ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №042459
3. Дата проведення державної реєстрації 03.04.1995
4. Територія (область)* Житомирська область
5. Статутний капітал (грн) 1786564.5
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10.81 - ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ

46.11 - ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЮ СИРОВИНОЮ, ЖИВИМИ ТВАРИНАМИ, ТЕКСТИЛЬНОЮ СИРОВИНОЮ ТА НАПІВФАБРИКАТАМИ

46.21 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ, НЕОБРОБЛЕНИМ ТЮТЮНОМ, НАСІННЯМ І КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

10. Органи управління підприємства

д/в

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "РайффайзенБанк Аваль"
2) МФО банку 380805
3) Поточний рахунок 26004702898805
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "РайффайзенБанк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок 26007384727