ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 12.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Цукровий завод iменi Цюрупи" станом на 31 грудня 2015 року 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 1.1 ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" (далi - Товариство, Компанiя) зареєстроване в 03 квiтня 1995 року за законодавством України. 1.2 Юридична адреса Товариства: вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попiльнянського р-ну, Житомирської обл., Україна, 13543. 1.3 Основними видами дiяльностi Товариства являються: " 10.81 - Виробництво цукру; " 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi с/г сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами; " 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин. 2. РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ В процесi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного ризикiв. Валютний ризик Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Компанiєю багатьох типiв операцiй в Українi. Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною цiн на продукцiю, Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладало деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. 3. ОСНОВИ ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена та складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) та пояснень, опублiкованих згiдно вимог МСФЗ. В наказi про облiкову полiтику Товариства наведено принцип, за яким облiкова полiтика повинна застосовуватися так, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала вимогам Закону i кожному конкретному МСФЗ i П(С)БО. При iснуваннi суперечностей у вимогах до ведення облiку i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi мiж МСФЗ i П(С)БО прiоритет вiддається МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, для iнших цiлей складається у форматi, передбаченому МСФЗ. 4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основа складання Фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до МСФЗ на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, утримуваних для продажу, що вiдображаються за справедливою вартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в гривнi (грн.) вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО). Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 "Вплив змiн валютних курсiв" та його тлумаченням, валютою вимiру, яка вiдображає економiчну суть вiдповiдних подiй та обставин Товариства, є гривня. Перехiд на МСФЗ здiйснено з 01.01.2011 р. згiдно МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (далi - МСФЗ 1). Представлена фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, яку Товариство складає згiдно з нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними для представлення активiв та зобов'язань, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ. Основнi коригування стосуються: 1) списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям його визнання; 2) перекласифiкацiї доходiв та витрат; 3) подання iнформацiї щодо виправлення помилок минулих перiодiв. Керуючись МСФЗ 1, Товариство прийняло рiшення оцiнювати об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувала Компанiя. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiї в iноземних валютах на пiдприємствi не проводяться. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв. Основнi засоби Основнi засоби вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Активи, термiном корисного використання менше 1 року та вартiстю менше 1 000,00 грн., а з 2012 р. - менше 2 500,00 грн., не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються безпосередньо на витрати при введеннi в експлуатацiю. З метою наближення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi класифiкацiю ОЗ та мiнiмально допустимi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв встановлено згiдно вимог Податкового кодексу України, а саме: будiвлi та споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 15 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, iнформацiйно-обчислювальне обладнання - 2 роки, iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки, офiснi меблi - 4 роки,, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта. Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобiв. Iнвестицiйна власнiсть За МСФЗ 40 до iнвестицiйної власностi вiдносяться основнi засоби, якi призначенi для передачi в оренду iншим особам. Якщо об'єкт основних засобiв частково використовується для власних цiлей, а частково для отримання коштiв вiд передачi в оренду, вiн визнається об'єктом iнвестицiйної власностi тодi i тiльки тодi, якщо основним джерелом доходу вiд його використання є надходження коштiв вiд оренди (бiльше 50%). Фiнансовi iнвестицiї До фiнансових iнвестицiй вiдносяться: " фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства; " фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу. До асоцiйованих пiдприємств вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику. Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв у вiдношеннi до об'єкта iнвестування приводить до виникнення значного впливу. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi. Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни в справедливiй вартостi визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Грошовi кошти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. За МСФЗ лепозити, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв, облiковуються у складi iнших необоротних активiв. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. Запаси Запаси визнаються, оцiнюються та вiдображаються в облiку та звiтностi з дотриманням вимог МСБО-2. За одиницю запасiв вважається конкретне найменування товару чи iнших запасiв. Транспортно-заготiвельнi витрати узагальнюються на окремому субрахунку з щомiсячним розподiлом мiж залишком запасiв та реалiзованими запасами. Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Оцiнка запасiв, матерiалiв при вiдпуску у виробництво та продаж здiйснюється за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходження запасiв), а також купованих товарiв при продажу їх у роздрiб. Запасiв, одержаних пiдприємством безоплатно, не було. У цiлях класифiкацiї активiв тривалiстю операцiйного циклу вважається 3 мiсяцi. Акцiонерний капiтал Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. Управлiння капiталом: Основна задача Товариства при управлiннi капiталом - збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi. Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити. Процентнi кредити та позики Товариством залучались безвiдсотковi позики. Їх погашення вiдбувалося у вiдповiдностi до умов договорiв про позику. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображається за амортизованою вартiстю. Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Забезпечення Забезпечення (резерви) визнаються тодi, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або потенцiйне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток. В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток. Забезпечення переглядаються та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується. Визнання доходiв та витрат Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображення в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. Податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинностi або були затвердженi на дату балансу. Оскiльки базовою величиною для розрахунку вiдстрочених податкових активiв (ВПА) був лише резерв на виплату вiдпусток (2309,00х18%=415,62), розрахованi на кiнець звiтного року ВПА виявилися нижчими порога суттєвостi, тому в балансi не вiдображенi. Внески до Державного пенсiйного фонду Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариства не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у Фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. З початку поточного року i до пiдписання фiнансової звiтностi таких подiй не вiдбулося. 1. Необоротнi активи (тис. грн.) Матерiальнi основнi активи Код рядка 31.12.2014 31.12.2015 Землi - - Будинки i споруди Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар 4 4 Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Основнi засоби, всього 1010 Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу 1005 Матерiальнi основнi активи, всього 4 4 В бухгалтерському облiку Товариства числиться лише один об'єкт основних засобiв - системний блок разом з монiтором, принтером та комплектуючими, який класифiкується за характером i способом можливого використання в дiяльностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", але на дату балансу не використовується i в майбутньому Товариство не має намiрiв щодо його використання. По цiй причинi його амортизацiя не нараховується. Оцiнка цього об'єкта основних засобiв пiсля його визнання здiйснена за собiвартiстю, облiк ведеться згiдно встановленого плану рахункiв бухгалтерського облiку (на 106 рахунку). 2. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї в сумi 30 тис. грн. облiковуються на 141 рахунку за методом участi у капiталi iнших пiдприємств у виглядi грошових та майнових внескiв в статутний капiтал створених за участю ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" 2 суб'єктiв господарювання: " Житомирська товарна агропромислова бiржа - 10 000,00 грн.; " ПрАТ "Житомирцукор" - 1700 акцiй вартiстю 12,00 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю (ЗНВ) 20 400,00 грн., або 4,984 % його СК. Оскiльки Товариство володiє частками менше 20 % статутного капiталу об'єктiв iнвестування, в цiлях звiтностi за МСФЗ воно визнає (класифiкує) свої частки як фiнансовi активи, доступнi для продажу (п.6 МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"). В процесi трансформацiї балансу на дату першого застосування МСФЗ списанi ДФI у ВАТ "Житомирська асоцiацiя цукрового виробництва", акцiї якої за собiвартiстю придбання в сумi 45500,00 грн. не вiдповiдали критерiям визначення активом, оскiльки асоцiацiя як суб'єкт господарювання лiквiдована ще в 2003 роцi. 3. Запаси В балансi Товариства запаси не значаться. 4. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 4.1. Склад короткострокової дебiторської заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.2014 31.12.2015 За поставками вiтчизняним покупцям 1125 46 За поставками iноземним покупцям 1125 Аванси на поставки 1130 4 Заборгованостi за розрахунками з бюджетом 1135 64 66 В т.ч. заборгованостi з податку на прибуток 1136 62 62 Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 4967 4210 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1155 5 в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1155 - - в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155 - - в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155 - - в т.ч. розрахунки за претензiями, з вiдшкодування завданих збиткiв 1155 - - в т.ч. iнше 1155 13 19 Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом 5090 4282 Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей 1125 - - Загальна сума заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього 5090 4282 Вiдображена дебiторська аборгованiсть є поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. 4.2. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. 5. Грошовi кошти (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2014 31.12.2015 Грошовi кошти в касi 1166 - - Грошовi кошти в банку: 1167 8 2 Поточний рахунок гривневий 8 2 Поточний рахунок валютний Корпоративнi картковi рахунки Депозити до 1 року Iншi грошовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 8 2 Використання грошових коштiв нiчим не обмежено. 6. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал Товариства: (тис. грн.) Змiст 31.12.2014 31.12.2015 Зареєстрований акцiонерний капiтал (170149 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 10,50 грн. кожна) 1787 1787 Вилученi акцiї 960 - Всього 3881 3881 У минулому роцi пiдприємством здiйснено викуп 91468 акцiй власної емiсiї загальною номiнальною вартiстю 960414,00 грн. У звiтному перiодi продано належнi пiдприємству акцiї в кiлькостi 91468 штук юридичнiй особi-нерезиденту. Додатковий випуск акцiй не проводився та не планується. 7. Додатковий капiтал Додатковий капiтал станом на 31.12.2015 р. складається з наступного капiталу: " 12 тис. грн. - капiтал у дооцiнках. У звiтному перiодi було здiйснено коригування нерозподiленого прибутку попереднiх звiтних перiодiв на суму 5 тис. грн. у зв'язку з виявленими помилками минулого перiоду. 8. Короткостроковi резерви Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2014 31.12.2015 Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 10 2 Резерв по гарантiйним ремонтам Всього 1660 10 2 У звiтному перiодi використано нарахований станом на 01.01.15 резерв на виплату вiдпусток членам лiквiдацiйної комiсiї в сумi 10 тис. грн., а на дату балансу розраховано резерв на виплату вiдпустки працiвнику Товариства в сумi 2 тис. грн. 9. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 9.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.2014 31.12.2015 Короткостроковi кредити банкiв 1600 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 Заборгованiсть за акцiї 1610 880 За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 1615 За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними постачальниками 1615 Аванси, отриманi на поставки 1635 З податку на дохiд 1620 За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд (CIT) 1620 3 За заробiтною платою 1630 Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 За дивiдендами 1640 Поточна заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 51 81 Iнше 1690 Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього 934 81 9.2. Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня. 10. Дохiд вiд реалiзацiї Структура доходiв: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2014 р. Доходи вiд продажу: готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг 2000 67 Iншi операцiйнi доходи 2120 51 333 В т.ч. послуг з оренди Iншi доходи 2240 - 781 Всього 2000 118 1114 11. Iншi види доходiв вiдсутнi. 12. Собiвартiсть реалiзацiї (тис. грн.) Собiвартiсть реалiзацiї Код рядка 2015 р. 2014 р. Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 2050 67 Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 2180 - - Собiвартiсть надання в оренду - - Всього 2050 67 - 13. Витрати за економiчною класифiкацiєю у фiнансовiй звiтностi були поданi таким чином: (тис. грн.) Види витрат Код рядка 2015 р. 2014 р. Матерiальнi затрати 2500 0 50 Витрати на оплату працi 2505 90 151 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 35 71 Амортизацiя 2515 0 0 Iншi операцiйнi витрати 2520 841 3106 Всього 2550 966 3378 14. Звiт про рух грошових коштiв Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат. 15. Пов'язанi сторони МСБО 24 дає визначення пов'язаних осiб, якими на пiдприємствi являються: а) фiзична особа або близький родич такої особи, яка має в статутному капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, якщо така особа контролює пiдприємство та має суттєвий вплив на пiдприємство, або суб'єкт господарювання, зв'язаний з пiдприємством; б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на прийняття нею фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Пов'язанi особи ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" це акцiонери, якi володiють пакетом акцiй бiльше 10% статутного капiталу. За даними депозитарiю на дату балансу таким акцiонером являється Компанiя "Антеус Лiмiтед" (Anteuse Limited), iдентифiкацiйний код НЕ 293654, (Мiсцезнаходження: Афродiтiс, буд. 25, 2-й поверх, квартира/офiс 204, м. Нiкосiя, Кiпр, 10060). У звiтному перiодi в зв'язку з придбанням викуплених пiдприємством в 2014 роцi акцiй власної емiсiї пакет акцiй цього акцiонера зрiс iз 40000 простих iменних акцiй, що складало 23,5088 % СК, до 140544 акцiй, або 82,6005 %. Договiр щодо купiвлi-продажу акцiй iз цiєю пов'язаною особою укладено за тими ж цiнами, що i для фiзичних осiб - по 36,00 грн. за 1 акцiю при номiнальнiй вартостi 10,50 грн. Управлiнський персонал пiдприємства не отримував нiяких винагород, окрiм плати в межах трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного розкладу. 16. Подiї пiсля дати балансу Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi. 17. Юридичнi та iншi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi чинним законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва. До Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигод судовi справи не порушувались. Керiвник Товариства В.I.Баланенко Головний бухгалтер Л.В.Николенко

д/н

д/н

д/н