ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова лiквiдацiйної комiсiї

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Кравченко Юрiй Миколайлович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

26.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи"
2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00372368
4. Місцезнаходження УКРАЇНА, 13543, Житомирська область, Попiльнянський р-н, с.Андрушки, вул.Заводська, 5
5. Міжміський код, телефон та факс (04137)76-340, 76-390, (04137)5-17-27
6. Електронна поштова адреса office-center@cygnet.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

tsyurupa.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)