ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Цукровий завод було побудовано у 1861 роцi. З того часу завод мав кiлька етапiв реконструкцiй та модернiзацiй. у 1999 роцi введено вi дiю нове мийне вiддiлення. у 2000 роцi введенi в дiю два фiльтри МЕКО-1200. у 2001 роцi введено в дiю новий сокоочисний цех. У 2004 роцi автоматизовано процес дифузiї впровадженням контролера та компютера, проведено реконструкцiю першого поверху мийного вiддiлення, виконано реконструкцiю конденсатного господарства з удосконаленням конденсатної схеми, проведено замiну футеровки вапнякової печi та виконанi рекомендованi ТОВ"Блок-Цукор" роботи посокочисному вiддiленню. у 2005 роцi проведено реконструкцiю бурякомийного вiддiлення з замiною елеватора на ЕДС -700. У 2007 роцi проведено капiтальний ремонт магнiтних сепараторiв перед бурякоелеватором. Капiтальний ремонт фундаментiв пiд насоси СКО на МЕКО. у 2008 роцi проведено ремонт мтанцiї фiльтрацiї, сокоцеху та частково тракту подачi, мийного вiддiлення. У 2009 роцi проведено ремонт тракту подачi, станцiї дефекосатурацiї. ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" засноване згiдно рiшення засновникiв-держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi(код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм.Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм.Цюрупи" у Вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92р. №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв,зданих в оренду" т№57-93 вiд 20.05.1993р. Загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011року (протокол№18) прийнято рiшення про приведення статусу товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi Товариства", тому ВАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" перетворене у Публiчне акцiонерне Товариство. ПАТ являється повним правонаступником ВАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" i здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попiлнянською РДА 17 травня 2012 року (за № 12971050012000004) Статутом у новiй редакiї. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. У 2014 роцi важливих подiй розвитку (злиття подiлу, приєднання) не вiдбувалося. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.12.2014р. (Протокол №24) прийнято рiшення про зупинення Товариства шляхом лiквiдацiї. Позачерговими загальними зборами акціонерів від 15 жовтня 2015 року скасовано рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 10 грудня 2014 року (протокол № 24) щодо припинення діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" шляхом його ліквідації. У зв'язку з цим припинено повноваження членів ліквідаційної комісії та обрано посадових осіб Товариства: генерального директора, членів Наглядової ради та ревізійної комісії терміном на 3 роки.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" є правонаступником орендного пiдприємства "Цукровий завод iм.Цюрупи". Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 17.07.2004р. введено одноосiбний виконавчий орган через посаду Генерального директора. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства за звiтний перiод не вiдбувалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2015 року складає 1 особа. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня в Товариствi немає. Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 90 тис.грн. Порiвняно з попереднiм перiодом фонд оплати працi зменшився на 61 тис.грн., або на 40,4%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" не проводить нiякої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облікова політика Товариства в суттєвих аспектах базується на чинному законодавстві України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішеннях керівництва. Бухгалтерський облiк в товариствi здiйснюється згiдно облiкової полiтики, викладеної пiдприємством в наказi по підприємству № 1 від 04 січня 2014 року "Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" на 2014 рік", яка залишається чинною і на 2015 рік. Прийнята облікова політика в звітному періоді була незмінною. Згідно власної облікової політики інвентаризація майна та зобов'язань Товариства проводиться щорічно, перед датою річного балансу (крім інших випадків проведення інвентаризації згідно діючого законодавства та обставин). Щорічна інвентаризація здійснена, згідно наказу № 37 від 31.10.2015р., станом на 01 листопада 2015 року. За даними протоколу засідання інвентаризаційної комісії, нестач та надлишків не встановлено. Прийнятою підприємством обліковою політикою встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: 1. Основні засоби. Товариство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку основних засобів, який відображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його історичною вартістю. Вона прийнята за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ і такою вважаються нині. При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати пов'язані з придбанням вказаних активів. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів 2500,00 грн. Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами виходячи із встановленого терміну корисного використання кожного об'єкта. При продажі об'єктів основних засобів такі об'єкти переводяться у запаси (товари) за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід згідно МСБО 18 "Дохід". 2. Корисність активів зменшується, коли балансова вартість активів перевищує суму їх очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитись, Товариство бере до уваги такі показники (зовнішніх та внутрішніх) джерел інформації: а) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно більше, ніж могла б зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу або звичайного використання; б) протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні; г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу. 3. Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштів. 4. Запаси обліковуються по групах: - виробничі запаси; - незавершене виробництво; - готова продукція; - товари. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості придбаних запасів та інших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собівартість визначається за фактичною собівартістю. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у фінансовій звітності по фактичній собівартості. 5. Резерв відпусток. В якості забезпечення Товариство визнає резерв відпусток, який формується в кінці року, виходячи із кількості днів невикористаної відпустки, фонду оплати праці та розрахункового оцінюючого коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попереднього звітного періоду з урахуванням поправки на інформацію звітного року. 6. Фінансові активи. До складу фінансових активів Товариство включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу згідно МСБО 39. Їх класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають в момент продажу підприємством продукції (товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньому дебітору (крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу. Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в подальшому за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву знецінення. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що підприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних, переглянутих умов. Балансова вартість активу зменшується з використанням відповідного резерву. А сума збитку визначається у складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат. 7. Визнання доходів та витрат. Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли є ймовірність того, що у випадку операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визнається тоді, коли фактично відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами і дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності МСБО 18. Особливих умов визнання доходу від реалізації у відповідності до облікової політики Товариства не передбачено. Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 8. Пов'язані особи. У відповідності з визначенням пов'язаних осіб, які приводяться у МСБО 24, пов'язаними особами на підприємстві є: а) фізична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з підприємством, якщо така особа контролює підприємство, має в статутному капіталі не менше 10% акцій підприємства, та має суттєвий вплив на підприємство; б) є членом провідного управлінського персоналу підприємства, або материнського підприємства. в) близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за очікуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати під впливом при здійсненні операцій з підприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайні ціни, як для всіх споживачів. Протягом 2015 року Товариство перебувало на загальнiй системi оподаткування.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом продукцiї, що виробляє ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" є виробництво цукру. Реалiзацiя продукцiї та товарiв здiйснюється за договiрними ринковими цiнами на пiдставi прямих договорiв з контрагентами. Виробництво цукру залежить вiд кiлькостi посiвiв цукрових бурякiв, а вони зменшуються з кожним роком. Основним ринком збуту є вiтчизнянi соживачi. Основним ризиком в дiяльностi емiтента є суттєве подорожчання природнього газу, матерiалiв, зниження площi посiвiв цукрових бурякв. Цукрова галузь знаходится в станi занепаду, закриваються бiльшiсть підприємств. Товариство, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.12.2014р., знаходилося в станi лiквiдацiї і на протязі 2015 року продукції не виробляло.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв Товариством було придбано або вiдчужено активiв: у 2011р. придбань не було, а вiдчужено на суму 975 тис.грн. (у т.ч. будинки-777 тис.грн., машини-150 тис.грн., транспорт-35 тис.грн., iнструменти-13 тис.грн.); у 2012р. придбано ОЗ на суму 6096 тис.грн. (у т.ч. машини-3477 тис.грн., транспорт-2517 тис.грн., iншi-102 тис.грн.), а вiдчужено ОЗ на суму 6684 тис.грн. (у т.ч. будинки-11 тис.грн., машини-3942 тис.грн., транспорт-2731 тис.грн.); у 2013р. придбано ОЗ на суму 2931 тис.грн. (у т.ч. будинки та споруди-887 тис.грн., машини-2040 тис.грн., транспорт-2517 тис.грн., iншi-4 тис.грн.), а вибуло ОЗ на суму 31014 тис.грн. (у т.ч. будинки, споруди-10241 тис.грн., машини-16961 тис.грн., транспорт-2750 тис.грн., iншi-1062 тис.грн.); у 2014р. вибуло основних засобів на 4576 тис.грн. (у т.ч. будинки та споруди-4071 тис.грн., iншi-505 тис.грн.); у 2015р. придбань i вiдчужень ОЗ не було.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звітному періоді укладено договір купівлі-продажу цінних паперів з пов'язаною особою, у зв'язку з придбанням викуплених Товариством у 2014 році акцій власної емісії, пакет акцій цього акціонера зріс із 40000 простих іменних акцій, що складало 23,5088% статутного капіталу, до 140544 акцій, або 82,6005%. Договір купівлі-продажу акцій із цією пов'язаною особою укладено за тими ж цінами, що і для фізичних осіб - по 36,00 грн. за 1 акцію при номінальній вартості 10,50 грн. Інших правочинів з власниками iстотної участi, членами наглядової ради, виконавчого органу, афiлiйованими особами у звiтному перiодi не укладались. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами з членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку вiдсутнi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Власнi основнi засоби (далi по тексту-ОЗ) у вигляді лише єдиного об'єкта ОЗ - системного блоку разом з монітором, принтером та комплектуючими, який класифікується за характером і способом можливого використання в діяльності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби", але на дату балансу не використовується і в майбутньому Товариство не має намірів щодо його використання. По цій причині його амортизація не нараховується. Оцінка цього об'єкта ОЗ після його визнання здійснена за собівартістю, облік ведеться згідно встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку (на 106 рахунку). Переоцінка ОЗ, розрахунок знецінення його корисності на кінець звітного року не проводились. Мiсцезнаходження ОЗ вiдповiдає фактичнiй адресi пiдприємства. Інвентаризація ОЗ проведена згідно наказу № 37 від 31.10.2015р., станом на 01 листопада 2015 року. В ході інвентаризації підтверджена наявність цього ОЗ. Вартість ОЗ станом на 31.12.2015 року складає: - первісна вартість - 4 тис.грн.; - нарахований знос - 0 тис.грн.; - залишкова (балансова) вартість - 4 тис.грн. Обмежень на власне майно не накладено.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть емiтента є значне зменшення виробництва цукру iз власної сировини. Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на паливно-мастильнi матерiали, механiзми, деталi, обладнання. Зростає собiвартiсть продукцiї, а реалiзацiйна цiна є неоправдано низькою. Також значною проблемою є значне скорочення господарської дiяльностi у регіоні.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звiтнмий перiод на Товариство не накладалося штрафниих санкцiй, пенi, неустойок за порушення чинного законодавства.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" свою дiяльнiсть проводить за рахунок самофiнансування. Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є його акцiонерний капiтал та фiнансовi надходженя вiд поточної дiяльностi, а також позиковi кошти у виглядi фiнансової допомоги на зворотнiй основi. Загалом власних коштiв достатньо для здiйснення господарської дiяльностi. Кредитними коштами у 2015 роцi пiдприємство не користувалось.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорiв(контрактiв) на кiнець звiтного перiоду у Товариства не має.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Позачерговими загальними зборами акціонерів від 15 жовтня 2015 року прийнято рішення про відновлення діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" та обрано посадових осіб Товариства: генерального директора, членів наглядової ради та ревізійної комісії для відновлення господарської діяльності.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; За звiтний перiод Товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Емiтент та його посадовi особи не є учасниками судових справ, не виступають позивачами та вiдповiдачами в судових справах за звiтний перiод.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Позачерговими загальними зборами акціонерів від 15 жовтня 2015 року скасовано рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 10.12.2014 року (протокол № 24) щодо припинення діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" шляхом його ліквідації. У зв'язку з цим припинено повноваження членів ліквідаційної комісії та обрано посадових осіб Товариства: генерального директора, членів наглядової ради та ревізійної комісії терміном на 3 роки. Iншої iнформацiї, яка може бути важливою iнвесторам для оцiнки фiнансового стану у Товариства немає.