ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фенюк Iван Романович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КР, 343545, 01.07.1998, Заставнiвський РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
6.1.4. Рік народження** 1966
6.1.5. Освіта** Вища,УДIХТ м.Київ
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП"Кряж" технiчний директор
6.1.8. Опис Повноваження Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Винагорода за виконання обовязкiв генерального директора 175,4 тис.грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Непргашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа призначена рiшенням Наглядової ради вiд 08.06.2012р. Термiн обрання: згiдно Статуту Товариства 3 роки. Постiйне мiсце роботи ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи". Попереднi посади: 1993рр. головний механiк ВАТ "Цукровий завод "Хрещатик", 2001-2004рр. головний iнженер Агрофiрми "Агромашiнвест", 2004-2007рр. головний iнженер ДП "Новофастiвське", 2007-2008рр. заступник директора по виробництву "Веселоподiльський цукровий завод", 2009-2011рр. головний iнженер ТОВ "Козiвський цукровий завод. 2011-2012рр. технiчний директор ПП "Кряж". Загальний стаж роботи-30р.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Николенко Людмила Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна.Житомирський кооперативний технiкум
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ВАТ "Цукровий завод iм Цюрупи" з 15.05.1988 по 21.12.2009р.
6.1.8. Опис Повноваження та обовязки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних бухгалтерськиих документiв,розрахункiв i платiжних зобовязань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням зосабiв,видiлених на виконання заходiв - з охорони працi. Вiдповiдає за бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсмть Товариства. Зобовязана дiяти в iнтересах Товариства i керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Винагорода за виконання обовязкiв Головного бухгалтера 67,6 тис.грн. Iнших виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Постiйне мiсце роботи-Головний бухгалтер ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи". Термiн призначення безстроково. Попередня посада-заступник головного бухгалтера ВАТ "Цукровий завод iм Цюрупи" з 15.05.1988р. по 21.12.2009р. Загальний стаж роботи 34 роки.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шилюк Iгор Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 891857, 12.08.2008, Голосiївський РУ ГУМВС України в м.Києвi
6.1.4. Рік народження** 1979
6.1.5. Освіта** Вища.Нацiональний аграрний унiверситет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Енселко", 2010-2011рр.
6.1.8. Опис Повноваження голови Наглядової ради визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Голова Наглядової ради органiзує роботу Наглядової ради, скликає засiдання, звiтує перед Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання повязанi з дiяльнiстю Товариства; 2)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства. 4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй. 5)прийняття рiшення про розмiщенння Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8)обрання та припинення повноважень Генерального директора. 9)затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди. 10)Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повнваження Генерального директора. 11)обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. 13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатитметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14)визначення дати перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законодавством України. 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 16)вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 16)вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу, або Перетворення Товариства. 17)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi ативiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв, або викупу акцiй. 19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розмiру оплати його послуг. 20)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 21)прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача iменних цiнних паперiв Товариства або депозитраiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розмiру оплати його послуг. 22)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет, вiдповiдно до ст 65 Закону України "Про акцiонернi товариства". 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключгої компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом та Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород,в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р (кворум 74,59%); Попереднi посади:2006-2010рр. ПАТ "Компанiя Райз"-директор департаменту контролiнгу. 2010-2011рр.-директор ТОВ "Енселко". З 2011р. Директор ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 15 рокiв. Термiн обрання Згiдно Статуту -3 роки.


6.1.1. Посада член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiя "АНТЕУС ЛIМIТЕД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, НЕ 293654, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Компанiя "АНТЕУС ЛIМIТЕД" юридична особа, яка належним чином зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Республiки Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ293654, мiсцезнаходження: Афродiтiс .25,2й поверх, Квартира/офiс 204,1060. Нiкосiя Кiпр. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р.(кворум74,59%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн обрання згiдно Статуту 3 роки. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було.


6.1.1. Посада член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiя "БЛУIНГ ЛIМIТЕД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 110193, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Компанiя "БЛУIНГ ЛIМIТЕД" юридична особа, яка належним чином зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Джерсi, Нормандськi острови, iдентифiкацiйний код 110193, мiсцезнаходження: А/С 129. Коммершiал Хаус, Коммершiал Стрiт. Ст Хелiер, Джерсi. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р.(кворум74,59%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн обрання згiдно Статуту 3 роки. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було.


6.1.1. Посада член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiя "МУРРАЯ АГРО ЛIМIТЕД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 110194, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Компанiя "МУРРАЯ АГРО ЛIМIТЕД" юридична особа, яка належним чином зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Джерсi, Нормандськi острови, iдентифiкацiйний код110194, мiсцезнаходження: А/С 129. Коммершiал Хаус, Коммершiал Стрiт. Ст Хелiер, Джерсi. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р.(кворум74,59%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн обрання згiдно Статуту 3 роки. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було.


6.1.1. Посада член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Компанiя "ХОРНВОРТ ЛIМIТЕД"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, 110195, д/н
6.1.4. Рік народження**  
6.1.5. Освіта** д/н
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
6.1.8. Опис Компанiя "ХОРНВОРТ ЛIМIТЕД" юридична особа, яка належним чином зареєстрована та дiє вiдповiдно до законодавства Джерсi, Нормандськi острови, iдентифiкацiйний код 110193, мiсцезнаходження: А/С 129. Коммершiал Хаус,Коммершiал Стрiт.Ст Хелiер,Джерсi. Посадова особа призначена згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р.(кворум74,59%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Термiн обрання згiдно Статуту 3 роки. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було.


6.1.1. Посада член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрiла Олександр Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 113805, 25.04.1996, Глобинський РВ УМВС України в Полтавськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1971
6.1.5. Освіта** Вища.Полтавський Державний сiльськогосподарський iнститут
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "Енселко" 2010-2011рр.
6.1.8. Опис Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Статутом Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує роботу комiсiї, скликає засiдання, доповiдає про свою роботу Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Непогашееної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р. (кворум 74,59%) Попереднi посади: 2007-2010рр. заступник генерального директора ЗАТ "Райз-Максимко" у 2010-2011рр. головний бухгалтер ТОВ "Енселко". 2012р. Головний бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 23 рокiв. Постiйне мiсце роботи -головний бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Термiн обрання Згiдно Статуту - 3 роки.


6.1.1. Посада член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жупiнас Валерiя Олексiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 346095, 21.08.1997, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1977
6.1.5. Освіта** Вища .Київський нацiональний економiчний унiверситетiм.В.Гетьмана
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер-ревiзор ТОВ "Енселко" 2010-2011рр.
6.1.8. Опис Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р. (кворум 74,59%) Попереднi посади: 2008-2009рр. бухгалтер ТОВ "Енерджi Iндастрал групр ТОВ" у. 2009-2011рр. бухгалтер-ревiзор галтер ТОВ "Енселко". 2012р. бухгалтер-ревiзор ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 15 рокiв. Постiйне мiсце роботи: бухгалтер-ревiзор ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Термiн обрання Згiдно Статуту -3 роки.


6.1.1. Посада член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопчук Антон Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 724100, 16.06.1999, Каховським РВ УМВС України в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження** 1982
6.1.5. Освіта** Вища, Нацiональний аграрний унiверситет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**  
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Холдинг", заступник головного бухгалтера з МСФО
6.1.8. Опис Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р. (кворум 74,59%). Попереднi посади: 2006-2011рр. аналiтик ПАТ "Компанiя "Райз" 2011рр. бухгалтер з МСФО ТОВ "Енселко". 2012р. Заступник головного бухгалтера з МСФО ТОВ ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 6 рокiв. Постiйне мiсце роботи - заступник головного бухгалтера з МСФО ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Термiн обрання Згiдно Статуту -3 роки.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Генеральний директорФенюк Iван РомановичКР, 343545, 01.07.1998, Заставнiвський РВ УМВС України В Чернiвецькiй облпстiд/н000000
Головний бухгалтерНиколенко Людмила ВолодимирiвнаВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянським РВУМВС України в Житомирськiй областiд/н000000
Голова Наглядової радиШилюк Iгор ВiкторовичМЕ, 891857, 12.08.2008, Голосiївський РУ ГУМВС України в м.Києвi24.04.201299435.84379943000
Член Наглядової радиКомпанiя "АНТЕУС ЛIМIТЕД"н/д, НЕ 293654, н/д24.04.2012170019.991817001000
Член Наглядової радиКомпанiя "БЛУIНГ ЛIМIТЕД"н/д, 110193, н/д24.04.2012170019.991817001000
Член Наглядової радиКомпанiя "МУРРАЯ АГРО ЛIМIТЕД"н/д, 110194, н/д24.04.2012170019.991817001000
Член Наглядової радиКомпанiя "ХОРНВОРТ ЛIМIТЕД"н/д, 110195, н/д24.04.2012170019.991817001000
Голова ревiзiйної комiсiїСтрiла Олександр IвановичКН, 113805, 25.04.1996, Глобинський РВ УМВС України в Полтавськiй областiд/н000000
Член Ревiзiйної комiсiїЖупiнас Валерiя ОлексiївнаНС, 346095, 21.08.1997, Приднiпровський РВ УМВС УКраїни в Черкаськiй областiд/н000000
Член ревiзiйної комiсiїПрокопчук Антон ПетровичМО, 724100, 16.06.1999, Каховський РВ УМВС України в Херсонськiй областiд/н000000
Усього 77947 45.81102446 77947 0 0 0