ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. ПАТ (ВАТ) "Цукровий завод iм. Цюрупи" (далi по тексту - товариство)? засноване згiдно рiшення засновникiв - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92 №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" №57-93 вiд 20.05.93. Загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011 року (протокол №18) прийнято рiшення про приведення статусу товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", тому ВАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" перетворене в публiчне акцiонерне товариство. ПАТ являється повним правонаступником ВАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" i здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попiльнянською РДА 17 травня 2012 року (за №12971050012000004) Статутом в новiй редакцiї. Основним видом дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" є виробництво цукру Реалiзацiя продукцiї та товарiв здiйснюється за договiрними ринковими цiнами на пiдставi прямих договорiв з контрагентами. Органiзацiйно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емiтента українською мовою Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" (ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи") Найменування емiтента англiйською мовою Open Joint-stock Company "Tsyurupa Sugar Mill" (JSC "Tsyurupa Sugar Mill") Код ЄДРПОУ 00372368 Дата первинної реєстрацiї 03 квiтня 1995 р за № 1 297 120 0000 000004 Дата останньої виписки з ЄДР серiя ААВ №042459 вiд 12.06.12, №12971070015000004 Мiсце вчинення реєстрацiйної дiї Попiльнянська райдержадмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження 13543, Україна, Житомирська обл., Попiльнянський р-н, с.Андрушки, вул. Заводська, 5 Телефон / факс (4137) 7-63-40, 7-63-90 / 5-17-27 Е-mail office-center@cygnet.com.ua Основнi види дiяльностi (за КВЕД): 10.81; 46.11; 46.21 Виробництво цукру; Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi с/г сировиною, живими тваринами, текст. сировиною та напiвфабрикатами; Оптова торгiвля зерном, необр. тютюном, насiнням i кормами для тварин Дозвiльнi документи на здiйснення окремих видiв дiяльностi Лiцензiя на ц/водопостачання АВ №307660 вiд 13.08.09, вид. Житомирською ОДА (чинна до 13.08.14); торговий патент на здiйснення торгiвельної дiяльностi, вид. Попiльнянською МДПI 30.03.11 (чинний з 01.01.11-31.03.16), Кiлькiсть акцiонерiв 1897, в т.ч. 1892 - ФО; 5 - ЮО Код ISIN UA4000159032 Чисельнiсть персоналу на дату балансу 202 Функцiональною валютою звiтностi є Українська гривня, яка, являючись нацiональною валютою України, найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводились пiдприємством при пов_язаних з ними обставинами протягом 2012 року, впливаючи на її дiяльнiсть. Попередня фiнансова звiтнiсть згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi в тисячах гривень, якщо по тексту не зазначено iнше. За всi попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi _ П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк є першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ з частковим (ретроспективним) застосуванням вимог МСФЗ до сум та розкриттiв за 2011 рiк. 2. Основи подання фiнансової звiтностi Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) згiдно наказу про облiкову полiтику про ОП №1/1 вiд 03 сiчня 2012 станом на 01 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, розроблених Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також згiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, якi затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. Роздiлом I наказу про власну облiкову полiтику передбачено, що в 2012 роцi БО ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв БО, затвердженого наказом МФУ № 291 вiд 30.11.99 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 09.12.2011 №1591) з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi ПАТ для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за 2011 рiк не трансформувалась, отже порiвняльнi данi за вимогами МСФЗ вiдсутнi. Трансформацiя здiйснена з використанням даних оборотного балансу за 2011 рiк, даних аналiтичного облiку, отриманих з бухгалтерських регiстрiв, та необхiдної аналiтичної iнформацiї, одержаної вiд структурних пiдроздiлiв. Оскiльки залишки у звiтностi товариства станом на 01.01.2012 року в процесi трансформацiї приведенi у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ, датою першого застосування МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi: Станом на 01 сiчня 2012 року ? В процесi трансформацiї залишкiв на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12) складеного за П(С)БО-2 балансу у складi основних засобiв вiдбулися такi змiни: припинено визнання (списано з балансу) повнiстю зношених нематерiальних активiв у виглядi програмного забезпечення "Буряк-2006", "Буряк-2007", "Буряк-2008" та "Автоваги" первiсною вартiстю 23,7 тис. грн., що облiковувався на 127 рахунку за фактичною собiвартiстю, бо вони фiзично та морально застарiли. Такий актив в майбутньому не принесе економiчних вигiд, тому не визнається за МСФЗ-38 i списується з балансу; - припинено визнання (списано з балансу) капiтальнi iнвестицiї в сумi 87,1 тис. грн. у виглядi недобудованої будiвлi гаража, яка фактично перетворилась на руїни. По цiй причинi актив не вiдповiдає критерiям визнання за МСФЗ, оскiльки в майбутньому не принесе економiчних вигод, тому списується з балансу. решту капiтальних iнвестицiй становлять придбанi, але не введенi в експлуатацiю об_єкти обладнання (рах.15.2) в сумi 313,0 тис. грн., якi перекласифiковано згiдно МСБО-16 з 15.2 на 104 рахунок; припинено визнання (списано з балансу) повнiстю зношених станом на 01.01.12 основних засобiв загальною первiсною вартiстю 2142,8 тис. грн. Товариство здiйснило iнвентаризацiю ДФI, результати якої використано в процесi трансформацiї складеного за П(С)БО-2 балансу на дату переходу на МСФЗ (01.01.12). Оскiльки пiдприємство володiє частками в СК всiх ОI менше 20%, в цiлях звiтностi за МСФЗ воно визнає (класифiкує) свої частки та акцiї як фiнан-совi активи, доступнi для продажу (п.6 МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"). Для приведення статтi балансу "Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств" у вiдповiднiсть до вимог МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" у склад ДФI внесенi такi змiни: припинено визнання ДФI в СК ВАТ "Житомирська асоцiацiя цукрового виробництва", акцiї якого за собiвартiстю придбання в сумi 45500,00 грн. не вiдповiдають критерiям визнання активом, оскiльки такий ОI лiквiдований як СГ в 2003 роцi; на дату переходу на МСФЗ справедлива (ринкова) вартiсть акцiй ВАТ "Житомирцукор" становить 20400,00 грн. Товариство придбало їх за собiвартiстю 8500,00 грн., рiзниця (дооцiнка) становить 11900,00 грн., яка згiдно МСФЗ вiдображається у складi власного капiталу на 42 рахунку; визнання ДФI в СК пiдприємства "Житомирська товарна агропромислова бiржа" в сумi 10,0 тис грн. здiйснюється за собiвартiстю до встановлення їх справедливої вартостi. - В процесi трансформацiї балансу на дату переходу на МСФЗ для забезпечення зiставностi звiтних даних за ряд перiодiв застосовувався один i той же метод визначення собiвартостi запасiв, як того вимагає МСБО-2 "Запаси". припинено визнання застарiлих запасiв (МШП) в сумi 93,0 тис. грн., тобто списано з 22 рахунку з коригуванням нерозподiлених прибуткiв як такi, що не вiдповiдають критерiям визнання активом; - у зв'язку з вiдсутнiстю резерву сумнiвних боргiв за рахунок нерозподiлених прибуткiв списано безнадiйну ДЗ за виданими авансами в сумi 1724,7тис. грн. - пiд час трансформацiї балансу на 01.01.12 на статтю "Непокритi збитки" перенесений залишок iншого додаткового капiталу в сумi 19252,1 тис. грн., що дозволило покрити збитки в трансформованому балансi, а з врахуванням впливу коригувань окремих статей балансу (запасiв, ОЗ, тощо) на 01.01.12 сформувався трансформований прибуток в сумi 19075 тис. грн. Цi перетворення вiдображенi у складi показникiв Звiту про рух власного капiталу. Станом на 31 грудня 2012 року - На кiнець 2012 року на виконання вимог МСБО-12 та П(С)БО-17 "Податок на прибуток" при проведеннi трансформацiї балансу визнанi розрахованi тимчасовi податковi рiзницi у виглядi вiдстрочених податкових активiв в сумi 378 грн.; - Станом на 31.12.12 товариством визнано поточнi забезпечення у виглядi резерву виплати вiдпусток персоналу в сумi 56,0 тис. грн., нарахування якого здiйснено з коригуванням витратних рахункiв у Звiтi про фiнансовi результат;. - визнано (створено) резерв знецiнення дебiторської заборгованостi (резерв сумнiвних боргiв) в сумi 43,0 тис. грн., нарахування якого здiйснено на портфельнiй основi з коригуванням витратних рахункiв у Звiтi про фiнансовi результати; здiйснена рекласифiкацiя придбаних протягом 2012 року капiтальних iнвестицiй в сумi 3111,8 тис. грн. в обладнання з 152 на 104 рахунок. здiйснена рекласифiкацiя придбаних протягом 2012 року МНМА в сумi 43,5 тис. грн. та зносу в сумi 3,3 тис. грн. до ОЗ. здiйснено коригування нарахованого в 2012 роцi зносу на НМА в сумi 14,0 тис. грн. на збiльшення нерозподiлених прибуткiв. Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ на звiт про рух грошових коштiв не вплинув. 3. Основнi принципи облiкової полiтики Основнi засоби Згiдно МСБО-16 об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Амортизацiю основних засобiв нараховувати з дати придбання об'єкта за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання (прямолiнiйним методом) i вiдображати у складi прибутку або збитку. За земельними дiлянками амортизацiя не нараховується. З метою наближення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi класифiкацiю ОЗ та мiнiмально допустимi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв встановити згiдно ст.145 Податкового кодексу України: Будiвлi 20 рокiв Споруди 15 рокiв Машини та обладнання 5 рокiв Транспортнi засоби 5 рокiв Iнформацiйно-обчислювальне обладнання 2 роки Iнструменти, прилади, iнвентар 4 роки Офiснi меблi 4 роки Iншi основнi засоби 5 рокiв Дохiд або збиток, що виникає в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Знецiнення матерiальних активiв Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних активiв на кожну звiтну дату. У випадку виявлення будь-яких таких чинникiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю. Витрати на позики Позики товариство не одержувало, тому витрати не визнавало. Резерви Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або потенцiйне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток. Запаси Запаси визнаються, оцiнюються та вiдображаються в облiку та звiтностi з дотриманням вимог МСБО-2. За одиницю запасiв вважається конкретне найменування товару чи iнших запасiв. Транспортно-заготiвельнi витрати узагальнювати на окремому субрахунку з щомiсячним розподiлом мiж залишком запасiв та реалiзованими запасами. Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Оцiнка запасiв, матерiалiв при вiдпуску у виробництво та продаж здiйснюється за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходження запасiв), а також купованих товарiв при продажу їх у роздрiб. Запасiв, одержаних пiдприємством безоплатно, не було. У цiлях класифiкацiї активiв тривалiстю операцiйного циклу вважається 3 мiсяцi. Iнвентаризацiя запасiв та товарiв проведена пiд час проведення загальної iнвентаризацiї майна перед складанням рiчної фiнансової звiтностi на пiдставi наказу № 92 вiд 18 грудня 2012 станом на 31 грудня 2012 року, в результатi якої нестач та надлишкiв не виявлено. Передплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядатиметься на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшуватиметься, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Визнання доходiв Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої (ринкової) вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). Надання послуг (доходи) Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Умовнi зобов_язання та активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. 4. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися цi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 5. Пов'язанi сторони Пов'язанi особи ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" це акцiонери, якi володiють пакетом акцiй бiльше 10% статутного капiталу. Однак за даними депозитарiя на дату балансу таких акцiонерiв немає. Товариство не здiйснювало операцiй з придбання та продажу iз зазначеними пов'язаними особами. Управлiнський персонал пiдприємства не отримував нiяких винагород, окрiм плати в межах трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного розкладу. 6. Виручка вiд реалiзацiї Виручка вiд реалiзацiї у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк була подана таким чином: Види доходiв Сума, тис. грн. чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв 52504 iншi операцiйнi доходи 12978 iншi доходи 352 Всього 65834 7. Собiвартiсть реалiзацiї, витрати а) Собiвартiсть вiд реалiзацiї у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк була подана наступним чином: Види витрат Сума, тис. грн. собiвартiсть реалiзованих товарiв (послуг) 52037 адмiнiстративнi витрати 4261 витрати на збут 1547 iншi операцiйнi витрати 12397 фiнансовi витрати 13 податок на прибуток 150 Всього 70405 б) Витрати за економiчною класифiкацiєю у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк були поданi таким чином: Види витрат Сума, тис. грн. Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 43423 Витрати на оплату працi 8176 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2689 Амортизацiя 2958 Iншi операцiйнi витрати 5849 Всього 63095 8. Основнi засоби Станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби Товариства були поданi таким чином: Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iншi основнi засоби Сума, тис. грн. Первiсна вартiсть на початок звiтного року 15811 13557 2964 960 33292 Придбано 3477 2517 102 6096 Вибуло 11 3942 2731 6684 Iншi змiни за рiк 3112 3112 Первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду 15800 16204 2750 1062 35816 Накопичений знос на початок звiтного року 9057 7873 1723 427 19080 Нарахований знос за звiтний перiод 418 2039 799 141 3397 Вибуло зносу 11 242 299 552 Iншi змiни за рiк Амортизацiя на кiнець звiтного перiоду 9464 9670 2223 568 21925 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду 6336 6534 527 494 13891 9. Запаси Запаси Товариства у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк були поданi наступним чином: Запаси Сума, тис. грн. Сировина i матерiали 29 Паливно-мастильнi матерiали 190 Тара й тарнi матерiали 134 Будiвельнi матерiали 12 Запаснi частини 3 Матерiали с/господарського призначення 15 Незавершене виробництво 9 Готова продукцiя 14178 Товари 20539 Всього 35109 В 2012 роцi Товариством дооцiнка/уцiнка запасiв не здiйснювалась. 10. Капiтал, який було випущено Станом на 31.12.2012 року, зареєстрована кiлькiсть акцiй Товариства складає: 170149 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,50 гривень кожна, що становить 100% акцiонерного капiталу в сумi 1 786 564,50 грн. Додаткова емiсiя не здiйснювалась. 11. Позики Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має зобов'язань по позиках. 12. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2012 року структура торгiвельної та iншої дебiторської заборгованостi за строками непогашення у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк була подана таким чином: Види дебiторської заборгованостi Всього на кiнець року В т.ч. за строками непогашення До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Вiд 18 до 36 мiсяцiв Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 331 312 5 14 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 38 38 13. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк була подана таким чином: Кредиторська заборгованiсть Сума, тис. грн. Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 377 Заборгованiсть з одержаних авансiв 8008 Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 145 Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 113 Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 253 Заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 30193 Iнша кредиторська заборгованiсть 33 Всього 39122 14. Iнформацiя за сегментами Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв не представлена, оскiльки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року Товариством видiлено 1 господарський сегмент, iншi операцiйнi сегменти вiдсутнi. 15. Умовнi та контрактнi зобов'язання Операцiйне середовище Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений. Оподаткування, юридичнi питання У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi. 16. Подiї пiсля звiтної дати Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства. Ця попередня промiжна фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк, була затверджена керiвництвом до надання Зборам Акцiонерiв Товариства Наглядовою Радою 1 лютого 2013 року. Генеральний директор __________________________________ I.Р.Фенюк Головний бухгалтер ___________________________________ Л.В.Николенко

д/н

д/н

д/н