ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" за ЄДРПОУ 00372368
Територія   за КОАТУУ 18247
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності Виробництво цукру за КВЕД 10.81
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 65622 38587
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 48 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 63 35
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 24 0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (15868) (25953)
Авансів 095 (30533) (0)
Повернення авансів 100 (48) (0)
Працівникам 105 (6473) (3298)
Витрат на відрядження 110 (0) (14)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (72) (315)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (139) (269)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (3044) (1223)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (176) (191)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (61) (30)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 9343 7330
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 9343 7330
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 212 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (9615) (5039)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -9403 -5039
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -9403 -5039
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 6500
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (0) (8700)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 0 -2200
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 0 -2200
Чистий рух коштів за звітний період 400 -60 91
Залишок коштів на початок року 410 103 12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 43 103

Примітки: немає


Керівник

 

(підпис)

Фенюк Iван Романович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Николенко Людмила Володимирiвна