ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство аудиторська фірма "Основа"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30853920
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10030, Україна, м. Житомир, вул. Київська 74, кв. 58, т. (412) 22-34-67, (097)505-77-30
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2386, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/н, д/н, д/н, д/н
Текст аудиторського висновку (звіту) Незалежним сертифікованим аудитором, директором ПАФ "Основа" Стасюк Н.В. здійснено аудиторську перевірку для задоволення інформаційних потреб користувачів на предмет достовірності річної фінансової звітності (надалі - РФЗ) емітента станом на 31.12.13, що включає: баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 року; звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що скінчився 31.12.2013р. - звіт про рух грошових коштів; - звіт про власний капітал; - примітки до фінансової звітності, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом - "попередня фінансова звітність"), відповідності вимогам чинного українського законодавства по складанню звітності і розкриттю інформації публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім. Цюрупи" (далі по тексту - Товариство) за 2013 рік. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА Організаційно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емітента українською мовою Публічне акціонерне товариство "Цукровий завод ім. Цюрупи" (ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи") Найменування емітента англійською мовою Open Joint-stock Company "Tsyurupa Sugar Mill" (JSC "Tsyurupa Sugar Mill") Код ЄДРПОУ 00372368 Дата первинної реєстрації 03 квітня 1995 р за № 1 297 120 0000 000004 Дата останньої виписки з ЄДР серія ААВ №042459 від 12.06.12, №12971070015000004 Місце вчинення реєстраційної дії Попільнянська райдержадміністрація Юридична адреса та місцезнаходження вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попільнянський р-н, , Житомирська обл., Україна, 13543 Телефон / факс (4137) 7-63-40, 7-63-90 / 5-17-27 Е-mail office-center@cygnet.com.ua, tsyurupa_2004@mail.ru Поточний рахунок (основний), банк, МФО 26004702898805; ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 380805 Основні види діяльності (за КВЕД): 10.81;Виробництво цукру; 46.36 Діяльність посередників у торгівлі с/г сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин Дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності Ліцензія на ц/водопостачання АВ №307660 від 13.08.09, вид. Житомирською ОДА (чинна до 13.08.14 Кількість та склад акціонерів 1852, в т.ч. 1851 - ФО; 1- ЮО Середня чисельність працівників 2 Дата скликання зборів акціонерів в 2013 році 29 квітня 2013 року - чергові збори, 25 листопада - позачергові Відповідальні посадові особи у звітному році Генеральний директор Фенюк Іван Романович головний бухгалтер Николенко Людмила Володимирівна ОБСЯГ АУДИТУ Аудит сплановано та здійснено на підставі договору № 06/14 від 06 лютого 2014 року з 06 по 24 лютого 2014 року з дотриманням вимог Законів України (далі - ЗУ): " "Про аудиторську діяльність" (із змінами та доповненнями в редакції ЗУ №140-У від 14.09.06); " "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІV (далі - ЗУ № 996-ХІУ); " ЗУ від 12.05.11 №3332-УІ "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - ЗУ № 3332-УІ); " ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480-ІУ від 23.02.06; " ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"; " ЗУ "Про акціонерні товариства" №514-УІ від 17.09.08; " Цивільного та Податкового кодексу України (далі - ЦКУ та ПКУ) ; " Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (зокрема МСА 700, 705 та 720); " Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ); " національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО); " Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами ЦП (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням ДК ЦПФР №1360 від 29.09.2011, зареєстрованих в Мін'юсті України 28.11.2011 за №358/20096 (далі - Вимоги до аудиторського висновку); " інших чинних нормативних документів, що регулюють ведення бухгалтерського обліку (далі - БО) та діяльність учасників фондового ринку, а також аудиторську практику. Масштаб аудиту: аудит здійснено із застосуванням загальнонаукових та спеціальних процедур за МСА в обсязі, необхідному для формування неупередженої думки, але не для пошуку зловживань або протизаконних дій, а з метою одержання достатніх доказів та аудиторських свідчень (МСА 500 "Аудиторські докази") задля впевненості у відсутності в річній фінансовій звітності товариства (далі - РФЗ) суттєвих відхилень та істотних перекручень (в т.ч. внаслідок шахрайства або помилок) і включає оцiнку ризику такого викривлення РФЗ. Відбір аудиторських процедур залежить від судження аудитора та відповідних обставин. Надана товариством інформація та отримані в процесі аудиту дані тестувалися на наявність суттєвих розбіжностей між показниками РФЗ та даними БО. По причині обмеження товариством обсягу роботи в договорі на проведення аудиту операційний аудит статей щодо об'єктів оподаткування, нарахування ЄСВ не проводився. Виявлені аудитором відхилення суттєво не вплинули на показники РФЗ, оскільки не перевищили 5% розміру суттєвості помилки, встановленого рекомендаціями МФУ в листі від 29.07.03 за №04230-04108 "Про суттєвість у БО і звітності", тому не ідентифікувались аудитором як порушення. Аудитором здійснено перевірку установчих, реєстраційних, дозвільних документів; вибіркову перевірку даних головної книги, регістрів синтетичного та аналітичного обліку, первинних документів, іншої фінансової інформації, відображеної в фінансовій звітності; суцільну перевірку процесу здійснення трансформації шляхом дослідження трансформаційних таблиць і журналів коригувань залишків та коригуючих проводок; тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті; оцінку принципів бухгалтерського обліку та відповідності облікової політики (далі - ОП), прийнятність облікових оцінок, в т.ч. припущення про безперервність при складанні РФЗ. Відповідальність управлінського персоналу та аудитора згідно МСА Згідно МСА-700 за повноту і легітимність наданої аудитору інформації та достовірність РФЗ відповідає керівництво товариства, відповідальність якого охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю щодо підготовки РФЗ, у якій відсутні суттєві викривлення внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування прийнятної облікової політики та відповідних облікових оцінок, включаючи оцінки здатності суб'єкта господарювання (далі - СГ) безперервно продовжувати діяльність. Відповідальність аудитора - з дотриманням етичних вимог здійснити аудиторську перевірку за МСА задля висловлення в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) неупередженої думки щодо відповідності чи ні обліку та звітності емітента узгодженим критеріям (МСФЗ-МСБО та П(С)БО на перехідному етапі). МСА вимагають від нас планування й здійснення аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Крім того, МСА 570 "Безперервність" вимагає отримання достатніх аудиторських доказів щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства як фундаментального принципу при складанні РФЗ та висновку на предмет існування чи ні суттєвої невизначеності стосовно здатності СГ продовжувати свою діяльність. Аудитор не несе відповідальності за достовірність РФЗ після дати підписання аудиторського висновку. Після його підписання до офіційного оприлюднення РФЗ відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства (МСА 560). Опис стану бухгалтерського обліку та облікової політики емітента БО в товаристві здійснюється згідно облікової політики, викладеної підприємством в наказі №1 від 03.01.13, якою товариство визначає методику відображення господарських операцій. ОП відповідає конкретним обставинам функціонування підприємства, а її зміст в цілому відповідає вимогам ЗУ № 996-ХІV, П(С)БО, основним положенням МСБО та МСФЗ. Розділом І облікової політики передбачено, що БО господарських операцій протягом 2013 року ведеться за П(С)БО згідно чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого наказом МФУ №291 від 30.11.99 (у редакції наказу МФУ від 09.12.2011 №1591) з трансформацією залишків на початок та на кінець звітного періоду складеної за П(С)БО фінансової звітності ПАТ для приведення її у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО. РФЗ за попередній 2012 рік вперше зазнала трансформації, тобто залишки у звітності станом на 01.01.12 та на 31.12.2012 року приведені у відповідність до вимог МСФЗ-МСБО, отже порівняльні дані за вимогами МСФЗ в наявності. Тому підприємство вважає, що датою першого застосування МСФЗ є 01 січня 2012 року, а фінансова звітність станом на 31 грудня 2013 року складена у повній відповідності з МСФЗ. Облік ведеться за журнально-ордерною системою в Головній книзі та журналах-ордерах, складених на основі первинних бухгалтерських документів з застосуванням стандартного програмного забезпечення "1С:Бухгалтерія". Він являється безперервним, а відображення господарських операцій станом на 31.12.13 в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі, що здійснюється згідно чинного Плану рахунків БО, адекватним. Протягом 2013 року товариство перебувало на загальній системі оподаткування. Згідно ст.10 ЗУ № 996-ХІУ та вимог "Інструкції з інвентаризації ОЗ, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків", затвердженої наказом МФУ від 11.08.94 № 69, із змiнами та доповненнями згiдно Наказу МФУ за № 26 вiд 26.11.2013 р. на підставі наказу № 29 від 19.12.13 товариством проведена інвентаризація майна та зобов'язань станом на 24 грудня 2013 року. Оскільки інвентаризація передувала запрошенню на здійснення аудиту, ми не спостерігали за нею, відповідно аудиторський висновок буде модифiковано. За даними протоколу засідання інвентаризаційної комісії, яка несе відповідальність за правдивість результатів інвентаризації, нестач та лишків не встановлено. Застосувавши альтернативні аудиторські процедури в межах рівня суттєвості, підтверджую, що проведена інвентаризація відображає реальний склад майна емітента станом на 01 жовтня 2013 року. Мною проведено аудиторську перевiрку згiдно МСА, зокрема МСА 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення" у всiх суттєвих аспектах концептуальної основи фiнансової звiтностi, метою якої є задоволення потреб в загальній iнформацiї широкого дiапазону користувачiв. Після здійснення ряду аудиторських процедур за МСА можна висловити певний рівень переконаності, що інформація, яка підлягала аудиту, не містить суттєвих викривлень. РФЗ складена товариством за П(С)БО достовірно, за дійсними даними БО на основі положень власної ОП. Реальність початкових залишків по рахунках БО станом на 01.01.2013 року підтверджені умовно-позитивним висновком нашої фірми за 2012 рік. Інформація стосовно початкових залишків не потребує надання нових упевненостей. Опис послідовності процесу трансформації початкових і кінцевих залишків за статтями звітності та іншої порівняльної інформації здійснено в перевірених аудитором суцільним порядком журналах коригувань і коригуючих проводок, а узагальнення результатів трансформації відображено в трансформаційних таблицях на дату переходу товариства на МСФЗ (01.01.12), на початок та на кінець 2013 року. Відсутність у цих документах суттєвих відхилень та порушень дає підстави стверджувати, що РФЗ, трансформована товариством за МСФЗ, в цілому відповідає вимогам МСФЗ. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки: В процесі виконання завдань з надання впевненості у аудитора виник певний рівень переконаності, що інформація, яка підлягала аудиту, не містить суттєвих розбіжностей між даними БО та РФЗ емітента і базується на: " зібраній в процесі аудиту достатній кількості аудиторських доказів шляхом їх тестування на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності; " оцінці відповідності застосованих управлінським персоналом принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації БО та звітності в Україні; " одержаному дійсному та неупередженому уявленню аудитора про сутність, реальний стан активів, власного капіталу і зобов'язань, результати господарювання суб'єкта перевірки та достатній рівень переконаності про достовірне відображення їх в РФЗ, складеної з дотриманням вимог ЗУ № 996-ХІV та П(С)БО, трансформованої за МСФЗ, а також власної облікової політики. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА: Керуючись МСА-705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", зважаючи на притаманні аудиту обмеження, відступ від вимог МСБО-МСФЗ щодо виділення з ОЗ інвестиційної нерухомості та її оцінки з метою визначення справедливої вартості, тощо, висловлюю неупереджену умовно-позитивну думку, що фінансова звітність товариства за 2013 рік, за винятком викладених по тексту аудиторського звіту відхилень, в цілому відповідає визначеній концептуальній основі фінансової звітності та вимогам МСФЗ по її складанню і поданню, а також достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах майновий та фінансовий стан товариства на 31 грудня 2013 року. Валюту балансу в сумі 11 853 тис. грн. та фінансовий результат (збиток 5 327 тис. грн.) підтверджую. Незалежний аудитор Н.В.Стасюк (сертифікат серії А №007096 від 27 жовтня 1999 року, чинний до 27 жовтня 2018 року) АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ У ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД ім. ЦЮРУПИ" І. Розкриття інформації про стан, реальність та оцінку активів і пасивів, результати фінансово-господарської діяльності згідно визначених критеріїв - П(С)БО, МСБО-МСФЗ та про здатність подальшого безперервного функціонування товариства 1. Аудит активів товариства У складі активів трансформованого балансу (Звіту про фінансовий стан) відображені ресурси в сумі 11 853 тис. грн., від використання яких в майбутньому підприємство очікує отримати економічні вигоди. Оцінка їх визначена достовірно, що в цілому відповідає вимогам МСБО-1 "Подання фінансових звітів". За даними трансформованого балансу протягом 2013 року вартість майна товариства (валюта балансу) зменшилась на 41 668 тис. грн., або в 4,5 рази. . Зменшення активiв вiдбулося, в основному, за рахунок зменшення залишкiв основних засобів, запасів та дебiторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом Під час аудиту встановлені окремі відхилення від вимог П(С)БО та МСБО-МСФЗ, які викладені по тексту аудиторського звіту, однак вони мають обмежений вплив на висловлення думки незалежного аудитора. 1.1. Структура необоротних активів Станом на 31.12.13 у трансформованому згідно вимог МСФЗ-МСБО балансі відображено необоротні активи в сумі 4 644 тис. грн. (рахунки класу 1), а саме: " власні основні засоби (далі по тексту - ОЗ) залишковою вартістю 4 580 тис. грн., первісною вартістю 6 912 тис. грн., оцінка яких у обліку та звітності достовірна. Вони використовуються у виробництвi, для надання послуг та для управлiнських потреб. Крім того, згідно державного акта на право постійного землекористування від 16 січня 1997 року серія ЖТ №04-01-000097, виданого на підставі рішення 10 сесії ХХІІ скликання Попільнянської районної Ради народних депутатів від 15.01.97, для виробничих потреб товариству надано земельну ділянку площею 116,3 га, в т.ч.: - в межах Андрушківської сільської Ради - S 89,5 га, з них в межах села S 9 га (5,7 га територія заводу і 3,3 га залізниця), за межами села - S 80,5 га (очисні споруди 49,8 га та залізниця 30,7 га); - в межах смт Попільня - S 1,0 га (залізниця); - с.Красногірка - S 17,4737 га (залізниця); - с. Кам'янка - S 8,2796 га (залізниця). Нормативна грошова оцінка землі не проводилась, згідно податкових декларацій річна сума земельного податку складає 143 636,92 грн. (86196,59+46980,00+390,99+6832,08+3237,26). Але на балансі товариства земля не значиться. Аналітичний облік ОЗ ведеться в оборотно-сальдовій відомості обліку ОЗ за первісною вартістю по інвентарних об'єктах, згрупованих згідно вимог податкового законодавства. За даними БО в 2013 році придбано ОЗ в сумі 2 931 тис. грн., вибули об'єкти ОЗ первісною вартістю 22 716 тис грн., в т.ч. ліквідовано ОЗ в сумі 1 641 тис. грн., решта - в сумі 21075 тис. грн. - реалізовано. Підставою для відображення руху ОЗ в БО є акти встановленої форми. Інформація про рух та стан ОЗ наведена в примітках до РФЗ достовірно. Облік руху, нарахування зносу та ремонту ОЗ здійснюється згідно П(С)БО-7 "Основні засоби", затвердженого наказом МФУ від 27.04.2000 № 92. Знос ОЗ в бухгалтерському та податковому обліку нараховується згідно вимог ст.145 ПКУ та власної ОП щомісячно прямолінійним методом, виходячи із строків корисного використання (експлуатації) об'єкта. Цей строк встановлюється підприємством при визнанні об'єкта ОЗ активом (при зарахуванні на баланс) і призупиняється на період його консервації, що не суперечить вимогам П(С)БО-7 та МСБО-16 "Основні засоби". Для узагальнення інформації про накопичений знос (амортизацію) ОЗ Товариство використовує 131 рахунок., на якому на кінець 2013 року накопичено 2 332 тис. грн. зносу. ў Звертаю увагу користувачів, що в 2013 році значну частину одержаних товариством доходів складають доходи, одержані від операційної оренди нерухомості, проте в процесі трансформації складеної за П(С)БО фінансової звітності за стандартами МСФЗ інвестиційна нерухомість, як окремий компонент РФЗ, не виділена. Це не відповідає вимогам МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість". Так, п.10 МСБО 40 передбачено, що певні види нерухомості включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та другу частку, яка утримується для використання у виробництві чи для постачання товарів чи надання послуг, або для адміністративних цілей. Якщо ці частки можуть бути продані окремо (або окремо надані в оренду згідно з угодою про фінансову оренду), то суб'єкт господарювання обліковує ці частки окремо. Якщо ці частки не можуть бути продані окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна її частка утримується для використання у виробництві або в постачанні товарів чи наданні послуг, або для адміністративних цілей. ў Вважаю, що саме під вимоги останньої частини п.10 МСБО 40 підпадає ситуація в товаристві, бо лише незначна частина адмінприміщення та складів використовується для виробничих потреб, а більша здається в операційну оренду іншим суб'єктам господарської діяльності, генеруючи грошові потоки. Отож в наявності одержання економічних вигід, тому емітенту необхідно керуватися вимогами п.16 МСБО 40, згідно яких Інвестиційна нерухомість має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли: а) є ймовірність того, що суб'єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю; б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. Рекомендую в поточному році із складу ОЗ виділити інвестиційну нерухомість з подальшим відображенням її в БО та фінансовій звітності товариства. З метою оцінки технічного стану ОЗ на дату балансу розрахуємо такі показники: " ступінь їх зношеності, який становить 0, 337 (33,7%) від первісної вартості ОЗ; " коефіцієнт придатності ОЗ - 0,663 (66,3 %); " коефіцієнт оновлення ОЗ - 0,082 (8,2 %); " коефіцієнт вибуття ОЗ - 0,658 (65,8 %). Експрес-аналіз руху та технічного стану ОЗ характеризує виробничий потенціал підприємства і свідчить, що коефіцієнт вибуття значно випереджає коефіцієнт придбання ОЗ, що являється негативною тенденцією. Зауважимо, що ОЗ в процесі експлуатації зношуються і потребують інтенсивнішого оновлення. В процесі трансформації залишків складеного за П(С)БО-2 балансу (з використанням даних оборотного балансу за 2013 рік, даних аналітичного обліку, отриманих з бухгалтерських регістрів, та необхідної аналітичної інформації, одержаної від структурних підрозділів) у складі необоротних активів відбулися певні зміни. МСФЗ не тільки дозволяють але й вимагають обліковувати певні активи за справедливою вартістю або переоцінювати їх (див., наприклад, МСБО 16 "Основні засоби", МСБО 38 "Нематеріальні активи", МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти"). Проте Товариство не скористалося такою можливістю. Звертаю увагу користувачів фінансової звітності на те, що підприємством не здійснювалась переоцінка необоротних активів з метою визначення їх справедливої вартості, як того вимагають МСФЗ, що є суттєвим застереженням для користувачів. " довгострокові фінансові інвестиції (далі - ДФІ) в сумі 30 тис. грн. (ряд.040), які обліковуються на 141 рахунку за методом участі у капіталі інших підприємств у вигляді грошових та майнових внесків, а також придбаних товариством акцій в статутний капітал (далі - СК) 2 підприємств за номінальною вартістю 30 400,00 грн. Корпоративні права товариства закріплені установчими документами цих об'єктів інвестування (далі - ОІ): " Житомирська товарна агропромислова біржа - 10 000,00 грн.; " ПрАТ "Житомирцукор" - 1700 акцій вартістю 12,00 грн. кожна загальною номінальною вартістю (ЗНВ) 20 400,00 грн., або 4,984 % його СК. Відображення в БО та розкриття Товариством у складеному за П(С)БО-2 балансі інформації про первісну вартість ДФІ здійснена згідно вимог П(С)БО-12 "Фінансові інвестиції", за винятком їх оцінки на дату балансу. Так, п.п. 8 та 12 П(С)БО-12 передбачається процедура коригування (збільшення /зменшення) вартості ДФІ на дату балансу в залежності від визначених обставин. Результати такого коригування впливають, зокрема, на балансову вартість ДФІ, суми доходів (витрат) і відповідно фінансових результатів в БО та у ФЗ інвестора. Оцінка ДФІ підприємства повинна проводитись з врахуванням принципів обачності (з метою запобігання завищення оцінки актива) та безперервності (виходячи з припущення, що діяльність об'єкта інвестування триватиме і надалі). Такі вимоги П(С)БО-12 щодо оцінки ДФІ відповідають вимогам МСФЗ та МСБО-28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". Так, згідно п.6 МСБО-28 "Інвестиції в асоційовані підприємства") якщо підприємство володіє частками в СК всіх ОІ менше 20%, в цілях звітності за МСФЗ воно визнає (класифікує) свої частки та акції як фінансові активи, доступні для продажу. А п.11 МСБО-28 передбачено, що згідно з методом участі в капіталі, інвестиція в асоційоване підприємство первісно визнається за собівартістю, а згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. Коригування балансової вартості можуть бути необхідними й при зміні пропорційної частки інвестора в об'єкті інвестування, яка виникає від змін в інших сукупних прибутках об'єкта інвестування. Такі зміни включають і зміни, що виникають від переоцінки ОЗ та від різниці у валютних курсах. Частка інвестора в цих змінах визнається в іншому сукупному прибутку інвестора. Управлінському персоналу товариства з метою підтвердження наявності, класифікації та оцінки справедливої вартості ДФІ рекомендую щорічно здійснювати інвентаризацію ДФІ. Вважаю, це одним із дієвих методів оцінки справедливої вартості ДФІ, як будь-якого активу. Інвентаризація може бути проведена шляхом підписання акта звірки вартості ДФІ інвестора з ОІ, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан та оцінка. Оскільки підприємство володіє частками в СК всіх ОІ менше 20%, в цілях звітності за МСФЗ воно визнає (класифікує) свої частки та акції як фінансові активи, доступні для продажу (п.6 МСБО-28 "Інвестиції в асоційовані підприємства"). " відстрочені податкові активи (далі - ВПА) розкриті в трансформованому балансі як розраховані в процесі трансформації балансу на виконання вимог МСБО-12 та П(С)БО-17 "Податок на прибуток" тимчасові податкові різниці в сумі 378 тис. грн. на початок та 34 тис. грн. на кінець звітного року. Облік ВПА здійснюється на 17 рахунку. МСБО-12 "Податки на прибуток" визначено обліковий підхід до податків на прибуток і принциповим питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки: як майбутнє відшкодування (компенсація) балансової вартості активів (зобов'язань) чи операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності СГ. Розрахунок ВПА здійснено балансовим методом за даними трансформованого балансу та податкового обліку, в якому наведено суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. 1.2. Структура оборотних активів В трансформованому балансі Товариства на кінець року відображені оборотні активи, сумарний залишок яких зріс з 3747 тис. грн. до 4304 тис. грн., або в 1,15 рази. Вони складають 83,7 % вартості майна Товариства і подані у такому вигляді: " дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 289 тис. грн.; " дебіторська заборгованість за розрахунками: - із виданих авансів - 13 тис. грн.; - з бюджетом - 907 тис. грн., в т.ч. з податку на прибуток 175 тис. грн.; - із внутрішніх розрахунків - 5959 тис. грн. " інша поточна дебіторська заборгованість - 5 тис. грн. Відображену в звітності дебіторську заборгованість (далі - ДЗ), як фінансовий інструмент, товариство визнає поточною і сподівається погасити протягом 12 місяців від дати балансу. Її облік відповідає вимогам П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість" та власної ОП і не суперечить критеріям визнання за МСФЗ. В примітках до річної фінансової звітності структура ДЗ за термінами її погашення відображена достовірно На початок року чисту реалізаційну вартість ДЗ відображено з врахуванням резерву збитків від зменшення корисності (резерву сумнівних боргів) в сумі 43 тис. грн., розрахованого на портфельній основі в процесі першої трансформації і не використаного протягом 2013 р. У складі заборгованості із внутрішніх розрахунків в сумі 5959 тис. грн. (ряд.1145) обліковується поворотна фінансова допомога в сумі 5854 тис. грн., надана ТОВ "Сігнет-Центр" на підставі договору №233 від 02.12.13. " грошові кошти в сумі 36 тис. грн. на рахунках в банках можуть бути використані для здійснення господарських операцій і щодо них за наданою управлінським персоналом інформацією обмежень не iснує. БО грошових коштів здійснюється Товариством на рахунках 3 класу "Кошти, розрахунки та інші активи" з дотриманням вимог чинного законодавства. Облік касових операцій здійснено згідно Положення про ведення касових операцій в національній валюті (надалі - НВ) в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ № 637 від 15.12.04, зареєстрованої в МЮУ 13.01.06 за № 40/10320. Залишок коштів в касі станом на 31.12.13 згідно даних головної книги становить 3751,68 грн., що ідентично залишку в касовій книзі підприємства. Згідно наказу №1 від 05.01.11 ліміт залишку коштів в касі Товариства визначений в сумі 20 000,00 грн. Облік безготівкових операцій проведено згідно інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в НВ. На дату балансу залишок коштів на мультирахунку становить 32 162,62 грн., що підтверджено останніми виписками та довідками банку. Ці кошти відображені в ряд. 1165 балансу. Перевіркою поданого Твариством Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік встановлено, що він складений на основі трансформованого балансу та звіту про фінансові результати прямим методом згідно вимог МСБО-7. Інформація про рух грошових потоків (надходження та видатки) за звітний період відображена в цілому достовірно, зокрема: чистий рух коштів від операційної діяльності складає (8289) тис. грн., від інвестиційної діяльності - 8282 тис. грн. Результатом чистого руху грошових потоків за звiтний перiод є їх зменшення на (7) тис. грн. Товариство подає РФЗ за 2013 рік у повній відповідності за МСФЗ з наданням порівняльної інформації за 2012 рік. Вибірковою перевіркою обліку касових операцій, операцій по розрахунковому рахунку, розрахунках по заробітній платі, з підзвітними особами порушень не встановлено. 2. Аудит відображених в фінансовій звітності пасивів Аналіз даних трансформованого балансу на 31.12.13 свідчить, що в загальному обсязі джерел (господарських засобів) в сумі 11 853 тис. грн. переважають власні кошти, з яких: власних - 11 775 тис. грн., що становить 99,3% валюти балансу; залучених (кредитори) - 78 тис. грн., або 0,7 %. 2.1. Структура власного капiталу На дату балансу складовими частинами власного капіталу Товариства являються: " статутний капітал (далі - СК), який дорівнює оцінці вкладених в обмін на корпоративні права активів номінальною вартістю 1787 тис. грн. (ряд. 1400 пасиву балансу). Він створений для забезпечення діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" в розмірі 1 786 564,50 грн., розподілений на 170149 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 гривень кожна. Таку суму СК та кількість випущених емітентом акцій в бездокументарній формі існування підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій, виданим ЖТУ ДК ЦПФР 22 червня 2011 року за № 79/06/1/10 (видане свідоцтво від 03 листопада 2010 року). Попереднє свідоцтво, видане ДКЦПФР 02 квітня 1999 року за №14/06/1/99, втратило чинність. Формування СК відбулося шляхом здійснення двох емісій акцій: 1.Первинний СК сформований як вартість цілісного майнового комплексу об'єкта приватизації (орендного підприємства "Цукровий завод ім. Цюрупи") станом на 01 березня 1994 року в розмірі 178656,45 грн., розподілений на 170149 акцій номінальною вартістю 1,05 гривень кожна. ПАТ (ВАТ) "Цукровий завод ім. Цюрупи" засноване згідно рішення засновників - держави в особі РВ ФДМУ по Житомирській області (код ЄДРПОУ 13578893) та організації орендарів орендного підприємства "Цукровий завод ім. Цюрупи" від 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного підприємства "Цукровий завод ім. Цюрупи" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 04.03.92 №2163-ХІІ та Декрету КМУ "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" №57-93 від 20.05.93. Згідно приватизаційних документів сплата СК відбулася таким чином: Спосіб сплати (формування) СК Кількість акцій, шт. ЗНВ акцій, грн. Частка в СК, % Закріплено у державній власності (частка покрита майном) 29145 30602,25 17,129 % Розподіл акцій між працівниками 141004 148054,20 82,871 % Разом: 170149 178656,45 100,0 % Державна частка в кількості 29145 акцій товариства в процесі приватизації була продана: - 9375 акцій працівникам підприємства (за ПМС - 6250 штук, за грошові кошти -315 акцій); - 15405 акцій товаровиробникам с/г продукції (за ПМС 10270 шт., грошові кошти - 5135 шт.) - решта державної частки - 4365 акцій - продана за конкурсом громадянам України за ПМС. Випуск простих іменних акцій в кількості 170149 штук ЗНВ 178656,45 грн. зареєстрований Житомирським облфінуправлінням 29.06.1994 р. 2. В процесі другої емісії акцій в березні 1999 року Товариством збільшено розмір СК на 1607908,05 грн. шляхом збільшення номінальної вартості акції в 10 разів, до 10,50 грн. Його погашено за рахунок іншого додаткового капіталу, який виник внаслідок обов'язкових індексацій ОЗ, проведених в період гіперінфляції економіки України 1992-1996 р. р. згідно вимог законодавства. Із зовнішніх джерел додаткового надходження коштів не було. Правила та вимоги щодо додаткового випуску акцій, а також порядок формування та змін СК проведено з дотриманням вимог Законів України "Про цінні папери та фондову біржу", "Про господарські товариства" та "Положення про порядок збільшення (зменшення розміру статутного фонду акціонерного товариства" (у новій редакції), затвердженого рішенням ДК ЦПФР від 16.10.2000 р. №158, зареєстрованого в Мін'юсті від 27.10.2000 р. №753/4974. Відповідні зміни до статуту Товариства були зареєстровані уповноваженими на це органами державної влади, а саме: державним реєстратором Попільнянської РДА. Таким чином, на дату балансу заявлений СК становить 1 786 564,50 грн., сплачений - 1 786 564,50 грн. Первинне розміщення акцій здійснено по номінальній вартості, емісійного доходу не виникло. Про це свідчить відсутність залишків неоплаченого та додаткового вкладеного капіталу в обліку та звітності Товариства. Облік СК здійснюється на 40 рахунку та відповідає вимогам чинного законодавства. На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів 21 квітня 2011 року прийнято рішення про приведення статусу ВАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" у відповідність до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публічне акціонерне товариство. Наразі Товариство здійснює свою діяльність, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попільнянською РДА 17 травня 2012 року ( № 12971050012000004) Статутом в новій редакції. За наданою товариством інформацією на дату балансу нараховується: 1851 акціонер - фізичні особи; 1 акціонер - юридична особа; Державна частка в СК товариства відсутня. " Власниками частки в СК понад 10 % на дату балансу являються: 1. Компанія "Антеус Лімітед" (Anteuse Limited), ідентифікаційний код НЕ 293654, (Місцезнаходження: Афродітіс, буд. 25, 2-й поверх, квартира/офіс 204, м. Нікосія, Кіпр, 10060), в 2013 році пакет збільшився з 17001 голосуючих акцій або 9,991 % до 125 600 простих іменних акцій, що становить 73,81765 % СК. Реквізити депозитарію, дані про дозвільні документи на провадження депозитарної діяльності ПАТ "Національний депозитарій України" Код ЄДРПОУ - 30370711, 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3 т./ф (44) 279-66-51, 279-13-22, договір від 11.03.13 № Е-5300/п Реквізити депозитарної установи (зберігача рахунків в ЦП власників акцій), дані про дозвільні документи на провадження депозитарної діяльності ПАТ "КБ "Хрещатик", (код 19364259) 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-а, т.(44) 537-74-79; ліцензія АЕ №233320, видана 17.09.13 (з 12.10.13 безстрокова) рішення НКЦПФР №1122 від 09.12.11, договір про відкриття рахунків у ЦП №12-Е / ЖТ від 29.11.10 " інший додатковий капітал (ряд. 1410 балансу) в сумі 20 тис. грн. відображає суму здійсненої в процесі першої трансформації складеного за П(С)БО-2 балансу станом на 31.12.11 дооцінки ДФІ до їх справедливої вартості. В процесі цієї трансформації балансу за 2012 рік згідно вимог МСФЗ відображені у складі іншого додаткового капіталу обов'язкові індексації необоротних активів в сумі 19252,1 тис. грн., що проводились протягом 1992-1996 р.р. згідно вимог законодавства (період гіперінфляції економіки України), перенесені на статтю "Нерозподілені прибутки ("Непокриті збитки"). " резервний капітал в сумі 183 тис. грн. (ряд.1415) створений в попередні роки за рахунок одержаних прибутків. За рішенням керівництва Товариства РК може бути використаний для відшкодування одержаних збитків та позапланових витрат. Згідно р. 6.4 Статуту Товариства РК формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку до одержання необхідної суми, яка становить 446641,00 грн. ў В аудиторських висновках за 2011 та 2012 р. р. мною було висловлено зауваження та рекомендовано здійснити донарахування РК в сумі 12,4 тис. грн., виходячи із одержаних прибутків за 4 попередні роки. Однак на дату балансу донарахування Товариством не проведено. " нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (ряд. 1420) на дату переходу на МСФЗ в процесі трансформації балансу частково покрились за рахунок іншого додаткового капіталу, що зумовило виникнення трансформованого прибутку. Він є основним джерелом зростання величини власного капіталу і визначається наростаючим підсумком за весь період існування ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи". В процесі трансформації балансу на дату переходу на МСФЗ (01.01.12) накопичені збитки повністю перекрились спрямованим сюди іншим додатковим капіталом в сумі 19252,1 тис. грн., а з врахуванням проведених за рахунок прибутку коригувань інших статей балансу в процесі трансформації балансу на початок 2012 року виник трансформований прибуток в сумі 19 075 тис. грн. Таким чином, нерозподілений прибуток в сумі 9793 тис. грн. на дату балансу складається з: " трансформованого залишку нерозподілених прибутків минулих років - 12 361 тис. грн.; " збитку, отриманого підприємством у звітному році в сумі 5 237 тис. грн.; Отже, на дату балансу власний капітал Товариства складає 11 775 тис. грн., що відображено у Звiті про власний капiтал. Він складений з врахуванням впливу коригувань окремих статей в процесі трансформації балансу за рахунок прибутку та вiдображає iнформацiю про негативні змiни в сумі 2568 тис. грн., які вiдбулися у власному капiталi товариства за 2013 рiк внаслідок отриманого збитку в сумі 5 237 тис. грн. та здійснених коригувань. 2.2 Поточні зобов'язання та забезпечення Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобов'язань складає 78 тис. грн., які оцінені за сумою погашення. В БО поточні зобов'язання відображаються лише після одержання активу та у випадках безвідмовного погодження про придбання активу. Протягом 2013 року поточні зобов'язання зменшились на 39100 тис. грн., або в 502 рази, що безумовно являється позитивною тенденцією. Облік кредиторської заборгованості здійснюється згідно П(С)БО-11 "Зобов'язання", затвердженим наказом МФУ від 31.01.2000 № 20 та власної облікової політики. Складовими цих зобов'язань являються: " кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 29 тис. грн. (с-до 631 рах.); " поточні зобов'язання за розрахунками: " з одержаних авансів - 1 тис. грн.; " з оплати праці - 2 тис. грн.; " із внутрішніх розрахунків - 46 тис. грн. Визнані товариством у РФЗ зобов'язання тотожні залишкам відповідних рахунків в головній книзі та в облікових регістрах і відображені в звітності достовірно як за структурою зобов'язань, так і за термінами їх погашення. Існує вірогідність відтоку ресурсів підприємства на погашення зобов'язань, що зменшить економічні вигоди. 3.Аудит доходів, витрат і фінансових результатів За МСБО-1 суб'єкт господарювання подає усі статті доходів та витрат, визнані за звітний період у єдиному звіті про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати). Згідно МСБО-18 "Дохід" доходом є валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності СГ, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Основним видом діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" є виробництво цукру. Реалізація продукції та товарів здійснюється за договірними ринковими цінами на підставі прямих договорів з контрагентами. Доходи та витрати відображаються в БО та звітності в момент їх виникнення (незалежно від часу надходження коштів) і включені до складу фінансових результатів з застосуванням принципів "нарахування" та "відповідності доходів та витрат". БО доходів від реалізації продукції та товарів здійснюється підприємством в залежності від видів нарахованих доходів на окремих субрахунках 70 рахунку "Доходи від реалізації" на підставі первинних документів: рахунків-фактур, актів прийому-передачі виконаних робіт, видаткових та податкових накладних на готову продукцію, тощо. БО інших операційних доходів - на окремих субрахунках 71 рахунку "Інші операційні доходи". Аналітичний облік реалізації продукції ведеться в накопичувальній відомості по елементах витрат, тобто з достатнім рівнем деталізації. Витрати підприємства за 2013 рік відображені на відповідних рахунках обліку витрат згідно чинного Плану рахунків БО без використання 8-го класу рахунків. Операційні витрати підприємства групуються за елементами в регістрах БО витрат, якими є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат. Рахунки доходів та витрат для визначення фінансового результату закриваються щомісячно. Такий підхід у звіті про фінансові результати, складеному за канонами П(С)БО-3, з точки зору МСБО-МСФЗ є дуже деталізованим, а значить досить інформативним для користувачів. Тому можна вважати, що такий звіт в цілому задовольняє вимогам МСФЗ. Визнані товариством в 2013 році доходи підтверджені в процесі аудиту і класифіковані в БО за їх видами правильно, згідно вимог П(С)БО-15, який у цій частині не суперечить вимогам МСБО-МСФЗ, а саме: " чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 100855 тис. грн.; " інші операційні доходи - 3263 тис. грн.; " інші доходи - 6528 тис. грн., що в підсумку складає 110 646 тис. грн. У трансформованому згідно вимог МСФЗ звіті про фінансові результати за 2013 рік відображено 115 883 тис. грн. підтверджених даними БО загальних витрат підприємства, в т.ч.: " собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) - 99 132 тис. грн. (85,5 %); " адміністративні витрати - 2 035 тис. грн. (1,8 %); " витрати на збут - 2 158 тис. грн. (1,9 %); " інші операційні витрати - 10 917 тис. грн. (9,4 %); " інші витрати - 1 641 тис. грн. (1,4 %); З врахуванням трансформаційних проведень та коригувань чистий збиток Товариства за звітний період складає 5 237 тис. грн. Він розрахований у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ. При розрахунку показників прибутковості акцій підтверджую, що чистий збиток за звітний 2012 рік дорівнює скоригованому чистому збитку на одну просту акцію і має від'ємне значення (26,8647) грн., за попередній рік - 0, 4173 грн. Дивіденди за результатами діяльності не нараховувались. Вважаю за можливе підтвердити, що визнані товариством та відображені в трансформованій РФЗ ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" активи та пасиви, а також результати господарсько-фінансової діяльності являються достовірними, відповідають всім критеріям визнання згідно П(С)БО та в цілому задовольняють вимогам МСФЗ. 4. Аналіз економічного потенціалу (фінансового стану) товариства для визначення здатності його подальшого безперервного функціонування Згідно Вимог до аудиторського висновку аудитор має підтвердити чи спростувати доречність застосування товариством принципу безперервності діяльності підприємства, як фундаментального, при підготовці РФЗ. Така оцінка передбачає судження у певний момент часу про невизначені за сутністю результати подій чи умов, яких аудитор не може передбачити. Тому відсутність в нашому звіті будь-якого посилання на невизначеність безперервної діяльності не є гарантією здатності СГ безперервно продовжувати свою діяльність. Керуючись МСА-570 "Безперервність", аудитор шляхом проведення фінансового аналізу має виключити ймовірність (можливість) банкрутства товариства як важливого чинника появи значних сумнівів в здатності СГ безперервно здійснювати свою діяльність. Аналіз економічного потенціалу підприємства передбачає дослідження результатів його господарської діяльності та фінансового стану в динаміці, визначення показників ліквідності та платоспроможності, використовуючи дані РФЗ за 2013 рік, що дасть можливість: - визначити структуру балансу (задовільна чи незадовільна); - розрахувати платоспроможність підприємства з позицій майнового та фінансового стану; - сформулювати незалежну думку про реальність та перспективи фінансового стану; - спрогнозувати вірогідність функціонування товариства як СГ в найближчому майбутньому. Підприємство вважається неплатоспроможним при незадовільній структурі балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслідок перевищення зобов'язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна. Оскільки сума оборотних активів товариства майже в 92,4 рази перевищує суму його поточних зобов'язань, навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на кінець року є цілком задовільною. Оцінка ліквідності активів товариства Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Норма-тив* Зміни за рік (+ / -) Коефіцієнт ліквідності загальний (покриття) Кп = оборотні активи / поточні зобов'язання (ПЗ) Ф1 Р260 / Р620 1,003 92,423 >1,0-2,0 +91,420 Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кл.а. = поточні фінансові інвестиці + грошові кошти / поточні зобов'язання Ф1 (Р040 + Р045 + Р230 + Р240) / Р620 0,0011 0,462 > 0,2 +0,4604 Ліквідність активів означає здатність перетворити актив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості. Внаслідок відсутності залишків запасів в балансі на кінець року загальний коефіцієнт ліквідності (покриття) дорівнює коефіцієнту швидкої ліквідності і є значно кращим прийнятого в Україні оптимального значення. Це означає, що кожна гривня боргів покривається 92,423 грн. оборотних засобів і товариство має високий рівень забезпечення ресурсами для погашення боргів. Показник абсолютної (грошової) ліквідності є найжорсткішим критерієм ліквідності і якщо менший 0,25 (25 %), то підприємство вважається неплатоспроможним. Розраховані параметри (46,2%) свідчать про відсутність проблем при погашенні першочергових боргів наявними високоліквідними фінансовими активами (грошовими коштами), що свідчить про платоспроможність Товариства на дату балансу. Результати аналізу свідчать про потенційно високу платоспроможність Товариства. Проте високі показники ліквідності не завжди означають реальну можливість негайно розрахуватися за своїми зобов'язаннями, адже у підприємства відсутні запаси, а спрогнозувати своєчасність погашення ДЗ нереально через низьку платіжну дисципліну боржників, яка посилюється в умовах фінансової кризи. Однак практика свідчить про незначну вірогідність одночасного висування вимог кредиторів по поверненню поточної заборгованості. Оцінка платоспроможності (фінансової (ринкової) стійкості) Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Норма-тив* Зміни за рік (+ / -) Робочий капітал (РК) = оборотні активи мінус поточні зобов'язання Ф1 Р260-Р620 100 7131 > 0 Збільшення +7031 Коефіцієнт автономії (незалежності) Ка = власний капітал / валюта балансу Ф1 Р380 / Р280 0,368 0,993 > 0,5 +0,625 Коефіцієнт маневрування власного капіталу Кмвк = чистий оборотний капітал / джерела власних коштів Ф1 (Р380-Р080) / Р380 0,007 0,606 > 0,5 +0,599 Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами Кз = РК / оборотні активи Ф1 (Р280-Р620) / Р280 0,003 0,989 > 0,1 +0,986 Рентабельність активів Ра = чистий прибуток / середня вартість активів Рядок 220 ф. № 2 / середнє значення валюти балансу Від'ємне значення Від'ємне значення > 0 Збільшення Платоспроможність підприємства визначається передусім величиною і маневруванням його робочого капіталу (РК), який часто порівнюють з кровоносною системою людини. Його величина в сумі 7131 тис. грн. означає, що підприємство здатне погасити власні поточні борги, і має достатньо фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Аналіз фінансової стійкості характеризує структуру ресурсів (майна) підприємства і джерел їх фінансування. Фінансово стійке - це платоспроможне в часі підприємство з дотриманням балансу фінансової рівноваги між власними і залученими джерелами коштів, коли частка власного капіталу перевищує 50%, що дозволить швидше подолати несприятливі фінансові ситуації. Коефіцієнт автономії протягом року суттєво зріс, що свідчить про фінансову незалежність підприємства від залучених коштів. Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує частку власного капіталу, вкладену в оборотні засоби (у виробництво) та капіталізовану. Зазвичай високий коефіцієнт позитивно оцінює фінансовий стан будь-якого підприємства і свідчить про розширення виробництва. Але у нашому випадку позитивні зміни відбулися внаслідок мінімального значення поточної кредиторської заборгованості при згортанні виробництва. Одним із найважливіших відносних показників стійкості фінансового стану являється коефіцієнт забезпечення власними коштами. Значно вищі оптимального значення параметри свідчать про відсутність дефіциту власного оборотного капіталу на дату балансу. Від'ємні показники рентабельності активів свідчать про неефективність управління майном Динаміка наведених показників свідчить про позитивні зміни у складі показників платоспроможності, а в цілому констатуємо факт значного поліпшення фінансового стану товариства на дату балансу. Оцінка ймовірності банкрутства Показники Алгоритм розрахунку На початок року На кінець року Норматив Діагностичний аналіз Пн (поточна неплатоспроможність) = Фі (фінансові інвестиції) + Гк (грошові кошти) - Пз (поточні зобов'язання) Ф1 (Р040 + Р045 + Р230 + Р240 - Р620) -39079 -42 > 0 Збільшення Діагностичний аналіз проводиться з метою визначення рівня платоспроможності. Якщо підприємство має позитивне значення коефіцієнта поточної неплатоспроможності, то воно вважається цілком платоспроможним. В нашому випадку поточна неплатоспроможність має негативне значення з тенденцією до покращення, але достатні значення коефіцієнтів ліквідності активів та платоспроможності виключають критичну неплатоспроможність, яка є провісником стану потенційного банкрутства підприємства. Надкритична неплатоспроможність має місце за умови наявності збитків у підприємства та ознак критичної неплатоспроможності. У ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" відсутні ознаки критичної неплатоспроможності, але одержані збитки свідчать про неефективність управління наявними ресурсами і надають деякі ознаки надкритичної неплатоспроможності. Згідно чинного законодавства наявність ознак надкритичної неплатоспроможності зобов'язує боржника в місячний термін звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство, яке передбачає ліквідаційну процедуру. Професійна думка незалежного аудитора щодо здатності безперервної діяльності підприємства: Позитивну думку незалежного аудитора сформували такі чинники: задовільна структура балансу, достатнє значення робочого капіталу, хороші показники ліквідності активів та платоспроможності, Сукупність цих факторів свідчить про незначний рівень ймовірності банкрутства Товариства. Якщо наявність надкритичної неплатоспроможності передбачає стан потенційного банкрутства підприємства, то відсутність критичної та надкритичної неплатоспроможності в ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" виключають стан потенційного банкрутства, що дає підстави спрогнозувати здатність подальшого безперервного функціонування товариства та ведення бізнесу в передбачуваному майбутньому ІІ. Розкриття іншої допоміжної інформації згідно Вимог НКЦПФР Оцінка вартості чистих активів товариства Керуючись Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів АТ (рішення ДКЦПФР від 17.11.04 № 485) аудитором розрахована вартість чистих активів товариства (активи за мінусом зобов'язань) станом на 31.12.13 в сумі 11775 тис. грн. (11853-78). СК товариства складає 1787 тис. грн. Отже, на кінець року його чисті активи перевищують СК на 9988 тис. грн. (11775-1787). Це цілком відповідає вимогам ч.3 ст. 155 ЦКУ (із змінами та доповненнями, внесеними ЗУ № 980-ІУ від 19.06.04), якими передбачено: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде меншою від СК, АТ зобов'язане оголосити про його зменшення та зареєструвати відповідні зміни у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від встановленого законом мінімального розміру СК, товариство підлягає ліквідації". Оскільки вартість чистих активів Товариства перевищує розмір СК, у підприємства не виникає обов'язку зменшити розмір СК. Інформація про наявність та виконання значних правочинів Згідно Вимог до аудиторського висновку від 29.09.2011 №1360 аудитор має висловити окрему думку щодо дотримання вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства" у випадку наявності значних правочинів в звітному періоді. Ними згідно цього Закону вважаються дії, предметом яких являється ринкова вартість майна або послуг понад 10 % вартості активів за даними останньої РФЗ. Статутом Товариства передбачено здійснення значних правочинів (від 10 до 25 відсотків вартості активів) з відома наглядової ради, а понад 25 відсотків - загальними зборами акціонерів. Для ПАТ ""Цукровий завод ім. Цюрупи"" вартісним критерієм значного правочину протягом 2013 року є понад 5352,1 тис. грн. Перевіркою наданих документів щодо здійснення значних правочинів встановлено, що в 2013 році керівництвом товариства не вчинено жодного значного правочину без відома наглядової ради. Стан корпоративного управління Кількісний склад органів управління товариства сформовано згідно Статуту, а саме: 1. Вищий орган управління товариства - загальні збори акціонерів, які згідно чинного законодавства та Статуту товариства скликаються не рідше 1 разу на рік в період до 30 квітня наступного за звітним року і вважаються річними черговими. Серед інших до компетенції зборів належить визначення основних напрямків діяльності товариства, внесення змін до статуту, обрання наглядової ради та ревізійної комісії, тощо. У 2013 році чергові загальні збори акціонерів проведені 29 квітня, тобто у термін, передбачений ЗУ "Про акціонерні товариства". 2. Органи управління товариства: - Наглядова рада в кількості 3 осіб здійснює захист прав та представляє інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів акціонерів і контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства в межах своїх повноважень. Її засідання проводяться за потребою, але не рідше 1 разу на квартал; - Ревізійна комісія, яка здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. 3. Одноосібний виконавчий орган управління товариства - генеральний директор, який обирається загальними зборами акціонерів. Трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю, в т.ч. організація виконання рішень загальних зборів та наглядової ради товариства. Голова та члени Наглядової ради, генеральний директор, голова ревізійної комісії являються посадовими особами органів управління товариством та несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом товариства не передбачена. Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства". Фактів, які свідчили б про те, що підприємство не сприяє реалізації та не забезпечує захист прав та законних інтересів акціонерів не встановлено. Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Керуючись принципом професійного скептицизму згідно вимог МСА 240, аудитором iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого викривлення РФЗ внаслiдок шахрайства. Здійснюючи оцiнку ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитором виконано всi необхiднi аудиторськi процедури, характер, час та обсяг яких вiдповiдає оцiненим ризикам такого викривлення. Згідно отриманих на запити аудитора пояснень, як того вимагають МСА, ні керiвництво, ні управлiнський персонал, відповідальний за фiнансову iнформацiю чи iнші працівники не володіють iнформацiєю щодо фактів шахрайства або пiдозри у шахрайствi, які можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства. Виконуючи аналiтичні процедури, спостереження та перевірку, аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi СГ, структуру його власностi та корпоративного управлiння, джерела та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатів. Аналiз одержаних даних ліг в основу висновку про вiдсутнiсть пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з наведеною у фiнансової звiтностi інформацією. Також не виявлено жодних свідчень наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності підприємства за 2013 рік внаслiдок шахрайства. Проте через властивi аудиту обмеження iснує неминучий ризик того, що окремi суттєвi викривлення ФЗ можна не виявити навiть тоді, коли аудит належно сплановано i виконано вiдповiдно до МСА. Виникнення та розкриття особливої інформації про емітента За наданою Товариством інформацією протягом звітного періоду мали місце події, визначені частиною 1 статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", як такі, що можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан товариства та зумовити зміну вартості його цінних паперів: - 29 квітня 2013 року згідно наданого депозитарієм реєстру акціонерів товариству стало відомо про появу власника частки понад 10% голосуючих акцій, яким стала юридична особа Компанія "Антеус Лімітед" (Anteuse Limited), ідентифікаційний код НЕ 293654, місцезнаходження: Афродітіс,25, 2й поверх, квартира/офіс 204, 1060, Нікосія, Кіпр; - згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 25 листопада 2013 року відбулася зміна складу посадових осіб, а саме: відкликано наглядову раду товариства в кількості 5 осіб та призначено новий склад наглядової ради з 3 осіб терміном на 3 роки. Особлива інформація щодо цієї події розміщена в загальнодоступній iнформацiйнiй базі даних НК ЦПФР згідно вимог та у терміни передбачені чинним законодавством. ІІІ. Заключна частина Мною виконанні процедури щодо перевірки достовірності статей РФЗ станом на 31 грудня 2013 року, а саме: розглянуто інформацію про факти, процеси господарської діяльності, відображені в системі бухгалтерського обліку, фінансовій звітності та інших джерелах інформаційної структури підприємства. Проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатню основу для аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора). В процесі здійснення аудиторських процедур на предмет виявлення суттєвих невідповідностей між перевіреною аудитором фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю згідно вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" мною отримано достатню впевненість у відсутності таких перекручень. За період з 01.01.2014 (після дати балансу) до дати надання аудиторського висновку, інформація про наявність подій, які істотно вплинули б на фінансову звітність підприємства, аудитору не надавалась. Подана до аудиторської перевірки фінансова звітність розглянута за масштабами та методами перевірки, визначеними для цього аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора), підготовлена з дотриманням вимог чинного законодавства щодо БО та звітності в Україні, і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності за МСФЗ. ІУ. Інформація про аудиторську фірму Найменування юридичної особи згідно установчих документів Приватне підприємство аудиторська фірма "Основа" - ПАФ "Основа", Код ЄДРПОУ 30853920 Місце вчинення реєстраційної дії, дата та № свідоцтва про державну реєстрацію Виконком Житомирської міської Ради; 12.04.2000 р.; серія А01 №158814 запис № 1 305 107 0002 006987 Реєстраційний № ЮО в ЄДР Згідно витягу з ЄДР серії АА №370300 - 10039906208 Дозвільні документи на здійснення аудиторської діяльності Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм №2386, рішення АПУ №98 від 26.01.01, чинне до 23.12.2015 Місцезнаходження фірми, контактний телефон та Е-mail 10030, Україна, м. Житомир, вул. Київська, б.74, кв.58 тел. (412) 22-34-67, (097)505-77-30, pafosnova@ukr.net Незалежний аудитор Н.В.Стасюк (сертифікат серії А №007096 від 27 жовтня 1999 року, чинний до 27 жовтня 2018 року) Цей аудиторський висновок складено в трьох оригінальних примірниках, з яких перший та другий примірник отримано замовником 25 лютого 2014 року. Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми "Основа".
д/н
д/н
д/н