ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
за векселями (всього) X 0 X X
Податкові зобов'язання X 145 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 38977 X X
Усього зобов'язань X 39122 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов_язань складає 39122 тис.грн., якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобов_язання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Протягом 2012 року поточнi зобов_язання зросли на 33011 тис.грн., або в 6,4 рази, що являється негативною тенденцiєю. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 _Зобов_язання_, затвердженим наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20 та власної облiкової полiтики. Складовими цих зобов_язань являються: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги _ 377 тис.грн. (с-до 631 рах.); поточнi зобов_язання за розрахунками: з одержаних авансiв _ 8008 тис.грн.; з бюджетом _ 145 тис.грн.; зi страхування _ 113 тис.грн.; з оплати працi _ 253 тис.грн.; iз внутрiшнiх розрахункiв _ 30193 тис.грн. iншi поточнi зобов_язання _ 33 тис.грн.