ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14212 13891 0 0 14212 13891
будівлі та споруди 6754 6336 0 0 6754 6336
машини та обладнання 5684 6534 0 0 5684 6534
транспортні засоби 1241 527 0 0 1241 527
інші 533 494 0 0 533 494
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14212 13891 0 0 14212 13891
Опис Власних основних засобiв (далi - ОЗ) у Товариства за залишковою вартiстю 13891 тис.грн., первiсною вартiстю 35816 тис.грн., оцiнка яких у облiку та звiтностi достовiрна. Для виробничих потреб товариству надано земельну дiлянку площею 116,3 га, в т.ч.: - в межах Андрушкiвської сiльської Ради _ S 89,5 га, з них в межах села S 9 га (5,7 га територiя заводу i 3,3 га залiзниця), за межами села _ S 80,5 га (очиснi споруди 49,8 га та залiзниця 30,7 га); - в межах смт Попiльня _ S 1,0 га (залiзниця); - с.Красногiрка _ S 17,4737 га (залiзниця); - с. Кам_янка - S 8,2796 га (залiзниця). За даними БО в 2012 роцi придбано ОЗ в сумi 6096 тис.грн., вибуло _ 6684 тис.грн. Пiдставою для вiдображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Iнформацiя про рух та стан ОЗ наведена в примiтках до РФЗ достовiрно. Облiк руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здiйснюється згiдно П(С)БО-7 "Основнi засоби", затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому облiку нараховується згiдно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання (експлуатацiї) об_єкта. Протягом 2012 року начислено 3397 тис. грн. зносу, а весь перiод експлуатацiї ОЗ його накопичено 21925 тис.грн. Для оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо ступiнь їх зношеностi, який становить 0,612, або 61,2 % вiд первiсної вартостi, отже коефiцiєнт придатностi ОЗ дорiвнює 0,388 або 38,8 %. Коефiцiєнти оновлення та вибуття ОЗ складають вiдповiдно 0,183 (18,3 %) та 0,201 (20,1 %). Ступiнь використання - 80%. Обмежень на власне майно ненакладено.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 14343 21057
Статутний капітал (тис.грн.) 1787 1787
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1787 1787
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(14343.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1787.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.