ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2012 року складає 202 особи. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом - 3 особи, та працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня на товариствi немає. Фонд оплати працi склав у звiному перiодi 8176 тис.грн. Порiвняно з пепереднiм перiодом фонд оплати працi збiльшився на 4878 тис.грн., або на 147,9%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.