ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство аудиторська фiрма "Основа"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 30853920
Місцезнаходження д/н, Житомирська область, Корольовський р-н,, м.Житомир,, 10030, вул.Київська, 74, кв.58
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2386
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0412-22-34-67
Факс н/д
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Фiнансовi консультацiї,iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв. Договiр на проведення аудиторської перевiрки №06/14 вiд 24.02.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Комерцiйний Банк "Хрещатик"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19362459
Місцезнаходження д/н, Київська область, н/д,, м.Київ,, 01001, вул.Хрещатик, 8-а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №233320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2013
Міжміський код та телефон 044-537-74-79
Факс 044-537-74-79
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи- дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв,вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв вiдповiдно до умов договору №12-Е/ЖТ вiд 29.11.2010 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, Київська область, н/д,, м.Київ,, 01001, вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Дiяльнiсть не лiцензується.
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 044-279-66-51
Факс 044-279-13-22
Вид діяльності Нацiональний Депозитарiй України забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Опис Нацiональний Депозитарiй України здiйснює обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв на пiдставi договору №Е-5300 вiд 11.03.2013 р.