ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фенюк Iван Романович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КР, 343545, 01.07.1998, Заставнiвський РВ УМВС України в Чернiвецькiй областi
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища,Український державний інститут харчових технологій м.Київ
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Кряж" технiчний директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 08.06.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Винагорода за виконання обовязкiв генерального директора за 2013 рік склала 156,0 тис.грн. Iнших виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа призначена рiшенням Наглядової ради вiд 08.06.2012р. Термiн обрання: згiдно Статуту Товариства 3 роки. Постiйне мiсце роботи ПАТ "Цукровий завод iм Цюрупи". Попереднi посади: 1993рр. головний механiк ВАТ "Цукровий завод "Хрещатик", 2001-2004рр. головний iнженер Агрофiрми "Агромашiнвест", 2004-2007рр. головний iнженер ДП "Новофастiвське", 2007-2008рр. заступник директора по виробництву "Веселоподiльський цукровий завод", 2009-2011рр. головний iнженер ТОВ "Козiвський цукровий завод", 2011-2012рр. технiчний директор ПП "Кряж". Загальний стаж роботи-31р.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Николенко Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** Середня спецiальна.Житомирський кооперативний технiкум
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ВАТ "Цукровий завод iм Цюрупи" з 15.05.1988 по 21.12.2009р.
8) дата обрання та термін, на який обрано 21.12.2009, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки Головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних бухгалтерськиих документiв,розрахункiв i платiжних зобовязань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням зосабiв,видiлених на виконання заходiв - з охорони працi. Вiдповiдає за бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсмть Товариства. Зобовязана дiяти в iнтересах Товариства i керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Винагорода за виконання обовязкiв Головного бухгалтера за 2013 р. - 25,0 тис.грн. Iнших виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа у звiтному роцi не переобиралася. Постiйне мiсце роботи-Головний бухгалтер ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи". Термiн призначення безстроково. Попередня посада-заступник головного бухгалтера ВАТ "Цукровий завод iм Цюрупи" з 15.05.1988р. по 21.12.2009р. Загальний стаж роботи 35 років.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбач Євгенiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НМ, 442816, 25.01.2013, Прилуцьким МВ УДМС України в Чернiгiвськiй обл.
4) рік народження** 1981
5) освіта** Середня-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднi посади - ТОВ "ЄПДМ" - Керiвник (з 20.10.2009 р.), ТОВ "ОКСАМИТОВА СТЕЖКА" - Керiвник (з 29.03.2012 - 29.04.2013р.), ТОВ "ЕЛ-ТЕКС" - Керiвник ( з 05.10.2013 - 04.11.2013р.), ТОВ "ДЕНЗА " - Керiвник (з 06.11.2013 р.), ТОВ "ВОДОГРАЙ АГРО" - Керiвник (з 26.02.2013 р.).
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.11.2013, 3 роки
9) опис Повноваження голови Наглядової ради визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Голова Наглядової ради органiзує роботу Наглядової ради, скликає засiдання, звiтує перед Загальними зборами. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1)затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання повязанi з дiяльнiстю Товариства; 2)пiдготовка порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв. 3)прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту товариства. 4)прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй. 5)прийняття рiшення про розмiщенння Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 6)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв. 7)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України. 8)обрання та припинення повноважень Генерального директора. 9)затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди. 10)Прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повнваження Генерального директора. 11)обрання та припинення повноважень Голови i членiв iнших органiв Товариства. 12)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України. 13)обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатитметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 14)визначення дати перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законодавством України. 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 16)вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших обєднаннях, про заснування iнших юридичних осiб. 16)вирiшення питань вiднесених до компетенцiї Наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу, або Перетворення Товариства. 17)прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 але не бiльше 25 вiдсоткiв вартостi ативiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобовязань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв, або викупу акцiй. 19)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розмiру оплати його послуг. 20)прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. 21)прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача iменних цiнних паперiв Товариства або депозитраiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,встановлення розмiру оплати його послуг. 22)надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет, вiдповiдно до ст 65 Закону України "Про акцiонернi товариства". 23) вирiшення iнших питань, що належать до виключгої компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом та Статутом. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород,в тому числi у натуральнiй формi за 2013р. не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 25.11.2013р (кворум 75,626%); Попереднi посади: ТОВ "ЄПДМ" - Керiвник (з 20.10.2009 року), ТОВ "ОКСАМИТОВА СТЕЖКА" - Керiвник (з 29.03.2012 - 29.04.2013р.), ТОВ "ЕЛ-ТЕКС" - Керiвник ( з 05.10.2013 - 04.11.2013р.), ТОВ "ДЕНЗА " - Керiвник (з 06.11.2013 р.), ТОВ "ВОДОГРАЙ АГРО" - Керiвник (з 26.02.2013р.), Загальний стаж роботи 5 рокiв. Термiн обрання Згiдно Статуту -3 роки.


1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сухiнiн Максим Андрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 771766, 24.11.1999, Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1983
5) освіта** Вища, КНУКІМ, факультет Менеджменту
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попередні посади: ТОВ "ТРК-7" - Керiвник (з 05.10.2011 р.), ТОВ "ВЕЙМЕР ТЕХНIК " - Керiвник (з 09.04.2011 - 10.10.2011р.), ТОВ "Чарiвна Земля" - Керiвник (з 29.03.2012 - 29.04.2013р.), ТОВ "IСТ-ВЕСТ ТОРГ" - Керiвник ( з 05.10.2013 - 31.10.2013р.)
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.11.2013, 3 роки
9) опис Повноваження члена Наглядової ради визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у роботі Наглядової ради на її засiданнях. Посадова особа призначена згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 25.11.2013р. (кворум 75,626%). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 3 роки. Попередні посади, що обіймав: ТОВ "ТРК-7" - Керiвник (з 05.10.2011 р.), ТОВ "ВЕЙМЕР ТЕХНIК " - Керiвник (з 09.04.2011 - 10.10.2011р.), ТОВ "Чарiвна Земля" - Керiвник (з 29.03.2012 - 29.04.2013р.), ТОВ "IСТ-ВЕСТ ТОРГ" - Керiвник ( з 05.10.2013 - 31.10.2013р.) Термiн обрання згiдно Статуту 3 роки. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за виконання обов'язків члена Наглядовіої ради у 2013 році не було.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрiла Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 113805, 25.04.1996, Глобинський РВ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища.Полтавський Державний сiльськогосподарський iнститут
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "Енселко" 2010-2011рр.
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Статутом Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї органiзує роботу комiсiї, скликає засiдання, доповiдає про свою роботу Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. За пiдсумками проведення перевiрок Ревiзiйна комiсiя складає висновки. Непогашееної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р. (кворум 74,59%) Попереднi посади: 2007-2010рр. заступник генерального директора ЗАТ "Райз-Максимко" у 2010-2011рр. головний бухгалтер ТОВ "Енселко". 2012р. Головний бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 24 роки. Постiйне мiсце роботи -головний бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Термiн обрання Згiдно Статуту - 3 роки.


1) посада член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жупiнас Валерiя Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 346095, 21.08.1997, Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження** 1977
5) освіта** Вища .Київський нацiональний економiчний унiверситетiм.В.Гетьмана
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Бухгалтер-ревiзор ТОВ "Енселко" 2010-2011рр.
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р. (кворум 74,59%) Попереднi посади: 2008-2009рр. бухгалтер ТОВ "Енерджi Iндастрал групр ТОВ" у. 2009-2011рр. бухгалтер-ревiзор галтер ТОВ "Енселко". 2012р. бухгалтер-ревiзор ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 16 рокiв. Постiйне мiсце роботи: бухгалтер-ревiзор ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Термiн обрання Згiдно Статуту -3 роки.


1) посада член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Прокопчук Антон Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МО, 724100, 16.06.1999, Каховським РВ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища, Національний аграрний університет
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Холдинг", заступник головного бухгалтера з МСФО
8) дата обрання та термін, на який обрано 30.04.2012, 3 роки
9) опис Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про Ревiзiйну комiсiю та Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород, в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 30.04.2012р. (кворум 74,59%). Попереднi посади: 2006-2011рр. аналiтик ПАТ "Компанiя "Райз" 2011рр. бухгалтер з МСФО ТОВ "Енселко". 2012р. Заступник головного бухгалтера з МСФО ТОВ ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Загальний стаж роботи 7 рокiв. Постiйне мiсце роботи - заступник головного бухгалтера з МСФО ТОВ "Сiгнет-Холдинг". Термiн обрання Згiдно Статуту -3 роки.


1) посада член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шеремет Захар Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 333908, 10.10.2003, Днiпровсим РУГУ МВС України у м.Києвi
4) рік народження** 1982
5) освіта** Середня-спеціальна
6) стаж керівної роботи (років)** 1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Попереднi посади: ТОВ "ДОЛЬЧЕ ВIТА" - водiй-експедитор 2011-2012 р. ТОВ "БАДОГОНI-УКРЇНИ" водiй-експедитор 2012-2013р. ТОВ "IСТ-ВЕСТ ТОРГ" - Керiвник ( з 05.10.2013 - 06.11.2013 р.)
8) дата обрання та термін, на який обрано 25.11.2013, 3 роки
9) опис Повноваження члена Наглядової ради визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у роботі Наглядової ради на її засiданнях. Посадова особа призначена згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 25.11.2013р. (кворум 75,626%). Термiн обрання згiдно Статуту 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 3 роки. Попереднi посади, що обіймав: ТОВ "ДОЛЬЧЕ ВIТА" - водiй-експедитор 2011-2012 р. ТОВ "БАДОГОНI-УКРЇНИ" водiй-експедитор 2012-2013р. ТОВ "IСТ-ВЕСТ ТОРГ" - Керiвник ( з 05.10.2013 - 06.11.2013 р.). Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi за виконання обов'язків члена Наглядовіої ради у 2013 році не було.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорФенюк Iван РомановичКР, 343545, 01.07.1998, Заставнiвський РВ УМВС України В Чернiвецькiй облпстi000000
Головний бухгалтерНиколенко Людмила ВолодимирiвнаВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянським РВУМВС України в Житомирськiй областi000000
Голова Наглядової радиГорбач Євгенiй АнатолiйовичНМ, 442816, 25.01.2013, Прилуцьким МВ УДМС України в Чернiгiвськiй обл.000000
Член Наглядової радиСухiнiн Максим АндрiйовичЕО, 771766, 24.11.1999, Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член Наглядової радиШеремет Захар ВiкторовичМЕ, 333908, 10.10.2003, Днiпровсим РУГУ МВС України у м.Києвi000000
Голова ревiзiйної комiсiїСтрiла Олександр IвановичКН, 113805, 25.04.1996, Глобинський РВ УМВС України в Полтавськiй областi000000
Член Ревiзiйної комiсiїЖупiнас Валерiя ОлексiївнаНС, 346095, 21.08.1997, Приднiпровський РВ УМВС УКраїни в Черкаськiй областi000000
Член ревiзiйної комiсiїПрокопчук Антон ПетровичМО, 724100, 16.06.1999, Каховський РВ УМВС України в Херсонськiй областi000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.