ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 83 X X
Усього зобов'язань X 83 X X
Опис Станом на дату балансу загальна сума визнаних товариством поточних зобовязань складає 83 тис.грн. якi оцiненi за сумою погашення. В БО поточнi зобовязання вiдображаються лише пiсля одержання активу та у випадках безвiдмовного погодження про придбання активу. Протягом 2015 року поточнi зобовязання зменшились на 860 тис.грн. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 81 тис.грн.; - поточнi забезпечення - 2 тис.грн. На виконання вимог МСБО-37 на пiдставi здiйсненої iнвентаризацiї невикористаних вiдпусток станом на 31.12.2015 року пiдприємством розраховано забезпечення у виглядi резерву на виплату вiдпусток персоналу пiдприємства в сумi 2 тис.грн. на поточний рiк.