ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 78 X X
Усього зобов'язань X 78 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов'язань складає 78 тис. грн., якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобов'язання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Протягом 2013 року поточнi зобов'язання зменшились на 39100 тис. грн., або в 502 рази, що безумовно являється позитивною тенденцiєю. Облiк кредиторської заборгованостi здiйснюється згiдно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ вiд 31.01.2000 № 20 та власної облiкової полiтики. Складовими цих зобов'язань являються: " кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 29 тис. грн. (с-до 631 рах.); " поточнi зобов'язання за розрахунками: " з одержаних авансiв - 1 тис. грн.; " з оплати працi - 2 тис. грн.; " iз внутрiшнiх розрахункiв - 46 тис. грн. Визнанi товариством у РФЗ зобов'язання тотожнi залишкам вiдповiдних рахункiв в головнiй книзi та в облiкових регiстрах i вiдображенi в звiтностi достовiрно як за структурою зобов'язань, так i за термiнами їх погашення. Iснує вiрогiднiсть вiдтоку ресурсiв пiдприємства на погашення зобов'язань, що зменшить економiчнi вигоди.