ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2013
Кворум зборів** 69.1188
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Звiт генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 р. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2012 р. i прийняття вiдповiдного рiшення за наслiдками розгляду. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та балансу Товариства за 2012 рiк. 6. Розподiл прибутку (покриття збиткiв) за 2012 рiк, затвердження розмiру, строкiв та порядку сплати рiчних дивiдендiв 7. Звiт Наглядової ради про свою роботу. 8. Попереднє схвалення значних правочинiв щодо вiдчуження активiв Товариства. Постановили: По питанню №1.Обрати Головою зборiв Левтерова Кирила Володимировича, обрати секретарем зборiв Бабiйчу Ольгу Степанiвну. "ЗА"- 117605голосiв або 100% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах;" УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосiв або 0% вiд присутнiх на зборах; По питанню №2.Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Пишняк Галини Вiкторiвни, Бабiйчук Галини Григорiвни, Тимошенко Олександри Анатолiївни, Щокiної Катерини Василiвни, Холiної Лесi Олексiївни. " ЗА"- 117605голосiв або 100% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ"- 0 голосiв або 0% вiд присутнiх на зборах; По питанню №3№4. Затведити Звiт Ревiзiйної комiсiї про свою роботу та висновки по рiчному звiту генерального директора та балансу Товариства за 2012 р. " ЗА"-117116 голосiв або 99,58% вiд присутнiх на зборах;" ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 489 голосiв або 0,42% вiд присутнiх на зборах; По питанню №5.Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi та баланс Товариства за 2012 рiк. "ЗА"-116267 голосiв або 98,86% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 1338 голосiв або 1,14 % вiд присутнiх на зборах; По питанню №6. Затвердити порядок покриття збиткiв за 2012 рiк. " ЗА" -115979 голосiв або 98,62% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 1626 голосiв або1,38% вiд присутнiх на зборах; Розмiр строки та порядок сплати рiчних дивiдендiв не затверджено." ЗА"-1192 голосiв або 1,01% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ"- 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ"- 2280 голосiв або 1,94% вiд присутнiх на зборах; "НЕ ПРИЙМАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННI"- 114133 голосiв або 97,05% вiд присутнiх на зборах. По питанню №7. Затвердити звiт наглядової ради. " ЗА" -116360 голосiв або 98,94% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 1245 голосiв або 1,06 % вiд присутнiх на зборах; По питанню №8. Попередньо схвалити вiдчуження активiв Товариства ,згiдно додатку (iз зазначенням балансової вартостi), за договорами купiвлi - продажу,якi Товариство має право вчиняти протягом року з дати прийняття цього рiшення,за цiною не нижче такої балансової вартостi. " ЗА"- 114648 голосiв або 97,49% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ"- 1930 голосiв або 1,64% вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ"- 1027 голосiв або 0,87% вiд присутнiх на зборах; Наглядова рада затверджувала пропозицiї та порядок денний загальних зборiв акцiонерiв у 2013 роцi. Змiн та пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших осiб не поступало.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 25.11.2013
Кворум зборів** 75.626
Опис Порядок денний: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Внесення змiн до Статуту та затвердження його нової редакцiї. 4. Звiт Наглядової ради про свою роботу. 5. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Постановили: По питанню №1.Обрати Головою зборiв Левтерова Кирила Володимировича, обрати секретарем зборiв Бабiйчу Ольгу Степанiвну." ЗА"- 128308 голосiв або 99,71% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 369 голосiв або 0,29 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв або 0% вiд присутнiх на зборах; По питанню №2.Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Пишняк Галини Вiкторiвни, Бабiйчук Галини Григорiвни, Тимошенко Олександри Анатолiївни, Щокiної Катерини Василiвни, Холiної Лесi Олексiївни. " ЗА"- 128308 голосiв або 99,71% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 369 голосiв або 0,29 % вiд присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв або 0% вiд присутнiх на зборах; По питанню №3. Затвердити нову редакцiю Статуту. "ЗА"-117116 голосiв або 99,58% вiд присутнiх на зборах;" ПРОТИ" - 0 голосiв або 0 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 489 голосiв або 0,42% вiд присутнiх на зборах; По питанню №4.Затвердити звiт Наглядової ради. " ЗА" - 126328 голосiв або 98,17% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 369 голосiв або 0,29 % вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 1980голосiв або 1,54% вiд присутнiх на зборах; По питанню №5. Припинити повноваження членiв Наглядової ради : 1.Шилюка Iгоря Вiкторовича 2.Компанiя АНТЕУС ЛIМIТЕД [ANTEUSELIMITED 3 Компанiя БЛУIНГ ЛIМIТЕД [BLUEINGLIMITED 4.Компанiя МУРРАЯ АГРО ЛIМIТЕД [MURRAYAAGROLIMITED] 5 Компанiя ХОРНВОРТ ЛIМIТЕД [HORNWORTLIMITED. " ЗА" - 127539 голосiв або 99,12% вiд присутнiх на зборах; "ПРОТИ" - 0 голосiв або 0,00 % вiд присутнiх на зборах; "УТРИМАЛИСЬ" - 1138голосiв або 0,88% вiд присутнiх на зборах; По питанню №6.Обрати до складу Наглядової ради: 1.Горбач Євгенiя Анатолiйовича 2.Сухiнiна Максима Андрiйовича 3.Шеремет Захара Вiкторовича Затвердити умови цивiльно-правових договорiв,трудових договорiв(контрактiв),що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити розмiр їх винагороди,Уповноважити Генерального директора на пiдписання договорiв (контрактiв) з Членами Наглядової ради. " ЗА" - 126791 голосiв або 98,53% вiд присутнiх на зборах; " ПРОТИ" - 0 голосiв або 0.00% вiд присутнiх на зборах; " УТРИМАЛИСЬ" - 1886 голосiв або 1.47%вiд присутнiх на зборах; Скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв iнiцiювала наглядова рада товариства. Наглядова рада затверджувала пропозицiї та порядок денний позачергових загальних зборiв акцiонерiв у 2013 роцi. Змiн та пропозицiй до порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших осiб не поступало.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.