ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31133478
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2429, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звiт незалежного аудитора) ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦУКРОВИЙ ЗАВОД iменi ЦЮРУПИ" за 2016 рiк 1. Адресат Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi за 2016 рiк призначається власникам цiнних паперiв та керiвництву Публiчного акцiонерного товариства "Цукровий завод iм. Цюрупи" (далi по тексту - Товариство, ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи") i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом та iншим користувачам згiдно чинного законодавства України. 2. Вступний параграф 2.1. 1 Основнi вiдомостi про емiтента Органiзацiйно-правова форма (КОПФГ - 230) та найменування емiтента українською мовою Публiчне акцiонерне товариство "Цукровий завод iм. Цюрупи" (ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи") Найменування емiтента англiйською мовою Open Joint-stock Company "Tsyurupa Sugar Mill" (JSC "Tsyurupa Sugar Mill") Код ЄДРПОУ 00372368 Дата первинної реєстрацiї 03 квiтня 1995 р за № 1 297 120 0000 000004 Мiсце вчинення реєстрацiйної дiї Попiльнянська райдержадмiнiстрацiя Юридична адреса та мiсцезнаходження вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попiльнянський р-н, , Житомирська обл., Україна, 13543 Телефон / факс (4137) 7-63-40, 7-63-90 / 5-17-27 Е-mail office-center@cygnet.com.ua, tsyurupa_2004@mail.ru Поточний рахунок (основний), банк, МФО 26004702898805; ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 380805 Основнi види дiяльностi (за КВЕД) 10.81 - виробництво цукру; 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi с/г сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами; 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин Дата взяття на облiк як платника податкiв (згiдно форми № 4-ОПП) Взято на облiк Попiльнянською мiжрайонною ДПI (код ДПI - 618) вiд 20.06.1996 за № 313; iндивiдуальний податковий №003723606182 платника ПДВ з 30.06.1997 Кiлькiсть та склад акцiонерiв 1746, в т.ч. 1745 - ФО; 1- ЮО Середня чисельнiсть працiвникiв 1 Дата скликання зборiв акцiонерiв в 2016 роцi 27 квiтня 2016 року - черговi збори, 12 грудня 2016 року - позачерговi Вiдповiдальнi посадовi особи у звiтному роцi Генеральний директор: Баланенко Володимир Iванович (01.01.16 - 19.09.16); Кравченко Юрiй Миколайлович (20.09.16 - 11.12.16) Голова лiквiдацiйної комiсiї: Кравченко Юрiй Миколайлович (12.12.16 - 31.12.16) Головний бухгалтер: Николенко Людмила Володимирiвна (01.01.16 - 19.09.16) 2.2. Опис обсягу аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики ПАФ "Екаунт" проводилась перевiрка фiнансових звiтiв ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" станом на 31.12.2016 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: " Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року ( форма №1); " Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (форма №2); " Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк (форма №3); " Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (форма №4); " Примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи iнформацiю щодо трансформацiї складеної за П(С)БО) рiчної фiнансової звiтностi на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), вiдповiдностi вимогам чинного українського законодавства по складанню звiтностi i розкриттю iнформацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" за 2016 рiк. Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до Законiв України: " "Про аудиторську дiяльнiсть" № 3125-XII вiд 22.04.1993 р. (iз змiнами та доповненнями в редакцiї Закону №140-У вiд 14.09.06); " Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 № 996-ХIV (далi - ЗУ № 996-ХIУ); " ЗУ вiд 12.05.11 №3332-УI "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (далi - ЗУ № 3332-УI); " Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих Аудиторською палатою України (протокол засiдання №229/7 вiд 31.03.2011 р.) в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора"; " Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ); " Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджене рiшенням НК ЦПФР № 410 вiд 12.04.16, зареєстроване в Мiнюстi України 10.05.16 за №705/28835; " iнших чинних нормативних документiв, що регулюють ведення бухгалтерського облiку (далi - БО) та дiяльнiсть учасникiв фондового ринку, а також аудиторську практику. З метою отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв згiдно вимог МСА 500 "Аудиторськi докази" пiд час аудиту були виконанi всi необхiднi процедури. В процесi їх виконання ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, використаної в якостi аудиторських доказiв, якi за своїм характером являються сукупними i необхiднi для обґрунтування аудиторської думки та звiту. У своїй роботi аудиторкою використовувався принцип вибiркової перевiрки, пiд час якої до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання беззаперечних доказiв щодо вiдсутностi у рiчнiй фiнансовiй звiтностi (далi - РФЗ) суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi. Також було здiйснено оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв та методiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинних впродовж перiоду перевiрки. Бухгалтерський облiк (далi - БО) здiйснюється Товариством згiдно власної облiкової полiтики, яка обрана з врахуванням конкретних обставин функцiонування пiдприємства. Облiк ведеться по журнально-ордернiй системi в Головнiй книзi та журналах-ордерах, складених на основi первинних бухгалтерських документiв з застосуванням стандартної бухгалтерської програми "IС: Бухгалтерiя". Вiн є безперервним, а вiдображення господарських операцiй станом на 31.12.16 згiдно чинного Плану рахункiв БО, адекватним. Впродовж 2016 року пiдприємство перебувало на загальнiй системi оподаткування. Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними П(С)БО, для iнших цiлей - у форматi, передбаченому МСФЗ. Надана для аудиту фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно вимог МСФЗ. Облiковою полiтикою ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" передбачено, що вона повинна застосовуватися так, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала вимогам ЗУ № 996-ХIУ i конкретним МСФЗ-МСБО та П(С)БО. При iснуваннi суперечностей у вимогах до ведення облiку i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi мiж МСФЗ i П(С)БО прiоритет вiддається МСФЗ. Принципи та методи вiдображення господарських операцiй визначаються Товариством самостiйно та висвiтленi в наказi по пiдприємству № 1 вiд 04 сiчня 2014 року "Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" на 2014 рiк", яка залишається чинною i на 2016 рiк. Прийнята облiкова полiтика в звiтному перiодi була незмiнною. Облiкова полiтика Товариства в суттєвих аспектах базується на чинному законодавствi України, основних принципах стандартiв бухгалтерського облiку та рiшеннях керiвництва. Так, облiковою полiтикою передбачено, що бухгалтерський облiк ведеться за П(С)БО згiдно чинного Плану рахункiв бухгалтерського облiку з трансформацiєю залишкiв на початок та на кiнець звiтного перiоду складеної за П(С)БО фiнансової звiтностi для приведення її у вiдповiднiсть до вимог МСФЗ. Облiкова полiтика застосовується з дотриманням незмiнних (постiйних) методiв облiку та принципiв оцiнки активiв та зобов'язань при вiдображеннi поточних операцiй в БО та при складаннi РФЗ, а саме: Основнi засоби: Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв, який вiдображений в МСБО 16. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його iсторичною вартiстю. Вона прийнята за доцiльну собiвартiсть на дату переходу на МСФЗ i такою вважаються нинi. При придбаннi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, що включає витрати пов'язанi з придбанням вказаних активiв. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єктiв до складу основних засобiв 6000,00 грн. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання кожного об'єкта. При продажi об'єктiв основних засобiв такi об'єкти переводяться у запаси (товари) за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд згiдно МСБО 18 "Дохiд". Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитись, Товариство бере до уваги такi показники (зовнiшнiх та внутрiшнiх) джерел iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б зменшитись, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi; г) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу. Резерв знецiнення запасiв не створювати. Збиток вiд зменшення корисностi слiд визнавати в прибутках чи збитках. Витрати на позики: Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi в якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат, понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв. Запаси: Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає МСБО 2 Запаси облiковуються по групах: " виробничi запаси; " незавершене виробництво; " готова продукцiя; " товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собiвартiсть визначається за фактичною собiвартiстю. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображаються у фiнансовiй звiтностi по фактичнiй собiвартостi. Резерв вiдпусток: В якостi забезпечення Товариство визнає резерв вiдпусток, який формується в кiнцi року, виходячи iз кiлькостi днiв невикористаної вiдпустки, фонду оплати працi та розрахункового оцiнюючого коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднього звiтного перiоду з урахуванням поправки на iнформацiю звiтного року. Фiнансовi активи: До складу фiнансових активiв Товариство включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та процентну поворотну фiнансову допомогу згiдно МСБО 39. Їх класифiкацiя здiйснюється при первiсному визнаннi. Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають в момент продажу пiдприємством продукцiї (товарiв, послуг) або надання грошових коштiв безпосередньому дебiтору (крiм таких, що надаються з намiром продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть первiсно визнається по справедливiй вартостi, а в подальшому за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки з вирахуванням резерву знецiнення. Резерв знецiнення дебiторської заборгованостi створюється у разi наявностi ознак того, що пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних, переглянутих умов. Балансова вартiсть активу зменшується з використанням вiдповiдного резерву. А сума збитку визначається у складi витрат. Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною вона списується за рахунок вiдповiдного резерву. Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат. Визнання доходiв та витрат: Доходи Товариства визнаються на основi принципу нарахування, коли є ймовiрнiсть того, що у випадку операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi МСБО 18. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї у вiдповiдностi до облiкової полiтики Товариства не передбачено. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Пов'язанi особи: У вiдповiдностi з визначенням пов'язаних осiб, якi приводяться у МСБО 24, пов'язаними особами на пiдприємствi є: а) фiзична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з пiдприємством, якщо така особа контролює пiдприємство, має в статутному капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, та має суттєвий вплив на пiдприємство; б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. Згiдно власної облiкової полiтики iнвентаризацiя майна та зобов'язань Товариства проводиться щорiчно, перед датою рiчного балансу (крiм iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та обставин). Оскiльки у Товариствi вiдсутнi основнi засоби, запаси чи будь-якi iншi ТМЦ, а також торгiвельна дебiторська заборгованiсть та будь-якi зобов'язання, iнвентаризацiя наявних активiв та зобов'язань не проводилась. 2.3 Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та такий внутрiшнiй контроль, який визнає потрiбним для забезпечення: - складання рiчної фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; - дотримання нормативних вимог у випадках наявностi значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв) Товариства за даними останньої РФЗ; - виконання статутних вимог щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"; - вiдсутнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж РФЗ, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї з ЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю; - доречнiсть використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi емiтента у вiдповiдностi з вимогами МСА №200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного подання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у консолiдованих фiнансових звiтах впродовж звiтного перiоду. 2.4. Вiдповiдальнiсть аудиторки Вiдповiдальнiстю аудиторки є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудиторську перевiрку здiйснено згiдно Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), якi вимагають дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для одержання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудитом передбачено виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторки та включає оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. В процесi оцiнки цих ризикiв аудиторкою розглянутi заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, застосованих управлiнським персоналом та загального подання фiнансової звiтностi. У зв'язку з тим, що умовами договору не передбачено проведення поглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудиторка не виключає, що в майбутньому податковою перевiркою можуть бути виявленi порушення. Аудиторка не несе вiдповiдальностi за достовiрнiсть фiнансової звiтностi пiсля дати пiдписання аудиторського висновку. Пiсля цього пiдписання аж до офiцiйного оприлюднення фiнансової звiтностi пiдприємства, вiдповiдальнiсть за iнформування про подальшi подiї, якi впливають на достовiрнiсть звiтностi, повнiстю лежить на керiвництвi акцiонерного товариства. Вважаю, що отриманi в процесi аудиту аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави з метою висловлення модифiкованої аудиторської думки. 2.5. Аудиторська думка 2.5.1 Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Складання аудиторського висновку щодо повного комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi" та МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". У зв'язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки цей аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА № 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора". Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки: " товариством не проводилась iнвентаризацiя майна, пiд час якої перевiряються i документально пiдтверджуються наявнiсть, стан i оцiнка активiв та зобов'язань. Обов'язковiсть проведення iнвентаризацiї перед складанням РФЗ передбачена ст. 10 ЗУ № 996-ХIУ, вiдповiдальнiсть за органiзацiю iнвентаризацiї несе керiвник пiдприємства. Товариство мотивує тим, що на дату балансу вiдсутнi всi види активiв, крiм дебiторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв та грошових коштiв, тому вiдпадає необхiднiсть у здiйсненнi iнвентаризацiї. 2.5.2 Висновок аудитора На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, зазначених в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", повний комплект фiнансової звiтностi надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається МСФЗ. Внутрiшня облiкова полiтика пiдприємства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ та не суперечить статтi 40 Закону України "Про цiннi папери". Згiдно МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" висновок в частинi формування фiнансової звiтностi носить умовно-позитивний характер. Викладенi вище та по тексту аудиторського звiту зауваження та вiдхилення в цiлому не спотворюють майновий та фiнансовий стан Товариства. Валюту балансу в сумi 2117 тис. грн. та фiнансовий результат (збиток 2116 тис. грн.) пiдтверджую. Пiд час аудиторської перевiрки не отримано свiдчень щодо iснування загрози безперервнiй дiяльностi Товариства. 3. Iнформацiя про активи, пасиви та фiнансовi результати по балансу Станом на 31.12.16 у складеному згiдно вимог МСФЗ-МСБО балансi (Звiтi про фiнансовий стан) ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiдображенi ресурси в сумi 2117 тис. грн., якi в порiвняннi з торiшнiми зменшились на 2199 тис. грн., або в 2,04 рази, в основному внаслiдок зменшення дебiторської заборгованостi iз внутрiшнiх розрахункiв. Визнання та оцiнку фiнансових активiв та зобов'язань Товариством здiйснено вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" в цiлому достовiрно, що вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", в т.ч.: 3.1 Активи у виглядi необоротних активiв в сумi 30 тис. грн. та оборотних активiв в сумi 2087 тис. грн., що становить вiдповiдно 1,4 % та 98,6 % вiд загальної вартостi майна Товариства. На думку аудиторки iнформацiя за видами активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Складовими активiв являються: " довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в сумi 30 тис. грн. облiковуються на 141 рахунку за методом участi у капiталi iнших пiдприємств у виглядi грошових та майнових внескiв в статутний капiтал створених за участю ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" 2 суб'єктiв господарювання: " Житомирська товарна агропромислова бiржа - 10 000,00 грн.; " ПрАТ "Житомирцукор" - 1700 акцiй вартiстю 12,00 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю (ЗНВ) 20 400,00 грн., або 4,984 % його СК. Оскiльки Товариство володiє частками менше 20 % статутного капiталу об'єктiв iнвестування, в цiлях звiтностi за МСФЗ воно визнає (класифiкує) свої частки як фiнансовi активи, доступнi для продажу (п.6 МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"). " дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами в сумi 4 тис. грн.; " дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 7 тис. грн.; " дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 2074 тис. грн. Дебiторську заборгованiсть (далi - ДЗ) як фiнансовий iнструмент, Товариство визнає поточною i сподiвається погасити впродовж 12 мiсяцiв вiд дати балансу. Її облiк вiдповiдає вимогам П(С)БО-10 "Дебiторська заборгованiсть" та власної ОП i не суперечить критерiям визнання за МСФЗ. ў Всупереч вимогам МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", П(С)БО-10 та рекомендацiям МФУ, викладеним в листi №31-04200-01-29/12137 вiд 07.07.04 про обов'язковiсть формування резерву сумнiвних боргiв у звiтному перiодi такий резерв не нараховувався., тому чиста реалiзацiйна вартiсть ДЗ на кiнець року дорiвнює поточнiй дебiторськiй заборгованостi. Однак Товариство вважає створення такого резерву недоцiльним, бо наявна на дату балансу ДЗ є суто поточною, вона бiльше нiж наполовину погашена i загрози сумнiвностi, як такої, не iснує. Визнання та оцiнку фiнансових активiв проведено вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". Фiнансовi активи пiдприємства станом на 31.12.2014 р. становлять: " грошовi кошти в сумi 2 тис. грн., облiк яких станом на 31.12.16 вiдображає кошти на мультирахунку в банку, що пiдтверджено останньою випискою банку та довiдкою про звiрку рахункiв на останню дату року. Облiк касових операцiй та безготiвкових коштiв здiйснюється на рахунках 3 класу "Кошти, розрахунки та iншi активи" з дотриманням вимог чинного законодавства. Валютних операцiй впродовж 2016 року пiдприємство не здiйснювало. Перевiркою Звiту про рух грошових коштiв за 2016 рiк встановлено, що вiн складений на основi трансформованого балансу та звiту про фiнансовi результати прямим методом згiдно вимог МСБО 7. Iнформацiя про рух грошових потокiв (надходження та видатки) за звiтний перiод вiдображена в цiлому достовiрно, зокрема: чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi складає (2118) тис. грн., вiд фiнансової дiяльностi - 2118 тис. грн. Чистий рух грошових потокiв за звiтний перiод не змiнився. 3.2 Пасиви Аналiз даних балансу на кiнець 2016 року свiдчить, що в загальному обсязi джерел (господарських засобiв) в сумi 2117 тис. грн. вiдображенi лише власнi кошти в сумi 2117 тис. грн., частка яких становить 100,0 % . " статутний капiтал (далi - СК) в сумi 1787 тис. грн. (ряд. 1400 пасиву балансу) розподiлений на 170149 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,50 гривень кожна. СК в розмiрi 1 786 564,50 грн. та факт випуску емiтентом простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi iснування в кiлькостi 15 522 902 штук пiдтверджено свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй за № 79/06/1/10 вiд 03 листопада 2010 року, виданим ЖТУ ДК ЦПФР 22 червня 2011 року. СК створений для забезпечення дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" шляхом здiйснення двох емiсiй акцiй: 1.Первинний СК виник як вартiсть цiлiсного майнового комплексу (далi - ЦМК) об'єкта приватизацiї (орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи") станом на 01 березня 1994 року в розмiрi 178656,45 грн., розподiлений на 170149 акцiй номiнальною вартiстю 1,05 гривень кожна. ПАТ (ВАТ) "Цукровий завод iм. Цюрупи" засновано згiдно рiшення засновникiв - держави в особi РВ ФДМУ по Житомирськiй областi (код ЄДРПОУ 13578893) та органiзацiї орендарiв орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiд 20 червня 1994 року №3-АТ шляхом перетворення орендного пiдприємства "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Закону України "Про приватизацiю майна державних пiдприємств" вiд 04.03.92 №2163-ХII та Декрету КМУ "Про приватизацiю ЦМК державних пiдприємств та їхнiх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" №57-93 вiд 20.05.93. Згiдно приватизацiйних документiв сплата СК вiдбулася таким чином: Спосiб сплати (формування) СК Кiлькiсть акцiй, шт. ЗНВ акцiй, грн. Частка в СК, % Закрiплено у державнiй власностi (частка покрита майном) 29145 30602,25 17,129 % Розподiл акцiй мiж працiвниками 141004 148054,20 82,871 % Разом: 170149 178656,45 100,0 % Державна частка в кiлькостi 29145 акцiй товариства в процесi приватизацiї була продана: - 9375 акцiй працiвникам пiдприємства (за ПМС - 6250 штук, за грошовi кошти -315 акцiй); - 15405 акцiй товаровиробникам с/г продукцiї (за ПМС 10270 шт., грошовi кошти - 5135 акцiй). - решта державної частки - 4365 акцiй - продана за конкурсом громадянам України за ПМС. Випуск простих iменних акцiй в кiлькостi 170149 штук загальною номiнальною вартiстю 178656,45 грн. зареєстрований Житомирським облфiнуправлiнням 29.06.1994 р. 2. В процесi другої емiсiї акцiй в березнi 1999 року Товариством збiльшено розмiр СК на 1607908,05 грн. шляхом збiльшення номiнальної вартостi 1 акцiї в 10 разiв, тобто до 10,50 грн. Його погашено за рахунок iншого додаткового капiталу, який виник внаслiдок обов'язкових iндексацiй ОЗ, проведених в перiод гiперiнфляцiї економiки України 1992-1996 р. р. згiдно вимог законодавства. Iз зовнiшнiх джерел додаткового надходження коштiв не було. Правила та вимоги щодо додаткового випуску акцiй, а також порядок формування та змiн СК проведено з дотриманням вимог Законiв України "Про цiннi папери та фондову бiржу", "Про господарськi товариства" та "Положення про порядок збiльшення (зменшення розмiру статутного фонду акцiонерного товариства" (у новiй редакцiї), затвердженого рiшенням ДК ЦПФР вiд 16.10.2000 р. №158, зареєстрованого в Мiн'юстi вiд 27.10.2000 р. №753/4974. Вiдповiднi змiни до статуту Товариства були зареєстрованi уповноваженими на це органами державної влади. Таким чином, заявлений СК становить 1786564,50 грн., сплачений - 1786564,50 грн. Облiк СК здiйснюється на 40 рахунку та вiдповiдає вимогам чинного законодавства. На виконання вимог ЗУ "Про акцiонернi товариства" загальними зборами акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011 року прийнято рiшення про приведення статусу ВАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" у вiдповiднiсть до вимог цього Закону шляхом перетворення його у публiчне акцiонерне товариство. Наразi Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, керуючись новою редакцiєю статуту, затвердженою рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства, оформленим протоколом вiд 27 квiтня 2016 року №27. За даними зведеного облiкового Реєстру власникiв iменних ЦП (акцiй), сформованого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" станом на 16.12.16, акцiонерами Товариства на дату балансу являються: ў 1745 акцiонерiв - фiзичнi особи, якi володiють 29605 акцiями, що становить 17,3995 %; ў 1 акцiонер - юридична особа - 140544 акцiї або 82,6005 %; ў Державна частка в СК товариства вiдсутня. " Власником частки в СК понад 10 % на дату балансу являється: 1. ТОВ "Юридична фiрма "О-еМ-Пе" (Україна, iдентифiкацiйний код 35669533, Мiсцезнаходження: вул. Щекавицька, буд. 37/48, офiс 1, м. Київ, 04071), якiй належить 140544 голосуючих акцiй або 82,600544 %. " iнший додатковий капiтал в сумi 12 тис. грн. вiдображає суму дооцiнки ДФI до їх справедливої вартостi, здiйсненої в процесi трансформацiї складеного за П(С)БО-2 балансу за канонами МСФЗ на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12). " резервний капiтал в сумi 183 тис. грн. (ряд.1415) створений в минулi роки за рахунок одержаних прибуткiв. За рiшенням керiвництва Товариства РК може бути використаний для вiдшкодування одержаних збиткiв та позапланових витрат. Згiдно р. 7.4 Статуту Товариства РК формується шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку до одержання необхiдної суми у розмiрi не менше 15 вiдсоткiв СК, тобто не менше 267985,00 грн. " нерозподiленi прибутки в сумi 135 тис. грн. (ряд. 1420 пасиву балансу) коригують (збiльшують) власний капiтал пiдприємства. Вони вiдображають: - результати господарювання пiдприємства в минулi роки; - перенесення на статтю "Нерозподiленi прибутки ("Непокритi збитки") iншого додаткового капiталу у виглядi обов'язкових iндексацiй необоротних активiв, що проводились впродовж 1992-1996 рр. (перiод гiперiнфляцiї економiки України) в сумi 19252 тис. грн., здiйсненого згiдно вимог МСФЗ в процесi трансформацiї складеного за П(С)БО-2 балансу на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12); - зменшення на 2116 тис. грн. внаслiдок збиткiв за результатами 2016 року. 3.3 Фiнансовi результати За МСБО 1 суб'єкт господарювання подає усi статтi доходiв та витрат, визнанi за звiтний перiод у єдиному звiтi про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати). Згiдно МСБО (IAS) 18 "Дохiд" доходом є валове надходження економiчних вигiд впродовж перiоду, що виникає в ходi звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу. Основним видом дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" є виробництво цукру. Однак по причинi здiйснення лiквiдацiйної процедури пiдприємство продукцiї не випускає. Доходи та витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення (незалежно вiд часу надходження коштiв) i включенi до складу фiнансових результатiв з застосуванням принципiв "нарахування" та "вiдповiдностi доходiв та витрат". Визнанi Товариством в 2016 роцi доходи пiдтвердженi в процесi аудиту i класифiкованi в БО за їх видами згiдно вимог П(С)БО-15, який у цiй частинi не суперечить вимогам МСБО-МСФЗ, а саме: " iншi доходи - 4 тис. грн., що в пiдсумку становить 4 тис. грн. Це на 114 тис. грн., або в 29,5 рази менше торiшнiх доходiв. Визнання та оцiнка доходiв Товариства проведена згiдно вимог МСФЗ (IAS) 18 "Дохiд". Оскiльки МСФЗ не надає вказiвок стосовно складу витрат, облiк понесених пiдприємством витрат проведено згiдно вимог П(С)БО-16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.99 р. №318 (iз змiнами та доповненнями) та положеннями власної облiкової полiтики. Витрати пiдприємства за 2016 рiк вiдображенi на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно чинного Плану рахункiв бухгалтерського облiку без використання 8-го класу рахункiв одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Операцiйнi витрати Товариства групуються за елементами в регiстрах БО витрат, якими є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат. Рахунки доходiв та витрат для визначення фiнансового результату закриваються щомiсячно. Такий пiдхiд у звiтi про фiнансовi результати, складеному за канонами П(С)БО, з точки зору МСБО-МСФЗ є дуже деталiзованим, а значить досить iнформативним для користувачiв. Тому можна вважати, що такий звiт в цiлому задовольняє вимогам МСФЗ. Загальнi витрати Товариства в сумi 2120 тис. грн. розкритi у фiнансовiй звiтностi за їх видами: " адмiнiстративнi витрати - 240 тис. грн. (11,3 %); " iншi операцiйнi витрати - 1880 тис. грн. (88,7 %). Вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк повнiстю i достовiрно розкриває iнформацiю про величину i структуру доходiв, витрат та фiнансовий результат ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" вiдповiдно до П(С)БО та МСФЗ. Згiдно цього звiту в 2016 роцi Товариство отримало " збиток в сумi 2116 тис. грн., який розрахований у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до МСФЗ. На дату балансу власний капiтал Товариства складає 2117 тис. грн., що вiдображено у Звiтi про власний капiтал. Вiн складений з врахуванням впливу коригувань окремих статей в процесi трансформацiї балансу за рахунок прибутку та вiдображає iнформацiю про негативнi змiни (зменшення) в сумi (2118) тис. грн., що вiдбулися у власному капiталi Товариства на кiнець року внаслiдок отриманого в 2016 роцi збитку в сумi 2118 тис. грн. 4. Аналiз показникiв фiнансового стану ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" Вважаю своїм традицiйним обов'язком пiдтвердити чи спростувати доречнiсть застосування Товариством принципу безперервностi дiяльностi пiдприємства, як фундаментального, при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi. Керуючись МСА-570 "Безперервнiсть", аудиторка шляхом проведення фiнансового аналiзу має виключити ймовiрнiсть (можливiсть) банкрутства Товариства як важливого чинника появи значних сумнiвiв в здатностi СГ безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть. Метою фiнансового аналiзу є оцiнка фiнансового стану пiдприємства на 31 грудня 2016 року з врахуванням динамiки його змiн, якi вiдбулися за результатами господарської дiяльностi за два останнi роки, визначення факторiв, що вплинули на цi змiни, та прогнозування його фiнансового стану в найближчому майбутньому (з використанням професiйного судження). Пiдприємство вважається неплатоспроможним при незадовiльнiй структурi балансу, коли боржник нездатний погасити свої борги внаслiдок перевищення зобов'язань над вартiстю власного майна або недостатнього рiвня лiквiдностi цього майна. Оскiльки поточнi зобов'язання у Товариства вiдсутнi, навiть без розрахунку фiнансових показникiв очевидно, що структура балансу на кiнець року є цiлком задовiльною. Оцiнку фiнансового стану пiдприємства проведено з позицiй майнового та фiнансового стану, за показниками, розрахунок яких наведений нижче Основнi показники фiнансового стану ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" №з/п Показники Показники фiнансового стану акцiонерного товариства Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономiї) Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (структури капiталу або фiнансування) Коефiцiєнт рентабельностi активiв 1 Формула розрахунку показника К1=(Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + поточнii фiнансовi iнвестицiї) / короткостроковi зобов'язання К2= (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори + Запаси / короткострокова заборгованiсть К3=Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) К4=(Довгострокова та короткострокова кредиторська заборгованiсть) / Власний капiтал Чистий прибуток пiдприємства / Середньорiчна вартiсть активiв 2 Орiєнтовне значення показника 0,25 - 0,5 1,0 - 2,0 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0 > 0, збiльшення 3 2015 рiк 0,024 51,590 0,981 0,020 Вiд'ємний 4 2016 рiк Прямує до безкiнечностi Прямує до безкiнечностi 1,0 0 Вiд'ємний 5 Вiдхилення (+/-) Не розраховується Не розраховується 0,019 -0,020 Не розраховується 6 Вiдхилення (%, рази) Не розраховується Не розраховується На 19,4% Не розраховується Не розраховується Лiквiднiсть активiв визначає спроможнiсть пiдприємства своєчасно погашати свої поточнi зобов'язання та здатнiсть перетворити актив на грошi швидко i без втрат його ринкової вартостi. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi (покриття) через вiдсутнiсть поточних зобов'язань є дуже високим i прямує до безкiнечностi. Це означає, що на дату балансу Товариство має бiльш нiж достатнiй рiвень забезпечення ресурсами для погашення потенцiйних боргiв. Показник абсолютної лiквiдностi характеризує негайну готовнiсть пiдприємства лiквiдувати поточну заборгованiсть. В нашому випадку через вiдсутнiсть поточних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду у пiдприємства не виникає проблем навiть при незначнiй сумi найлiквiднiших активiв - вiльних фiнансових ресурсiв на банкiвському рахунку. Аналiз фiнансової стiйкостi (платоспроможностi, автономiї) пiдприємства характеризує структуру джерел фiнансування ресурсiв пiдприємства, ступiнь фiнансової стiйкостi i незалежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування дiяльностi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi) показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Практикою встановлено, що загальна сума заборгованостi (i поточної, i довгострокової) не повинна перевищувати суму власних джерел фiнансування, тобто критичне значення складає 1058,5 тис. грн., проте в нашому випадку будь-яка заборгованiсть вiдсутня. Таким чином, коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi чи автономiї) на 31.12.16 складає 1,0 або 100,0 %, тобто на кiнець 2016 року пiдприємство має максимально високий рiвень фiнансової стiйкостi. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом (або коефiцiєнт фiнансування чи структури капiталу) характеризує залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв, та показує ступiнь перевищення позикових коштiв над власними, що свiдчить про достатнiй чи недостатнiй рiвень фiнансової стiйкостi i ступiнь залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх фiнансових джерел. Коефiцiєнт фiнансування на кiнець 2016 року є нульовим при нормативному значеннi до 1,0 з тенденцiєю до зменшення, тобто для цього показника що менше, то краще. Це свiдчить про абсолютну незалежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв. Коефiцiєнт рентабельностi активiв визначає продуктивнiсть усього капiталу (усiх ресурсiв) пiдприємства, незалежно вiд джерел його походження, характеризує ефективнiсть використання активiв i розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв. Наразi Товариство перебуває в процесi лiквiдацiї, тому по причинi вiдсутностi господарської дiяльностi впродовж останнiх рокiв воно являється збитковим, через що показники рентабельностi не розраховуються взагалi (мають вiд'ємне значення). Зауважую, що вiд'ємнi показники рентабельностi активiв у працюючого пiдприємства свiдчать про неефективнiсть управлiння майном. Динамiка наведених показникiв на кiнець року свiдчить про стабiльний фiнансовий стан ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи", iнвестицiйна привабливiсть пiдприємства залишається на пристойному рiвнi, проте пiдприємство лiквiдовується. 5. Iнша допомiжна iнформацiя, щодо якої аудитор висловлює думку Крiм висловлення думки щодо фiнансової звiтностi станом на дату балансу, вважаю необхiдним висловити думку стосовно наступної iнформацiї: 5.1. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2016 року розрахована аудиторкою згiдно Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДК ЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485, i дорiвнює 2117 тис. грн. Оскiльки СК Товариства становить 1787 тис. грн. чистi активи перевищують СК (на 330 тис. грн.), що цiлком вiдповiдає вимогам ч.3 ст. 155 ЦКУ, якими передбачено: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв буде меншою вiд СК, АТ зобов'язане оголосити про його зменшення та зареєструвати вiдповiднi змiни у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд встановленого законом мiнiмального розмiру СК, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Наразi у Товариства не виникає обов'язку щодо зменшення СК, адже воно лiквiдовується. 5.2. Iнша обов'язкова iнформацiя визначена "Положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд 12.01.16 № 410 i розкривається емiтентом разом з фiнансовою звiтнiстю. В ходi аудиторських процедур на предмет виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж перевiреною аудиторкою рiчною фiнансовою звiтнiстю та iнформацiєю, що подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю згiдно вимог Положення № 410 та МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть" отримано достатню впевненiсть у вiдсутностi таких невiдповiдностей. 5.3. Щодо наявностi значних правочинiв у звiтному перiодi вважаю необхiдним висловити окрему думку. Ними згiдно ст.70 ЗУ "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. (iз змiнами та доповненнями) вважаються дiї, предметом яких є ринкова вартiсть майна або послуг понад 10 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Статутом Товариства передбачено здiйснення значних правочинiв (вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв) з вiдома наглядової ради, а понад 25 вiдсоткiв - загальними зборами акцiонерiв. Для ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" вартiсним критерiєм значного правочину впродовж 2016 року є понад 431,6 тис. грн. Перевiркою наданих документiв на предмет вчинення значних правочинiв таких правочинiв без рiшення наглядової ради чи загальних зборiв акцiонерiв не встановлено. 5.4. Виникнення та розкриття особливої iнформацiї про емiтента За наданою Товариством та пiдтвердженою в процесi аудиту iнформацiєю, у звiтному перiодi мали мiсце подiї, визначенi ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", як такi, що можуть суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та зумовити змiну вартостi його цiнних паперiв (особлива iнформацiя): - мала мiсце змiна складу посадових осiб; - вiдбулася змiна мажоритарного акцiонера - власника понад 10 % голосуючих акцiй; - позачерговими загальними зборами акцiонерiв вiд 12 грудня 2016 року прийнято рiшення щодо припинення дiяльностi ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" шляхом його лiквiдацiї. У зв'язку з цим припинено повноваження посадових осiб Товариства: генерального директора, членiв Наглядової ради та ревiзiйної комiсiї та обрано голову та членiв лiквiдацiйної комiсiї. Проаналiзувавши наданi до аудиторської перевiрки документи, ми переконались, що визначена ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" iнформацiя про подiї, якi вiдбулися впродовж звiтного року i можуть суттєво вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв (особлива iнформацiя) своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. 5.5. Корпоративне управлiння Товариства здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства та п.8 Статуту, за яким сформовано такий склад органiв управлiння товариства: " вищий орган - загальнi збори акцiонерiв, до компетенцiї яких серед iнших належить визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та його припинення, внесення змiн до статуту, обрання Наглядової ради, генерального директора товариства та ревiзiйної комiсiї, тощо. У 2016 роцi черговi загальнi збори акцiонерiв проведенi 27 квiтня, тобто у термiн, передбачений ЗУ "Про акцiонернi товариства", позачерговi - вiдбулися 12 грудня 2016 року; " орган управлiння - Наглядова рада (п.8.3.1 Статуту) обирається загальними зборами акцiонерiв в кiлькостi 3-х осiб строком на 3 роки. Вона здiйснює захист прав та репрезентує iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв акцiонерiв i контролює та регулює дiяльнiсть воконавчого органу в межах своїх повноважень; " одноосiбний виконавчий орган управлiння Товариства - генеральний директор, який призначається Наглядовою радою термiном на 3 роки. До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю, в т.ч. органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та Наглядової ради. " контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя в кiлькостi 3-х осiб обирається зборами термiном на 3 роки. Голова та члени Наглядової ради, генеральний директор, голова та члени ревiзiйної комiсiї являються посадовими особами органiв управлiння Товариства та несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства. Посада корпоративного секретаря штатним розкладом не передбачена. Стан корпоративного управлiння в цiлому вiдповiдає вимогам ЗУ "Про акцiонернi товариства", статуту Товариства, внутрiшнiм нормативно-розпорядчим документам. 5.6. Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення РФЗ внаслiдок шахрайства Керуючись принципом професiйного скептицизму згiдно вимог МСА 240 та 315, аудиторкою iдентифiковано i оцiнено ризики суттєвого викривлення РФЗ внаслiдок шахрайства для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю. Пiд час аудиту встановлено: " система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський контроль; " бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi та включає попереднiй, первинний ( поточний) i подальший контроль; " керiвництво Товариства сповна розумiє перспективу розвитку внутрiшнього аудиту та його значимiсть i важливiсть. Це дає пiдстави для висновку щодо адекватностi процедур внутрiшнього контролю у Товариствi, дiючу на пiдприємствi систему внутрiшнього контролю можна вважати задовiльною. Здiйснюючи оцiнку ризикiв i пов'язану з ними дiяльнiсть для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудиторкою виконанi необхiднi для отримання iнформацiї процедури. Зокрема, пiд час виконання цих процедур були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання з просьбою надати iнформацiю, яка, ймовiрно, могла б допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Згiдно отриманих на запити аудиторки пояснень, як того вимагають МСА, керiвник, вiдповiдальний за фiнансову iнформацiю, заперечив факти шахрайства або пiдозри у шахрайствi, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства. Нами не виявлено жодних свiдчень наявностi суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi пiдприємства за 2016 рiк внаслiдок шахрайства, тобто пропускiв, перекручень та суттєвих суперечностей з наведеною у фiнансової звiтностi iнформацiєю. Вважаю, що отримано достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти ПАТ ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. Крiм того, були проведенi аналiтичнi процедури, виконанi спостереження та перевiрка. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. 5.7 Наявнiсть подiй, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї пiсля дати пiдписання балансу на запит аудиторки управлiнським персоналом Товариства заперечується. 6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 6.1. Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478. 6.2. Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв видане Аудиторською палатою України за № 2429, рiшення АПУ № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, дiя Свiдоцтва продовжена згiдно рiшення АПУ № 316/3 вiд 29 жовтня 2015 року до 29 жовтня 2020 року. 6.3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв видана 01.11.2012 року, Серiя ААВ, № 083546. Дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрi: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604. 6.4. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане за Рiшенням АПУ вiд 31.01.2013 №264/4 6.5. Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Екаунт" включене до Перелiку аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 30.01.2014 року, № 288/3 6.6.Мiсцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, Новий бульвар, 9, оф. 1. 6.7. Телефон: (0412) 42-14-96, 42-14-97. 7. Основнi вiдомостi про умови договору щодо проведення аудиту 7.1. Договiр про проведення аудиту № 66 вiд 31 сiчня 2017 року. 7.2. Аудит розпочато 31 сiчня 2017 року i закiнчено 27 лютого 2017 року. Аудитор ПАФ "Екаунт" Стасюк Надiя Володимирiвна (Сертифiкат аудитора серiї А № 007096, чинний до 27 жовтня 2018 року) Директор ПАФ "Екаунт" Онищук Галина Терентiївна (Сертифiкат аудитора серiї А № 004408, чинний до 30 листопада 2019 року)
Немає
Немає
Немає