ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова лiквiдацiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кравченко Юрiй Миколайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1986
5) освіта*** Повна вища, Вiденський унiверситет, 2014 рiк, Європейське та мiжнародне господарське право, Магiстр права
6) стаж роботи (років)*** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПАТ "Цукровий Завод Iм. Цюрупи"- генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.12.2016, До моменту лiквiдацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи"
9) опис Повноваження Голови лiквiдацiйної комiсiї визначенi статутом Товариства. Голова лiквiдацiйної комiсiї очолює лiквiдацiйну комiсiю, яка колегiально здiйснює керiвництво та поточну дiяльнiсть Товариства. Виплачених винагород у звiтному перiодi, в тому числi у натуральнiй формi, не було. Посадова особа обрана рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" 12.12.2016 року (протокол №12/12-16), на термiн: до моменту лiквiдацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи". Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: ТОВ "ЮФ "ОМП", старший юрист, (червень 2016 - теперiшнiй час); ТОВ СОЛУМ, старший юрист, (квiтень 2015 - травень 2016); ПАТ "Унiверсал банк", Начальник юридичного вiддiлу, (Квiтень 2011 - Вересень 2013). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiд посадової особи не отримано дозвiл на оприлюднення її паспортних даних.


1) посада* Член лiквiдацiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Орлов Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища, Лондонський унiверситет, 2002 рiк, Магiстр права
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Юридична фiрма "О-еМ-Пе"- старший юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.12.2016, До моменту лiквiдацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи"
9) опис Повноваження члена лiквiдацiйної комiсiї визначенi статутом Товариства. Лiквiдацiйна комiсiї колегiально здiйснює керiвництво та поточну дiяльнiсть Товариства в iнтересах Товариства i керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Виплачених винагород у звiтному перiодi, в тому числi у натуральнiй формi, не було. Посадова особа обрана рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" 12.12.2016 року (протокол №12/12-16), на термiн: до моменту лiквiдацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи". Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "О-еМ-Пе", старший юрист з 2008 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини посадова особа немає. Вiд посадової особи не отримано дозвiл на оприлюднення її паспортних даних.


1) посада* Член лiквiдацiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Самойленко Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1988
5) освіта*** Вища, Нацiональний унiверситет "Одеська юридична академiя", 2011 рiк, Магiстр права, Цивiльна та господарська юстицiя.
6) стаж роботи (років)*** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Юридична фiрма "О-еМ-Пе"- юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 12.12.2016, До моменту лiквiдацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи"
9) опис Повноваження члена лiквiдацiйної комiсiї визначенi статутом Товариства. Лiквiдацiйна комiсiї колегiально здiйснює керiвництво та поточну дiяльнiсть Товариства в iнтересах Товариства i керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України. Виплачених винагород у звiтному перiодi, в тому числi у натуральнiй формi, не було. Посадова особа обрана рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" 12.12.2016 року (протокол №12/12-16), на термiн: до моменту лiквiдацiї ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи". Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: ТОВ "ЮФ "ОМП", юрист (квiтень 2016 - теперiшнiй час), ТОВ "Юридична компанiя "Правовий Альянс", юрист (вересень 2015 - лютий 2016), ТОВ "Юридична компанiя "Сафiр Консалтинг Груп", юрист (жовтень 2013 - вересень 2015), ТОВ "Юридична компанiя "Закон Перемоги", молодший юрист (квiтень 2012 - вересень 2013), ТОВ "Комплекс Агромарс", юрист (серпень 2011 - лютий 2012). Непогашеної судимостi за корисливi та посадавi злочини посадова особа немає. Вiд посадової особи не отримано дозвiл на оприлюднення її паспортних даних.


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Стрiла Олександр Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вища, Полтавський сiльськогосподарський iнститут
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Сiгнет-Холдинг"- головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження голови ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про ревiзiйну комiсiю та статутом Товариства. Голова ревiзiйної комiсiї органiзує роботу комiсiї, скликає засiдання, доповiдає про свою роботу Загальним зборам акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя, вiдповiдно до покладених на неї завдань, здiйснює плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства. За пiдсумками проведення перевiрок ревiзiйна комiсiя складає висновки. Виплачених винагород у звiтному перiодi, в тому числi у натуральнiй формi, не було. Посадова особа призначена, згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" 15.10.2015 року, членом ревiзiйної комiсiї на термiн 3 роки. На засiданнi ревiзiйної комiсiї 15.10.2015р. посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї Товариства, на термiн 3 роки та у звiтний перiод не переобиралася. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: iз 2012 року ТОВ "Сiгнет-Холдинг"- головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiд посадової особи не отримано дозвiл на оприлюднення її паспортних даних.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нелiпович Iнна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1985
5) освіта*** Вища, Житомирський державний агроекологiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)*** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Сiгнет-Мiлк"- головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про ревiзiйну комiсiю та статутом Товариства. Виплачених винагород у звiтному перiодi, в тому числi у натуральнiй формi, не було. Посадова особа обрана 15.10.2015р. на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" на термiн - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: 2008-2012рр. ПСП iм. Цюрупи- провiдний бухгалтер, 2013-2014рр. ТОВ "Сiгнет-Центр"- заступник головного бухгалтера, 2014-2015рр. ТОВ "Сiгнет-Мiлк"- головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiд посадової особи не отримано дозвiл на оприлюднення її паспортних даних.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Огороднiйчук Олександр Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1985
5) освіта*** Вища, Житомирський державний технологiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)*** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "Сiгнет-Центр"- бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.10.2015, на 3 роки
9) опис Повноваження члена ревiзiйної комiсiї визначенi Положенням про ревiзiйну комiсiю та статутом Товариства. Виплачених винагород у звiтному перiодi, в тому числi у натуральнiй формi, не було. Посадова особа обрана 15.10.2015р. на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Цукровий завод iм.Цюрупи" на термiн - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх пяти рокiв: 2008-2012рр. ТОВ "Укрзернопром-Бердичiв"- заступник головного бухгалтера, з 2013 року бухгалтер ТОВ "Сiгнет-Центр". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Вiд посадової особи не отримано дозвiл на оприлюднення її паспортних даних.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова лiквiдацiйної комiсiїКравченко Юрiй Миколайловичд/н, д/н, д/н000000
Член лiквiдацiйної комiсiїОрлов Микола Васильовичд/н, д/н, д/н000000
Член лiквiдацiйної комiсiїСамойленко Ольга Миколаївнад/н, д/н, д/н000000
Голова ревiзiйної комiсiїСтрiла Олександр Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїНелiпович Iнна Володимирiвнад/н, д/н, д/н000000
Член ревiзiйної комiсiїОгороднiйчук Олександр Анатолiйовичд/н, д/н, д/н000000
Усього 0 0 0 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.