ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

16. Відомості про аудиторський висновок

Незалежним сертифікованим аудитором, директором ПАФ «Основа» Стасюк Н.В. здійснено аудиторську перевірку для задоволення інформаційних потреб користувачів на предмет достовірності річної фінансової звітності (надалі – РФЗ) емітента станом на 31.12.12, що включає: - баланс підприємства станом на 31.12.2012 року; - звіт про фінансові результати за рік, що скінчився 31.12.2012 р.; - звіт про рух грошових коштів; - звіт про власний капітал; - примітки до фінансової звітності, відповідності вимогам чинного українського законодавства по складанню звітності і розкриттю інформації публічного акціонерного товариства «Цукровий завод ім. Цюрупи» за 2012 рік. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА ПАТ (ВАТ) «Цукровий завод ім. Цюрупи» (далі по тексту – товариство)?засноване згідно рішення засновників – держави в особі РВ ФДМУ по Житомирській області (код ЄДРПОУ 13578893) та організації орендарів орендного підприємства «Цукровий завод ім. Цюрупи» від 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного підприємства «Цукровий завод ім. Цюрупи» у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.92 №2163-ХІІ та Декрету КМУ «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду» №57-93 від 20.05.93. Загальними зборами акціонерів від 21 квітня 2011 року (протокол №18) прийнято рішення про приведення статусу товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», тому ВАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» перетворене в публічне акціонерне товариство. ПАТ являється повним правонаступником ВАТ«Цукровий завод ім. Цюрупи» і здійснює свою діяльність, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попільнянською РДА 17 травня 2012 року (за № 1 297 105 0012 000004) Статутом в новій редакції. Організаційно-правова форма (КОПФГ – 230) та найменування емітента українською мовою Публічне акціонерне товариство «Цукровий завод ім. Цюрупи» (ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи») Найменування емітента англійською мовою Open Joint-stock Company «Tsyurupa Sugar Mill» (JSC «Tsyurupa Sugar Mill») Код ЄДРПОУ 00372368 Дата первинної реєстрації 03 квітня 1995 р за № 1 297 120 0000 000004 Дата останньої виписки з ЄДР серія ААВ №042459 від 12.06.12, №12971070015000004 Місце вчинення реєстраційної дії Попільнянська райдержадміністрація Юридична адреса та місцезнаходження 13543, Україна, Житомирська обл., Попільнянський р-н, с.Андрушки, вул. Заводська, 5 Телефон / факс (4137) 7-63-40, 7-63-90 / 5-17-27 Е-mail office-center@cygnet.com.ua Поточний рахунок (основний) 2600901527203;, банк ПАТ «Укрексімбанк», МФО 311324 Основні види діяльності (за КВЕД): 10.81; 46.11; 46.21 Виробництво цукру; Діяльність посередників у торгівлі с/г сировиною, живими тваринами, текст. сировиною та напівфабрикатами; Оптова торгівля зерном, необр. тютюном, насінням і кормами для тварин Дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності Ліцензія на ц/водопостачання АВ №307660 від 13.08.09, вид. Житомирською ОДА (чинна до 13.08.14); торговий патент на здійснення торгівельної діяльності, вид. Попільнянською МДПІ 30.03.11 (чинний з 01.01.11-31.03.16), Кількість акціонерів 1897, в т.ч. 1892 – ФО; 5– ЮО Код ISIN UA4000159032 Чисельність працівників на дату балансу 202 Дата скликання зборів акціонерів в 2012 році 30 квітня 2012 року Відповідальні посадові особи у звітному році Генеральний директор Самчук Олександр Григорович (до 30.04.12) Озеран Анатолій Іванович (з 30.04 по 08.06.12) Фенюк Іван Романович (з 08.06.12) головний бухгалтер Николенко Людмила Володимирівна ОБСЯГ АУДИТУ Аудит сплановано та здійснено на підставі договору № 25/13 від 08 квітня 2013року з 08 по 23 квітня 2012 року з дотриманням вимог Законів України: «Про аудиторську діяльність» (із змінами та доповненнями в редакції Закону №140-У від 14.09.06); «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV (далі – ЗУ № 996-ХІУ); ЗУ від 12.05.11 №3332-УІ «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – ЗУ № 3332-УІ); ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-ІУ від 23.02.06; ЗУ «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»; ЗУ «Про акціонерні товариства» №514-УІ від 17.09.08; Цивільного та Податкового кодексу України (далі – ЦКУ та ПКУ) ; Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (зокрема МСА 700, 705 та 720); Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ); національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО); Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами ЦП (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДК ЦПФР №1360 від 29.09.2011, зареєстрованих в Мін’юсті України 28.11.2011 за №358/20096 (далі – Вимоги до аудиторського висновку); інших чинних нормативних документів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку (далі – БО) та діяльність учасників фондового ринку, а також аудиторську практику. Масштаб аудиту: аудит здійснено із застосуванням спеціальних процедур за МСА в обсязі, необхідному для формування неупередженої думки, але не для пошуку зловживань або протизаконних дій, а з метою одержання достатніх доказів та аудиторських свідчень щодо сум та розкриттів у річній фінансовій звітності товариства (далі – РФЗ) задля впевненості у відсутності в ній суттєвих відхилень та істотних перекручень. Відбір аудиторських процедур залежав від судження аудитора та відповідних обставин. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень РФЗ внаслідок шахрайства або помилок. Надана товариством інформація та отримані в процесі аудиту дані тестувалися на наявність суттєвих розбіжностей між показниками РФЗ та даними БО. Виявлені відхилення не перевищили 5%-ного розміру суттєвості помилки, встановленого рекомендаціями МФУ в листі від 29.07.03 за №04230-04108 «Про суттєвість у БО і звітності», тому не ідентифікувались аудитором як порушення. Операційний аудит статей щодо об’єктів оподаткування та їх похідних, а також нарахування ЄСВ не проводився, оскільки таке обмеження обсягу роботи передбачено товариством в договорі на проведення аудиту. Аудитором здійснено перевірку установчих, реєстраційних, дозвільних документів; вибіркову перевірку даних головної книги, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, первинних документів, іншої фінансової інформації, відображеної в фінансовій звітності; суцільну перевірку процесу здійснення трансформації шляхом дослідження трансформаційних таблиць і журналів коригувань залишків та коригуючих проводок; тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті; оцінку принципів бухгалтерського обліку та відповідності облікової політики (далі – ОП), прийнятність облікових оцінок, в т.ч. припущення про безперервність при складанні РФЗ. Відповідальність управлінського персоналу та аудитора згідно МСА Згідно МСА-700 за повноту і легітимність наданої аудитору інформації та достовірність РФЗ відповідає керівництво товариства, відповідальність якого охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю щодо підготовки РФЗ, у якій відсутні суттєві викривлення внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування прийнятної облікової політики та відповідних облікових оцінок, включаючи оцінки здатності суб’єкта господарювання (далі – СГ) безперервно продовжувати діяльність. Відповідальність аудитора – з дотриманням етичних вимог здійснити аудиторську перевірку за МСА задля висловлення в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) неупередженої думки щодо відповідності чи ні обліку та звітності емітента узгодженим критеріям (МСФЗ-МСБО та П(С)БО на перехідному етапі). МСА вимагають від нас планування й здійснення аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Крім того, МСА 570 «Безперервність» вимагає отримання достатніх аудиторських доказів щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства як фундаментального принципу при складанні РФЗ та висновку на предмет існування чи ні суттєвої невизначеності стосовно здатності СГ продовжувати свою діяльність. Аудитор не несе відповідальності за достовірність РФЗ після дати підписання аудиторського висновку. Після його підписання до офіційного оприлюднення РФЗ відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства (МСА 560). Опис стану бухгалтерського обліку та облікової політики емітента БО в товаристві здійснюється згідно прийнятої на підставі наказу №1/1 від 03 січня 2012 року ОП, зміст якої в цілому відповідає вимогам ЗУ № 996-ХІV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Розділом І цього наказу передбачено, що в 2012 році БО ведеться за П(С)БО згідно чинного Плану рахунків БО, затвердженого наказом МФУ №291 від 30.11.99 (у редакції наказу Мінфіну від 09.12.2011 №1591) з трансформацією залишків на початок та на кінець звітного періоду складеної за П(С)БО фінансової звітності ПАТ для приведення її у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за 2011 рік не трансформувалась, отже порівняльні дані за вимогами МСФЗ відсутні. Залишки у звітності станом на 01.01.2012 року приведені у відповідність до вимог МСФЗ. Таким чином, датою першого застосування МСФЗ є 01 січня 2012 року. БО ведеться в Головній книзі, складеній на основі первинних бухгалтерських документів із застосуванням програмного забезпечення «1С:Бухгалтерія». Облік являється безперервним, а відображення господарських операцій станом на 31.12.2012 року, адекватним. Прийнята товариством ОП та система БО в цілому відповідають конкретним обставинам функціонування підприємства та не суперечать чинному українському законодавству та МСФЗ-МСБО. Протягом 2012 року товариство перебувало на загальній системі оподаткування. Згідно ст.10 ЗУ № 996-ХІУ та вимог «Інструкції з інвентаризації ОЗ, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків», затвердженої наказом МФУ від 11.08.94 № 69 перед складанням РФЗ на підставі наказу № 92 від 18 грудня 2012 року товариством проведено інвентаризацію майна станом на 31 грудня 2012 року. Аудитор не спостерігала за інвентаризацією наявних активів та зобов’язань, що передувала запрошенню на здійснення аудиту, але дослідила її матеріали. За даними протоколу засідання інвентаризаційної комісії, яка несе відповідальність за правдивість результатів інвентаризації, нестач та лишків не встановлено. Реальність початкових залишків по рахунках БО станом на 01.01.2012 року підтверджені умовно-позитивним аудиторським висновком нашої фірми за 2011 рік. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: В процесі виконання завдань з надання впевненості можна висловити певний рівень переконаності, що інформація, яка підлягала аудиту, не містить суттєвих викривлень. РФЗ складена товариством за П(С)БО достовірно, за дійсними даними БО на основі положень власної ОП, а проведена інвентаризація підтверджує реальність складу майна, активів та зобов'язань товариства, відображених в РФЗ станом на 31 грудня 2012 року. Опис послідовності процесу трансформації початкових і кінцевих залишків за статтями звітності та іншої порівняльної інформації здійснено в перевірених аудитором суцільним порядком журналах коригувань і коригуючих проводок, а узагальнення результатів трансформації відображено в трансформаційних таблицях на дату переходу товариства на МСФЗ (01.01.12) та на 31 грудня 2012 року. Відсутність у цих документах суттєвих відхилень та порушень дає підстави стверджувати, що трансформована товариством за МСФЗ-МСБО РФЗ в цілому відповідає вимогам МСФЗ. А достатня кількість зібраних аудиторських доказів є підставою для ствердження, що надана товариством та викладена в подальших розділах інформація дає дійсне та неупереджене уявлення про сутність, реальний стан активів, власного капіталу та зобов’язань, результати господарювання суб’єкта перевірки та достатній рівень переконаності про достовірне відображення їх в фінансовій звітності, яка в цілому складена з дотриманням вимог ЗУ № 996-ХІV, П(С)БО та МСБО-МСФЗ, власної облікової політики. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА: Згідно МСА-705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», зважаючи на притаманні аудиту обмеження, обмеження товариством обсягу роботи та відступ від вимог МСБО--МСФЗ щодо відсутності переоцінки до справедливої вартості ОЗ, викладене вище дає підстави висловити неупереджену умовно-позитивну думку, що трансформована за МСФЗ фінансова звітність за 2012 рік, за винятком викладених по тексту аудиторського звіту відхилень, в цілому відповідає визначеній концептуальній основі фінансової звітності, вимогам МСФЗ по її складанню та поданню та достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище товариства станом на 31 грудня 2012 року. Валюту балансу в сумі 53521 тис. грн. та фінансовий результат (збиток 4571 тис. грн.) підтверджую. Незалежний аудитор Н.В.Стасюк (сертифікат серії А №003998 від 27 жовтня 1999 року, чинний до 27 жовтня 2013 року) АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ У ПАТ «ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ім. ЦЮРУПИ» І. Розкриття інформації про стан, реальність та оцінку активів і пасивів, результати фінансово-господарської діяльності згідно визначених критеріїв - П(С)БО, МСБО-МСФЗ та про здатність подальшого безперервного функціонування товариства 1. Визнання, класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку У складі активів трансформованого балансу (який згідно МСФЗ має назву «Звіт про фінансовий стан») відображені ресурси в сумі 53521 тис.грн., від використання яких в майбутньому підприємство очікує отримати економічні вигоди. Оцінка їх визначена достовірно, що в цілому відповідає вимогам МСБО-1 «Подання фінансових звітів». За даними трансформованого балансу протягом 2012 року вартість майна товариства (валюта балансу) зросла на 26353 тис. грн., або майже в 2 рази Під час аудиту встановлені окремі відхилення від вимог П(С)БО та МСБО-МСФЗ, які викладені по тексту аудиторського звіту, однак вони мають обмежений вплив на висловлення думки незалежного аудитора. 1 1.1. Необоротні активи Станом на 31.12.12 у трансформованому згідно вимог МСФЗ-МСБО балансі відображено необоротні активи (рахунки класу 1), а саме: власні основні засоби (далі по тексту – ОЗ) залишковою вартістю 13891 тис. грн., первісною вартістю 35816 тис. грн., оцінка яких у обліку та звітності достовірна. Крім того, згідно державного акта на право постійного землекористування від 16 січня 1997 року серія ЖТ №04-01-000097, виданого на підставі рішення 10 сесії ХХІІ скликання Попільнянської районної Ради народних депутатів від 15.01.97, для виробничих потреб товариству надано земельну ділянку площею 116,3 га, в т.ч.: - в межах Андрушківської сільської Ради – S 89,5 га, з них в межах села S 9 га (5,7 га територія заводу і 3,3 га залізниця), за межами села – S 80,5 га (очисні споруди 49,8 га та залізниця 30,7 га); - в межах смт Попільня – S 1,0 га (залізниця); - с.Красногірка – S 17,4737 га (залізниця); - с. Кам’янка - S 8,2796 га (залізниця). Нормативна грошова оцінка землі не проводилась, згідно податкових декларацій річна сума земельного податку складає 143636,92 грн. (86196,59+46980,00+390,99+6832,08+3237,26). Але на балансі товариства земля не значиться. Аналітичний облік ОЗ ведеться в оборотно-сальдовій відомості обліку ОЗ по інвентарних об’єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства. За даними БО в 2012 році придбано ОЗ в сумі 6096 тис. грн., вибуло – 6684 тис грн. Підставою для відображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Інформація про рух та стан ОЗ наведена в примітках до РФЗ достовірно. Облік руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здійснюється згідно П(С)БО-7 «Основні засоби», затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому обліку нараховується згідно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомісячно прямолінійним методом, виходячи із строків корисного використання (експлуатації) об’єкта. Цей строк встановлюється підприємством при визнанні об'єкта ОЗ активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його консервації, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 «Основні засоби». Для узагальнення інформації про накопичений знос (амортизацію) ОЗ товариство використовує 131 рахунок. Протягом 2012 року начислено 3397 тис. грн. зносу, а весь період експлуатації ОЗ його накопичено 21925 тис. грн. Для оцінки технічного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо ступінь їх зношеності, який становить 0,612, або 61,2 % від первісної вартості, отже коефіцієнт придатності ОЗ дорівнює 0,388 або 38,8 %. Коефіцієнти оновлення та вибуття ОЗ складають відповідно 0,183 (18,3 %) та 0,201 (20,1 %). Експрес-аналіз руху та технічного стану ОЗ характеризує виробничий потенціал підприємства і свідчить, що коефіцієнт вибуття значно випереджає коефіцієнт придбання ОЗ, що являється негативною тенденцією. Зауважую, що ОЗ зношені і потребують інтенсивнішого оновлення. ? В процесі трансформації залишків на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12) складеного за П(С)БО-2 балансу (з використанням даних оборотного балансу за 2011 рік, даних аналітичного обліку, отриманих з бухгалтерських регістрів, та необхідної аналітичної інформації, одержаної від структурних підрозділів) у складі необоротних активів відбулися такі зміни: припинено визнання (списано з балансу) повністю зношених нематеріальних активів у вигляді програмного забезпечення «Буряк-2006», «Буряк-2007», «Буряк-2008» та «Автоваги» первісною вартістю 23,7 тис. грн., що обліковувався на 127 рахунку за фактичною собівартістю. Наразі вони фізично та морально застаріли. Такий актив в майбутньому не принесе економічних вигід, тому не визнається за МСФЗ-38 і списується з балансу; - припинено визнання (списано з балансу) капітальні інвестиції в сумі 87,1 тис. грн. у вигляді недобудованої будівлі гаража, яка фактично перетворилась на руїни. По цій причині актив не відповідає критеріям визнання за МСФЗ, оскільки в майбутньому не принесе економічних вигод, тому списується з балансу. решту капітальних інвестицій становлять придбані, але не введені в експлуатацію об’єкти обладнання (рах.15.2) в сумі 313,0 тис. грн., які перекласифіковано згідно МСБО-16 з 15.2 на 104 рахунок; припинено визнання (списано з балансу) повністю зношених станом на 01.01.12 основних засобів загальною первісною вартістю 2142,8 тис. грн. В аудиторському висновку нашої фірми за попередній рік щодо цих ОЗ було зауваження та рекомендації щодо припинення їх визнання; Звертаю увагу користувачів фінансової звітності на те, що підприємством не здійснювалась переоцінка необоротних активів з метою визначення їх справедливої вартості, як того вимагають МСФЗ. довгострокові фінансові інвестиції (далі – ДФІ) в сумі 145 тис. грн. (ряд.040), які обліковуються на 141 рахунку за методом участі у капіталі інших підприємств у вигляді грошових та майнових внесків, а також придбаних товариством акцій в статутний капітал (далі – СК) 3 підприємств за собівартістю 64000,00 грн. Корпоративні права товариства закріплені установчими документами цих об’єктів інвестування (далі – ОІ): - ВАТ «Житомирська асоціація цукрового виробництва» – 45.500,00 грн.; - Житомирська товарна агропромислова біржа – 10.000,00 грн.; - ВАТ «Житомирцукор» – 1700 акцій вартістю 5,00 грн. кожна загальною номінальною вартістю (ЗНВ) 8500,00 грн., або 4,984 % його СК. Звертаю увагу користувачів фінансової звітності на наступне: В аудиторському висновку нашої фірми за попередній 2011 рік зазначалось, що відображення в БО та розкриття Товариством у складеному за П(С)БО-2 балансі інформації про первісну вартість ДФІ здійснена згідно вимог П(С)БО-12 «Фінансові інвестиції», за винятком їх оцінки на дату балансу. Так, п.п. 8 та 12 П(С)БО-12 передбачається процедура коригування (збільшення /зменшення) вартості ДФІ на дату балансу в залежності від визначених обставин. Результати такого коригування впливають, зокрема, на балансову вартість ДФІ, суми доходів (витрат) і відповідно фінансових результатів в БО та у ФЗ інвестора. Оцінка ДФІ підприємства повинна проводитись з врахуванням принципів обачності (з метою запобігання завищення оцінки актива) та безперервності (виходячи з припущення, що діяльність об’єкта інвестування триватиме і надалі). Управлінському персоналу товариства з метою підтвердження наявності та оцінки справедливої вартості ДФІ рекомендовано в 2012 році здійснити інвентаризацію всіх без винятку ДФІ. Вважаю, що одним із дієвих способів оцінки справедливої вартості ДФІ, як будь-якого активу, є їх інвентаризація, наприклад, шляхом підписання акта звірки вартості ДФІ інвестора з ОІ, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка. Товариство прислухалося до рекомендацій аудитора і здійснило інвентаризацію ДФІ, результати якої використало в процесі трансформації складеного за П(С)БО-2 балансу на дату переходу на МСФЗ (01.01.12). Оскільки підприємство володіє частками в СК всіх ОІ менше 20%, в цілях звітності за МСФЗ воно визнає (класифікує) свої частки та акції як фінан­сові активи, доступні для продажу (п.6 МСБО-28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»). Для приведення статті балансу «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств» у відповідність до вимог МСБО-28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» у склад ДФІ внесено такі зміни: товариство припинило визнання ДФІ в СК ВАТ «Житомирська асоціація цукрового виробництва», акції якого за собівартістю придбання в сумі 45500,00 грн. не відповідають критеріям визнання активом, оскільки такий ОІ ліквідований як СГ ще в 2003 році; на дату переходу на МСФЗ справедлива (ринкова) вартість акцій ВАТ «Житомирцукор» становить 20400,00 грн. Товариство придбало їх за собівартістю 8500,00 грн., різниця (дооцінка) становить 11900,00 грн., яка згідно МСФЗ відображається у складі власного капіталу.; визнання ДФІ в СК підприємства «Житомирська товарна агропромислова біржа» в сумі 10,0 тис грн. здійснюється за собівартістю до встановлення їх справедливої вартості. відстрочені податкові активи (далі – ВПА) розкриті в трансформованому балансі як розраховані в процесі трансформації балансу на виконання вимог МСБО-12 та П(С)БО-17 «Податок на прибуток» тимчасові податкові різниці в сумі 378 тис. грн. на кінець звітного року. Облік ВПА здійснюється на 17 рахунку. МСБО-12 «Податки на прибуток» визначено обліковий підхід до податків на прибуток і принциповим питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки: як майбутнє відшкодування (компенсація) балансової вартості активів (зобов’язань) чи операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності СГ. Розрахунок ВПА здійснено балансовим методом за даними трансформованого балансу та податкового обліку, в якому наведено суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. 1.2. Оборотні активи В трансформованому балансі товариства на кінець року відображені оборотні активи загальною вартістю 39222 тис. грн., що становить 73,3 % вартості майна товариства, а саме: запаси (рахунки класу 2), облік яких здійснюється згідно П(С)БО-9 “Запаси”, затвердженого наказом МФУ №246 від 20.12.99. Розмежування та визначення належності засобів праці, що тривалий час знаходяться в експлуатації, до ОЗ та МШП, їх поточний облік здійснено з дотриманням вимог П(С)БО-9 та власної ОП. ТМЦ визнаються фінансовими активами, тобто оприбутковуються по відповідних рахунках БО на основі первинних документів (прибуткових накладних постачальників та внутрішніх складських накладних) за фактичною собівартістю. Їх аналітичний облік ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожною одиницею БО запасів, якою згідно прийнятої підприємством ОП вважається їх найменування, та в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Облік ТМЦ на складі ведеться в належним чином заповнених картках складського обліку по фактичній собівартості. При відпуску запасів у виробництво оцінка їх здійснюється за методом ФІФО, що передбачено власною ОП. На кінець року сумарний залишок запасів, як фінансових активів, зріс з 4360 тис. грн. до 35016 тис. грн., або більш ніж у 8 разів внаслідок так званого «затоварення», тобто перевиробництва продукції, а в цiлому кiлькiсть сировини та матерiалiв, палива, запасних частин, готової продукції та товарів залишилась в межах, необхiдних для безперебiйної роботи товариства, а саме: - виробничі запаси в сумі 290 тис. грн.; - незавершене виробництво – 9 тис. грн.; - готова продукція в сумі 14178 тис. грн.; - товари – 20539 тис. грн. ? В процесі трансформації балансу на дату переходу на МСФЗ для забезпечення зіставності звітних даних за ряд періодів застосовувався один і той же метод визначення собівартості запасів, як того вимагає МСБО-2 «Запаси». По причині невідповідності визначенню активом малоцінні та швидкозношувані предмети в сумі 93,0 тис. грн., які не принесуть майбутніх економічних вигід, не визнано як активи і списано з 22 рахунку. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 288 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками із виданих авансів – 340 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість – 38 тис. грн. . Відображену в звітності дебіторську заборгованість (далі – ДЗ), як фінансовий інструмент, товариство визнає поточною і сподівається погасити протягом 12 місяців від дати балансу. Її облік відповідає вимогам П(С)БО-10 «Дебіторська заборгованість» та власної ОП і не суперечить критеріям визнання за МСФЗ. На дату балансу чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості відображено з врахуванням розрахованого на кінець року резерву збитків від зменшення корисності (резерву сумнівних боргів) в сумі 43 тис. грн. на портфельній основі. Згідно поданих до перевірки трансформаційних журналів коригувань та коригуючих проводок під час трансформації балансу на дату першого застосування МСФЗ у зв’язку з відсутністю резерву сумнівних боргів за рахунок нерозподілених прибутків списано безнадійну ДЗ за виданими авансами в сумі 1724,7тис. грн. В примітках до річної фінансової звітності структура ДЗ за термінами її погашення відображена достовірно. грошових коштів, облік яких відображає кошти в касі та на поточних рахунках в банках, що можуть бути використані для здійснення господарських операцій. Облік касових операцій здійснено згідно Положення про ведення касових операцій в національній валюті (надалі – НВ) в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, зареєстрованої в МЮУ 13.01.06 за № 40/10320. Залишок коштів в касі станом на 31.12.11 згідно даних головної книги становить 2265,62 грн., що ідентично залишку в касовій книзі підприємства. Згідно наказу №1 від 05.01.11 ліміт залишку коштів в касі товариства визначений в сумі 20 000,00 грн. Облік безготівкових операцій проведено згідно інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в НВ, затвердженої постановою правління НБУ від 21.01.04 № 22 (із змінами, затвердженими постановою НБУ № 296 від 15.05.09, зареєстрованою в МЮУ 09.06.09 за №496/16512). На дату балансу залишок коштів на мультирахунку становить 40471,96 грн., що підтверджено останніми виписками банку. Ці кошти відображені в ряд. 230 балансу. Перевіркою поданого товариством Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік встановлено, що він складений на основі трансформованого балансу та звіту про фінансові результати прямим методом згідно вимог МСБО-7. Інформація про рух грошових потоків (надходження та видатки) за звітний період відображена в цілому достовірно, зокрема: чистий рух коштів від операційної діяльності складає 9343 тис. грн., від інвестиційної діяльності – (9403) тис. грн. Результатом чистого руху грошових потоків за звiтний перiод є їх зменшення на 60 тис. грн. Товариство вирішило вперше подати РФЗ у повній відповідності за МСФЗ за 2013 рік, проте у цьому звіті надало порівняльну інформацію за 2011 рік. Вибірковою перевіркою обліку касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку, розрахунках по заробітній платі, з підзвітними особами порушень не встановлено. 2. Визнання, класифікація та оцінка пасивів в бухгалтерському обліку Аналіз даних трансформованого балансу на 31.12.12 свідчить, що в загальному обсязі джерел (господарських засобів) в сумі 53521 тис. грн. переважають залучені кошти, з яких: власних - 14343 тис. грн., що становить 26,8% валюти балансу; залучених (кредитори) - 39178 тис. грн., або 73,2 %. 2.1. Власний капітал На дату балансу складовими частинами власного капіталу товариства являються: статутний капітал (далі – СК), який дорівнює оцінці вкладених в обмін на корпоративні права активів номінальною вартістю 1787 тис. грн. (ряд. 300 пасиву балансу). Він створений для забезпечення діяльності ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» в розмірі 1 786 564,50 грн., розподілений на 170149 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 гривень кожна шляхом здійснення двох емісій акцій: 1.Первинний СК сформований як вартість цілісного майнового комплексу об’єкта приватизації (орендного підприємства «Цукровий завод ім. Цюрупи») станом на 01 березня 1994 року в розмірі 178656,45 грн., розподілений на 170149 акцій номінальною вартістю 1,05 гривень кожна. Сплата СК відбулася таким чином: Спосіб сплати (формування) СК Кількість акцій, шт. ЗНВ акцій, грн. Частка в СК, % Закріплено у державній власності (частка покрита майном) 29145 30602,25 17,129 % Розподіл акцій між працівниками 141004 148054,20 82,871 % Разом: 170149 178656,45 100,0 % Державна частка в кількості 29145 акцій товариства в процесі приватизації була продана: - 9375 акцій працівникам підприємства (за ПМС – 6250 штук, за грошові кошти -315 акцій); - 15405 акцій товаровиробникам с/г продукції (за ПМС 10270 шт., грошові кошти – 5135 акцій). - решта державної частки - 4365 акцій - продана за конкурсом громадянам України за ПМС. Випуск простих іменних акцій в кількості 170149 штук ЗНВ 178656,45 грн. зареєстрований Житомирським облфінуправлінням 29.06.1994 р. 2. В процесі другої емісії акцій в березні 1999 року товариством збільшено розмір СК на 1607908,05 грн. в шляхом зростання номінальної вартості 1 акції в 10 разів, тобто до 10,50 грн. Його погашено за рахунок іншого додаткового капіталу, який виник внаслідок індексації ОЗ, проведеної в попередні звітні періоди згідно вимог законодавства. Із зовнішніх джерел додаткового надходження коштів не було. Правила та вимоги щодо додаткового випуску акцій, а також порядок формування та змін СК проведено з дотриманням вимог Законів України «Про цінні папери та фондову біржу», «Про господарські товариства» та «Положення про порядок збільшення (зменшення розміру статутного фонду акціонерного товариства» (у новій редакції), затвердженого рішенням ДК ЦПФР від 16.10.2000 р. №158, зареєстрованого в Мін’юсті від 27.10.2000 р. №753/4974. Відповідні зміни до статуту товариства своєчасно були зареєстровані уповноваженими на це органами державної влади, а саме: Попільнянською РДА. Випуск простих іменних акцій товариства в кількості 170149 шт. ЗНВ 1786564,50 грн. зареєстрований ЖТУ ДК ЦПФР, свідоцтво від 02 квітня 1999 року за № 14/06/1/99. Таким чином, на дату балансу заявлений СК становить 1 786 564,50 грн., сплачений – 1 786 564,50 грн. Первинне розміщення акцій здійснено по номінальній вартості, емісійного доходу не виникло. Про це свідчить відсутність залишків неоплаченого та додаткового вкладеного капіталу в обліку та звітності товариства. Облік СК здійснюється на рахунку №40 та відповідає вимогам чинного законодавства. На дату балансу прості іменні акції переведені з документарної в бездокументарну форму існування (дематеріалізовані). Реалізація цієї процедури здійснена депозитарієм – ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів». У незалежного зберігача в особі ПАТ КБ «Хрещатик» відкриті рахунки у ЦП власників акцій згідно укладеного товариством договору на обслуговування: Реквізити депозитарію, дані про дозвільні документи на провадження депозитарної діяльності ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» Код ЄДРПОУ – 35917889, 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, т./ф (44) 585-42-40, ліц-зія АВ №498004 видана ДКЦПФР 19.11.09, (строк дії 27.05.09-27.05.2019 р.).; договір від 02.08.11 № Е1222/11 ПАТ «Національний депозитарій України» Код ЄДРПОУ – 30370711, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3 т./ф (44) 279-66-51, 279-13-22, ліцензія АВ №581322 видана НК ЦПФР 19.09.06, чинна до 19.09.16, договір від 11.03.13 № Е-5300/п Реквізити зберігача рахунків в ЦП власникам акцій, дані про дозвільні документи на провадження депозитарної діяльності ПАТ «КБ «Хрещатик», (код 19364259) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, т.(44) 537-74-79; Ліцензія АГ №580077, видана ДКЦПФР 30.12.11 (безстрокова), договір про відкриття рахунків у ЦП №12-Е / ЖТ від 29.11.10 На підтвердження емісії 170149 акцій ЗНВ 1 786 564,50 грн. в бездокументарній формі існування ЖТУ ДК ЦПФР 22 червня 2011 року видане свідоцтво від 03 листопада 2010 року за № 79/06/1/10. Попереднє свідоцтво, видане ДК ЦПФР 02 квітня 1999 року за №14/06/1/99, втратило чинність. За наданою товариством інформацією на дату балансу нараховується: 1892 акціонери – фізичні особи; 5 акціонерів – юридичні особи; Державна частка в СК товариства відсутня. Власників частки в СК понад 10 % на дату балансу немає. інший додатковий капітал (ряд. 330 балансу) в сумі 20 тис. грн. відображає суму здійсненої в процесі трансформації балансу дооцінки ДФІ до їх справедливої вартості. Щодо відображених у складеному за П(С)БО-2 балансі у складі іншого додаткового капіталу обов’язкових індексацій необоротних активів, що проводилась протягом 1992-1996 р.р. згідно вимог законодавства (період гіперінфляції економіки України), то МСФЗ не визнають цих обов’язкових індексацій ОЗ у складі іншого додаткового капіталу. Оскільки на 425 рахунку відображались лише індексації необоротних активів в сумі 19252,1 тис. грн., а безоплатно одержаних активів не було, тому вся ця стаття в процесі трансформації балансу на дату переходу на МСФЗ перенесена на статтю «Непокриті збитки». резервний капітал в сумі 183 тис. грн. (ряд.340) створений в попередні роки за рахунок одержаних прибутків. За рішенням керівництва товариства РК може бути використаний для відшкодування одержаних збитків та позапланових витрат. Згідно р. 6.4 Статуту товариства РК формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку до одержання необхідної суми, яка становить 446641,00 грн. В попередньому аудиторському висновку за 2011 рік мною було висловлено зауваження та рекомендовано здійснити донарахування РК в сумі 12,4 тис.грн., виходячи із одержаних прибутків з 4 останні роки. Однак донарахування товариством не проведено. Оскільки в процесі трансформації балансу товариством не здійснено ніяких поповнень до резервного капіталу, рекомендую виправити цей недолік у 2013 році. нерозподілені прибутки (непокриті збитки) на дату переходу на МСФЗ (ряд. 350) в процесі трансформації балансу частково покрились за рахунок іншого додаткового капіталу (ряд. 330 балансу за П(С)БО-2, рахунок 425 в головній книзі) в сумі 19252,1 тис. грн. Внаслідок цієї операції збитки в трансформованому балансі перекрились, а з врахуванням впливу коригувань окремих статей балансу (запасів, ОЗ, тощо) на 01.01.12 сформувався трансформований прибуток в сумі 19075 тис. грн. Нерозподілені прибутки в сумі 12417 тис. грн. на дату балансу є основним джерелом зростання величини власного капіталу і визначається наростаючим підсумком за весь період існування ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи». Таким чином, нерозподілені прибутки на 31.12.2012 року складають 12361 тис. грн. Вони сформовані за рахунок: трансформованого залишку нерозподілених прибутків минулих років – 19075 тис. грн.; збитку, отриманого підприємством у звітному році в сумі 4571 тис. грн.; інших коригувань в процесі трансформації балансу в сумі 2143 тис. грн. Отже, на дату балансу власний капітал товариства складає 14343 тис. грн., що відображено у Звiті про власний капiтал. Він складений з врахуванням впливу коригувань окремих статей в процесі трансформації балансу за рахунок прибутку та вiдображає iнформацiю про негативні змiни в сумі 6714 тис. грн., які вiдбулися у власному капiталi товариства за 2012 рiк внаслідок отриманого збитку та інших коригувань. 2.2 Забезпечення майбутніх витрат та платежів П(С)БО-11 «Зобов’язання» передбачає створення забезпечень щодо виплат відпусток працівникам, додаткового пенсійного забезпечення, виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризації, виконання зобов'язань при припиненні діяльності, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів. В рядку 400 пасиву балансу відображений розрахований в процесі трансформації балансу за МСФЗ резерв для виконання зобов’язань з виплати відпусток персоналу товариства в сумі 56 тис. грн. (з врахуванням ЄСВ), який являється поточним забезпеченням. Інформація про накопичення та рух цього резерву узагальнюється на 471 рахунку та відображена в примітках до РФЗ достовірно. 2.2 Поточні зобов'язання Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов’язань складає 39122 тис. грн., які оцінені за сумою погашення. В БО поточні зобов’язання відображаються лише після одержання активу та у випадках безвідмовного погодження про придбання активу. Протягом 2012 року поточні зобов’язання зросли на 33011 тис. грн., або в 6,4 рази, що являється негативною тенденцією. Облік кредиторської заборгованості здійснюється згідно П(С)БО-11 “Зобов’язання”, затвердженим наказом МФУ від 31.01.2000 № 20 та власної облікової політики. Складовими цих зобов’язань являються: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 377 тис. грн. (с-до 631 рах.); поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів – 8008 тис. грн.; з бюджетом – 145 тис. грн.; зі страхування – 113 тис. грн.; з оплати праці – 253 тис. грн.; із внутрішніх розрахунків – 30193 тис. грн. інші поточні зобов’язання – 33 тис.грн. Визнані товариством зобов’язання відповідають залишкам відповідних рахунків в головній книзі та в облікових регістрах і відображені в звітності в цілому достовірно. Структура зобов’язань за термінами їх погашення у фінансовій звітності також відображена правильно. Існує вірогідність відтоку ресурсів підприємства на погашення зобов’язань, що зменшить економічні вигоди. Прострочена кредиторська заборгованість перед бюджетом, ПФУ та з оплати праці на дату балансу відсутня. Відображена в балансі на кінець року заборгованість за розрахунками з бюджетом та ПФУ сплачена у січні 2013 року своєчасно та в повному обсязі. 3.Розкриття інформації щодо доходів, витрат, фінансових результатів За МСБО-1 суб’єкт господарювання подає усі статті доходів та витрат, визнані за звітний період у єдиному звіті про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати). Згідно МСБО-18 «Дохід» доходом є валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності СГ, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Основним видом діяльності ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» є виробництво цукру. Реалізація продукції та товарів здійснюється за договірними ринковими цінами на підставі прямих договорів з контрагентами. Доходи та витрати відображаються в БО та звітності в момент їх виникнення (незалежно від часу надходження коштів) і включені до складу фінансових результатів з застосуванням принципів «нарахування» та «відповідності доходів та витрат». БО доходів від реалізації продукції та товарів здійснюється підприємством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках 70 рахунку «Доходи від реалізації» на підставі первинних документів: рахунків-фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, видаткових та податкових накладних на готову продукцію, тощо. БО інших операційних доходів – на окремих субрахунках 71 рахунку «Інші операційні доходи». Аналітичний облік реалізації продукції ведеться в накопичувальній відомості по елементах витрат, тобто з достатнім рівнем деталізації. Витрати підприємства за 2012 рік відображені на відповідних рахунках обліку витрат згідно чинного Плану рахунків БО без використання 8-го класу рахунків. Операційні витрати підприємства групуються за елементами в регістрах БО витрат, якими є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат. Рахунки доходів та витрат для визначення фінансового результату закриваються щомісячно. Такий підхід у звіті про фінансові результати, складеному за канонами П(С)БО-3, з точки зору МСБО-МСФЗ є дуже деталізованим, а значить досить інформативним для користувачів. Тому можна вважати, що такий звіт в цілому задовольняє вимогам МСФЗ. Визнані товариством в 2012 році доходи підтверджені в процесі аудиту і класифіковані в БО за їх видами правильно, згідно вимог П(С)БО-15, який у цій частині не суперечить вимогам МСБО-МСФЗ, а саме: чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 52504 тис. грн.; інші операційні доходи – 12978 тис. грн.; інші доходи – 352 тис. грн., що в підсумку складає 65834 тис. грн. У трансформованому згідно вимог МСФЗ звіті про фінансові результати за 2012 рік відображено 70405 тис. грн. підтверджених даними БО загальних витрат підприємства, в т.ч.: собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) – 52037 тис. грн. (73,9 %); адміністративні витрати – 4261 тис. грн. (6,08 %); витрати на збут – 1547 тис. грн. (2,2 %); інші операційні витрати – 12397 тис. грн. (17,6 %); фінансові витрати – 13,0 тис. грн. (0,02 %); податок на прибуток – 150 тис. грн. (0,2 %). З врахуванням трансформаційних проведень та коригувань та сплаченого протягом 2012 року податку на прибуток в сумі 150 тис. грн. чистий збиток товариства за звітний період складає 4571 тис. грн. Він розрахований у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ. При розрахунку показників прибутковості акцій підтверджую, що чистий збиток за звітний 2012 рік дорівнює скоригованому чистому збитку на одну просту акцію і має від’ємне значення (26,8647) грн., за попередній рік – 0, 4173 грн. Дивіденди за результатами діяльності не нараховувались. ___________________________________________________________________________________ Вважаю за можливе підтвердити, що визнані товариством та відображені в трансформованій РФЗ ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» активи та пасиви, а також результати господарсько-фінансової діяльності являються достовірними, відповідають всім критеріям визнання згідно П(С)БО та в цілому задовольняють вимогам МСФЗ. 4. Аналіз економічного потенціалу (фінансового стану) товариства для визначення здатності його подальшого безперервного функціонування Згідно Вимог до аудиторського висновку в процесі аудиту необхідно підтвердити чи спростувати доречність припущення управлінського персоналу товариства про безперервність діяльності підприємства, як фундаментального принципу при складанні фінансової звітності. Така оцінка передбачає судження у певний момент часу про невизначені за сутністю результати майбутніх подій чи умов, яких аудитор не може передбачити. Тому відсутність в аудиторському звіті будь-якого посилання на невизначеність безперебійної діяльності не є гарантією здатності СГ безперервно продовжувати свою діяльність. Керуючись МСА-570 «Безперервність», з цією метою аудитор шляхом проведення фінансового аналізу має виключити ймовірність (можливість) банкрутства товариства, як одного із чинників появи значних сумнівів в здатності СГ безперервно здійснювати діяльність. Аналіз економічного потенціалу підприємства передбачає дослідження результатів господарсько-фінансової діяльності та фінансового стану товариства в динаміці з визначенням показників ліквідності та платоспроможності, використовуючи дані РФЗ, оборотно-сальдового балансу на початок та на кінець звітного року, що дасть можливість: – визначити структуру балансу (задовільна чи незадовільна); – сформулювати незалежну думку про реальність та перспективи фінансового стану; – розрахувати платоспроможність підприємства з позицій майнового та фінансового стану; спрогнозувати вірогідність (здатність) подальшого функціонування підприємства як СГ в недалекому майбутньому. Рішення про неплатоспроможність підприємства приймається за умови визнання структури балансу незадовільною, тобто коли боржник нездатний погасити свої борги перед кредиторами внаслідок перевищення зобов’язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна. Оскільки сума поточних зобов’язань товариства майже в 1,2 рази перевищує суму його оборотних активів, навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на кінець року є незадовільною. Оцінка ліквідності активів товариства Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Норма-тив* Зміни за рік (+ / -) Коефіцієнт ліквідності загальний (покриття) Кп = оборотні активи / поточні зобов’язання (ПЗ) Ф1 Р260 / Р620 2,115 1,003 >1,0-2,0 -1,112 Коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжний) Кш. = ВО+ДЗ+ПФІ+ГК / ПЗ Ф1 (Р150 – Р240 / Р620 1,384 0,106 >0,8 -1,278 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кл.а. = поточні фінансові інвестиці + грошові кошти / поточні зобов’язання Ф1 (Р040 + Р045 + Р230 + Р240) / Р620 0,0169 0,0011 > 0,2 -0,0158 Ліквідність активів означає здатність перетворити актив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості. Загальний коефіцієнт ліквідності (покриття) істотно зменшився, але перебуває в межах прийнятого в Україні оптимального значення. Оскільки кожна гривня поточних зобов’язань покривається 1,03 грн. власних оборотних засобів, це означає, що на дату балансу товариство ще має достатній рівень забезпечення ресурсами для погашення своїх зобов’язань. Явно недостатнє значення коефіцієнта критичної ліквідності прогнозує низьку критичну платоспроможність (10,6 % при мінімальному позитивному значенні 80%) і свідчить про нездатність товариства терміново погасити свої першочергові борги всією сукупністю дебіторської заборгованості навіть у випадку її швидкої ліквідації. Показник абсолютної (грошової) ліквідності показує негайну готовність погасити наявні борги найліквіднішими активами (грошовими коштами). Це найжорсткіший критерій ліквідності і якщо менший 0,2, то підприємство вважається неплатоспроможним. Оскільки товариство може погасити грошовими коштами лише 0,11 % своїх боргів, то на дату балансу воно вважається неплатоспроможним. Результати проведеного дослідження свідчать про неспроможність підприємства терміново розрахуватися за своїми зобов’язаннями на дату балансу, бо високі показники ліквідності не завжди означають реальну можливість підприємства негайно розрахуватися за своїми зобов’язанням. Адже наявні запаси можуть бути такими, що важко реалізовуються, або зовсім неліквідними, а спрогнозувати своєчасність погашення ДЗ нереально через низьку платіжну дисципліну боржників, яка посилюється в умовах фінансової кризи. Однак практика свідчить про незначну вірогідність одночасного висування вимог кредиторів по поверненню поточної заборгованості. Оцінка платоспроможності (фінансової (ринкової) стійкості) Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Норма-тив* Зміни за рік (+ / -) Робочий капітал (РК) = оборотні активи мінус поточні зобов’язання Ф1 Р260-Р620 6815 100 > 0 Збільшення -6715 Коефіцієнт автономії (незалежності) Ка = власний капітал / валюта балансу Ф1 Р380 / Р280 0,775 0,268 > 0,5 -0,507 Коефіцієнт фінансування Кфз = залучений капітал / власний капітал Ф1 (Р480+Р620) / Р380 0,472 2,716 < 1 Змен-шення +2,245 Коефіцієнт маневрування власного капіталу Кмвк = чистий оборотний капітал / джерела власних коштів Ф1 (Р380-Р080) / Р380 0,324 0,007 > 0,5 -0,317 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами Кз = РК / оборотні активи Ф1 (Р280-Р620) / Р280 0,527 0,003 > 0,1 -0,524 Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною і маневруванням його робочого капіталу (РК), який часто порівнюють з кровоносною системою людини. Його величина в сумі 100 тис. грн. означає, що підприємство здатне погасити власні поточні борги, але не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що гарантує йому платоспроможність. Фінансовий коефіцієнт автономії (незалежності) визначає концентрацію власного капіталу в загальній сумі ресурсів підприємства. Якщо частка власного капіталу більша 50%, воно швидше подолає несприятливі фінансові ситуації в господарюванні і буде фінансово стійким. Це суттєво знижує фінансовий ризик для інвесторів. Коефіцієнт автономії протягом року суттєво (більш ніж в 2 рази) зменшився, що свідчить про зростання залежності підприємства від залучених коштів. Цю думку аудитора підтверджує суттєво збільшений показник фінансування, який відображає ступінь залежності від кредиторів та зовнішніх інвесторів. Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує частку власного капіталу, вкладену в оборотні засоби (у виробництво) та капіталізовану. Якщо високий коефіцієнт позитивно оцінює фінансовий стан підприємства, то його мінімальне позитивне значення свідчить про суттєве зростання рівня капіталізації майна та згортання виробництва. Одним із найважливіших відносних показників стійкості фінансового стану являється коефіцієнт забезпечення власними коштами. Мінімальне позитивне його значення свідчить про наявність дефіциту власного оборотного капіталу. Динаміка наведених показників свідчить про системні негативні зміни у складі показників платоспроможності, а в цілому констатуємо факт передкризового фінансового стану товариства. Тому для підтримання платіжної рівноваги воно змушене додатково залучати позикові кошти, що в цілому являється негативною тенденцією. Оцінка ймовірності банкрутства Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Норматив Діагностичний аналіз Пн (поточна неплатоспроможність) = Фі (фінансові інвестиції) + Гк (грошові кошти) - Пз (поточні зобов’язання) Ф1 (Р040 + Р045 + Р230 + Р240 - Р620) -6008 -39079 > 0 Збільшення Діагностичний аналіз проводиться з метою визначення рівня платоспроможності. Якщо підприємство має позитивне значення коефіцієнта поточної неплатоспроможності, то воно вважається цілком платоспроможним. В нашому випадку поточна неплатоспроможність має негативне значення з тенденцією до поглиблення, що разом з недостатнім значення коефіцієнта покриття та практично нульовим значенням коефіцієнта забезпечення власними оборотними засобами надає ознаки критичної неплатоспроможності. А критична неплатоспроможність передбачає стан потенційного банкрутства підприємства (є його провісником). Надкритична неплатоспроможність має місце за умови наявності збитків у підприємства та ознак критичної неплатоспроможності. У ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» спостерігаються ознаки критичної неплатоспроможності, а одержані збитки свідчать про неефективність управління наявними ресурсами і надають ознаки надкритичної неплатоспроможності. Згідно чинного законодавства наявність ознак надкритичної неплатоспроможності зобов’язує боржника в місячний термін звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, яке передбачає ліквідаційну процедуру. Професійна думка незалежного аудитора щодо здатності безперервної діяльності підприємства: Думку незалежного аудитора сформували такі чинники: незадовільна структура балансу, від’ємне значення РК та власних оборотних коштів, неефективність управління, наявність критичної та надкритичної неплатоспроможності. Сукупність цих факторів свідчить про дуже високий рівень ймовірності банкрутства товариства. Вважаю, що фінансовий стан товариства набуває ознак кризового, тобто господарюючий суб’єкт повільно наближається до межі банкрутства, що викликає появу значних сумнівів щодо здатності його безперервної діяльності та ведення бізнесу в передбачуваному майбутньому. ІІ. Розкриття іншої допоміжної інформації згідно Вимог НКЦПФР Вартість чистих активів товариства Керуючись Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів АТ (рішення ДКЦПФР від 17.11.04 №485) аудитором розрахована вартість чистих активів товариства (активи за мінусом зобов’язань) станом на 31.12.12 в сумі 14399 тис. грн. (53521-39122-56). СК товариства складає 1787 тис. грн. Отже, на кінець року його чисті активи перевищують СК на 12612 тис. грн. (14399-1787). Це цілком відповідає вимогам ч.3 ст. 155 ЦКУ (із змінами та доповненнями, внесеними ЗУ № 980-ІУ від 19.06.04), якими передбачено: «Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде меншою від СК, АТ зобов’язане оголосити про його зменшення та зареєструвати відповідні зміни у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від встановленого законом мінімального розміру СК, товариство підлягає ліквідації». Інформація про наявність та виконання значних правочинів Згідно Вимог до аудиторського висновку від 29.09.2011 №1360 аудитор має висловити окрему думку щодо дотримання вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо наявності значних правочинів в звітному періоді. Значними правочинами згідно цього Закону вважаються дії, предметом яких являється ринкова вартість майна або послуг понад 10 відсотків вартості активів за даними останньої РФЗ. Статутом товариства передбачено здійснення значних правочинів (від 10 до 25 відсотків вартості активів) з відома наглядової ради, а понад 25 відсотків – загальними зборами акціонерів. Для ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» на 2012 рік таким вартісним критерієм являється понад 2716,8 тис. грн. В процесі аудиту встановлено, що у звітному періоді керівництвом товариства не вчинялось жодного значного правочину без відома наглядової ради. Стан корпоративного управління 1. Вищий орган управління товариства – загальні збори акціонерів, які згідно чинного законодавства та Статуту товариства скликаються не рідше 1 разу на рік в період до 30 квітня наступного за звітним року і вважаються річними черговими. Серед інших до компетенції зборів належить визначення основних напрямків діяльності товариства, внесення змін до статуту, обрання наглядової ради та ревізійної комісії, тощо. 2. Органи управління товариства: - Наглядова рада в кількості 5 осіб здійснює захист прав та представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів акціонерів і контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своїх повноважень. Її засідання проводяться за потребою, але не рідше 1 разу на квартал; - Ревізійна комісія, яка здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. 3. Одноосібний виконавчий орган управління товариства – генеральний директор, який обирається загальними зборами акціонерів. Трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов’язаних з поточною діяльністю, в т.ч. організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради товариства. Голова та члени наглядової ради, генеральний директор, голова ревізійної комісії являються посадовими особами органів управління товариством та несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом товариства не передбачена. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Вiдповiдно до МСА, аудитором було iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого викривлення ФЗ внаслiдок шахрайства та виконано всi необхiднi аудиторськi процедури, характер, час та обсяг яких вiдповiдають оцiненим ризикам суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. При застосуванні цих процедур я не виявила жодних свідчень наявності суттєвих викривлень у ФЗ Товариства за звiтний перiод внаслiдок шахрайства. Проте через властивi аудиту обмеження iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення ФЗ можна не виявити навiть тоді, коли аудит належно сплановано i виконано вiдповiдно до МСА. Особлива інформація про емітента згідно вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» На протязі звітного періоду відбулися події, визначені ч. 1 ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», як такі, що можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан товариства та зумовити зміну вартості його цінних паперів, а саме: 1.Згідно рішення загальних зборів від 30.04.12 змінився склад посадових осіб емітента, а саме: а) Звільнено генерального директора Самчука О.Г., призначено Озерана А.І.; б) звільнено весь склад наглядової ради та ревізійної комісії та призначено новий склад посадових осіб. 2. Згідно рішення наглядової ради від 08.06.12 звільнено генерального директора Озерана А.І., призначено Фенюка І.Р. Вiдповiдна iнформацiя щодо цих подій розміщена в загальнодоступній iнформацiйнiй базі даних Національної комiсiї з цінних паперів та фондового ринку та подана до Комісії в терміни, передбачені чинним законодавством. Зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами товариство не має. ІІІ. Заключна частина Мною виконанні процедури щодо перевірки достовірності статей РФЗ станом на 31 грудня 2012 року, а саме: розглянуто інформацію про факти, процеси господарської діяльності, відображені в системі бухгалтерського обліку, фінансовій звітності та інших джерелах інформаційної структури підприємства. Проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). У зв’язку з неможливiстю перевiрки фактiв, якi стосуються відсутності аудитора під час iнвентаризацiї, висновок по вказаних моментах надати неможливо, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та на стан справ в цiлому. За період з 01.01.2013 (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), інформація про наявність подій, які б істотно вплинули на фінансову звітність підприємства, аудитору не надавалась. Подана до аудиторської перевірки фінансова звітність розглянута за масштабами та методами перевірки, визначеними для цього аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), підготовлена з дотриманням вимог чинного законодавства щодо БО та звітності в Україні, і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. ІІІ. Інформація про аудиторську фірму Найменування юридичної особи згідно установчих документів Приватне підприємство аудиторська фірма «Основа» – ПАФ «Основа», Код ЄДРПОУ 30853920 Місце вчинення реєстраційної дії, дата та № свідоцтва про державну реєстрацію Виконком Житомирської міської Ради; 12.04.2000 р.; серія А01 №158814 запис № 1 305 107 0002 006987 Реєстраційний № ЮО в ЄДР Згідно витягу з ЄДР серії АА №370300 – 10039906208 Дозвільні документи на здійснення аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №2386, рішення АПУ №98 від 26.01.01, чинне до 23.12.2015 Незалежний аудитор Н.В.Стасюк (сертифікат серії А №003998 від 27 жовтня 1999 року, чинний до 27 жовтня 2013 року)