ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" за ЄДРПОУ 00372368
Територія   за КОАТУУ 18247
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Виробництво цукру за КВЕД 10.81
Середня кількість працівників 202    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 13543 Житомирська область Попiльнянський р-н, с.Андрушки вул.Заводська, 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 14212 13891
первісна вартість 031 33292 35816
знос 032 19080 21925
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 30 30
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 378
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 14242 14299
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2910 290
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 9
Готова продукція 130 1411 14178
Товари 140 39 20539
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 104 288
первісна вартість 161 104 331
резерв сумнівних боргів 162 0 43
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 3497
за виданими авансами 180 8304 340
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 55 38
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 103 43
у тому числі в касі 231 6 2
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 12926 39222
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 27168 53521


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1787 1787
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 12 12
Резервний капітал 340 183 183
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 19075 12361
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 21057 14343
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 56
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 56
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5730 377
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 25 8008
з бюджетом 550 94 145
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 74 113
з оплати праці 580 188 253
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 30193
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 33
Усього за розділом IV 620 6111 39122
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 27168 53521
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Фенюк Iван Романович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Николенко Людмила Володимирiвна