ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 24.03.2015
Кворум зборів** 97.505
Опис Порядок денний зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання голови i секретаря зборiв. 3. Звiт лiквiдацiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за наслiдками дiяльностi у 2014 роцi. 5. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2014 рiк. 6. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 7. Про затвердження промiжного лiквiдацiйного балансу Товариства. 8. Про припинення повноважень голови лiквiдацiйної комiсiї Товариства. 9. Про обрання голови лiквiдацiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: По питанню №1: Обрати лiчильну комiсiю у складi Пишняк Г.В. (голова лiчильної комiсiї), Щокiної К.В. та Холiної Л.О. По питанню №2: Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Чемезова Миколу Сергiйовича та обрати секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Кравчука Василя Iвановича. По питанню №3: Затвердити звiт Лiквiдацiйної комiсiї Товариства. По питанню №4: Затвердити звiт рiчний звiт Товариства за наслiдками дiяльностi у 2014 роцi. По питанню №5: Не здiйснювати розподiл прибутку та збиткiв товариства за 2014 рiк у зв'язку з тим, що товариство знаходиться в станi лiквiдацiї. По питанню №6: Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. По питанню №7: Затвердити промiжний лiквiдацiйний баланс Товариства станом на 01.03.2015 року. По питанню №8: Припинити повноваження голови лiквiдацiйної комiсiї Фенюка Iвана Романовича. По питанню №9: Обрати головою лiквiдацiйної комiсiї Товариства Баланенка Володимира Iвановича та надати головi лiквiдацiйної комiсiї Товариства повноваження (з правом передоручення) щодо внесення змiн до ЄДР, пов'язаних з переобранням голови лiквiдацiйної комiсiї. Усi рiшення рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства прийнято одноголосно. Згiдно зi Статутом Товариства Лiквiдацiйною комiсiєю було прийнято рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 24 березня 2015р. i затверджено порядок денний зборiв. Змiн та пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших осiб не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 15.10.2015
Кворум зборів** 98.833
Опис Порядок денний зборiв: 1. Про вiдкликання лiчильної комiсiї. 2. Про обрання лiчильної комiсiї. 3. Обрання голови i секретаря зборiв. 4. Звiт лiквiдацiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту лiквiдацiйної комiсiї Товариства. 5. Про скасування рiшень позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Цукровий завод iм.Цюрупи" шляхом його лiквiдацiї (протокол вiд 10 грудня 2014 року, №24), а саме: - про припинення дiяльностi Товариства шляхом його лiквiдацiї; - про затвердження порядку та строкiв проведення лiквiдацiйної процедури Товариства; - про створення лiквiдацiйної комiсiї Товариства; - про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. 6. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради. 8. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Товариства. 9. Про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 10. Про обрання членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Про продаж викуплених Товариством розмiщених ним акцiй (протокол вiд 27 серпня 2014 року, №23). Вирiшили: По питанню №1: Вiдкликати лiчильну комiсiю у складi Пишняк Г.В. (голова лiчильної комiсiї), Щокiної К.В. та Холiної Л.О. По питанню №2: Обрати лiчильну комiсiю у складi Пишняк Г.В. (голова лiчильної комiсiї), Щокiної К.В. та Тимошенко О.А. По питанню №3: Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Кремньову Анну Олександрiвну та обрати секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Кравчука Василя Iвановича. По питанню №4: Прийняти звiт лiквiдацiйної комiсiї Товариства до уваги. По питанню №5: Скасувати рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв про припинення дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства "Цукровий завод iм.Цюрупи" шляхом його лiквiдацiї (протокол вiд 10 грудня 2014 року, №24), а саме: - про припинення дiяльностi Товариства шляхом його лiквiдацiї; - про затвердження порядку та строкiв проведення лiквiдацiйної процедури Товариства; - про створення лiквiдацiйної комiсiї Товариства; - про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. По питанню №6: Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства, Горбача Євгена Анатолiйовича, Шеремета Захара Вiкторовича та Сухiнiна Максима Андрiйовича. По питанню №7: Обрати Наглядову раду ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" строком на 3 роки в кiлькостi 3 осiб у складi Баришполя Георгiя Руслановича, Шпак Алли Олександрiвни та Бабiйчук Ольги Степанiвни та уповноважити Кремньову А.О. на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. По питанню №8: Прийняти звiт ревiзiйної комiсiї Товариства до уваги. По питанню №9: Припинити повноваження членiв ревiзiйної комiсiї Товариства у складi - Стрiли Олександра Iвановича, Жупiнас Валерiї Олексiївни та Прокопчука Антона Петровича. По питанню №10: Обрати Ревiзiйну комiсiю ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" строком на 3 роки в кiлькостi 3 осiб у складi Стрiли Олександра Iвановича, Огороднiйчука Олександра Анатолiйовича та Нелiпович Iнни Володимирiвни. По питанню №11: Продати акцiонеру Товариства - компанiї Антеус Лiмiтед, викупленi Товариством акцiї (протокол вiд 27 серпня 2014 року, №23), що розмiщенi Товариством (власної емiсiї), у кiлькостi 5868 штук, загальною номiнальною вартiстю 61614,00 гривень - за цiною продажу у розмiрi їх ринкової вартостi, визначеної вiдповiдно до ст.8 закону України "Про акцiонернi товариства" (розрахунки можуть проводитись у доларах США, за курсом НБУ на день укладення вiдповiдного договору). Усi рiшення рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства прийнято одноголосно. Згiдно зi Статутом Товариства Лiквiдацiйною комiсiєю було прийнято рiшення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 15 жовтня 2015р. i затверджено порядок денний зборiв. Змiн та пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших осiб не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.