ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Цукровий завод було побудовано у 1861 роцi. З того часу завод мав декiлька етапiв реконструкцiй та модернiзацiй. У 1999 роцi введено в дiю нове мийне вiддiлення. У 2000 роцi - введенi в дiю 2 фiльтри МЕКО-1200. У 2001 роцi - введено в дiю новий сокоочисний цех. У 2004 роцi автоматизовано процес дифузiї впровадженням контролера та комп'ютера, проведено реконструкцiю 1 поверху мийного вiддiлення, виконано реконструкцiю конденсатного господарства з удосконаленням конденсатної схеми, проведено замiну футеровки вапнякової печi та виконанi рекомендованi ТОВ "Блок-цукор" роботи по сокоочисному вiддiленню. У 2005 роцi проведено реконструцiю бурякомийного вiддiлення з замiною елеватора на ЕДС-700. У 2007 роцi проведено капiтальний ремонт магнитних сепараторiв перед бурякоелеватором. Капiтальний ремонт фундаментiв пiд насоси СКО на МЕКО. У 2008 роцi проведено ремонт станцiї фiльтрацiї, сокоцеху та часткове тракту подачi, мийного вiддiлення. У 2009 роцi проведено ремонт тракта подачi, станцiї дефекосатурацiї. ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" засноване згiдно рiшення засновникiв - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92р. №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" №57-93 вiд 20.05.93р. Загальними зборами акціонерів від 21 квітня 2011 року (протокол №18) прийнято рішення про приведення статусу товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», тому ВАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» перетворене в публічне акціонерне товариство. ПАТ являється повним правонаступником ВАТ«Цукровий завод ім. Цюрупи» і здійснює свою діяльність, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попільнянською РДА 17 травня 2012 року (за № 1"297"105 0012 000004) Статутом в новій редакції. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. У 2013 роцi важливих подiй розвитку: злиття, подiлу, приєднання не вiдбувалося.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "Цукровий завод iменi Цюрупи" є правонаступником орендного пiдприємства "Цукровий завод iменi Цюрупи". Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 17.07.2004 р. введено одноосібний виконавчий орган через посаду Генерального директора. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства за звiтний перiод не вiдбувалося.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2013 року складає 2 особи. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня на товариствi немає. Фонд оплати працi склав у звiному перiодi 181 тис.грн. Порiвняно з пепереднiм перiодом фонд оплати працi зменшився на 7995 тис.грн., або на 97,78%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Публічне акціонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Публічне акціонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" не проводить ніякої спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік в товаристві здійснюється згідно облікової політики, викладеної підприємством в наказі №1 від 03.01.13, якою товариство визначає методику відображення господарських операцій. ОП відповідає конкретним обставинам функціонування підприємства, а її зміст в цілому відповідає вимогам ЗУ № 996-ХІV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Розділом І облікової політики передбачено, що БО господарських операцій протягом 2013 року ведеться за П(С)БО згідно чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом МФУ №291 від 30.11.99 (у редакції наказу МФУ від 09.12.2011 №1591) з трансформацією залишків на початок та на кінець звітного періоду складеної за П(С)БО фінансової звітності ПАТ для приведення її у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за попередній 2012 рік вперше зазнала трансформації, тобто залишки у звітності станом на 01.01.12 та на 31.12.2012 року приведені у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО, отже порівняльні дані за вимогами МСФЗ в наявності. Тому підприємство вважає, що датою першого застосування МСФЗ є 01 січня 2012 року, а фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року складена у повній відповідності з МСФЗ. Облік ведеться за журнально-ордерною системою в Головній книзі та журналах-ордерах, складених на основі первинних бухгалтерських документів з застосуванням стандартного програмного забезпечення "1С:Бухгалтерія". Він являється безперервним, а відображення господарських операцій станом на 31.12.13 в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі, що здійснюється згідно чинного Плану рахунків БО, адекватним. Протягом 2013 року товариство перебувало на загальній системі оподаткування. Згідно ст.10 ЗУ № 996-ХІУ та вимог "Інструкції з інвентаризації ОЗ, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої наказом МФУ від 11.08.94 № 69, із змiнами та доповненнями згiдно Наказу МФУ за № 26 вiд 26.11.2013 р. на підставі наказу № 29 від 19.12.13 товариством проведена інвентаризація майна та зобов'язань станом на 24 грудня 2013 року. Оскільки інвентаризація передувала запрошенню на здійснення аудиту, ми не спостерігали за нею, відповідно аудиторський висновок буде модифiковано. За даними протоколу засідання інвентаризаційної комісії, яка несе відповідальність за правдивість результатів інвентаризації, нестач та лишків не встановлено. Застосувавши альтернативні аудиторські процедури в межах рівня суттєвості, підтверджую, що проведена інвентаризація відображає реальний склад майна емітента станом на 01 жовтня 2013 року.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом продукцiї, що виробляє ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" є виробництво цукру. Реалізація продукції та товарів здійснюється за договірними ринковими цінами на підставі прямих договорів з контрагентами. Виробництво цукру залежить вiд кiлькостi посiвiв цукрових бурякiв, а вони зменшуються з кожним роком. Основним ринком збуту є вiтчизняннi споживачi. Основним ризиком в дiяльностi емiтента є суттєве подорожчанне природнього газу, матерiалiв, зниження площi посiвiв цукрових бурякiв, та ввезення на Україну цукру-сирцю з інших держав. Емiтент використовує продаж цукру вiтчизняним покупцям невеликими партiями. Джерелом сировини є приватнi сiльськогосподарськi пiдприємства ПСП iменi Цюрупи, ПСП "Сокiльса", ПСП "Саверцi". Цукрова галузь знаходиться в станi занепаду. Закриваються бiльшiсть заводiв. У ПАТ "Цукровий завод iменi Цюрупи" впроваджуються новi технологiї соочистки, продовжується комп'ютеризацiя усiх станцiй. Кiлькiсть постачальникiв, що займають бiльше 10% в загальному об'ємi постачання - 3. Основними конкурентами є цукровi заводи Житомирської областi. Основні ризики в діяльності емітента пов'язані з несвоєчасними платежами замовників, зростанням цін на сировину і матеріали. Заходи емітента щодо зменшення ризиків полягають у вивченні кон'юнктури ринку, перевірці платоспроможності клієнтів.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв товариством було придбано або відчуженно активiв: У 2009р. придбано активів - на суму 18052,5 тис.грн. Вiдчудженно у 2009р.- на суму 20667,1 тис.грн. У 2010р.- придбань i вiдчужень не було. У 2011р.- придбань не було, а вiдчуженно на суму 975 тис.грн. (у т.ч. будинки- 777 тис.грн., машини- 150 тис.грн., транспорт- 35 тис.грн., iнструменти- 13 тис.грн.). У 2012р. придбано ОЗ на суму 6096 тис.грн. (у т.ч. машини- 3477 тис.грн., транспорт- 2517 тис.грн., iнші - 102 тис.грн.), а вiдчужено ОЗ на суму 6684 тис.грн. (у т.ч. будинки- 11 тис.грн., машини- 3942 тис.грн., транспорт- 2731 тис.грн.). У 2013р. придбано ОЗ на суму 2931 тис.грн. (у т.ч. будинки та споруди-887 тис.грн., машини- 2040 тис.грн., транспорт- 2517 тис.грн., iнші - 4 тис.грн.), а вибуло ОЗ на суму 31014 тис.грн. (у т.ч. будинки, споруди - 10241 тис.грн., машини- 16961 тис.грн., транспорт- 2750 тис.грн., iнші - 1062 тис.грн.). Значних iнвестицiй або придбань основних засобів товариство найближчим часом не планує.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, виконавчого органу, афілійованими особами у звітному періоді не укладались. Правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами з членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку відсутні.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Власні основні засоби (далі по тексту - ОЗ) залишковою вартістю 4 580 тис. грн., первісною вартістю 6 912 тис. грн., оцінка яких у обліку та звітності достовірна. Вони використовуються у виробництвi, для надання послуг та для управлiнських потреб. Аналітичний облік ОЗ ведеться в оборотно-сальдовій відомості обліку ОЗ за первісною вартістю по інвентарних об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства. За даними БО в 2013 році придбано ОЗ в сумі 2 931 тис. грн., вибули об'єкти ОЗ первісною вартістю 22 716 тис грн., в т.ч. ліквідовано ОЗ в сумі 1 641 тис. грн., решта - в сумі 21075 тис. грн. - реалізовано. Підставою для відображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Інформація про рух та стан ОЗ наведена в примітках до РФЗ достовірно. Облік руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здійснюється згідно П(С)БО-7 "Основні засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому обліку нараховується згідно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомісячно прямолінійним методом, виходячи із строків корисного використання (експлуатації) об'єкта. Цей строк встановлюється підприємством при визнанні об'єкта ОЗ активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його консервації, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 "Основні засоби". Для узагальнення інформації про накопичений знос (амортизацію) ОЗ Товариство використовує 131 рахунок., на якому на кінець 2013 року накопичено 2 332 тис. грн. зносу. У 2013 році значну частину одержаних товариством доходів складають доходи, одержані від операційної оренди нерухомості. Обмежень на використання майна немає. З метою оцінки технічного стану ОЗ на дату балансу розраховано такі показники: ступінь їх зношеності, який становить 0, 337 (33,7%) від первісної вартості ОЗ; коефіцієнт придатності ОЗ - 0,663 (66,3 %); коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,082 (8,2 %); коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,658 (65,8 %). Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основною проблемою, що впливає на діяльність емітента є значне зменьшення виробництва цукру із власної сировини. Спостерiгається насичення українського цукрового ринку iмпортною продукцiєю. Не вироблено дiєвий механiзм регулювання внутрiшнього ринку цукру, оптової торгiвлi цукром. Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на паливно-мастильні матеріали, механiзми, деталi, обладнання. Зростає собiвартiсть продукцiї, а реалізаційна ціна є неоправдано низькою. Також значними проблемами Товариства є недостатнiсть обiгових коштiв, незадовільний стан основних засобів, значне скорочення господарської діяльності.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звітний період на Товариство не накладалося штрафних санкцій, пені, неустойок за порушення чинного законодавства.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; ПАТ «Цукровий завод ім. Цюрупи» свою діяльнiсть проводить за рахунок самофiнансування. Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є його акцiонерний капiтал та фiнансовi надходження вiд поточної дiяльностi, а також позикові кошти у вигляді фінансової допомоги на зворотній основі. Загалом власних коштів достатньо для здійснення господарської діяльності. Кредитними коштами у 2013 роцi пiдприємство не користувалось.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорiв (контрактів) на кiнець звiтного перiоду у Товариства не має.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Продовжуються роботи по енергозбереженню: зменшенню споживання електроєнергiї та природного газу. У поточному році плануються продовження ремонтних робiт по: - станцiї дефекосатурацiї, фiльтрацiї та пiдiгрiву; - випарнiй станцiї; - продцеху та сушильному вiддiленню; - зовнiшнiх спорудах, секцiйних вiдстiйниках; - газовiй печi, - ТЕЦ. На всi роботи розроблено органiзацiйнi мiроприємства по покращенню діяльності у 2014 році. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; За звiтний перiод товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Емiтент та його посадові особи не є учасниками судових справ, не виступають позивачами чи вiдповiдачами в судових справах за звiтний перiод.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Іншої інформації, яка може бути важливою інвесторам для оцінки фінансового стану товариства не має.