ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, що закiнчився 31 грудня 2013 року ПАТ "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД iм. ЦЮРУПИ" 1. Загальна iнформацiя Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" (код ЄДРПОУ 00372368) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Юридична адреса: вул. Заводська, буд. 5, с. Андрушки, Попiльнянський р-н, Житомирська обл., Україна, 12502. Середня чисельнiсть працiвникiв складає 2 особи. На дату балансу на пiдприємствi працює 2 особи. Основним видом дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" є виробництво цукру на ринку України. Реалiзацiя продукцiї та товарiв здiйснюється за договiрними ринковими цiнами на пiдставi прямих договорiв з контрагентами. Функцiональною валютою звiтностi є Українська гривня, яка, являючись нацiональною валютою України, найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводились пiдприємством при пов'язаних з ними обставинами протягом 2013 року, впливаючи на її дiяльнiсть. Попередня фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк згiдно МСФЗ складена на основi iсторичної вартостi в тисячах гривень, якщо по тексту не зазначено iнше. Вона пiдготовлена на основi припущення, що пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. За всi попереднi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО). Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк була першою попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною за МСФЗ з частковим (ретроспективним) застосуванням вимог МСФЗ до сум та розкриттiв за 2011 рiк. 2. Основи подання фiнансової звiтностi Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) згiдно наказу про облiкову полiтику про ОП №1/1 вiд 03 сiчня 2012 станом на 01 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS)1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Оскiльки залишки у фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 01.01.2012 року в процесi трансформацiї приведенi у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ (з ретроспективним перерахунком залишкiв на 01.01.11 та 31.12.11), датою першого застосування МСФЗ є 01 сiчня 2012 року. РФЗ за 2012 рiк пiдлягала трансформацiї i подавалась користувачам з дотриманням вимог МСФЗ, отже порiвняльнi данi за попереднiй рiк за вимогами МСФЗ в наявностi i вiдображенi в рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк. Вiдповiдно, ця рiчна фiнансова звiтнiсть може вважатися повним комплектом фiнансової звiтностi за МСФЗ. Роздiлом I наказу про облiкову полiтику №1 вiд 03.01.13 у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ передбачено, що в i 2013 роцi БО ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв БО, затвердженого наказом МФУ № 291 вiд 30.11.99 (у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 09.12.2011 №1591) з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi ПАТ для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ-МСБО. Трансформацiя здiйснена з використанням даних трансформованої фiнансової звiтностi за попереднiй 2012 рiк (трансформацiйних журналiв, проводок та таблиць), оборотного балансу за 2013 рiк, отриманих з бухгалтерських регiстрiв даних аналiтичного облiку та вiд структурних пiдроздiлiв необхiдної аналiтичної iнформацiї шляхом внесення необхiдних коригувань, переоцiнки активiв до справедливої вартостi, проведення перекласифiкацiї статей, тощо, з метою достовiрного подання iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Перехiд вiд нацiональних П(С)БО до МСФЗ на звiт про рух грошових коштiв не вплинув. Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. Враховуючи цi вимоги, при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi за МСФЗ-МСБО управлiнським персоналом Товариства застосованi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ) в редакцiї, що оприлюднена на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2013 р. Для виконання окремих вимог цих стандартiв виникає необхiднiсть у запровадженнi складних органiзацiйно-технiчних заходiв, застосування яких не завжди суттєво впливатиме на показники фiнансової звiтностi за звiтний перiод. Тому цi окремi вимоги, iнформацiю щодо яких надано у вiдповiдних роздiлах цих Примiток, передбачено застосувати при складаннi фiнансової звiтностi за 2014 рiк з вiдповiдним коригуванням порiвняльної iнформацiї за 2013 рiк. Як i за попереднiй звiтний перiод фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк за П(С)БО та МСФЗ пiдготовлена iз застосуванням принципу подальшого безперервного функцiонування пiдприємства, як фундаментального, що передбачає безперервнiсть дiяльностi, реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань. 3. Умови, в яких функцiонує пiдприємство Економiка України схильна до негативного впливу падiння ринкової кон'юнктури та економiчного спаду. Останнi мiсяцi звiтного 2013 року пов'язанi iз полiтичною нестабiльнiстю. Стабiльнiсть економiки в майбутньому в значнiй мiрi залежить вiд проведення урядом України реформ i вiд ефективностi прийнятих економiчних, фiнансових та монетарних заходiв. 4. Основнi принципи облiкової полiтики Основнi засоби Згiдно МСБО-16 об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами на придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. У випадку, якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Сума, що амортизується, це первинна вартiсть об'єкта основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Амортизацiю основних засобiв нараховувати з дати придбання об'єкта за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного використання (прямолiнiйним методом) i вiдображати у складi прибутку або збитку. За земельними дiлянками амортизацiя не нараховується. З метою наближення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi класифiкацiю ОЗ та мiнiмально допустимi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв встановити згiдно ст.145 Податкового кодексу України, а саме: будiвлi та споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 15 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, iнформацiйно-обчислювальне обладнання - 2 роки, iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки, офiснi меблi - 4 роки,, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Дохiд або збиток, що виникає в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Знецiнення матерiальних активiв Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних активiв на кожну звiтну дату. У випадку виявлення будь-яких таких чинникiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю. Резерви Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або потенцiйне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток. Запаси Запаси визнаються, оцiнюються та вiдображаються в облiку та звiтностi з дотриманням вимог МСБО-2. За одиницю запасiв вважається конкретне найменування товару чи iнших запасiв. Транспортно-заготiвельнi витрати узагальнювати на окремому субрахунку з щомiсячним розподiлом мiж залишком запасiв та реалiзованими запасами. Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Оцiнка запасiв, матерiалiв при вiдпуску у виробництво та продаж здiйснюється за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходження запасiв), а також купованих товарiв при продажу їх у роздрiб. Запасiв, одержаних пiдприємством безоплатно, не було. У цiлях класифiкацiї активiв тривалiстю операцiйного циклу вважається 3 мiсяцi. Iнвентаризацiя запасiв та товарiв проведена пiд час проведення загальної iнвентаризацiї майна перед складанням рiчної фiнансової звiтностi на пiдставi наказу № 92 вiд 18 грудня 2012 станом на 31 грудня 2012 року, в результатi якої нестач та надлишкiв не виявлено. Фiнансовi активи Пiдприємство до складу фiнансових активiв включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та процентну поворотну фiнансову допомогу (кредити/аванси) згiдно з МСБО (IAS) 39. Класифiкацiя здiйснюється при первiсному визнаннi. Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають у момент продажу Пiдприємством продукцiї (товарiв, послуг) або надають грошовi кошти безпосередньо дебiтору (крiм таких, що надаються з намiром продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається по справедливiй вартостi, а в подальшому - за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у разi наявностi ознак того, що Пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних (переглянутих умов). Балансова вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву, а сума збитку визнається у складi витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною - вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат. Балансова вартiсть фiнансових активiв, щодо яких не застосовується оцiнка за справедливою вартiстю, переглядається щодо можливого зменшення корисностi на кожну дату балансу на основi аналiзу очiкуваних грошових потокiв. Сума втрат вiд зменшення корисностi фiнансового активу визначається як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою вiдсотка на подiбний фiнансовий актив, з визнанням цiєї рiзницi iншими витратами звiтного перiоду. Передплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю. Виплати працiвникам. План з встановленими внесками. Товариство сплачує встановленi чиним законодавством внески в фонди пенсiйного та соцiального страхування на користь своїх працiвникiв. Внески розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та включаються у витрати пiд час визнання вiдповiдних зобов'язань по сплатi цих внескiв. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядатиметься на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшуватиметься, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань. Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Визнання та оцiнка доходiв Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Пiдприємство отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок i податкiв з продажу. Сума доходу не вважається достовiрно визначеною до того моменту, поки не врегульованi всi умовнi зобов'язання, пов'язанi з реалiзацiєю. Доходи, головним чином, являють собою: продаж готової продукцiї (товарiв) - виручка вiд реалiзацiї продукцiї та товарiв визнається в момент передачi ризикiв i вигiд вiд володiння товарами, цiни визначаються на пiдставi затверджених прейскурантiв та вiдповiдних договорiв (специфiкацiй до них); продаж послуг - доходи отриманi вiд надання послуг (виконання робiт), Пiдприємство визнає в перiодi їх надання (здiйснення). Надання послуг (доходи) Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi Визнання витрат Здiйснюється по методу нарахування. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає витрати на оплату працi, матерiальнi витрати, амортизацiю основних засобiв, iншi виробничi витрати. Адмiнiстративнi витрати та витрати та реалiзацiю (збут) вiдображаються за методом класифiкацiї витрат за функцiональним призначенням, та включають витрати на амортизацiю та витрати на виплати працiвникам, витрати на операцiйнi податки, iншi витрати. Фiнансовi витрати включають витрати на позики, процентнi витрати по пенсiйним зобов'язанням. Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв Умовнi зобов'язання та активи Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження економiчних вигiд є ймовiрним. Умовнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Пiдприємства на звiтну дату (коригуючи подiї), вiдображаються у Фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими 4. Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй РМСБО опублiкував ряд нових стандартiв та iнтерпретацiй, обов'язкових для облiкових перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати, або для бiльш пiзнiх перiодiв, бiльшiсть з яких не матимуть iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть пiдприємства. Керiвництво Товариства аналiзує потенцiйний вплив наступних нових положень бухгалтерського облiку: o Змiнений МСБЗ 19 "Виплати працiвникам" (опублiкований в червнi 2011 року; застосовується до перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати) iстотно змiнює принципи визнання та оцiнки витрат за пенсiйним планом зi встановленими виплатами i вихiдної допомоги, а також вимоги до розкриття iнформацiї про всi виплати працiвникам. Цей стандарт вимагає визнавати всi змiни в чистiй сумi зобов'язання (активу) за пенсiйним планом зi встановленими виплатами в момент їх виникнення наступним чином: (i) вартiсть послуг i розмiр чистого вiдсотка у складi прибутку або збитку; та (ii) переоцiненi статтi у складi iнших сукупних доходiв. o МСФЗ 13 "Оцiнка за справедливою вартiстю" (опублiкований в травнi 2011 року i застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати). Мета МСФЗ 13 - усунути iснуючу непослiдовнiсть та складнiсть формулювань положень завдяки чiткому визначенню справедливої вартостi i використанню єдиного джерела iнформацiї для оцiнки справедливої вартостi i вимог до розкриття iнформацiї, якi застосовуються вiдносно всiх МСФЗ, включаючи введення спрощеного методу розрахунку справедливої вартостi для аналiзу знецiнення. 5. Iстотнi судження i джерела невизначеностi у оцiнках Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базується на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися цi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. 6. Пов'язанi сторони Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на прийняття нею фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Пов'язанi особи ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" це акцiонери, якi володiють пакетом акцiй бiльше 10% статутного капiталу. За даними депозитарiю на дату балансу таким акцiонером являється Компанiя "Антеус Лiмiтед" (Anteuse Limited), iдентифiкацiйний код НЕ 293654, (Мiсцезнаходження: Афродiтiс, буд. 25, 2-й поверх, квартира/офiс 204, м. Нiкосiя, Кiпр, 10060), у якої в 2013 роцi пакет збiльшився з 17001 голосуючих акцiй або 9,991 % до 125 600 простих iменних акцiй, що становить 73,81765 % СК. Операцiї купiвлi - продажу iз цiєю пов'язаною особою у 2013 роцi не здiйснювались. Управлiнський персонал пiдприємства не отримував нiяких винагород, окрiм плати в межах трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного розкладу. 7. Виручка вiд реалiзацiї Виручка вiд реалiзацiї у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк була подана у такому виглядi: Види доходiв Сума, тис. грн. " чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв 100 855 " iншi операцiйнi доходи 3 263 " iншi доходи 6 528 Всього 110 646 8. Собiвартiсть реалiзацiї, витрати а) Собiвартiсть вiд реалiзацiї у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк була подана наступним чином: Види витрат Сума, тис. грн. " собiвартiсть реалiзованих товарiв (послуг) 99 132 " адмiнiстративнi витрати 2 035 " витрати на збут 2 158 " iншi операцiйнi витрати 10 917 " iншi витрати 1 641 Всього 115 883 б) Витрати за економiчною класифiкацiєю у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк були поданi таким чином: Види витрат Сума, тис. грн. Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 1 269 Витрати на оплату працi 181 Вiдрахування на соцiальнi заходи 54 Амортизацiя 30 Iншi операцiйнi витрати 6 688 Всього 8 222 9. Основнi засоби Станом на 31 грудня 2013 року балансова вартiсть основних засобiв (далi - ОЗ) Товариства складає 4580 тис. грн., первiсна вартiсть 6 912 тис. грн. Сума нарахованого зносу за 2013 рiк становить 29 тис. грн. За результатами щорiчного тесту на знецiнення необоротних активiв, керiвництво має об'рунтовану впевненiсть стосовно того, що ОЗ не знецiнились. В 2013 роцi придбано ОЗ в сумi 2 931 тис. грн., вибули об'єкти ОЗ первiсною вартiстю 22716 тис грн., в т.ч. лiквiдовано ОЗ в сумi 1 641 тис. грн., решта - в сумi 21 075 тис. грн. - реалiзовано. Згiдно договорiв купiвлi-продажу вiдбувся продаж об'єктiв основних засобiв, що належали пiдприємству на правi власностi, балансова вартiсть яких на дату продажу складала 8981 тис. грн. Станом на 31 грудня 2013 року первiсна вартiсть призначених для продажу ОЗ становить 7932 тис. грн., повнiстю зношених - 63 тис. грн., залишкова вартiсть ОЗ, що перебувають на консервацiї - 19 тис. грн. У зв'язку з тим, що пiдприємство не користується позиковими коштами у нього вiдсутнi ОЗ в заставi, переданi установам банкiв як забезпечення грошових зобов'язань по отриманих кредитах. 10. Запаси У фiнансовiй звiтностi Товариства за 2013 рiк запасiв не значиться. 11. Акцiонерний (статутний) капiтал Станом на 31.12.2013 року, зареєстрована кiлькiсть акцiй Товариства складає: 170149 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,50 гривень кожна, що становить 100% акцiонерного капiталу в сумi 1 786 564,50 грн. Додаткова емiсiя акцiй в 2013 роцi не здiйснювалась. Формування СК вiдбулося шляхом здiйснення двох емiсiй акцiй: 1.Первинний СК сформований як вартiсть ЦМК об'єкта приватизацiї (орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи") станом на 01 березня 1994 року в розмiрi 178656,45 грн., розподiлений на 170149 акцiй номiнальною вартiстю 1,05 гривень кожна. ПАТ (ВАТ) "Цукровий завод iм. Цюрупи" засноване згiдно рiшення засновникiв - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92 №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" №57-93 вiд 20.05.93. Згiдно приватизацiйних документiв сплата первинного СК в сумi 178656,45 грн. вiдбулася таким чином: - закрiплено у державнiй власностi (частка покрита майном) 29145 акцiй ЗНВ - 30602,25 грн., що становить 17,129 %; - здiйснено розподiл 141004 акцiй мiж працiвниками ЗНВ - 148054,20 грн., або 82,871 %. Державна частка в кiлькостi 29145 акцiй товариства в процесi приватизацiї продана: - 9375 акцiй працiвникам пiдприємства (за ПМС - 6250 штук, за грошовi кошти -315 акцiй); - 15405 акцiй товаровиробникам с/г продукцiї (за ПМС 10270 шт., грошовi кошти - 5135 акцiй). - решта державної частки - 4365 акцiй - продана за конкурсом громадянам України за ПМС. 2. В процесi другої емiсiї акцiй в березнi 1999 року Товариством збiльшено розмiр СК на 1607908,05 грн. шляхом зростання номiнальної вартостi акцiї в 10 разiв, до 10,50 грн. Його погашено за рахунок iншого додаткового капiталу, який виник внаслiдок обов'язкових iндексацiй ОЗ, проведених в перiод гiперiнфляцiї економiки України 1992-1996р., згiдно вимог законодавства. Iз зовнiшнiх джерел додаткового надходження коштiв не було. Таким чином, на дату балансу заявлений СК становить 1 786 564,50 грн., сплачений - 1 786 564,50 грн. 12. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть Станом на звiтну дату справедлива вартiсть дебiторської заборгованостi пiдприємства вiдповiдає її балансовiй вартостi. Резерви знецiнення нарахованi на iндивiдуальнiй основi та за 2013 рiк створений в сумi 43 тис. грн. Пiдприємство не забезпечує дебiторську заборгованiсть заставою. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть за вирахуванням резерву пiд зменшення корисностi на 31.12.2013 є поточною, подана у нацiональнiй валютi та складалась з наступного: дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 289 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з виданих авансiв - 13 тис. грн., з бюджетом - 907 тис. грн., в т.ч. з податку на прибуток - 175 тис. грн., iз внутрiшнiх розрахункiв - 5959 тис. грн., iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 5 тис. грн. У складi заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв в сумi 5959 тис. грн. облiковується поворотна фiнансова допомога в сумi 5854 тис. грн., надана ТОВ "Сiгнет-Центр" на пiдставi договору №233 вiд 02.12.13. 13. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть Станом на 31 грудня 2013 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк була подана таким чином: Кредиторська заборгованiсть Сума, тис. грн. Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 29 Заборгованiсть з одержаних авансiв 1 Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 2 Заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 46 Всього 78 14. Iнформацiя за сегментами Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв не подана, оскiльки за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року Товариством видiлено 1 господарський сегмент, iншi операцiйнi сегменти вiдсутнi. 15. Умовнi та контрактнi зобов'язання Операцiйне середовище Керiвництво вважає, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений. Оподаткування, юридичнi питання У результатi загальної нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi загальнодержавне податкове законодавство України постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки його непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податкової звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi. 16. Управлiння ризиками Товариству властивi кредитний ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик. Загальна програма управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України, i спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Пiдприємства. Вище керiвництво контролює процес управлiння цими ризиками, а дiяльнiсть Товариства, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснюється згiдно з вiдповiдною полiтикою та процедурами. Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. 17. Подiї пiсля звiтної дати Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли б вплинути на фiнансовий стан Товариства. Ця попередня промiжна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк до надання зборам акцiонерiв Товариства була затверджена керiвництвом та Наглядовою Радою 1 лютого 2014 року. Генеральний директор __________________________________ I.Р.Фенюк Головний бухгалтер ___________________________________ Л.В.Николенко

д/н

д/н

д/н