ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Подiльський р-н,, м.Київ,, 04071, Нижнiй Вал, буд.17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності н/д
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ н/д
Дата видачі ліцензії або іншого документа д/н
Міжміський код та телефон 044-591-04-04
Факс 044-482-52-07
Вид діяльності Нацiональний депозитарiй України забезпечує формування та функцiонування системи депозитарного облiку цiнних паперiв.
Опис Нацiональний Депозитарiй України здiйснює обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв на пiдставi договору №ОВ-5802 вд 23.09.2014р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "Хрещатик"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 19364259
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Шевченкiвський р-н,, м.Київ,, 01001, вул.Хрещатик, буд.8а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ 263320
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2013
Міжміський код та телефон 044-537-74-39
Факс 044-537-74-79
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи - дiяльнiсть з надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв,вiдкриття рахункiв власникам цiнних паперiв, обслуговування правочинiв щодо цiнних паперiв на рахунках власникiв цiнних паперiв вiдповiдно до умов договору №12-Е/ЖТ вiд 29.11.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 31133478
Місцезнаходження д/н, Житомирська область, Корольовський р-н,, м. Житомир,, 10008, Новий бульвар, буд. 9, оф. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2429
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0412) 42-14-96
Факс 42-14-97
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть.
Опис Фiнансовi консультацiї, iншi види фiнансової дiяльностi у сферi фiнансiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Фаворит"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 23730178
Місцезнаходження д/н, м. Київ, Солом'янський р-н,, м.Київ,, 03067, вул.Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185096
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2012
Міжміський код та телефон (044) 458-14-09
Факс 458-05-45
Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Опис Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Лiцензiя НКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку _ дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть) серiя АЕ №185096 видана 12.10.2012р., строк дiї з 13.10.2012р. - необмежений. Лiцензiя НКЦПФР на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку _ дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) серiя АЕ №185097, видана 12.10.2012р., строк дiї з 13.10.2012р. - необмежений.