ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 13891 4580 0 0 13891 4580
будівлі та споруди 6336 4071 0 0 6336 4071
машини та обладнання 6534 0 0 0 6534 0
транспортні засоби 527 0 0 0 527 0
інші 494 509 0 0 494 509
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 13891 4580 0 0 13891 4580
Опис Власних основних засобiв (далi по тексту - ОЗ) залишковою вартiстю 4 580 тис. грн., первiсною вартiстю 6 912 тис. грн., оцiнка яких у облiку та звiтностi достовiрна. Вони використовуються у виробництвi, для надання послуг та для управлiнських потреб. Аналiтичний облiк ОЗ ведеться в оборотно-сальдовiй вiдомостi облiку ОЗ за первiсною вартiстю по iнвентарних об'єктах, згрупованих згiдно вимог податкового законодавства. За даними БО в 2013 роцi придбано ОЗ в сумi 2 931 тис. грн., вибули об'єкти ОЗ первiсною вартiстю 22 716 тис грн., в т.ч. лiквiдовано ОЗ в сумi 1 641 тис. грн., решта - в сумi 21075 тис. грн. - реалiзовано. Пiдставою для вiдображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Iнформацiя про рух та стан ОЗ наведена в примiтках до РФЗ достовiрно. Облiк руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здiйснюється згiдно П(С)БО-7 "Основнi засоби", затвердженого наказом МФУ вiд 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому облiку нараховується згiдно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи iз строкiв корисного використання (експлуатацiї) об'єкта. Цей строк встановлюється пiдприємством при визнаннi об'єкта ОЗ активом (при зарахуваннi на баланс) i призупиняється на перiод його консервацiї, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 "Основнi засоби". Для узагальнення iнформацiї про накопичений знос (амортизацiю) ОЗ Товариство використовує 131 рахунок., на якому на кiнець 2013 року накопичено 2 332 тис. грн. зносу. З метою оцiнки технiчного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо такi показники: " ступiнь їх зношеностi, який становить 0, 337 (33,7%) вiд первiсної вартостi ОЗ; " коефiцiєнт придатностi ОЗ - 0,663 (66,3 %); " коефiцiєнт оновлення ОЗ - 0,082 (8,2 %); " коефiцiєнт вибуття ОЗ - 0,658 (65,8 %). Ступiнь використання - 80%. Обмежень на власне майно не накладено.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 11775 14343
Статутний капітал (тис.грн.) 1787 1787
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 1787 1787
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(11775.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(1787.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.