ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.11.201079/06/1/10Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000159032Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10.51701491786564.5100
У звітному періоді в зв'язку з придбанням викуплених Товариством в 2014 році акцій власної емісії пакет акцій Компанії "Антеус Лімітед" (Anteuse Limited), ідентифікаційний код НЕ 293654, (місцезнаходження: Афродітіс, буд.25, 2-й поверх, квартира/офіс 204, м.Нікосія, Кіпр, 10060) зріс із 40000 простих іменних акцій, що складало 23,5088% СК, до 140544 голосуючих акцій, або 82,6005%. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.