ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); Цукровий завод було побудовано у 1861 роцi. З того часу завод мав кiлька етапiв реконструкцiй та модернiзацiй. у 1999 роцi введено вi дiю нове мийне вiддiлення. у 2000 роцi введенi в дiю два фiльтри МЕКО-1200. у 2001 роцi введено в дiю новий сокоочисний цех. У 2004 роцi автоматизовано процес дифузiї впровадженням контролера та компютера, проведено реконструкцiю першого поверху мийного вiддiлення, виконано реконструкцiю конденсатного господарства з удосконаленням конденсатної схеми, проведено замiну футеровки вапнякової печi та виконанi рекомендованi ТОВ"Блок-Цукор" роботи посокочисному вiддiленню. у 2005 роцi проведено реконструкцiю бурякомийного вiддiлення з замiною елеватора на ЕДС -700. У 2007 роцi проведено капiтальний ремонт магнiтних сепараторiв перед бурякоелеватором. Капiтальний ремонт фундаментiв пiд насоси СКО на МЕКО. у 2008 роцi проведено ремонт мтанцiї фiльтрацiї, сокоцеху та частково тракту подачi, мийного вiддiлення. У 2009 роцi проведено ремонт тракту подачi, станцiї дефекосатурацiї. ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" засноване згiдно рiшення засновникiв-держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi(код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм.Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм.Цюрупи" у Вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92р. №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв,зданих в оренду" т№57-93 вiд 20.05.1993р. На виконання вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011 року прийнято рiшення про приведення статусу ВАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдповiднiсть до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публiчне акцiонерне товариство. Наразi Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись новою редакцiєю статуту, затвердженою рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, оформленим протоколом вiд 27 квiтня 2016 року №27. Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. У 2016 роцi важливих подiй розвитку (злиття подiлу, приєднання) не вiдбувалося. Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.12.2016р. (Протокол №12/12-16) прийнято рiшення про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї, створення лiквiдацiйної комiсiї Товариства та обрання її голови та членiв лiквiдацiйної комiсiї.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" є правонаступником орендного пiдприємства "Цукровий завод iм.Цюрупи". Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.12.2016р. (Протокол №12/12-16) прийнято рiшення про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї, створено лiквiдацiйну комiсiю, а генерального директора, головного бухгалтера, та повний склад наглядової ради звiльнено.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу станом на 31.12.2016 року складає 1 особа. Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом немає, працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого дня в Товариствi немає. Фонд оплати працi у звiтному перiодi склав 26 тис.грн. Порiвняно з попереднiм перiодом фонд оплати працi зменшився на 64 тис.грн., або на 71,11%. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" не належить до будь-яких обєднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм.Цюрупи" не проводить нiякої спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика Товариства в суттєвих аспектах базується на чинному законодавствi України, основних принципах стандартiв бухгалтерського облiку та рiшеннях керiвництва. Бухгалтерський облiк в товариствi здiйснюється згiдно облiкової полiтики, викладеної пiдприємством в наказi по пiдприємству № 1 вiд 04 сiчня 2014 року "Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" на 2014 рiк", яка залишається чинною i на 2016 рiк. Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi була незмiнною. Впродовж 2016 року пiдприємство перебувало на загальнiй системi оподаткування. Облiкова полiтика застосовується з дотриманням незмiнних (постiйних) методiв облiку та принципiв оцiнки активiв та зобов'язань при вiдображеннi поточних операцiй в БО та при складаннi РФЗ, а саме: Основнi засоби: Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв, який вiдображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його iсторичною вартiстю. Вона прийнята за доцiльну собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ i такою вважаються нинi. При придбаннi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, що включає витрати пов'язанi з придбанням вказаних активiв. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єктiв до складу основних засобiв 6000,00 грн. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання кожного об'єкта. При продажi об'єктiв основних засобiв такi об'єкти переводяться у запаси (товари) за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд згiдно МСБО 18 "Дохiд". Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитись, Товариство бере до уваги такi показники (зовнiшнiх та внутрiшнiх) джерел iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б зменшитись, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi; г) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу. Резерв знецiнення запасiв не створювати. Збиток вiд зменшення корисностi слiд визнавати в прибутках чи збитках. Витрати на позики: Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв. Запаси: Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2 Запаси облiковуються по групах: " виробничi запаси; " незавершене виробництво; " готова продукцiя; " товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собiвартiсть визначається за фактичною собiвартiстю. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi. Резерв вiдпусток: В якостi забезпечення Товариство визнає резерв вiдпусток, який формується в кiнцi року, виходячи iз кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки, фонду оплати працi та розрахункового оцiнюючого коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднього звiтного перiоду з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного року. Фiнансовi активи: До складу фiнансових активiв Товариство включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та процентну поворотну фiнансову допомогу згiдно МСБО 39. Їх класифiкацiя здiйснюється при первiсному визнаннi. Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають в момент продажу пiдприємством продукцiї (товарiв, послуг) або надання грошових коштiв безпосередньому дебiтору (крiм таких, що надаються з намiром продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається по справедливiй вартостi, а в подальшому за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у разi наявностi ознак того, що пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних, переглянутих умов. Балансова вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву. А сума збитку визначається у складi витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат. Визнання доходiв та витрат: Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли є ймовiрнiсть того, що у випадку операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства не передбачено. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Пов'язанi особи: У вiдповiдностi з визначенням пов'язаних осiб, якi приводяться у МСБО 24, пов'язаними особами на пiдприємствi є: а) фiзична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з пiдприємством, якщо така особа контролює пiдприємство, має в статутному капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, та має суттєвий вплив на пiдприємство; б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. Згiдно власної облiкової полiтики iнвентаризацiя майна та зобов'язань Товариства проводиться щорiчно, перед датою рiчного балансу (крiм iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та обставин). Оскiльки у Товариствi вiдсутнi основнi засоби, запаси чи будь-якi iншi ТМЦ, а також торгiвельна дебiторська заборгованiсть та будь-якi зобов'язання, iнвентаризацiя наявних активiв та зобов'язань не проводилась.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним видом продукцiї, що виробляє ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" є виробництво цукру. Реалiзацiя продукцiї та товарiв здiйснюється за договiрними ринковими цiнами на пiдставi прямих договорiв з контрагентами. Виробництво цукру залежить вiд кiлькостi посiвiв цукрових бурякiв, а вони зменшуються з кожним роком. Основним ринком збуту є вiтчизнянi соживачi. Основним ризиком в дiяльностi емiтента є суттєве подорожчання природнього газу, матерiалiв, зниження площi посiвiв цукрових бурякв. Цукрова галузь знаходится в станi занепаду, закриваються бiльшiсть пiдприємств. Товариство, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.12.2016р., знаходиться в станi лiквiдацiї i на протязi 2016 року продукцiї не виробляло.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi 5 рокiв Товариством було придбано або вiдчужено активiв: у 2012р. придбано ОЗ на суму 6096 тис.грн. (у т.ч. машини-3477 тис.грн., транспорт-2517 тис.грн., iншi-102 тис.грн.), а вiдчужено ОЗ на суму 6684 тис.грн. (у т.ч. будинки-11 тис.грн., машини-3942 тис.грн., транспорт-2731 тис.грн.); у 2013р. придбано ОЗ на суму 2931 тис.грн. (у т.ч. будинки та споруди-887 тис.грн., машини-2040 тис.грн., транспорт-2517 тис.грн., iншi-4 тис.грн.), а вибуло ОЗ на суму 31014 тис.грн. (у т.ч. будинки, споруди-10241 тис.грн., машини-16961 тис.грн., транспорт-2750 тис.грн., iншi-1062 тис.грн.); у 2014р. вибуло основних засобiв на 4576 тис.грн. (у т.ч. будинки та споруди-4071 тис.грн., iншi-505 тис.грн.); у 2015р. придбань i вiдчужень ОЗ не було; у 2016р. вибуло основних засобiв на 4 тис.грн. (у т.ч. iншi-4 тис.грн.) на кiнець 2016 року ОЗ не облiковуються - 0 тис.грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; У звiтному перiодi ТОВ "Юридична фiрма "О-еМ-Пе" стала власником пакету акцiй емiтента 140544 шт. простих iменних акцiй, розмiр частки 82,600544% вiд СК. Правочини, укладенi протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами з членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку вiдсутнi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Власнi основнi засоби на кiнець звiтного 2016 року не облiковуються.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основною проблемою, що впливає на дiяльнiсть емiтента є значне зменшення виробництва цукру iз власної сировини. Iстотними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є пiдвищення цiн на паливно-мастильнi матерiали, механiзми, деталi, обладнання. Зростає собiвартiсть продукцiї, а реалiзацiйна цiна є неоправдано низькою. Також значною проблемою є значне скорочення господарської дiяльностi у регiонi.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; За звiтнмий перiод на Товариство не накладалося штрафниих санкцiй, пенi, неустойок за порушення чинного законодавства.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" свою дiяльнiсть проводить за рахунок самофiнансування. Джерелом фiнансування дiяльностi Товариства є його акцiонерний капiтал та фiнансовi надходженя вiд поточної дiяльностi, а також позиковi кошти у виглядi фiнансової допомоги на зворотнiй основi. Загалом власних коштiв достатньо для здiйснення господарської дiяльностi. Кредитними коштами у 2016 роцi пiдприємство не користувалось.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але невиконаних договорiв(контрактiв) на кiнець звiтного перiоду у Товариства не має.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.12.2016р. (Протокол №12/12-16) прийнято рiшення про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї, створено лiквiдацiйну комiсiю Товариства та обрано її голову та членiв лiквiдацiйної комiсiї, а генерального директора, головного бухгалтера, та повний склад наглядової ради звiльнено.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; За звiтний перiод Товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; Емiтент та його посадовi особи не є учасниками судових справ, не виступають позивачами та вiдповiдачами в судових справах за звiтний перiод.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути важливою iнвесторам для оцiнки фiнансового стану у Товариства немає.