ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11.11.201079/06/1/10Житомирське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000159032Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні10.51701491786564.5100
У звiтному перiодi 22 червня 2016 року емiтенту ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" стало вiдомо, що пакет акцiй Компанiї "Антеус Лiмiтед" (Anteuse Limited) змiнив власника. ТОВ "Укрзернопром-Козятин" володiє пакетом акцiй емiтента 140544 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 82,600544% в загальнiй кiлькостi акцiй СК. Емiтенту ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" 15 вересня 2016 року стало вiдомо, що пакет акцiй ТОВ "Укрзернопром-Козятин" змiнив власника. На кiнець звiтного перiоду ТОВ "Юридична фiрма "О-еМ-Пе" володiє пакетом акцiй емiтента 140544 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 82,600544% в загальнiй кiлькостi акцiй СК. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не виявлено. Рiшення про додатковий випуск акцiй за звiтний перiод не приймалось.