтня 1995 р за № 1 297 120 0000 000004 Дата останньої виписки з ЄДР серiя ААВ №042459 вiд 12.06.12, №12971070015000004 Мiсце вчинення реєстрацiйної дiї Попiльнянська райдержадмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 13543, Україна, Житомирська обл., Попiльнянський р-н, с.Андрушки, вул. Заводська, 5 Телефон / факс (4137) 7-63-40, 7-63-90 / 5-17-27 Е-mail office-center@cygnet.com.ua Поточний рахунок (основний) 2600901527203;, банк ПАТ "Укрексiмбанк", МФО 311324 Основнi види дiяльностi (за КВЕД): 10.81; 46.11; 46.21 Виробництво цукру; Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi с/г сировиною, живими тваринами, текст. сировиною та напiвфабрикатами; Оптова торгiвля зерном, необр. тютюном, насiнням i кормами для тварин Дозвiльнi документи на здiйснення окремих видiв дiяльностi Лiцензiя на ц/водопостачання АВ №307660 вiд 13.08.09, вид. Житомирською ОДА (чинна до 13.08.14); торговий патент на здiйснення торгiвельної дiяльностi, вид. Попiльнянською МДПI 30.03.11 (чинний з 01.01.11-31.03.16), Кiлькiсть акцiонерiв 1897, в т.ч. 1892 _ ФО; 5_ ЮО Код ISIN UA4000159032 Чисельнiсть працiвникiв на дату балансу 202 Дата скликання зборiв акцiонерiв в 2012 роцi 30 квiтня 2012 року Вiдповiдальнi посадовi особи у звiтному роцi Генеральний директор Самчук Олександр Григорович (до 30.04.12) Озеран Анатолiй Iванович (з 30.04 по 08.06.12) Фенюк Iван Романович (з 08.06.12) головний бухгалтер Николенко Людмила Володимирiвна ОБСЯГ АУДИТУ Аудит сплановано та здiйснено на пiдставi договору № 25/13 вiд 08 квiтня 2013року з 08 по 23 квiтня 2012 року з дотриманням вимог Законiв України: "Про аудиторську дiяльнiсть" (iз змiнами та доповненнями в редакцiї Закону №140-У вiд 14.09.06); "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV (далi _ ЗУ № 996-ХIУ); ЗУ вiд 12.05.11 №3332-УI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (далi _ ЗУ № 3332-УI); ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-IУ вiд 23.02.06; ЗУ "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi"; ЗУ "Про акцiонернi товариства" №514-УI вiд 17.09.08; Цивiльного та Податкового кодексу України (далi _ ЦКУ та ПКУ) ; Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (зокрема МСА 700, 705 та 720); Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi _ МСФЗ); нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi _ П(С)БО); Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами ЦП (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням ДК ЦПФР №1360 вiд 29.09.2011, зареєстрованих в Мiн_юстi України 28.11.2011 за №358/20096 (далi _ Вимоги до аудиторського висновку); iнших чинних нормативних документiв, що регулюють ведення бухгалтерського облiку (далi _ БО) та дiяльнiсть учасникiв фондового ринку, а також аудиторську практику. Масштаб аудиту: аудит здiйснено iз застосуванням спецiальних процедур за МСА в обсязi, необхiдному для формування неупередженої думки, але не для пошуку зловживань або протизаконних дiй, а з метою одержання достатнiх доказiв та аудиторських свiдчень щодо сум та розкриттiв у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства (далi _ РФЗ) задля впевненостi у вiдсутностi в нiй суттєвих вiдхилень та iстотних перекручень. Вiдбiр аудиторських процедур залежав вiд судження аудитора та вiдповiдних обставин. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень РФЗ внаслiдок шахрайства або помилок. Надана товариством iнформацiя та отриманi в процесi аудиту данi тестувалися на наявнiсть суттєвих розбiжностей мiж показниками РФЗ та даними БО. Виявленi вiдхилення не перевищили 5%-ного розмiру суттєвостi помилки, встановленого рекомендацiями МФУ в листi вiд 29.07.03 за №04230-04108 "Про суттєвiсть у БО i звiтностi", тому не iдентифiкувались аудитором як порушення. Операцiйний аудит статей щодо об_єктiв оподаткування та їх похiдних, а також нарахування ЄСВ не проводився, оскiльки таке обмеження обсягу роботи передбачено товариством в договорi на проведення аудиту. Аудитором здiйснено перевiрку установчих, реєстрацiйних, дозвiльних документiв; вибiркову перевiрку даних головної книги, регiстрiв синтетичного та аналiтичного облiку, первинних документiв, iншої фiнансової iнформацiї, вiдображеної в фiнансовiй звiтностi; суцiльну перевiрку процесу здiйснення трансформацiї шляхом дослiдження трансформацiйних таблиць i журналiв коригувань залишкiв та коригуючих проводок; тестування доказiв на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi; оцiнку принципiв бухгалтерського облiку та вiдповiдностi облiкової полiтики (далi _ ОП), прийнятнiсть облiкових оцiнок, в т.ч. припущення про безперервнiсть при складаннi РФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та аудитора згiдно МСА Згiдно МСА-700 за повноту i легiтимнiсть наданої аудитору iнформацiї та достовiрнiсть РФЗ вiдповiдає керiвництво товариства, вiдповiдальнiсть якого охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю щодо пiдготовки РФЗ, у якiй вiдсутнi суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування прийнятної облiкової полiтики та вiдповiдних облiкових оцiнок, включаючи оцiнки здатностi суб_єкта господарювання (далi _ СГ) безперервно продовжувати дiяльнiсть. Вiдповiдальнiсть аудитора _ з дотриманням етичних вимог здiйснити аудиторську перевiрку за МСА задля висловлення в аудиторському висновку (звiтi незалежного аудитора) неупередженої думки щодо вiдповiдностi чи нi облiку та звiтностi емiтента узгодженим критерiям (МСФЗ-МСБО та П(С)БО на перехiдному етапi). МСА вимагають вiд нас планування й здiйснення аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Крiм того, МСА 570 "Безперервнiсть" вимагає отримання достатнiх аудиторських доказiв щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства як фундаментального принципу при складаннi РФЗ та висновку на предмет iснування чи нi суттєвої невизначеностi стосовно здатностi СГ продовжувати свою дiяльнiсть. Аудитор не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть РФЗ пiсля дати пiдписання аудиторського висновку. Пiсля його пiдписання до офiцiйного оприлюднення РФЗ вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на керiвництвi акцiонерного товариства (МСА 560). Опис стану бухгалтерського облiку та облiкової полiтики емiтента БО в товариствi здiйснюється згiдно прийнятої на пiдставi наказу №1/1 вiд 03 сiчня 2012 року ОП, змiст якої в цiлому вiдповiдає вимогам ЗУ № 996-ХIV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Роздiлом I цього наказу передбачено, що в 2012 роцi БО ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв БО, затвердженого наказом МФУ №291 вiд 30.11.99 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 09.12.2011 №1591) з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi ПАТ для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за 2011 рiк не трансформувалась, отже порiвняльнi данi за вимогами МСФЗ вiдсутнi. Залишки у звiтностi станом на 01.01.2012 року приведенi у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ. Таким чином, датою першого застосування МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. БО ведеться в Головнiй книзi, складенiй на основi первинних бухгалтерських документiв iз застосуванням програмного забезпечення "1С:Бухгалтерiя". Облiк являється безперервним, а вiдображення господарських операцiй станом на 31.12.2012 року, адекватним. Прийнята товариством ОП та система БО в цiлому вiдповiдають конкретним обставинам функцiонування пiдприємства та не суперечать чинному українському законодавству та МСФЗ-МСБО. Протягом 2012 року товариство перебувало на загальнiй системi оподаткування. Згiдно ст.10 ЗУ № 996-ХIУ та вимог "Iнструкцiї з iнвентаризацiї ОЗ, нематерiальних активiв, ТМЦ, грошових коштiв i документiв та розрахункiв", затвердженої наказом МФУ вiд 11.08.94 № 69 перед складанням РФЗ на пiдставi наказу № 92 вiд 18 грудня 2012 року товариством проведено iнвентаризацiю майна станом на 31 грудня 2012 року. Аудитор не спостерiгала за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов_язань, що передувала запрошенню на здiйснення аудиту, але дослiдила її матерiали. За даними протоколу засiдання iнвентаризацiйної комiсiї, яка несе вiдповiдальнiсть за правдивiсть результатiв iнвентаризацiї, нестач та лишкiв не встановлено. Реальнiсть початкових залишкiв по рахунках БО станом на 01.01.2012 року пiдтвердженi умовно-позитивним аудиторським висновком нашої фiрми за 2011 рiк. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки: В процесi виконання завдань з надання впевненостi можна висловити певний рiвень переконаностi, що iнформацiя, яка пiдлягала аудиту, не мiстить суттєвих викривлень. РФЗ складена товариством за П(С)БО достовiрно, за дiйсними даними БО на основi положень власної ОП, а проведена iнвентаризацiя пiдтверджує реальнiсть складу майна, активiв та зобов'язань товариства, вiдображених в РФЗ станом на 31 грудня 2012 року. Опис послiдовностi процесу трансформацiї початкових i кiнцевих залишкiв за статтями звiтностi та iншої порiвняльної iнформацiї здiйснено в перевiрених аудитором суцiльним порядком журналах коригувань i коригуючих проводок, а узагальнення результатiв трансформацiї вiдображено в трансформацiйних таблицях на дату переходу товариства на МСФЗ (01.01.12) та на 31 грудня 2012 року. Вiдсутнiсть у цих документах суттєвих вiдхилень та порушень дає пiдстави стверджувати, що трансформована товариством за МСФЗ-МСБО РФЗ в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ. А достатня кiлькiсть зiбраних аудиторських доказiв є пiдставою для ствердження, що надана товариством та викладена в подальших роздiлах iнформацiя дає дiйсне та неупереджене уявлення про сутнiсть, реальний стан активiв, власного капiталу та зобов_язань, результати господарювання суб_єкта перевiрки та достатнiй рiвень переконаностi про достовiрне вiдображення їх в фiнансовiй звiтностi, яка в цiлому складена з дотриманням вимог ЗУ № 996-ХIV, П(С)БО та МСБО-МСФЗ, власної облiкової полiтики. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА: Згiдно МСА-705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", зважаючи на притаманнi аудиту обмеження, обмеження товариством обсягу роботи та вiдступ вiд вимог МСБО--МСФЗ щодо вiдсутностi переоцiнки до справедливої вартостi ОЗ, викладене вище дає пiдстави висловити неупереджену умовно-позитивну думку, що трансформована за МСФЗ фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, за винятком викладених по тексту аудиторського звiту вiдхилень, в цiлому вiдповiдає визначенiй концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, вимогам МСФЗ по її складанню та поданню та достовiрно вiдображає в усiх суттєвих аспектах фактичне фiнансове становище товариства станом на 31 грудня 2012 року. Валюту балансу в сумi 53521 тис. грн. та фiнансовий результат (збиток 4571 тис. грн.) пiдтверджую. Незалежний аудитор Н.В.Стасюк (сертифiкат серiї А №003998 вiд 27 жовтня 1999 року, чинний до 27 жовтня 2013 року) АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ В ПРОЦЕСI ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI У ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД iм. ЦЮРУПИ" I. Розкриття iнформацiї про стан, реальнiсть та оцiнку активiв i пасивiв, результати фiнансово-господарської дiяльностi згiдно визначених критерiїв - П(С)БО, МСБО-МСФЗ та про здатнiсть подальшого безперервного функцiонування товариства 1. Визнання, класифiкацiя та оцiнка активiв в бухгалтерському облiку У складi активiв трансформованого балансу (який згiдно МСФЗ має назву "Звiт про фiнансовий стан") вiдображенi ресурси в сумi 53521 тис.грн., вiд використання яких в майбутньому пiдприємство очiкує отримати економiчнi вигоди. Оцiнка їх визначена достовiрно, що в цiлому вiдповiдає вимогам МСБО-1 "Подання фiнансових звiтiв". За даними трансформованого балансу протягом 2012 року вартiсть майна товариства (валюта балансу) зросла на 26353 тис. грн., або майже в 2 рази Пiд час аудиту встановленi окремi вiдхилення вiд вимог П(С)БО та МСБО-МСФЗ, якi викладенi по тексту аудиторського звiту, однак вони мають обмежений вплив на висловлення думки незалежного аудитора. 1 1.1. Необоротнi активи Станом на 31.12.12 у трансформованому згiдно вимог МСФЗ-МСБО балансi вiдображено необоротнi активи (рахунки класу 1), а саме: власнi основнi засоби (далi по тексту _ ОЗ) залишковою вартiстю 13891 тис. грн., первiсною вартiстю 35816 тис. грн., оцiнка яких у облiку та звiтностi достовiрна. Крiм того, згiдно державного акта на право постiйного землекористування вiд 16 сiчня 1997 року серiя ЖТ №04-01-000097, виданого на пiдставi рiшення 10 сесiї ХХII скликання Попiльнянської районної Ради народних депутатiв вiд 15.01.97, для виробничих потреб товариству надано земельну дiлянку площею 116,3 га, в т.ч.: - в межах Андрушкiвської сiльської Ради _ S 89,5 га, з них в межах села S 9 га (5,7 га територiя заводу i 3,3 га залiзниця), за межами села _ S 80,5 га (очиснi споруди 49,8 га та залiзниця 30,7 га); - в межах смт Попiльня _ S 1,0 га (залiзниця); - с.Красногiрка _ S 17,4737 га (залiзниця); - с. Кам_янка - S 8,2796 га (залiзниця). Нормативна грошова оцiнка землi не проводилась, згiдно податкових декларацiй рiчна сума земельного податку складає 143636,92 грн. (86196,59+46980,00+390,99+6832,08+3237,26). Але на балансi товариства земля не значиться. Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ по iнвентарних об_єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. За даними БО в 2012 роцi придбано ОЗ в сумi 6096 тис. грн., вибуло _ 6684 тис грн. Пiдставою для вiдображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Iнформацiя про рух та стан ОЗ наведена в примiтках до РФЗ достовiрно. Облiк руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здiйснюється згiдно П(С)БО-7 "Основнi засоби", затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому облiку нараховується згiдно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання (експлуатацiї) об_єкта. Цей строк встановлюється пiдприємством при визнаннi об'єкта ОЗ активом (при зарахуваннi на баланс) i призупиняється на перiод його консервацiї, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 "Основнi засоби". Для узагальнення iнформацiї про накопичений знос (амортизацiю) ОЗ товариство використовує 131 рахунок. Протягом 2012 року начислено 3397 тис. грн. зносу, а весь перiод експлуатацiї ОЗ його накопичено 21925 тис. грн. Для оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо ступiнь їх зношеностi, який становить 0,612, або 61,2 % вiд первiсної вартостi, отже коефiцiєнт придатностi ОЗ дорiвнює 0,388 або 38,8 %. Коефiцiєнти оновлення та вибуття ОЗ складають вiдповiдно 0,183 (18,3 %) та 0,201 (20,1 %). Експрес-аналiз руху та технiчного стану ОЗ характеризує виробничий потенцiал пiдприємства i свiдчить, що коефiцiєнт вибуття значно випереджає коефiцiєнт придбання ОЗ, що являється негативною тенденцiєю. Зауважую, що ОЗ зношенi i потребують iнтенсивнiшого оновлення. ? В процесi трансформацiї залишкiв на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12) складеного за П(С)БО-2 балансу (з використанням даних оборотного балансу за 2011 рiк, даних аналiтичного облiку, отриманих з бухгалтерських регiстрiв, та необхiдної аналiтичної iнформацiї, одержаної вiд структурних пiдроздiлiв) у складi необоротних активiв вiдбулися такi змiни: припинено визнання (списано з балансу) повнiстю зношених нематерiальних активiв у виглядi програмного забезпечення "Буряк-2006", "Буряк-2007", "Буряк-2008" та "Автоваги" первiсною вартiстю 23,7 тис. грн., що облiковувався на 127 рахунку за фактичною собiвартiстю. Наразi вони фiзично та морально застарiли. Такий актив в майбутньому не принесе економiчних вигiд, тому не визнається за МСФЗ-38 i списується з балансу; - припинено визнання (списано з балансу) капiтальнi iнвестицiї в сумi 87,1 тис. грн. у виглядi недобудованої будiвлi гаража, яка фактично перетворилась на руїни. По цiй причинi актив не вiдповiдає критерiям визнання за МСФЗ, оскiльки в майбутньому не принесе економiчних вигод, тому списується з балансу. решту капiтальних iнвестицiй становлять придбанi, але не введенi в експлуатацiю об_єкти обладнання (рах.15.2) в сумi 313,0 тис. грн., якi перекласифiковано згiдно МСБО-16 з 15.2 на 104 рахунок; припинено визнання (списано з балансу) повнiстю зношених станом на 01.01.12 основних засобiв загальною первiсною вартiстю 2142,8 тис. грн. В аудиторському висновку нашої фiрми за попереднiй рiк щодо цих ОЗ було зауваження та рекомендацiї щодо припинення їх визнання; Звертаю увагу користувачiв фiнансової звiтностi на те, що пiдприємством не здiйснювалась переоцiнка необоротних активiв з метою визначення їх справедливої вартостi, як того вимагають МСФЗ. довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (далi _ ДФI) в сумi 145 тис. грн. (ряд.040), якi облiковуються на 141 рахунку за методом участi у капiталi iнших пiдприємств у виглядi грошових та майнових внескiв, а також придбаних товариством акцiй в статутний капiтал (далi _ СК) 3 пiдприємств за собiвартiстю 64000,00 грн. Корпоративнi права товариства закрiпленi установчими документами цих об_єктiв iнвестування (далi _ ОI): - ВАТ "Житомирська асоцiацiя цукрового виробництва" _ 45.500,00 грн.; - Житомирська товарна агропромислова бiржа _ 10.000,00 грн.; - ВАТ "Житомирцукор" _ 1700 акцiй вартiстю 5,00 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю (ЗНВ) 8500,00 грн., або 4,984 % його СК. Звертаю увагу користувачiв фiнансової звiтностi на наступне: В аудиторському висновку нашої фiрми за попереднiй 2011 рiк зазначалось, що вiдображення в БО та розкриття Товариством у складеному за П(С)БО-2 балансi iнформацiї про первiсну вартiсть ДФI здiйснена згiдно вимог П(С)БО-12 "Фiнансовi iнвестицiї", за винятком їх оцiнки на дату балансу. Так, п.п. 8 та 12 П(С)БО-12 передбачається процедура коригування (збiльшення /зменшення) вартостi ДФI на дату балансу в залежностi вiд визначених обставин. Результати такого коригування впливають, зокрема, на балансову вартiсть ДФI, суми доходiв (витрат) i вiдповiдно фiнансових результатiв в БО та у ФЗ iнвестора. Оцiнка ДФI пiдприємства повинна проводитись з врахуванням принципiв обачностi (з метою запобiгання завищення оцiнки актива) та безперервностi (виходячи з припущення, що дiяльнiсть об_єкта iнвестування триватиме i надалi). Управлiнському персоналу товариства з метою пiдтвердження наявностi та оцiнки справедливої вартостi ДФI рекомендовано в 2012 роцi здiйснити iнвентаризацiю всiх без винятку ДФI. Вважаю, що одним iз дiєвих способiв оцiнки справедливої вартостi ДФI, як будь-якого активу, є їх iнвентаризацiя, наприклад, шляхом пiдписання акта звiрки вартостi ДФI iнвестора з ОI, пiд час якої перевiряються i документально пiдтверджуються їх наявнiсть, стан та оцiнка. Товариство прислухалося до рекомендацiй аудитора i здiйснило iнвентаризацiю ДФI, результати якої використало в процесi трансформацiї складеного за П(С)БО-2 балансу на дату переходу на МСФЗ (01.01.12). Оскiльки пiдприємство володiє частками в СК всiх ОI менше 20%, в цiлях звiтностi за МСФЗ воно визнає (класифiкує) свої частки та акцiї як фiнан-совi активи, доступнi для продажу (п.6 МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"). Для приведення статтi балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств" у вiдповiднiсть до вимог МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" у склад ДФI внесено такi змiни: товариство припинило визнання ДФI в СК ВАТ "Житомирська асоцiацiя цукрового виробництва", акцiї якого за собiвартiстю придбання в сумi 45500,00 грн. не вiдповiдають критерiям визнання активом, оскiльки такий ОI лiквiдований як СГ ще в 2003 роцi; на дату переходу на МСФЗ справедлива (ринкова) вартiсть акцiй ВАТ "Житомирцукор" становить 20400,00 грн. Товариство придбало їх за собiвартiстю 8500,00 грн., рiзниця (дооцiнка) становить 11900,00 грн., яка згiдно МСФЗ вiдображається у складi власного капiталу.; визнання ДФI в СК пiдприємства "Житомирська товарна агропромислова бiржа" в сумi 10,0 тис грн. здiйснюється за собiвартiстю до встановлення їх справедливої вартостi. вiдстроченi податковi активи (далi _ ВПА) розкритi в трансформованому балансi як розрахованi в процесi трансформацiї балансу на виконання вимог МСБО-12 та П(С)БО-17 "Податок на прибуток" тимчасовi податковi рiзницi в сумi 378 тис. грн. на кiнець звiтного року. Облiк ВПА здiйснюється на 17 рахунку. МСБО-12 "Податки на прибуток" визначено облiковий пiдхiд до податкiв на прибуток i принциповим питанням облiку податкiв на прибуток є визначення того, як облiковувати поточнi та майбутнi податковi наслiдки: як майбутнє вiдшкодування (компенсацiя) балансової вартостi активiв (зобов_язань) чи операцiй та iнших подiй поточного перiоду, якi визнанi у фiнансовiй звiтностi СГ. Розрахунок ВПА здiйснено балансовим методом за даними трансформованого балансу та податкового облiку, в якому наведено суму податку на прибуток, що пiдлягає вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. 1.2. Оборотнi активи В трансформованому балансi товариства на кiнець року вiдображенi оборотнi активи загальною вартiстю 39222 тис. грн., що становить 73,3 % вартостi майна товариства, а саме: запаси (рахунки класу 2), облiк яких здiйснюється згiдно П(С)БО-9 _Запаси_, затвердженого наказом МФУ №246 вiд 20.12.99. Розмежування та визначення належностi засобiв працi, що тривалий час знаходяться в експлуатацiї, до ОЗ та МШП, їх поточний облiк здiйснено з дотриманням вимог П(С)БО-9 та власної ОП. ТМЦ визнаються фiнансовими активами, тобто оприбутковуються по вiдповiдних рахунках БО на основi первинних документiв (прибуткових накладних постачальникiв та внутрiшнiх складських накладних) за фактичною собiвартiстю. Їх аналiтичний облiк ведеться в обiгово-сальдових вiдомостях за кожною одиницею БО запасiв, якою згiдно прийнятої пiдприємством ОП вважається їх найменування, та в розрiзi матерiально-вiдповiдальних осiб. Облiк ТМЦ на складi ведеться в належним чином заповнених картках складського облiку по фактичнiй собiвартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, що передбачено власною ОП. На кiнець року сумарний залишок запасiв, як фiнансових активiв, зрiс з 4360 тис. грн. до 35016 тис. грн., або бiльш нiж у 8 разiв внаслiдок так званого "затоварення", тобто перевиробництва продукцiї, а в цiлому кiлькiсть сировини та матерiалiв, палива, запасних частин, готової продукцiї та товарiв залишилась в межах, необхiдних для безперебiйної роботи товариства, а саме: - виробничi запаси в сумi 290 тис. грн.; - незавершене виробництво _ 9 тис. грн.; - готова продукцiя в сумi 14178 тис. грн.; - товари _ 20539 тис. грн. ? В процесi трансформацiї балансу на дату переходу на МСФЗ для забезпечення зiставностi звiтних даних за ряд перiодiв застосовувався один i той же метод визначення собiвартостi запасiв, як того вимагає МСБО-2 "Запаси". По причинi невiдповiдностi визначенню активом малоцiннi та швидкозношуванi предмети в сумi 93,0 тис. грн., якi не принесуть майбутнiх економiчних вигiд, не визнано як активи i списано з 22 рахунку. дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 288 тис. грн.; дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз виданих авансiв _ 340 тис. грн.; iнша поточна дебiторська заборгованiсть _ 38 тис. грн. . Вiдображену в звiтностi дебiторську заборгованiсть (далi _ ДЗ), як фiнансовий iнструмент, товариство визнає поточною i сподiвається погасити протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу. Її облiк вiдповiдає вимогам П(С)БО-10 "Дебiторська заборгованiсть" та власної ОП i не суперечить критерiям визнання за МСФЗ. На дату балансу чисту реалiзацiйну вартiсть дебiторської заборгованостi вiдображено з врахуванням розрахованого на кiнець року резерву збиткiв вiд зменшення корисностi (резерву сумнiвних боргiв) в сумi 43 тис. грн. на портфельнiй основi. Згiдно поданих до перевiрки трансформацiйних журналiв коригувань та коригуючих проводок пiд час трансформацiї балансу на дату першого застосування МСФЗ у зв_язку з вiдсутнiстю резерву сумнiвних боргiв за рахунок нерозподiлених прибуткiв списано безнадiйну ДЗ за виданими авансами в сумi 1724,7тис. грн. В примiтках до рiчної фiнансової звiтностi структура ДЗ за термiнами її погашення вiдображена достовiрно. грошових коштiв, облiк яких вiдображає кошти в касi та на поточних рахунках в банках, що можуть бути використанi для здiйснення господарських операцiй. Облiк касових операцiй здiйснено згiдно Положення про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi (надалi _ НВ) в Українi, затвердженого постановою Правлiння НБУ № 637 вiд 15.12.04, зареєстрованої в МЮУ 13.01.06 за № 40/10320. Залишок коштiв в касi станом на 31.12.11 згiдно даних головної книги становить 2265,62 грн., що iдентично залишку в касовiй книзi пiдприємства. Згiдно наказу №1 вiд 05.01.11 лiмiт залишку коштiв в касi товариства визначений в сумi 20 000,00 грн. Облiк безготiвкових операцiй проведено згiдно iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в НВ, затвердженої постановою правлiння НБУ вiд 21.01.04 № 22 (iз змiнами, затвердженими постановою НБУ № 296 вiд 15.05.09, зареєстрованою в МЮУ 09.06.09 за №496/16512). На дату балансу залишок коштiв на мультирахунку становить 40471,96 грн., що пiдтверджено останнiми виписками банку. Цi кошти вiдображенi в ряд. 230 балансу. Перевiркою поданого товариством Звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк встановлено, що вiн складений на основi трансформованого балансу та звiту про фiнансовi результати прямим методом згiдно вимог МСБО-7. Iнформацiя про рух грошових потокiв (надходження та видатки) за звiтний перiод вiдображена в цiлому достовiрно, зокрема: чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає 9343 тис. грн., вiд iнвестицiйної дiяльностi _ (9403) тис. грн. Результатом чистого руху грошових потокiв за звiтний перiод є їх зменшення на 60 тис. грн. Товариство вирiшило вперше подати РФЗ у повнiй вiдповiдностi за МСФЗ за 2013 рiк, проте у цьому звiтi надало порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк. Вибiрковою перевiркою облiку касових операцiй, операцiй по розрахунковому рахунку, розрахунках по заробiтнiй платi, з пiдзвiтними особами порушень не встановлено. 2. Визнання, класифiкацiя та оцiнка пасивiв в бухгалтерському облiку Аналiз даних трансформованого балансу на 31.12.12 свiдчить, що в загальному обсязi джерел (господарських засобiв) в сумi 53521 тис. грн. переважають залученi кошти, з яких: власних - 14343 тис. грн., що становить 26,8% валюти балансу; залучених (кредитори) - 39178 тис. грн., або 73,2 %. 2.1. Власний капiтал На дату балансу складовими частинами власного капiталу товариства являються: статутний капiтал (далi _ СК), який дорiвнює оцiнцi вкладених в обмiн на корпоративнi права активiв номiнальною вартiстю 1787 тис. грн. (ряд. 300 пасиву балансу). Вiн створений для забезпечення дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" в розмiрi 1 786 564,50 грн., розподiлений на 170149 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,50 гривень кожна шляхом здiйснення двох емiсiй акцiй: 1.Первинний СК сформований як вартiсть цiлiсного майнового комплексу об_єкта приватизацiї (орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи") станом на 01 березня 1994 року в розмiрi 178656,45 грн., розподiлений на 170149 акцiй номiнальною вартiстю 1,05 гривень кожна. Сплата СК вiдбулася таким чином: Спосiб сплати (формування) СК Кiлькiсть акцiй, шт. ЗНВ акцiй, грн. Частка в СК, % Закрiплено у державнiй власностi (частка покрита майном) 29145 30602,25 17,129 % Розподiл акцiй мiж працiвниками 141004 148054,20 82,871 % Разом: 170149 178656,45 100,0 % Державна частка в кiлькостi 29145 акцiй товариства в процесi приватизацiї була продана: - 9375 акцiй працiвникам пiдприємства (за ПМС _ 6250 штук, за грошовi кошти -315 акцiй); - 15405 акцiй товаровиробникам с/г продукцiї (за ПМС 10270 шт., грошовi кошти _ 5135 акцiй). - решта державної частки - 4365 акцiй - продана за конкурсом громадянам України за ПМС. Випуск простих iменних акцiй в кiлькостi 170149 штук ЗНВ 178656,45 грн. зареєстрований Житомирським облфiнуправлiнням 29.06.1994 р. 2. В процесi другої емiсiї акцiй в березнi 1999 року товариством збiльшено розмiр СК на 1607908,05 грн. в шляхом зростання номiнальної вартостi 1 акцiї в 10 разiв, тобто до 10,50 грн. Його погашено за рахунок iншого додаткового капiталу, який виник внаслiдок iндексацiї ОЗ, проведеної в попереднi звiтнi перiоди згiдно вимог законодавства. Iз зовнiшнiх джерел додаткового надходження коштiв не було. Правила та вимоги щодо додаткового випуску акцiй, а також порядок формування та змiн СК проведено з дотриманням вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про господарськi товариства" та "Положення про порядок збiльшення (зменшення розмiру статутного фонду акцiонерного товариства" (у новiй редакцiї), затвердженого рiшенням ДК ЦПФР вiд 16.10.2000 р. №158, зареєстрованого в Мiн_юстi вiд 27.10.2000 р. №753/4974. Вiдповiднi змiни до статуту товариства своєчасно були зареєстрованi уповноваженими на це органами державної влади, а саме: Попiльнянською РДА. Випуск простих iменних акцiй товариства в кiлькостi 170149 шт. ЗНВ 1786564,50 грн. зареєстрований ЖТУ ДК ЦПФР, свiдоцтво вiд 02 квiтня 1999 року за № 14/06/1/99. Таким чином, на дату балансу заявлений СК становить 1 786 564,50 грн., сплачений _ 1 786 564,50 грн. Первинне розмiщення акцiй здiйснено по номiнальнiй вартостi, емiсiйного доходу не виникло. Про це свiдчить вiдсутнiсть залишкiв неоплаченого та додаткового вкладеного капiталу в облiку та звiтностi товариства. Облiк СК здiйснюється на рахунку №40 та вiдповiдає вимогам чинного законодавства. На дату балансу простi iменнi акцiї переведенi з документарної в бездокументарну форму iснування (дематерiалiзованi). Реалiзацiя цiєї процедури здiйснена депозитарiєм _ ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв". У незалежного зберiгача в особi ПАТ КБ "Хрещатик" вiдкритi рахунки у ЦП власникiв акцiй згiдно укладеного товариством договору на обслуговування: Реквiзити депозитарiю, данi про дозвiльнi документи на провадження депозитарної дiяльностi ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" Код ЄДРПОУ _ 35917889, 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г, т./ф (44) 585-42-40, лiц-зiя АВ №498004 видана ДКЦПФР 19.11.09, (строк дiї 27.05.09-27.05.2019 р.).; договiр вiд 02.08.11 № Е1222/11 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" Код ЄДРПОУ _ 30370711, 01001, м. Київ, вул. Б.Грiнченка, 3 т./ф (44) 279-66-51, 279-13-22, лiцензiя АВ №581322 видана НК ЦПФР 19.09.06, чинна до 19.09.16, договiр вiд 11.03.13 № Е-5300/п Реквiзити зберiгача рахункiв в ЦП власникам акцiй, данi про дозвiльнi документи на провадження депозитарної дiяльностi ПАТ "КБ "Хрещатик", (код 19364259) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, т.(44) 537-74-79; Лiцензiя АГ №580077, видана ДКЦПФР 30.12.11 (безстрокова), договiр про вiдкриття рахункiв у ЦП №12-Е / ЖТ вiд 29.11.10 На пiдтвердження емiсiї 170149 акцiй ЗНВ 1 786 564,50 грн. в бездокументарнiй формi iснування ЖТУ ДК ЦПФР 22 червня 2011 року видане свiдоцтво вiд 03 листопада 2010 року за № 79/06/1/10. Попереднє свiдоцтво, видане ДК ЦПФР 02 квiтня 1999 року за №14/06/1/99, втратило чиннiсть. За наданою товариством iнформацiєю на дату балансу нараховується: 1892 акцiонери _ фiзичнi особи; 5 акцiонерiв _ юридичнi особи; Державна частка в СК товариства вiдсутня. Власникiв частки в СК понад 10 % на дату балансу немає. iнший додатковий капiтал (ряд. 330 балансу) в сумi 20 тис. грн. вiдображає суму здiйсненої в процесi трансформацiї балансу дооцiнки ДФI до їх справедливої вартостi. Щодо вiдображених у складеному за П(С)БО-2 балансi у складi iншого додаткового капiталу обов_язкових iндексацiй необоротних активiв, що проводилась протягом 1992-1996 р.р. згiдно вимог законодавства (перiод гiперiнфляцiї економiки України), то МСФЗ не визнають цих обов_язкових iндексацiй ОЗ у складi iншого додаткового капiталу. Оскiльки на 425 рахунку вiдображались лише iндексацiї необоротних активiв в сумi 19252,1 тис. грн., а безоплатно одержаних активiв не було, тому вся ця стаття в процесi трансформацiї балансу на дату переходу на МСФЗ перенесена на статтю "Непокритi збитки". резервний капiтал в сумi 183 тис. грн. (ряд.340) створений в попереднi роки за рахунок одержаних прибуткiв. За рiшенням керiвництва товариства РК може бути використаний для вiдшкодування одержаних збиткiв та позапланових витрат. Згiдно р. 6.4 Статуту товариства РК формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5 вiдсоткiв чистого прибутку до одержання необхiдної суми, яка становить 446641,00 грн. В попередньому аудиторському висновку за 2011 рiк мною було висловлено зауваження та рекомендовано здiйснити донарахування РК в сумi 12,4 тис.грн., виходячи iз одержаних прибуткiв з 4 останнi роки. Однак донарахування товариством не проведено. Оскiльки в процесi трансформацiї балансу товариством не здiйснено нiяких поповнень до резервного капiталу, рекомендую виправити цей недолiк у 2013 роцi. нерозподiленi прибутки (непокритi збитки) на дату переходу на МСФЗ (ряд. 350) в процесi трансформацiї балансу частково покрились за рахунок iншого додаткового капiталу (ряд. 330 балансу за П(С)БО-2, рахунок 425 в головнiй книзi) в сумi 19252,1 тис. грн. Внаслiдок цiєї операцiї збитки в трансформованому балансi перекрились, а з врахуванням впливу коригувань окремих статей балансу (запасiв, ОЗ, тощо) на 01.01.12 сформувався трансформований прибуток в сумi 19075 тис. грн. Нерозподiленi прибутки в сумi 12417 тис. грн. на дату балансу є основним джерелом зростання величини власного капiталу i визначається наростаючим пiдсумком за весь перiод iснування ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи". Таким чином, нерозподiленi прибутки на 31.12.2012 року складають 12361 тис. грн. Вони сформованi за рахунок: трансформованого залишку нерозподiлених прибуткiв минулих рокiв _ 19075 тис. грн.; збитку, отриманого пiдприємством у звiтному роцi в сумi 4571 тис. грн.; iнших коригувань в процесi трансформацiї балансу в сумi 2143 тис. грн. Отже, на дату балансу власний капiтал товариства складає 14343 тис. грн., що вiдображено у Звiтi про власний капiтал. Вiн складений з врахуванням впливу коригувань окремих статей в процесi трансформацiї балансу за рахунок прибутку та вiдображає iнформацiю про негативнi змiни в сумi 6714 тис. грн., якi вiдбулися у власному капiталi товариства за 2012 рiк внаслiдок отриманого збитку та iнших коригувань. 2.2 Забезпечення майбутнiх витрат та платежiв П(С)БО-11 "Зобов_язання" передбачає створення забезпечень щодо виплат вiдпусток працiвникам, додаткового пенсiйного забезпечення, виконання гарантiйних зобов'язань, реструктуризацiї, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв. В рядку 400 пасиву балансу вiдображений розрахований в процесi трансформацiї балансу за МСФЗ резерв для виконання зобов_язань з виплати вiдпусток персоналу товариства в сумi 56 тис. грн. (з врахуванням ЄСВ), який являється поточним забезпеченням. Iнформацiя про накопичення та рух цього резерву узагальнюється на 471 рахунку та вiдображена в примiтках до РФЗ достовiрно. 2.2 Поточнi зобов'язання Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов_язань складає 39122 тис. грн., якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобов_язання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Протягом 2012 року поточнi зобов_язання зросли на 33011 тис. грн., або в 6,4 рази, що являється негативною тенденцiєю. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 _Зобов_язання_, затвердженим наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20 та власної облiкової полiтики. Складовими цих зобов_язань являються: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги _ 377 тис. грн. (с-до 631 рах.); поточнi зобов_язання за розрахунками: з одержаних авансiв _ 8008 тис. грн.; з бюджетом _ 145 тис. грн.; зi страхування _ 113 тис. грн.; з оплати працi _ 253 тис. грн.; iз внутрiшнiх розрахункiв _ 30193 тис. грн. iншi поточнi зобов_язання _ 33 тис.грн. Визнанi товариством зобов_язання вiдповiдають залишкам вiдповiдних рахункiв в головнiй книзi та в облiкових регiстрах i вiдображенi в звiтностi в цiлому достовiрно. Структура зобов_язань за термiнами їх погашення у фiнансовiй звiтностi також вiдображена правильно. Iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв пiдприємства на погашення зобов_язань, що зменшить економiчнi вигоди. Прострочена кредиторська заборгованiсть перед бюджетом, ПФУ та з оплати працi на дату балансу вiдсутня. Вiдображена в балансi на кiнець року заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та ПФУ сплачена у сiчнi 2013 року своєчасно та в повному обсязi. 3.Розкриття iнформацiї щодо доходiв, витрат, фiнансових результатiв За МСБО-1 суб_єкт господарювання подає усi статтi доходiв та витрат, визнанi за звiтний перiод у єдиному звiтi про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати). Згiдно МСБО-18 "Дохiд" доходом є валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi СГ, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Основним видом дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" є виробництво цукру. Реалiзацiя продукцiї та товарiв здiйснюється за договiрними ринковими цiнами на пiдставi прямих договорiв з контрагентами. Доходи та витрати вiдображаються в БО та звiтностi в момент їх виникнення (незалежно вiд часу надходження коштiв) i включенi до складу фiнансових результатiв з застосуванням принципiв "нарахування" та "вiдповiдностi доходiв та витрат". БО доходiв вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв здiйснюється пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахованих доходiв на окремих субрахунках 70 рахунку "Доходи вiд реалiзацiї" на пiдставi первинних документiв: рахункiв-фактур, актiв прийому-передачi виконаних робiт, видаткових та податкових накладних на готову продукцiю, тощо. БО iнших операцiйних доходiв _ на окремих субрахунках 71 рахунку "Iншi операцiйнi доходи". Аналiтичний облiк реалiзацiї продукцiї ведеться в накопичувальнiй вiдомостi по елементах витрат, тобто з достатнiм рiвнем деталiзацiї. Витрати пiдприємства за 2012 рiк вiдображенi на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно чинного Плану рахункiв БО без використання 8-го класу рахункiв. Операцiйнi витрати пiдприємства групуються за елементами в регiстрах БО витрат, якими є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат. Рахунки доходiв та витрат для визначення фiнансового результату закриваються щомiсячно. Такий пiдхiд у звiтi про фiнансовi результати, складеному за канонами П(С)БО-3, з точки зору МСБО-МСФЗ є дуже деталiзованим, а значить досить iнформативним для користувачiв. Тому можна вважати, що такий звiт в цiлому задовольняє вимогам МСФЗ. Визнанi товариством в 2012 роцi доходи пiдтвердженi в процесi аудиту i класифiкованi в БО за їх видами правильно, згiдно вимог П(С)БО-15, який у цiй частинi не суперечить вимогам МСБО-МСФЗ, а саме: чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 52504 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи _ 12978 тис. грн.; iншi доходи _ 352 тис. грн., що в пiдсумку складає 65834 тис. грн. У трансформованому згiдно вимог МСФЗ звiтi про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображено 70405 тис. грн. пiдтверджених даними БО загальних витрат пiдприємства, в т.ч.: собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, послуг) _ 52037 тис. грн. (73,9 %); адмiнiстративнi витрати _ 4261 тис. грн. (6,08 %); витрати на збут _ 1547 тис. грн. (2,2 %); iншi операцiйнi витрати _ 12397 тис. грн. (17,6 %); фiнансовi витрати _ 13,0 тис. грн. (0,02 %); податок на прибуток _ 150 тис. грн. (0,2 %). З врахуванням трансформацiйних проведень та коригувань та сплаченого протягом 2012 року податку на прибуток в сумi 150 тис. грн. чистий збиток товариства за звiтний перiод складає 4571 тис. грн. Вiн розрахований у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ. При розрахунку показникiв прибутковостi акцiй пiдтверджую, що чистий збиток за звiтний 2012 рiк дорiвнює скоригованому чистому збитку на одну просту акцiю i має вiд_ємне значення (26,8647) грн., за попереднiй рiк _ 0, 4173 грн. Дивiденди за результатами дiяльностi не нараховувались. ___________________________________________________________________________________ Вважаю за можливе пiдтвердити, що визнанi товариством та вiдображенi в трансформованiй РФЗ ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" активи та пасиви, а також результати господарсько-фiнансової дiяльностi являються достовiрними, вiдповiдають всiм критерiям визнання згiдно П(С)БО та в цiлому задовольняють вимогам МСФЗ. 4. Аналiз економiчного потенцiалу (фiнансового стану) товариства для визначення здатностi його подальшого безперервного функцiонування Згiдно Вимог до аудиторського висновку в процесi аудиту необхiдно пiдтвердити чи спростувати доречнiсть припущення управлiнського персоналу товариства про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства, як фундаментального принципу при складаннi фiнансової звiтностi. Така оцiнка передбачає судження у певний момент часу про невизначенi за сутнiстю результати майбутнiх подiй чи умов, яких аудитор не може передбачити. Тому вiдсутнiсть в аудиторському звiтi будь-якого посилання на невизначенiсть безперебiйної дiяльностi не є гарантiєю здатностi СГ безперервно продовжувати свою дiяльнiсть. Керуючись МСА-570 "Безперервнiсть", з цiєю метою аудитор шляхом проведення фiнансового аналiзу має виключити ймовiрнiсть (можливiсть) банкрутства товариства, як одного iз чинникiв появи значних сумнiвiв в здатностi СГ безперервно здiйснювати дiяльнiсть. Аналiз економiчного потенцiалу пiдприємства передбачає дослiдження результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi та фiнансового стану товариства в динамiцi з визначенням показникiв лiквiдностi та платоспроможностi, використовуючи данi РФЗ, оборотно-сальдового балансу на початок та на кiнець звiтного року, що дасть можливiсть: _ визначити структуру балансу (задовiльна чи незадовiльна); _ сформулювати незалежну думку про реальнiсть та перспективи фiнансового стану; _ розрахувати платоспроможнiсть пiдприємства з позицiй майнового та фiнансового стану; спрогнозувати вiрогiднiсть (здатнiсть) подальшого функцiонування пiдприємства як СГ в недалекому майбутньому. Рiшення про неплатоспроможнiсть пiдприємства приймається за умови визнання структури балансу незадовiльною, тобто коли боржник нездатний погасити свої борги перед кредиторами внаслiдок перевищення зобов_язань над вартiстю власного майна або недостатнього рiвня лiквiдностi цього майна. Оскiльки сума поточних зобов_язань товариства майже в 1,2 рази перевищує суму його оборотних активiв, навiть без розрахунку фiнансових показникiв очевидно, що структура балансу на кiнець року є незадовiльною. Оцiнка лiквiдностi активiв товариства Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кiнець року Норма-тив* Змiни за рiк (+ / -) Коефiцiєнт лiквiдностi загальний (покриття) Кп = оборотнi активи / поточнi зобов_язання (ПЗ) Ф1 Р260 / Р620 2,115 1,003 >1,0-2,0 -1,112 Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi (промiжний) Кш. = ВО+ДЗ+ПФI+ГК / ПЗ Ф1 (Р150 _ Р240 / Р620 1,384 0,106 >0,8 -1,278 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Кл.а. = поточнi фiнансовi iнвестицi + грошовi кошти / поточнi зобов_язання Ф1 (Р040 + Р045 + Р230 + Р240) / Р620 0,0169 0,0011 > 0,2 -0,0158 Лiквiднiсть активiв означає здатнiсть перетворити актив на грошi швидко i без втрат його ринкової вартостi. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi (покриття) iстотно зменшився, але перебуває в межах прийнятого в Українi оптимального значення. Оскiльки кожна гривня поточних зобов_язань покривається 1,03 грн. власних оборотних засобiв, це означає, що на дату балансу товариство ще має достатнiй рiвень забезпечення ресурсами для погашення своїх зобов_язань. Явно недостатнє значення коефiцiєнта критичної лiквiдностi прогнозує низьку критичну платоспроможнiсть (10,6 % при мiнiмальному позитивному значеннi 80%) i свiдчить про нездатнiсть товариства термiново погасити свої першочерговi борги всiєю сукупнiстю дебiторської заборгованостi навiть у випадку її швидкої лiквiдацiї. Показник абсолютної (грошової) лiквiдностi показує негайну готовнiсть погасити наявнi борги найлiквiднiшими активами (грошовими коштами). Це найжорсткiший критерiй лiквiдностi i якщо менший 0,2, то пiдприємство вважається неплатоспроможним. Оскiльки товариство може погасити грошовими коштами лише 0,11 % своїх боргiв, то на дату балансу воно вважається неплатоспроможним. Результати проведеного дослiдження свiдчать про неспроможнiсть пiдприємства термiново розрахуватися за своїми зобов_язаннями на дату балансу, бо високi показники лiквiдностi не завжди означають реальну можливiсть пiдприємства негайно розрахуватися за своїми зобов_язанням. Адже наявнi запаси можуть бути такими, що важко реалiзовуються, або зовсiм нелiквiдними, а спрогнозувати своєчаснiсть погашення ДЗ нереально через низьку платiжну дисциплiну боржникiв, яка посилюється в умовах фiнансової кризи. Однак практика свiдчить про незначну вiрогiднiсть одночасного висування вимог кредиторiв по поверненню поточної заборгованостi. Оцiнка платоспроможностi (фiнансової (ринкової) стiйкостi) Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кiнець року Норма-тив* Змiни за рiк (+ / -) Робочий капiтал (РК) = оборотнi активи мiнус поточнi зобов_язання Ф1 Р260-Р620 6815 100 > 0 Збiльшення -6715 Коефiцiєнт автономiї (незалежностi) Ка = власний капiтал / валюта балансу Ф1 Р380 / Р280 0,775 0,268 > 0,5 -0,507 Коефiцiєнт фiнансування Кфз = залучений капiтал / власний капiтал Ф1 (Р480+Р620) / Р380 0,472 2,716 < 1 Змен-шення +2,245 Коефiцiєнт маневрування власного капiталу Кмвк = чистий оборотний капiтал / джерела власних коштiв Ф1 (Р380-Р080) / Р380 0,324 0,007 > 0,5 -0,317 Коефiцiєнт забезпечення власними оборотними засобами Кз = РК / оборотнi активи Ф1 (Р280-Р620) / Р280 0,527 0,003 > 0,1 -0,524 Платоспроможнiсть пiдприємства визначається передусiм величиною i маневруванням його робочого капiталу (РК), який часто порiвнюють з кровоносною системою людини. Його величина в сумi 100 тис. грн. означає, що пiдприємство здатне погасити власнi поточнi борги, але не має фiнансових ресурсiв для розширення дiяльностi та iнвестування. Фiнансова стiйкiсть _ це стан майна пiдприємства, що гарантує йому платоспроможнiсть. Фiнансовий коефiцiєнт автономiї (незалежностi) визначає концентрацiю власного капiталу в загальнiй сумi ресурсiв пiдприємства. Якщо частка власного капiталу бiльша 50%, воно швидше подолає несприятливi фiнансовi ситуацiї в господарюваннi i буде фiнансово стiйким. Це суттєво знижує фiнансовий ризик для iнвесторiв. Коефiцiєнт автономiї протягом року суттєво (бiльш нiж в 2 рази) зменшився, що свiдчить про зростання залежностi пiдприємства вiд залучених коштiв. Цю думку аудитора пiдтверджує суттєво збiльшений показник фiнансування, який вiдображає ступiнь залежностi вiд кредиторiв та зовнiшнiх iнвесторiв. Коефiцiєнт маневрування власного капiталу показує частку власного капiталу, вкладену в оборотнi засоби (у виробництво) та капiталiзовану. Якщо високий коефiцiєнт позитивно оцiнює фiнансовий стан пiдприємства, то його мiнiмальне позитивне значення свiдчить про суттєве зростання рiвня капiталiзацiї майна та згортання виробництва. Одним iз найважливiших вiдносних показникiв стiйкостi фiнансового стану являється коефiцiєнт забезпечення власними коштами. Мiнiмальне позитивне його значення свiдчить про наявнiсть дефiциту власного оборотного капiталу. Динамiка наведених показникiв свiдчить про системнi негативнi змiни у складi показникiв платоспроможностi, а в цiлому констатуємо факт передкризового фiнансового стану товариства. Тому для пiдтримання платiжної рiвноваги воно змушене додатково залучати позиковi кошти, що в цiлому являється негативною тенденцiєю. Оцiнка ймовiрностi банкрутства Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кiнець року Норматив Дiагностичний аналiз Пн (поточна неплатоспроможнiсть) = Фi (фiнансовi iнвестицiї) + Гк (грошовi кошти) - Пз (поточнi зобов_язання) Ф1 (Р040 + Р045 + Р230 + Р240 - Р620) -6008 -39079 > 0 Збiльшення Дiагностичний аналiз проводиться з метою визначення рiвня платоспроможностi. Якщо пiдприємство має позитивне значення коефiцiєнта поточної неплатоспроможностi, то воно вважається цiлком платоспроможним. В нашому випадку поточна неплатоспроможнiсть має негативне значення з тенденцiєю до поглиблення, що разом з недостатнiм значення коефiцiєнта покриття та практично нульовим значенням коефiцiєнта забезпечення власними оборотними засобами надає ознаки критичної неплатоспроможностi. А критична неплатоспроможнiсть передбачає стан потенцiйного банкрутства пiдприємства (є його провiсником). Надкритична неплатоспроможнiсть має мiсце за умови наявностi збиткiв у пiдприємства та ознак критичної неплатоспроможностi. У ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" спостерiгаються ознаки критичної неплатоспроможностi, а одержанi збитки свiдчать про неефективнiсть управлiння наявними ресурсами i надають ознаки надкритичної неплатоспроможностi. Згiдно чинного законодавства наявнiсть ознак надкритичної неплатоспроможностi зобов_язує боржника в мiсячний термiн звернутися до господарського суду iз заявою про порушення справи про банкрутство, яке передбачає лiквiдацiйну процедуру. Професiйна думка незалежного аудитора щодо здатностi безперервної дiяльностi пiдприємства: Думку незалежного аудитора сформували такi чинники: незадовiльна структура балансу, вiд_ємне значення РК та власних оборотних коштiв, неефективнiсть управлiння, наявнiсть критичної та надкритичної неплатоспроможностi. Сукупнiсть цих факторiв свiдчить про дуже високий рiвень ймовiрностi банкрутства товариства. Вважаю, що фiнансовий стан товариства набуває ознак кризового, тобто господарюючий суб_єкт повiльно наближається до межi банкрутства, що викликає появу значних сумнiвiв щодо здатностi його безперервної дiяльностi та ведення бiзнесу в передбачуваному майбутньому. II. Розкриття iншої допомiжної iнформацiї згiдно Вимог НКЦПФР Вартiсть чистих активiв товариства Керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв АТ (рiшення ДКЦПФР вiд 17.11.04 №485) аудитором розрахована вартiсть чистих активiв товариства (активи за мiнусом зобов_язань) станом на 31.12.12 в сумi 14399 тис. грн. (53521-39122-56). СК товариства складає 1787 тис. грн. Отже, на кiнець року його чистi активи перевищують СК на 12612 тис. грн. (14399-1787). Це цiлком вiдповiдає вимогам ч.3 ст. 155 ЦКУ (iз змiнами та доповненнями, внесеними ЗУ № 980-IУ вiд 19.06.04), якими передбачено: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв буде меншою вiд СК, АТ зобов_язане оголосити про його зменшення та зареєструвати вiдповiднi змiни у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд встановленого законом мiнiмального розмiру СК, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Iнформацiя про наявнiсть та виконання значних правочинiв Згiдно Вимог до аудиторського висновку вiд 29.09.2011 №1360 аудитор має висловити окрему думку щодо дотримання вимог ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" щодо наявностi значних правочинiв в звiтному перiодi. Значними правочинами згiдно цього Закону вважаються дiї, предметом яких являється ринкова вартiсть майна або послуг понад 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої РФЗ. Статутом товариства передбачено здiйснення значних правочинiв (вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв) з вiдома наглядової ради, а понад 25 вiдсоткiв _ загальними зборами акцiонерiв. Для ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" на 2012 рiк таким вартiсним критерiєм являється понад 2716,8 тис. грн. В процесi аудиту встановлено, що у звiтному перiодi керiвництвом товариства не вчинялось жодного значного правочину без вiдома наглядової ради. Стан корпоративного управлiння 1. Вищий орган управлiння товариства _ загальнi збори акцiонерiв, якi згiдно чинного законодавства та Статуту товариства скликаються не рiдше 1 разу на рiк в перiод до 30 квiтня наступного за звiтним року i вважаються рiчними черговими. Серед iнших до компетенцiї зборiв належить визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства, внесення змiн до статуту, обрання наглядової ради та ревiзiйної комiсiї, тощо. 2. Органи управлiння товариства: - Наглядова рада в кiлькостi 5 осiб здiйснює захист прав та представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв i контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу товариства в межах своїх повноважень. Її засiдання проводяться за потребою, але не рiдше 1 разу на квартал; - Ревiзiйна комiсiя, яка здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 3. Одноосiбний виконавчий орган управлiння товариства _ генеральний директор, який обирається загальними зборами акцiонерiв. Трудовий договiр (контракт) пiдписує голова Наглядової ради. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов_язаних з поточною дiяльнiстю, в т.ч. органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради товариства. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор, голова ревiзiйної комiсiї являються посадовими особами органiв управлiння товариством та несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом товариства не передбачена. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Вiдповiдно до МСА, аудитором було iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого викривлення ФЗ внаслiдок шахрайства та виконано всi необхiднi аудиторськi процедури, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. При застосуваннi цих процедур я не виявила жодних свiдчень наявностi суттєвих викривлень у ФЗ Товариства за звiтний перiод внаслiдок шахрайства. Проте через властивi аудиту обмеження iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення ФЗ можна не виявити навiть тодi, коли аудит належно сплановано i виконано вiдповiдно до МСА. Особлива iнформацiя про емiтента згiдно вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" На протязi звiтного перiоду вiдбулися подiї, визначенi ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", як такi, що можуть суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан товариства та зумовити змiну вартостi його цiнних паперiв, а саме: 1.Згiдно рiшення загальних зборiв вiд 30.04.12 змiнився склад посадових осiб емiтента, а саме: а) Звiльнено генерального директора Самчука О.Г., призначено Озерана А.I.; б) звiльнено весь склад наглядової ради та ревiзiйної комiсiї та призначено новий склад посадових осiб. 2. Згiдно рiшення наглядової ради вiд 08.06.12 звiльнено генерального директора Озерана А.I., призначено Фенюка I.Р. Вiдповiдна iнформацiя щодо цих подiй розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та подана до Комiсiї в термiни, передбаченi чинним законодавством. Зобов_язань за борговими та iпотечними цiнними паперами товариство не має. III. Заключна частина Мною виконаннi процедури щодо перевiрки достовiрностi статей РФЗ станом на 31 грудня 2012 року, а саме: розглянуто iнформацiю про факти, процеси господарської дiяльностi, вiдображенi в системi бухгалтерського облiку, фiнансовiй звiтностi та iнших джерелах iнформацiйної структури пiдприємства. Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора). У зв_язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються вiдсутностi аудитора пiд час iнвентаризацiї, висновок по вказаних моментах надати неможливо, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в цiлому. За перiод з 01.01.2013 (пiсля дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), iнформацiя про наявнiсть подiй, якi б iстотно вплинули на фiнансову звiтнiсть пiдприємства, аудитору не надавалась. Подана до аудиторської перевiрки фiнансова звiтнiсть розглянута за масштабами та методами перевiрки, визначеними для цього аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора), пiдготовлена з дотриманням вимог чинного законодавства щодо БО та звiтностi в Українi, i достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. III. Iнформацiя про аудиторську фiрму Найменування юридичної особи згiдно установчих документiв Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Основа" _ ПАФ "Основа", Код ЄДРПОУ 30853920 Мiсце вчинення реєстрацiйної дiї, дата та № свiдоцтва про державну реєстрацiю Виконком Житомирської мiської Ради; 12.04.2000 р.; серiя А01 №158814 запис № 1 305 107 0002 006987 Реєстрацiйний № ЮО в ЄДР Згiдно витягу з ЄДР серiї АА №370300 _ 10039906208 Дозвiльнi документи на здiйснення аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм №2386, рiшення АПУ №98 вiд 26.01.01, чинне до 23.12.2015 Незалежний аудитор Н.В.Стасюк (сертифiкат серiї А №003998 вiд 27 жовтня 1999 року, чинний до 27 жовтня 2013 року)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом продукцiї є виробництво цукру. Виробництво цукру залежить вiд кiлькостi посiвiв цукрових бурякiв, а вони зменшуються з кожним роком. Основним ринком збуту є вiтчизняннi споживачi. Основним ризиком в дiяльностi емiтента є суттєве подорожчанне природнього газу, матерiалiв, зниження площi посiвiв цукрових бурякiв, та ввезення на Україну цукру-сирцю. Емiтент використовує продаж цукру вiтчизняним покупцям невеликими партiями. Джерелом сировини є приватнi сiльськогосподарськi пiдприємства ПСП iменi Цюрупи, ПСП "Сокiльса", ПСП "Саверцi". Цукрова галузь знаходиться в станi занепаду. Закриваються бiльшiсть заводiв. У ПАТ "Цукровий завод iменi Цюрупи" впроваджуються новi технологiї соочистки, продовжується комп'ютеризацiя усiх станцiй. Кiлькiсть постачальникiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання - 3. Основними конкурентами є цукровi заводи Житомирської областi.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi 5 рокiв товариством було придбано активiв: 2008р.- на суму 17991,5 тис.грн.; 2009р.- на суму 18052,5 тис.грн. Вiдчудженно активiв: 2007р.- на суму 36,1 тис.грн.; 2008р.- на суму 20948,3 тис.грн.; 2009р.- на суму 20667,1 тис.грн. У 2010р.- придбань i вiдчужень не було. У 2011р.- придбань не було, а вiдчужень на суму 975 тис.грн. (у т.ч. будинки- 777 тис.грн., машини- 150 тис.грн., транспорт- 35 тис.грн., iнструменти- 13 тис.грн.). У 2012р. придбано ОЗ на суму 6096 тис.грн. (у т.ч. машини- 3477 тис.грн., транспорт- 2517 тис.грн., iншi - 102 тис.грн.), а вiдчужено ОЗ на суму 6684 тис.грн. (у т.ч. будинки- 11 тис.грн., машини- 3942 тис.грн., транспорт- 2731 тис.грн.). Значних iнвестицiй або придбань товариство найближчим часом не планує.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Власних основних засобiв (далi - ОЗ) залишковою вартiстю 13891 тис. грн., первiсною вартiстю 35816 тис. грн., оцiнка яких у облiку та звiтностi достовiрна. Крiм того, згiдно державного акта на право постiйного землекористування вiд 16 сiчня 1997 року серiя ЖТ №04-01-000097, виданого на пiдставi рiшення 10 сесiї ХХII скликання Попiльнянської районної Ради народних депутатiв вiд 15.01.97, для виробничих потреб товариству надано земельну дiлянку площею 116,3 га, в т.ч.: - в межах Андрушкiвської сiльської Ради _ S 89,5 га, з них в межах села S 9 га (5,7 га територiя заводу i 3,3 га залiзниця), за межами села _ S 80,5 га (очиснi споруди 49,8 га та залiзниця 30,7 га); - в межах смт Попiльня _ S 1,0 га (залiзниця); - с.Красногiрка _ S 17,4737 га (залiзниця); - с. Кам_янка - S 8,2796 га (залiзниця). Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ по iнвентарних об_єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. За даними БО в 2012 роцi придбано ОЗ в сумi 6096 тис.грн., вибуло _ 6684 тис.грн. Облiк руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здiйснюється згiдно П(С)БО-7 "Основнi засоби", затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому облiку нараховується згiдно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання (експлуатацiї) об_єкта. Цей строк встановлюється пiдприємством при визнаннi об'єкта ОЗ активом (при зарахуваннi на баланс) i призупиняється на перiод його консервацiї, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 "Основнi засоби". Для узагальнення iнформацiї про накопичений знос (амортизацiю) ОЗ товариство використовує 131 рахунок. Протягом 2012 року начислено 3397 тис. грн. зносу, а весь перiод експлуатацiї ОЗ його накопичено 21925 тис. грн. Для оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо ступiнь їх зношеностi, який становить 0,612, або 61,2 % вiд первiсної вартостi, отже коефiцiєнт придатностi ОЗ дорiвнює 0,388 або 38,8 %. Коефiцiєнти оновлення та вибуття ОЗ складають вiдповiдно 0,183 (18,3 %) та 0,201 (20,1 %).
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Спостерiгається насичення українського цукрового ринку iмпортною продукцiєю. Не вироблено дiєвий механiзм регулювання внутрiшнього ринку цукру, оптової торгiвлi цукром. Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на ПММ, механiзми, деталi, обладнання. Зростає собiвартiсть продукцiї, а реалiзацiйна цiна буже низька.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства За звiтний перiод на Товариство не накладалося штрафних санкцiй за порушення чинного законодавства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента БО в товариствi здiйснюється згiдно прийнятої на пiдставi наказу №1/1 вiд 03 сiчня 2012 року ОП, змiст якої в цiлому вiдповiдає вимогам ЗУ № 996-ХIV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Роздiлом I цього наказу передбачено, що в 2012 роцi БО ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв БО, затвердженого наказом МФУ №291 вiд 30.11.99 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 09.12.2011 №1591) з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi ПАТ для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за 2011 рiк не трансформувалась, отже порiвняльнi данi за вимогами МСФЗ вiдсутнi. Залишки у звiтностi станом на 01.01.2012 року приведенi у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ. Таким чином, датою першого застосування МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. БО ведеться в Головнiй книзi, складенiй на основi первинних бухгалтерських документiв iз застосуванням програмного забезпечення "1С:Бухгалтерiя". Облiк являється безперервним, а вiдображення господарських операцiй станом на 31.12.2012 року, адекватним. Прийнята товариством ОП та система БО в цiлому вiдповiдають конкретним обставинам функцiонування пiдприємства та не суперечать чинному українському законодавству та МСФЗ-МСБО. Протягом 2012 року товариство перебувало на загальнiй системi оподаткування.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених, але невиконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду у Товариства не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Продовжуються роботи по енергозбереженню: зменшенню споживання по електроєнергiї та природного газу. на 2013 рiк плануються продовження ремонтних робiт по: - станцiї дефекосатурацiї, фiльтрацiї та пiдiгрiву; - випарнiй станцiї; - продцеху та сушильному вiддiленню; - зовнiшнiх спорудах, секцiйних вiдстiйниках; - газовiй печi, - ТЕЦ. На всi роботи розроблено органiзацiйнi мiроприємства по покращенню роботи на 2013 рiк. На дiяльнiсть емiтента iстотно може вплинути вступ у СОТ (ввезення цукру-сирцю, зменшення посiвiв цукрових бурякiв).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік За звiтний перiод товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент не є учасником судових справ, не виступає позивачем чи вiдповiдачем в судових справах за звiтний перiод.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Думку незалежного аудитора сформували такi чинники: незадовiльна структура балансу, вiд_ємне значення РК та власних оборотних коштiв, неефективнiсть управлiння, наявнiсть критичної та надкритичної неплатоспроможностi. Сукупнiсть цих факторiв свiдчить про дуже високий рiвень ймовiрностi банкрутства товариства. Вважаю, що фiнансовий стан товариства набуває ознак кризового, тобто господарюючий суб_єкт повiльно наближається до межi банкрутства, що викликає появу значних сумнiвiв щодо здатностi його безперервної дiяльностi та ведення бiзнесу в передбачуваному майбутньому. Iншої iнформацiї, яка може бути важливою iнвесторам для оцiнки фiнансового стану товариства не має.