ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баланенко Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ, 051037, 25.12.2001, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища, Білоцерківський національний аграрний університет
6) стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Центр"- начальник вiддiлу землевпорядкування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження генерального директора визначенi статутом Товариства. Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Винагорода за виконання обовязкiв генерального директора за 2015 рiк склала 2,4 тис.грн. Iнших виплат, в тому числi в натуральнiй формi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа призначена рiшенням наглядової ради ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" 15.10.2015р., на термiн 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: начальник юридичного вiддiлу ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" (19.05.2011р.-30.11.2012р.), начальник вiддiлу землевпорядкування ПСП iм Цюрупи (01.12.2012р.-31.12.2012р.), начальник вiддiлу землевпорядкування ТОВ "Сiгнет-Центр" з 26.01.2013р.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Николенко Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй областi
4) рік народження** 1962
5) освіта** Середня спецiальна, Житомирський кооперативний технiкум
6) стаж роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"- головний бухгалтер, член лiквiдацiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.12.2009, безстроково
9) опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю товариства: здiйснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних бухгалтерських документiв, розрахункiв i платiжних зобовязань, складає баланс пiдприємства, здiйснює контроль за освоєнням засобiв, видiлених на виконання заходiв з охорони працi. Вiдповiдає за бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть Товариства. Зобов'язана дiяти в iнтересах Товариства i керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Винагорода за виконання обов'язкiв головного бухгалтера за 2015 рiк - 24,5 тис.грн. Iнших виплачених винагород у тому числi у натуральнiй формi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини посадова особа немає. Термiн призначення - безстроково. Постiйне мiсце роботи - головний бухгалтер ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи". Попередня посада - головний бухгалтер, член лiквiдацiйної комiсiї ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" з 10.12.2014р.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабiйчук Ольга Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВМ, 091026, 31.01.1996, Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища, Львiвський державний iнститут фiзичної культури
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи"- член лiквiдацiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження члена наглядової ради визначенi статутом Товариства. Обрано 15.10.2015 року на посаду члена наглядової ради рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи", на термiн - 3 роки. Виплачених винагород у тому числi у натуральнiй формi у 2015 роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Постiне мiсце роботи ТОВ "Сiгнет-Центр" заступник директора по звя’зках з громадськiстю (з 01.01.2013р.). Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: голова профкомiтету ППО ВАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" та ПСП "iм.Цюрупи" (08.02.2000-01.05.2012р.), заступник директора по звя’зках з громадськiстю (02.05.2012-31.12.2012р.).


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрiла Олександр Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи КН, 113805, 25.04.1996, Глобинським РВ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження** 1971
5) освіта** Вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут
6) стаж роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Холдинг"- головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження голови ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про ревiзiйну комiсiю та статутом Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї органiзує роботу комiсiї, скликає засiдання, доповiдає про свою роботу Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками проведення перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа призначена, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" 15.10.2015 року, членом ревiзiйної комiсiї на термін 3 роки. На засіданні ревiзiйної комiсiї 15.10.2015р. посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї Товариства, на термiн 3 роки. Попереднi посади: 2010-2011рр. ТОВ "Енселко"- головний бухгалтер, з 2012 року ТОВ "Сiгнет-Холдинг"- головний бухгалтер. Постiйне мiсце роботи - головний бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Холдинг".


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нелiпович Iнна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВН, 461780, 27.06.2009, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження** 1985
5) освіта** Вища, Житомирський державний агроекологічний університет
6) стаж роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Мiлк"- головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про ревiзiйну комiсiю та статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа обрана 15.10.2015р. на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" на термiн - 3 роки. Постiйне мiсце роботи - головний бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Мiлк". Попереднi посади: 2008-2012рр. ПСП iм. Цюрупи- провiдний бухгалтер, 2013-2014рр. ТОВ "Сiгнет-Центр"- заступник головного бухгалтера, 2014-2015рр. ТОВ "Сiгнет-Мiлк"- головний бухгалтер.


1) посада Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огороднiйчук Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВН, 010939, 06.06.2001, Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.
4) рік народження** 1985
5) освіта** Вища, Житомирський державний технологічний університет
6) стаж роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Центр"- бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про ревiзiйну комiсiю та статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Виплачених винагород в тому числi у натуральнiй формi не було. Посадова особа обрана 15.10.2015р. на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" на термiн - 3 роки. Постiйне мiсце роботи - бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Центр". Попереднi посади: 2008-2012рр. ТОВ "Укрзернопром-Бердичiв"- заступник головного бухгалтера, з 2013 року бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Центр".


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баришполь Георгiй Русланович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи ЕО, 394982, 21.10.1997, Ленiнський РВМ МУ УМВС України в Миколаївськiй обл.
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища, Миколаївський сільськогосподарський інститут
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Центр"- генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження голови наглядової ради визначенi Положенням про наглядову раду та статутом Товариства. Посадова особа обрана 15.10.2015р. на посаду члена наглядової ради рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" на термін - 3 роки. На засіданні наглядової ради 15.10.2015р. посадова особа обрана головою наглядової ради Товариства, на термiн 3 роки. Виплачених винагород у тому числi у натуральнiй формi у 2015 роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Постiне мiсце роботи генеральний директор ТОВ "Сiгнет-Центр". Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2009-2010рр. ТОВ "Енселко"- регiональний директор, 2011-2012рр. ТОВ "Кернел-Трейд", 2012р. ПСП iм.Цюрупи- генеральний директор, 2013-2015рр. ТОВ "Сiгнет-Центр"- генеральний директор.


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шпак Алла Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АА, 855960, 25.10.1998, Козятинський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища, Вінницький державний сільськогосподарський інститут
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Сiгнет-Центр"- фiнансовий контролер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження члена наглядової ради визначенi статутом Товариства. Посадова особа обрана 15.10.2015р. на посаду члена наглядової ради рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" на термін - 3 роки. Виплачених винагород у тому числi у натуральнiй формi у 2015 роцi не було. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Постiне мiсце роботи фiнансовий контролер ТОВ "Сiгнет-Центр". Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 2007-2011рр. ТОВ "Укрзернопром-Козятин"- головний бухгалтер, із 2012р. ТОВ "Сiгнет-Центр"- фiнансовий контролер.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Генеральний директорБаланенко Володимир IвановичВМ, 051037, 25.12.2001, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.000000
Головний бухгалтерНиколенко Людмила ВолодимирiвнаВМ, 571935, 21.09.1998, Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй областi000000
Член наглядової радиБабiйчук Ольга СтепанiвнаВМ, 091026, 31.01.1996, Попiльнянським РВ УМВС України в Житомирськiй обл.000000
Член ревiзiйної комiсiїСтрiла Олександр IвановичКН, 113805, 25.04.1996, Глобинським РВ УМВС України в Полтавськiй областi000000
Член ревiзiйної комiсiїНелiпович Iнна ВолодимирiвнаВН, 461780, 27.06.2009, Попiльнянський РВ УМВС України в Житомирськiй обл.000000
Член ревiзiйної комiсiїОгороднiйчук Олександр АнатолiйовичВН, 010939, 06.06.2001, Бердичiвським МРВ УМВС України в Житомирськiй обл.000000
Член наглядової радиБаришполь Георгiй РуслановичЕО, 394982, 21.10.1997, Ленiнський РВМ МУ УМВС України в Миколаївськiй обл.000000
Член наглядової радиШпак Алла ОлександрiвнаАА, 855960, 25.10.1998, Козятинський РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.