ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 74.59
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2.Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3.Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 р. 4.Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2011 р. i прийняття вiдповiдного рiшення за наслiдками розгляду. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2011 рiк. 6.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2011 рiк, затвердження розмiру, строкiв та порядку сплати рiчних дивiдендiв. 7.Звiт Наглядової ради про свою роботу. 8.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 9.Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 10.Припинення повноважень генерального директора Товариства. 11.Обрання генерального директора Товариства та затвердження умов контракту з ним. 12.Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї. 13.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї та затвердження умов договору з ними. 14.Внесення змiн до Статуту та затвердження його нової редакцiї. Постановили: 1.Обрати Головою зборiв Кiрiчевського Володимира Яковича, обрати секретарем зборiв Бабiйчу Ольгу Степанiвну. 2.Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Пишняк Галини Вiкторiвни, Бабiйчук Галини Григорiвни, Тимошенко Олександри Анатолiївни, Щокiної Катерини Василiвни, Холiної Лесi Олексiївни. 3.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та Балансу Товариства за 2011 рiк. 4.Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 5.Прибуток за 2011 рiк розподiлити шляхом спрямування коштiв на поповнення Резервного капiталу Товариства (залишити прибуток нерозподiвленим). Розмiр строки та порядок сплати рiчних дивiденджiв не затверджено. 6.затвердити звiт наглядової ради. 7.Припинити повноваження членiв Наглядової ради, а саме: Розгон Олени Олександрiвни, Самчук Лариси Сергiївни, Розгона Сергiя Васильовича, Ткачук Iнни Онуфрiївни, Бабiйчук Ольги Степанiвни. 8.Обрати до складу Наглядової ради Шилюка Iгора Вiкторовича, компанiю "АНТЕУС ЛIМIТЕД", компанiю "БЛУIНГ ЛIМIТЕД", компанiю "МУРРАЯ АГРО ЛIМIТЕД", компанiю "ХОРНВОРТ ЛIМIТЕД", Затвердити умовми цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити розмiр їх винагороди. Уповноважити Генерального директора на пiдписання договорiв (контрактiв) з Членами Наглядової ради. 9.Припинити повноваження Генерального директора Самчука О.Г. 10.Обрати Генеральним директором Товариства Озерана Анатолiя Iвановича. Затвердити умови контракту з Генеральним директором. Уповноважити голову Наглядової ради на пiдписання контракту з Генеральним директором. 11.Припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї. А саме - Пишняк Галини Вiкторiвни, Бабiйчука Олега Георгiйовича, Онiщука Олега Iвановича. 12.Обрати членами Ревiзiйної комiсiї 3 особи: Стрiлу Олександра Iвановича, Прокопчука Антона Петровича, Жупiнас Валерiю Вiкторiвну. Затвердити умови договору з Членами Ревiзiйної комiсiї. Уповноважити Генерального директора на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї. 13.Постановили Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Доручити Генеральному директору Озерану А.I. пiдписати Статут та провести його реєстрацiю згiдно дiючого законодавства. Змiн до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв не було. Наглядова рада затверджувала пропозицiї та порядок денний зборiв у 2012 роцi.