ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД імені ЦЮРУПИ" за 2015 рік 1. Адресат Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за 2015 рік призначається власникам цінних паперів та керівництву Публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім. Цюрупи" і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом та іншим користувачам згідно чинного законодавства України. 2. Вступний параграф 2.1. 1 Основні відомості про емітента Організаційно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емітента українською мовою Публічне акціонерне товариство "Цукровий завод ім. Цюрупи" (ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи") Найменування емітента англійською мовою Open Joint-stock Company "Tsyurupa Sugar Mill" (JSC "Tsyurupa Sugar Mill") Код ЄДРПОУ 00372368 Дата первинної реєстрації 03 квітня 1995 р за № 1 297 120 0000 000004 Дата останньої виписки з ЄДР серія ААВ №042459 від 12.06.12, №12971070015000004 Місце вчинення реєстраційної дії Попільнянська райдержадміністрація Юридична адреса та місцезнаходження вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попільнянський р-н, Житомирська обл., Україна, 13543 Телефон / факс (4137) 7-63-40, 7-63-90 / 5-17-27 Е-mail office-center@cygnet.com.ua, tsyurupa_2004@mail.ru Поточний рахунок (основний), банк, МФО 26004702898805; ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 380805 Основні види діяльності (за КВЕД) 10.81 - виробництво цукру; 46.11 - Діяльність посередників у торгівлі с/г сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.21 - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин Дата взяття на облік як платника податків (згідно форми № 4-ОПП) Взято на облік Попільнянською міжрайонною ДПІ (код ДПІ - 618) від 20.06.1996 за № 313; індивідуальний податковий №003723606182 платника ПДВ з 30.06.1997 Кількість та склад акціонерів 1746, в т.ч. 1745 - ФО; 1- ЮО Середня чисельність працівників 1 Дата скликання зборів акціонерів в 2015 році: 24 березня- чергові, 15 жовтня- позачергові Відповідальні посадові особи у звітному році Голова ліквідаційної комісії Фенюк Іван Романович (01.01.15 - 24.03.15) Баланенко Володимир Іванович (24.03.15 - 15.10.15) Генеральний директор Баланенко Володимир Іванович (15.10.15 - 31.12.15) Член ліквідаційної комісії Николенко Людмила Володимирівна (01.01.15 - 15.10.15) головний бухгалтер Николенко Людмила Володимирівна (15.10.15 - 31.12.15) 2.2. Опис обсягу аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики Аудиторами ПАФ "Екаунт" проводилась перевірка фінансової звітності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" станом на 31.12.2015 року, які складають повний комплект фінансової звітності: " Баланс ( Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року ( форма №1); " Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік (форма №2); " Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік (форма №3); " Звіт про власний капітал за 2015 рік (форма №4); " Примітки до фінансової звітності, включаючи інформацію щодо трансформації складеної за П(С)БО) річної фінансової звітності на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі - МСФЗ), відповідності вимогам чинного українського законодавства по складанню звітності і розкриттю інформації публічного акціонерного товариства "Цукровий завод ім. Цюрупи" (далі - Товариство) за 2015 рік. Аудиторська перевірка проведена відповідно до Законів України: " "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 р. (із змінами та доповненнями в редакції Закону №140-У від 14.09.06); " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996-ХІV (далі - ЗУ № 996-ХІУ); " ЗУ від 12.05.11 №3332-УІ "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - ЗУ № 3332-УІ); " Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих Аудиторською палатою України (протокол засідання №229/7 від 31.03.2011 р.) в якості Національних стандартів аудиту в тому числі у відповідності із МСА № 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора"; " Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ); " Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР №2826 від 03 грудня 2013 року. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази" задля отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази, які необхідні для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримані нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту. У своїй роботі аудитори використовували принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання достатньої впевненості щодо відсутності у річній фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. Також було здійснено оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних впродовж періоду перевірки. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень річної фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства в цілому підготовлена згідно вимог МСФЗ. В наказі про облікову політику ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" наведена вимога, що облікова політика повинна застосовуватися так, щоб фінансова звітність повністю відповідала вимогам ЗУ № 996-ХІУ і кожному конкретному МСФЗ-МСБО та П(С)БО. При існуванні суперечностей у вимогах до ведення обліку і розкриття інформації у фінансовій звітності між МСФЗ і П(С)БО пріоритет віддається МСФЗ. Фінансова звітність на підприємстві для цілей, передбачених законодавством України, складається у форматі, затвердженому національними П(С)БО, для інших цілей складається у форматі, передбаченому МСФЗ. Принципи та методи відображення господарських операцій визначаються Товариством самостійно та висвітлені в наказі по підприємству № 1 від 04 січня 2014 року "Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" на 2014 рік", яка залишається чинною і на 2015 рік. Прийнята облікова політика в звітному періоді була незмінною. Облікова політика Товариства в суттєвих аспектах базується на чинному законодавстві України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішеннях керівництва. Згідно власної облікової політики інвентаризація майна та зобов'язань Товариства проводиться щорічно, перед датою річного балансу (крім інших випадків проведення інвентаризації згідно діючого законодавства та обставин). Ми не спостерігали за щорічною інвентаризацією наявних активів та зобов'язань у звітному періоді, оскільки вона передувала запрошенню нас аудиторами підприємства і здійснена згідно наказу № 37 від 31.10.15 станом на 01 листопада 2015 року. За даними протоколу засідання інвентаризаційної комісії, яка несе відповідальність за правдивість результатів інвентаризації, нестач та надлишків не встановлено. Прийнятою підприємством обліковою політикою встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: Основні засоби: Товариство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку основних засобів, який відображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його історичною вартістю. Вона прийнята за доцільну собівартість на дату переходу на МСФЗ і такою вважаються нині. При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати пов'язані з придбанням вказаних активів. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів 2500,00 грн. Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами виходячи із встановленого терміну корисного використання кожного об'єкта. При продажі об'єктів основних засобів такі об'єкти переводяться у запаси (товари) за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід згідно МСБО 18 "Дохід". Знецінення активів: Корисність активів зменшується, коли балансова вартість активів перевищує суму їх очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитись, Товариство бере до уваги такі показники (зовнішніх та внутрішніх) джерел інформації: а) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно більше, ніж могла б зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу або звичайного використання; б) протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні; г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу. Резерв знецінення запасів не створювати. Збиток від зменшення корисності слід визнавати в прибутках чи збитках. Витрати на позики: Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді в якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштів. Запаси: Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає МСБО 2 Запаси обліковуються по групах: " виробничі запаси; " незавершене виробництво; " готова продукція; " товари. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості придбаних запасів та інших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собівартість визначається за фактичною собівартістю. Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво і готова продукція відображаються у фінансовій звітності по фактичній собівартості. Резерв відпусток: В якості забезпечення Товариство визнає резерв відпусток, який формується в кінці року, виходячи із кількості днів невикористаної відпустки, фонду оплати праці та розрахункового оцінюючого коефіцієнта. Коефіцієнт розраховується виходячи з даних попереднього звітного періоду з урахуванням поправки на інформацію звітного року. Фінансові активи: До складу фінансових активів Товариство включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість та процентну поворотну фінансову допомогу згідно МСБО 39. Їх класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають в момент продажу підприємством продукції (товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньому дебітору (крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу. Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається по справедливій вартості, а в подальшому за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву знецінення. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що підприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних, переглянутих умов. Балансова вартість активу зменшується з використанням відповідного резерву. А сума збитку визначається у складі витрат. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат. Визнання доходів та витрат: Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли є ймовірність того, що у випадку операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визнається тоді, коли фактично відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами і дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності МСБО 18. Особливих умов визнання доходу від реалізації у відповідності до облікової політики Товариства не передбачено. Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Пов'язані особи: У відповідності з визначенням пов'язаних осіб, які приводяться у МСБО 24, пов'язаними особами на підприємстві є: а) фізична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з підприємством, якщо така особа контролює підприємство, має в статутному капіталі не менше 10% акцій підприємства, та має суттєвий вплив на підприємство; б) є членом провідного управлінського персоналу підприємства, або материнського підприємства. в) близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за очікуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати під впливом при здійсненні операцій з підприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайні ціни, як для всіх споживачів. 2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає потрібним для того, щоб забезпечити складання річної фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів) товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; доречності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту". Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного подання фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у річній фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах впродовж звітного періоду. 2.4. Відповідальність аудитора Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного аудиту згідно Міжнародних стандартів аудиту. МСА вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень та перекручень. Аудитом передбачено виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та їх розкриття у річній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора та включає оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, нами розглянуті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок, застосованих управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності. У зв'язку з тим, що умовами договору не передбачено проведення поглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають того, що в майбутньому податковою перевіркою можуть бути виявлені порушення. Вважаємо, що отримані в процесі аудиту аудиторські докази є достатніми і прийнятними для формулювання підстави з метою висловлення модифікованої аудиторської думки. Аудитор не несе відповідальності за достовірність фінансової звітності після дати підписання аудиторського висновку. Після цього підписання аж до офіційного оприлюднення фінансової звітності Групи, відповідальність за інформування про подальші події, які впливають на достовірність звітності, повністю лежить на керівництві акціонерного товариства. 2.5. Аудиторська думка 2.5.1 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фінансової звітності регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності" та МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". У зв'язку з наявністю підстав для висловлення модифікованої думки цей аудиторський висновок складено відповідно до МСА № 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора". Підстави для висловлення умовно-позитивної думки: " Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, оскільки були призначені аудиторами Товариства після дати її проведення. Однак, на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, яка несе відповідальність за правдивість результатів інвентаризації. Застосувавши альтернативні аудиторські процедури в межах рівня суттєвості, підтверджуємо, що проведена інвентаризація відображає реальний склад майна емітента станом на 01 листопада 2015 року; " Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості, на думку аудиторів, не в повному обсязі відповідає МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", оскільки резерв сумнівних боргів не створювався. 2.5.2 Висновок аудитора На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", повний комплект фінансової звітності надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" на 31 грудня 2015 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату. Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається МСФЗ. Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, в цілому відповідає вимогам МСФЗ та не суперечить статті 40 Закону України "Про цінні папери". Згідно МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" висновок в частині формування фінансової звітності носить умовно-позитивний характер. Викладені вище та по тексту аудиторського звіту зауваження та відхилення в цілому не спотворюють майновий та фінансовий стан Товариства. Валюту балансу в сумі 4316 тис.грн. та фінансовий результат (збиток 915 тис.грн.) підтверджуємо. Під час аудиторської перевірки ми не отримали свідчень щодо існування загрози безперервній діяльності Товариства. 3. Інформація про активи, пасиви та фінансові результати по балансу Станом на 31.12.15 у складеному згідно вимог МСФЗ-МСБО балансі (Звіті про фінансовий стан) ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" відображені ресурси в сумі 4316 тис.грн., які порівняно з минулим роком зменшились на 810 тис.грн., або на 15,8 %, в основному внаслідок зменшення дебіторської заборгованості із внутрішніх розрахунків. Визнання та оцінку фінансових активів та зобов'язань Товариством здійснено відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" в цілому достовірно, що відповідає вимогам МСБО 1 "Подання фінансових звітів", в т.ч.: 3.1 Активи у вигляді необоротних активів в сумі 34 тис.грн. та оборотних активів в сумі 4282 тис.грн., що становить відповідно 0,8% та 99,2% від загальної вартості майна Товариства. На думку аудиторів інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2015 року розкрита відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Складовими активів являються: " власні основні засоби (далі - ОЗ) у вигляді лише єдиного об'єкта ОЗ - системного блоку разом з монітором, принтером та комплектуючими, який класифікується за характером і способом можливого використання в діяльності Товариства відповідно до МСБО 16 "Основні засоби", але на дату балансу не використовується і в майбутньому Товариство не має намірів щодо його використання. По цій причині його амортизація не нараховується. Оцінка цього об'єкта ОЗ після його визнання здійснена за собівартістю, облік ведеться згідно встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку (на 106 рахунку). Переоцінка ОЗ, розрахунок знецінення його корисності на кінець звітного року не проводились. " довгострокові фінансові інвестиції в сумі 30 тис.грн. обліковуються на 141 рахунку за методом участі у капіталі інших підприємств у вигляді грошових та майнових внесків в статутний капітал створених за участю ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" 2 суб'єктів господарювання: " Житомирська товарна агропромислова біржа - 10000,00 грн.; " ПрАТ "Житомирцукор" - 1700 акцій вартістю 12,00 грн. кожна загальною номінальною вартістю (ЗНВ) 20400,00 грн., або 4,984% його СК. Оскільки Товариство володіє частками менше 20% статутного капіталу об'єктів інвестування, в цілях звітності за МСФЗ воно визнає (класифікує) свої частки як фінансові активи, доступні для продажу (п.6 МСБО-28 "Інвестиції в асоційовані підприємства"). " дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами в сумі 4 тис.грн.; " дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 66 тис.грн., в т.ч. з податку на прибуток в сумі 62 тис.грн.; " дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - 4210 тис.грн. Дебіторську заборгованість (далі - ДЗ) як фінансовий інструмент, Товариство визнає поточною і сподівається погасити протягом 12 місяців від дати балансу. Її облік відповідає вимогам П(С)БО-10 "Дебіторська заборгованість" та власної ОП і не суперечить критеріям визнання за МСФЗ. Під час проведення аудиту ми отримали від контрагентів підтвердження сум дебіторської заборгованості. Згідно власної облікової політики резерв сумнівних боргів визначається на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів та відображає суму, яка достатня для покриття понесених збитків. ў Всупереч вимогам МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", П(С)БО-10 та рекомендаціям МФУ, викладеним в листі №31-04200-01-29/12137 від 07.07.04 про обов'язковість формування резерву сумнівних боргів у звітному періоді такий резерв не нараховувався, тому чиста реалізаційна вартість ДЗ на кінець року дорівнює поточній дебіторській заборгованості. Однак Товариство вважає створення такого резерву недоцільним, бо наявна на дату балансу ДЗ є суто поточною і загрози сумнівності як такої не існує. Визнання та оцінку фінансових активів та зобов'язань проведено відповідно до МСФЗ 9 "Фінансові інструменти", МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання", МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Фінансові активи підприємства станом на 31.12.2014 р. становлять: " грошові кошти в сумі 2 тис.грн., облік яких станом на 31.12.15 відображає кошти на мультирахунку в банку, що підтверджено останньою випискою банку та довідкою про звірку рахунків на останню дату року. Облік касових операцій та безготівкових коштів здійснюється на рахунках 3 класу "Кошти, розрахунки та інші активи" з дотриманням вимог чинного законодавства. Валютних операцiй впродовж 2015 року пiдприємство не здiйснювало. 3.2 Пасиви Аналіз даних балансу на кінець 2015 року свідчить, що в загальному обсязі джерел (господарських засобів) в сумі 4316 тис.грн. переважають власні кошти в сумі 4233 тис.грн., частка яких становить 98,1% , частка залученого капіталу складає 83 тис.грн., або 1,9%. " статутний капітал (далі - СК) в сумі 1787 тис.грн. (ряд. 1400 пасиву балансу) розподілений на 170149 простих іменних акцій номінальною вартістю 10,50 гривень кожна. СК в розмірі 1 786 564,50 грн. та факт випуску емітентом простих іменних акцій в бездокументарній формі існування в кількості 15 522 902 штук підтверджено свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій за № 79/06/1/10 від 03 листопада 2010 року, виданим ЖТУ ДК ЦПФР 22 червня 2011 року. СК створений для забезпечення діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" шляхом здійснення двох емісій акцій: 1.Первинний СК виник як вартість цілісного майнового комплексу (далі - ЦМК) об'єкта приватизації (орендного підприємства "Цукровий завод ім. Цюрупи") станом на 01 березня 1994 року в розмірі 178656,45 грн., розподілений на 170149 акцій номінальною вартістю 1,05 гривень кожна. ПАТ (ВАТ) "Цукровий завод ім. Цюрупи" засновано згідно рішення засновників - держави в особі РВ ФДМУ по Житомирській області (код ЄДРПОУ 13578893) та організації орендарів орендного підприємства "Цукровий завод ім. Цюрупи" від 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного підприємства "Цукровий завод ім. Цюрупи" у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств" від 04.03.92 №2163-ХІІ та Декрету КМУ "Про приватизацію ЦМК державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду" №57-93 від 20.05.93. Згідно приватизаційних документів сплата СК відбулася таким чином: Спосіб сплати (формування) СК Кількість акцій, шт. ЗНВ акцій, грн. Частка в СК, % Закріплено у державній власності (частка покрита майном) 29145 30602,25 17,129 % Розподіл акцій між працівниками 141004 148054,20 82,871 % Разом: 170149 178656,45 100,0 % Державна частка в кількості 29145 акцій товариства в процесі приватизації була продана: - 9375 акцій працівникам підприємства (за ПМС - 6250 штук, за грошові кошти -315 акцій); - 15405 акцій товаровиробникам с/г продукції (за ПМС 10270 шт., грошові кошти - 5135 акцій). - решта державної частки - 4365 акцій - продана за конкурсом громадянам України за ПМС. Випуск простих іменних акцій в кількості 170149 штук загальною номінальною вартістю 178656,45 грн. зареєстрований Житомирським облфінуправлінням 29.06.1994 р. 2. В процесі другої емісії акцій в березні 1999 року Товариством збільшено розмір СК на 1607908,05 грн. шляхом збільшення номінальної вартості 1 акції в 10 разів, тобто до 10,50 грн. Його погашено за рахунок іншого додаткового капіталу, який виник внаслідок обов'язкових індексацій ОЗ, проведених в період гіперінфляції економіки України 1992-1996 рр. згідно вимог законодавства. Із зовнішніх джерел додаткового надходження коштів не було. Правила та вимоги щодо додаткового випуску акцій, а також порядок формування та змін СК проведено з дотриманням вимог Законів України "Про цінні папери та фондову біржу", "Про господарські товариства" та "Положення про порядок збільшення (зменшення розміру статутного фонду акціонерного товариства" (у новій редакції), затвердженого рішенням ДК ЦПФР від 16.10.2000 р. №158, зареєстрованого в Мін'юсті від 27.10.2000 р. №753/4974. Відповідні зміни до статуту Товариства були зареєстровані уповноваженими на це органами державної влади. Таким чином, заявлений СК становить 1786564,50 грн., сплачений - 1786564,50 грн. Облік СК здійснюється на 40 рахунку та відповідає вимогам чинного законодавства. На виконання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" загальними зборами акціонерів від 21 квітня 2011 року прийнято рішення про приведення статусу ВАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" у відповідність до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публічне акціонерне товариство. Наразі Товариство здійснює свою діяльність, керуючись затвердженим цими зборами та зареєстрованим Попільнянською РДА 17 травня 2012 року (за № 1 297 105 0012 000004) Статутом в новій редакції. За даними зведеного облікового Реєстру власників іменних ЦП (акцій), сформованого депозитарієм, акціонерами Товариства на дату балансу являються: ў 1745 акціонерів - фізичні особи, які володіють 29605 акціями, що становить 17,3995%; ў 1 акціонер - юридична особа-неризидент - 140544 акції або 82,6005%; ў Державна частка в СК товариства відсутня. " Власниками частки в СК понад 10% на дату балансу являються: 1. Компанія "Антеус Лімітед" (Anteuse Limited), ідентифікаційний код НЕ 293654, (Місцезнаходження: Афродітіс, буд.25, 2-й поверх, квартира/офіс 204, м.Нікосія, Кіпр, 10060), якій належить 140544 голосуючих акцій або 82,6005%. " інший додатковий капітал в сумі 12 тис. грн. відображає суму дооцінки ДФІ до їх справедливої вартості, здійсненої в процесі трансформації складеного за П(С)БО-2 балансу на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12). " резервний капітал в сумі 183 тис. грн. (ряд.1415) створений в минулі роки за рахунок одержаних прибутків. За рішенням керівництва Товариства РК може бути використаний для відшкодування одержаних збитків та позапланових витрат. Згідно р. 7.4 Статуту Товариства РК формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку до одержання необхідної суми у розмірі не менше 15 відсотків СК, тобто не менше 267985,00 грн. " нерозподілені прибутки в сумі 2251 тис. грн. (ряд. 1420 пасиву балансу) коригують (збільшують) власний капітал підприємства. Вони відображають: - результати господарювання підприємства в минулі роки; - перенесення на статтю "Нерозподілені прибутки ("Непокриті збитки") іншого додаткового капіталу у вигляді обов'язкових індексацій необоротних активів, що проводились впродовж 1992-1996 рр. (період гіперінфляції економіки України) в сумі 19252 тис. грн., здійсненого згідно вимог МСФЗ в процесі трансформації складеного за П(С)БО-2 балансу на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12); - зменшення на 915 тис. грн. внаслідок збитків за результатами 2015 року. " поточні зобов'язання та забезпечення в сумі 83 тис. грн. оцінені за сумою погашення. Складовими цих зобов'язань являються: - кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - 81 тис. грн.; - поточні забезпечення - 2 тис. грн. Первісне визнання фінансових зобов'язань здійснюється на дату укладення угоди, в результаті якої підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. Підприємство припиняє визнання фінансового зобов'язання в той момент, коли припиняються або анулюються його обов'язки за відповідним договором або закінчується термін їх дії. На виконання вимог МСБО-37 на підставі здійсненої інвентаризації невикористаних відпусток станом на 31.12.15 підприємством розраховано забезпечення у вигляді резерву на виплату відпусток персоналу підприємства в сумі 2 тис. грн. на поточний рік. 3.3 Фінансові результати За МСБО 1 суб'єкт господарювання подає усі статті доходів та витрат, визнані за звітний період у єдиному звіті про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати). Згідно МСБО (IAS) 18 "Дохід" доходом є валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Основним видом діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" є виробництво цукру. Однак по причині здійснення ліквідаційної процедури до 15 жовтня 2015 року підприємство продукції не випускало. Доходи та витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення (незалежно від часу надходження коштів) і включені до складу фінансових результатів з застосуванням принципів "нарахування" та "відповідності доходів та витрат". Визнані Товариством в 2015 році доходи підтверджені в процесі аудиту і класифіковані в БО за їх видами згідно вимог П(С)БО-15, який у цій частині не суперечить вимогам МСБО-МСФЗ, а саме: " чистий дохід (виручка) від реалізації продукції в сумі 67 тис. грн.; " інші операційні доходи - 51 тис. грн., що в підсумку становить 118 тис. грн. Це на 996 тис. грн., або в 9,4 рази менше доходів минулого року. Визнання та оцінка доходів Товариства проведена згідно вимог МСФЗ (IAS) 18 "Дохід". Оскільки МСФЗ не надає вказівок стосовно складу витрат, облік понесених підприємством витрат проведено у відповідності до вимог П(С)БО-16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318 (із змінами та доповненнями) та положеннями власної облікової політики. Витрати підприємства за 2015 рік відображені на відповідних рахунках обліку витрат згідно чинного Плану рахунків бухгалтерського обліку без використання 8-го класу рахунків одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Операційні витрати Товариства групуються за елементами в регістрах БО витрат, якими є журнали-ордери, відомості обліку по окремих субрахунках витрат. Рахунки доходів та витрат для визначення фінансового результату закриваються щомісячно. Такий підхід у звіті про фінансові результати, складеному за канонами П(С)БО, з точки зору МСБО-МСФЗ є дуже деталізованим, а значить досить інформативним для користувачів. Тому можна вважати, що такий звіт в цілому задовольняє вимогам МСФЗ. Загальні витрати Товариства в сумі 1033 тис. грн. розкриті у фінансовій звітності за їх видами: " собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг) - 67 тис. грн. (6,5 %); " адміністративні витрати - 259 тис. грн. (25,1 %); " інші операційні витрати - 707 тис. грн. (68,4 %); Вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2015 рiк повнiстю i достовiрно розкриває інформацію про величину i структуру доходiв, витрат та фінансовий результат ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" відповідно до П(С)БО та МСФЗ. Згідно цього звіту в 2015 році Товариство отримало " збиток в сумі 915 тис. грн., який розрахований у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ. Перевіркою Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік встановлено, що він складений на основі трансформованого балансу та звіту про фінансові результати прямим методом згідно вимог МСБО 7. Інформація про рух грошових потоків (надходження та видатки) за звітний період відображена в цілому достовірно, зокрема: чистий рух коштів від операційної діяльності складає (621) тис. грн., від фінансової діяльності - 616 тис. грн. Результатом чистого руху грошових потоків за звiтний перiод є їх зменшення на 6 тис. грн. На дату балансу власний капітал Товариства складає 4233 тис. грн., що відображено у Звiті про власний капiтал. Він складений з врахуванням впливу коригувань окремих статей в процесі трансформації балансу за рахунок прибутку та вiдображає iнформацiю про негативні змiни (зменшення) в сумі (910) тис. грн. Вони вiдбулися у власному капiталi Товариства за звітний період внаслідок отриманого в 2015 році збитку в сумі 915 тис. грн. та інших коригувань в сумі 5 тис. грн. 4. Аналіз показників фінансового стану ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" Згідно Вимог до аудиторського висновку аудитор має підтвердити чи спростувати доречність застосування Товариством принципу безперервності діяльності, як фундаментального, при підготовці річної фінансової звітності. Керуючись МСА-570 "Безперервність", аудитор шляхом проведення фінансового аналізу має виключити ймовірність (можливість) банкрутства підприємства як важливого чинника появи значних сумнівів в здатності суб'єкта господарювання безперервно здійснювати свою діяльність. Метою фінансового аналізу є оцінка фінансового стану ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" на 31 грудня 2015 року з врахуванням динаміки змін, які відбулися за результатами господарської діяльності підприємства за два останні роки, визначення факторів, що вплинули на ці зміни, та прогнозування фінансового стану в найближчому майбутньому (з використанням професійного судження). Підприємство вважається неплатоспроможним при незадовільній структурі балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслідок перевищення зобов'язань над вартістю власного майна або недостатнього рівня ліквідності цього майна. Оскільки сума оборотних активів Товариства перевищує суму його поточних зобов'язань в 51,5 рази, навіть без розрахунку фінансових показників очевидно, що структура балансу на кінець року є цілком задовільною. Основні показники фінансового стану ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" №з/п Показники Показники фінансового стану акціонерного товариства Коефіцієнт абсолютної ліквідності Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономії) Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (структури капіталу або фінансування) Коефіцієнт рентабельності активів 1 Формула розрахунку показника К1=(Грошові кошти + Грошові еквіваленти + поточніі фінансові інвестиції) / короткострокові зобов'язання К2= (Грошові кошти + Грошові еквіваленти + Дебітори + Запаси / короткострокова заборгованість К3=Власні кошти / Вартість майна (підсумок активу балансу) К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованість) / Власний капітал Чистий прибуток підприємства / Середньорічна вартість активів 2 Орієнтовне позитивне значення показника 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 > 0, збільшення 3 2014 рік 0,148 94,259 0,816 0,225 Від'ємний 4 2015 рік 0,024 51,590 0,981 0,020 Від'ємний 5 Відхилення (+/-) -0,124 -42,559 0,165 -0,205 Не розраховується 6 Відхилення (%, рази) В 6,2 рази В 1,8 рази На 16,5% На 20,5% Не розраховується Ліквідність активів визначає спроможність підприємства своєчасно погашати свої поточні зобов'язання та здатність перетворити актив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості. Загальний коефіцієнт ліквідності (покриття) є дуже високим і перебуває поза межами оптимального значення. Це означає, що кожна гривня боргів покривається 51,59 грн. оборотних засобів і Товариство має більш ніж достатній рівень забезпечення ресурсами для погашення боргів. Показник абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати поточну заборгованість і в нашому випадку на кінець звітного періоду складає лише 2,4 % проти нормативних 25%, що свідчить про неможливість підприємства терміново погасити свої зобов'язання найліквіднішими активами (грошовими коштами) через відсутність достатньої кількості вільних фінансових ресурсів на банківському рахунку. Аналіз фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) підприємства характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованості (і поточної, і довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування, тобто критичне значення складає 2116,5 тис. грн., а сума загальної заборгованості складає лише 83 тис. грн. Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності чи автономії) на 31.12.15 складає 0,981 або 98,1 %, тобто на кінець 2015 року підприємство має високий рівень фінансової стійкості. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом (або коефіцієнт фінансування чи структури капіталу) характеризує залежність підприємства від залучених засобів, та показує ступінь перевищення позикових коштів над власними, що свідчить про достатній чи недостатній рівень фінансової стійкості і ступінь залежності підприємства від зовнішніх фінансових джерел. Коефіцієнт фінансування впродовж 2015 року є мінімальним і становить 0,019 при нормативному значенні до 1,0 з тенденцією до зменшення, тобто для цього показника що менше, то краще. Це свідчить про незалежність підприємства від залучених засобів. Коефіцієнт рентабельності активів визначає продуктивність усього капіталу (усіх ресурсів) підприємства, незалежно від джерел його походження, характеризує ефективність використання активів і розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів. Діяльність Товариства впродовж останніх років є збитковою, тому показники рентабельності не розраховуються взагалі (мають від'ємне значення). А від'ємні показники рентабельності активів свідчать про неефективність управління майном. Динаміка наведених показників станом на 31.12.15 свідчить про стабільний фінансовий стан ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи", інвестиційна привабливість підприємства залишається на пристойному рівні . 5. Інша допоміжна інформація, щодо якої аудитор висловлює думку Крім висловлення думки щодо фінансової звітності станом на дату балансу, аудитор вважає необхідним висловити думку стосовно наступної інформації: 5.1. Вартість чистих активів Товариства станом на 31 грудня 2015 року розрахована аудитором згідно Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДК ЦПФР від 17.11.2004 року № 485, і дорівнює 4233 тис. грн. Оскільки СК Товариства становить 1787 тис. грн. чисті активи значно більші СК (на 2446 тис. грн.), що цілком відповідає вимогам ч.3 ст. 155 ЦКУ, якими передбачено: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів буде меншою від СК, АТ зобов'язане оголосити про його зменшення та зареєструвати відповідні зміни у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від встановленого законом мінімального розміру СК, товариство підлягає ліквідації". Наразі у Товариства не виникає обов'язку щодо зменшення СК. 5.2. Інша обов'язкова інформація визначена "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 03.12.2013 р. №2826 розкривається емітентом разом з фiнансовою звітністю. В ході аудиторських процедур на предмет виявлення суттєвих невідповідностей між перевіреною аудитором річною фінансовою звітністю та цією інформацією, що подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю згідно вимог Положення № 2826 та МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" отримано достатню впевненість у відсутності таких невідповідностей. 5.3. Наявність значних правочинів Згідно Вимог до аудиторського висновку від 29.09.2011 №1360 аудитор має висловити окрему думку щодо дотримання вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.2008 р. (із змінами та доповненнями) у випадку наявності значних правочинів в звітному періоді. Ними згідно цього Закону вважаються дії, предметом яких являється ринкова вартість майна або послуг понад 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності. Статутом Товариства передбачено здійснення значних правочинів (від 10 до 25 відсотків вартості активів) з відома наглядової ради, а понад 25 відсотків - загальними зборами акціонерів. Для ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" вартісним критерієм значного правочину впродовж 2015 року є понад 512,6 тис. грн. Перевіркою наданих документів на предмет вчинення значних правочинів таких правочинів не встановлено. 5.4. Виникнення та розкриття особливої інформації про емітента За наданою Товариством та підтвердженою в процесі аудиту інформацією, у звітному періоді мали місце події, визначені ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", як такі, що можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та зумовити зміну вартості його цінних паперів (особлива інформація): - згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24 березня 2015 року звільнено голову ліквідаційної комісії Фенюка І.Р. та обрано Баланенка В.І. на термін до закінчення процедури ліквідації Товариства; - позачерговими загальними зборами акціонерів від 15 жовтня 2015 року скасовано рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 10 грудня 2014 року (протокол № 24) щодо припинення діяльності ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" шляхом його ліквідації. У зв'язку з цим припинено повноваження членів ліквідаційної комісії та обрано посадових осіб Товариства: генерального директора, членів Наглядової ради та ревізійної комісії терміном на 3 роки. Проаналізувавши надані до аудиторської перевірки документи, ми переконались, що визначена ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" інформація про події, які відбулися впродовж звітного року і можуть суттєво вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів (особлива інформація) своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звітності. 5.5. Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства та п.8 Статуту, за яким сформовано такий склад органів управління товариства: " вищий орган - загальні збори акціонерів, до компетенції яких серед інших належить визначення основних напрямків діяльності Товариства, внесення змін до статуту, обрання Наглядової ради, генерального директора товариства та ревізійної комісії, тощо. У 2015 році загальні збори акціонерів проведені 24 березня, тобто у термін, передбачений ЗУ "Про акціонерні товариства"; " орган управління - Наглядова рада (п.8.3.1 Статуту) обирається загальними зборами акціонерів в кількості 3-х осіб строком на 3 роки. Вона здійснює захист прав та репрезентує інтереси акціонерів у перерві між проведенням загальних зборів акціонерів і контролює та регулює діяльність воконавчого органу в межах своїх повноважень; " одноосібний виконавчий орган управління Товариства - генеральний директор, який обирається Наглядовою радою терміном на 3 роки. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю, в т.ч. організація виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради. " контролюючий орган - Ревізійна комісія в кількості 3-х осіб обирається зборами терміном на 3 роки. Голова та члени Наглядової ради, генеральний директор, голова та члени ревізійної комісії являються посадовими особами органів управління Товариства та несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам ЗУ "Про акціонерні товариства", статуту Товариства, внутрішнім нормативно-розпорядчим документам. 5.6. Оцiнка ризиків суттєвого викривлення РФЗ внаслiдок шахрайства Керуючись принципом професійного скептицизму згідно вимог МСА 240 та 315, аудитором iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого викривлення РФЗ внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю. Під час аудиту нами встановлено: " система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль; " бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль; " керівництво Товариства сповна розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість. Це дає підстави для висновку щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товаристві, діючу на підприємстві систему внутрішнього контролю вважаємо задовільною. Здійснюючи оцінку ризиків і пов'язану з ними діяльність для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", нами виконані необхідні для отримання інформації процедури. Зокрема, аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора володіли інформацією, що може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Згідно отриманих на запити аудиторів пояснень керiвник, відповідальний за фiнансову інформацію, заперечив факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, які можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства. Під час виконання необхідних процедур нами не виявлено жодних свідчень наявності суттєвих викривлень у фінансовій звітності підприємства за 2015 рік внаслiдок шахрайства, тобто пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з наведеною у фiнансової звiтностi інформацією. На нашу думку, ми отримали достатню впевненість в тому, фінансові звіти ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи" в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. Крім того, були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірка. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 5.7 Наявність подій, які потребують коригування фінансової звітності чи розкриття інформації після дати підписання балансу на запит аудитора управлінським персоналом Товариства заперечується. 6. Основні відомості про аудиторську фірму 6.1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478. 6.2. Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів видане Аудиторською палатою України за № 2429, рішення АПУ № 98 від 26 січня 2001 року, дія Свідоцтва продовжена згідно рішення АПУ № 316/3 від 29 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2020 року. 6.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців видана 01.11.2012 року, Серія ААВ, № 083546. Дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604. 6.4. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане за Рішенням АПУ від 31.01.2013 №264/4 6.5. Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт" включене до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України від 30.01.2014 року, № 288/3 6.6.Місцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1. 6.7. Телефон: (0412) 42-14-96, 42-14-97. 7. Основні відомості про умови договору щодо проведення аудиту 7.1. Договір про проведення аудиту № 54 від 07 грудня 2015 року. 7.2. Аудит розпочато 07 грудня 2015 року і закінчено 24 березня 2016 року. Аудитор ПАФ "Екаунт" Стасюк Надія Володимирівна (Сертифікат аудитора серії А № 007096, чинний до 27 жовтня 2018 року) Директор ПАФ "Екаунт" Онищук Галина Терентіївна (Сертифікат аудитора серії А № 004408, чинний до 30 листопада 2019 року) 24 березня 2016 року
д/н
д/н
д/н