ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки
Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства немає державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища на ринку. Товариство не приймало у звiтному 2013 р. участь у створеннi iнших юридичних осiб. Посада корпоративного секретаря у Товариствi у звiтному перiодi була вiдсутня. Фiзичнi особи, що володiють 10 i бiльше % акцiй емiтента вiдсутнi. Питання виплати дивiдендiв товариством на загальних зборах акцiонерiв у звiтному роцi розглядалось, але по причинi наявностi збиткiв, рiшення про виплату дивiдендiв не прийнято. Розмiр, строки та порядок виплати дивiдендiв не затверджено. За звiтний перiод Товариство не випускало процентних облiгацiй. Рiшення про випуск не приймалося. За звiтний перiод Товариство не випускало дисконтних облiгацiй. Рiшення про випуск не приймалося. За звiтний перiод Товариство не випускало цiльових облiгацiй. Рiшення про випуск не приймалося. Цiннi папери на органiзованих ринках не продавались. Додатковий випуск цiнних паперiв Товариство за звiтний перiод не здiйснювало. У звiтному перiодi торгiвля iншими цiнними паперами на органiзованих ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Викуп власних акцiй товариства за звiтний перiод не проводилося. За звiтний перiод Товариство не випускало iпотечних цiнних паперiв. За звiтний перiод Товариство не випускало похiдних цiнних паперiв. Рiшення про випуск не приймалося. Боргових цiнних паперiв товариство не випускало. Гарантiй третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв не було. За звiтний перiод дохiд (виручка вiд реалiзацiї) продукцiї складає бiльш нiж 5 млн.грн., тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї розкривається, але виробництво у звiтному роцi не здiйснювалось, а було реалiзовано наявнi залишки продукцiї, виробленої у попереднi роки, тому роздiл про обсяги виробництва не заповнено. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Звiт про корпоративне управлiння вiдсутнiй тому, що товариство не являється фiнансовою установою. Товариство складає рiчну фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.