ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 27.04.2016
Кворум зборів** 98.881
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1. Вiдкликання членiв лiчильної комiсiї. 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї. 3. Обрання голови i секретаря зборiв. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за наслiдками дiяльностi у 2015 роцi. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк. 6. Звiт Генерального директора Товариства. 7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора Товариства. 8. Звiт Наглядової ради Товариства. 9. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 10. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. 11. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї Товариства. 12. Про надання допомоги на розвиток мiсцевої соцiальної iнфраструктуру територiальної громади. 13. Затвердження змiн до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новiй редакцiї. 14. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. 15. Затвердження Положення про загальнi збори Товариства у новiй редакцiї. 16. Затвердження Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 17. Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства у новiй редакцiї. Прийнятi рiшення: 1.Вiдкликати лiчильну комiсiю у складi: Пишняк Г.В.-голова лiчильної комiсiї, Щокiної К.В. та Тимошенко О.А. 2.Обрати лiчильну комiсiю у складi: Пишняк Г.В.-голова лiчильної комiсiї, Щокiної К.В. та Тимошенко О.А. 3.Обрати головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства Кремньову Анну Олександрiвну та обрати секретарем зборiв акцiонерiв Товариства Кравчука Василя Iвановича. 4. Затвердити рiчний звiт Товариства за наслiдками дiяльностi у 2015 роцi. 5. Не здiйснювати розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк у зв'язку з тим, що Товариство знаходилося в станi лiквiдацiї. 6.Прийняти звiт генерального директора Товариства до уваги. 7.Затвердити звiт генерального директора Товариства. 8.Прийняти звiт наглядової ради Товариства до уваги. 9.Затвердити звiт наглядової ради Товариства. 10.Прийняти звiт ревiзiйної комiсiї Товариства до уваги. 11.Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. 12.Надати згоду на здiйснення Товариством виплат благодiйної допомоги, в тому числi на розвиток мiсцевої соцiальної iнфраструктури територiальних громад, у межах наявних грошових коштiв Товариства, та уповноважити генерального директора Товариства, у межах наявних грошових коштiв Товариства, проводити вiдповiднi виплати благодiйної допомоги вiд iменi Товариства, в тому числi на розвиток мiсцевої соцiальної iнфраструктури територiальних громад, у розмiрi та на умовах, що будуть визначенi ним на власний розсуд. 13.Затвердити змiни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства в новiй редакцiї. Встановити, що змiни до статуту Товариства набувають чинностi з дати їх державної реєстрацiї, але не ранiше 01.05.16р. Уповноважити генерального директора Товариства пiдписати нову редакцiю статуту Товариства. Провести державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства у вiдповiдностi з чинним законодавством; та уповноважити генерального директора Товариства (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї для проведення державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства. 14.Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у новiй редакцiї. 15.Затвердити Положення про загальнi збори Товариства у новiй редакцiї. 16.Затвердити Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства у новiй редакцiї. 17.Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства у новiй редакцiї. Усi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийнято одноголосно. Згiдно зi Статутом Товариства Лiквiдацiйною комiсiєю було прийнято рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв 27 квiтня 2016р. i затверджено порядок денний зборiв. Змiн та пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших осiб не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 12.12.2016
Кворум зборів** 99.49
Опис Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування): 1.Про обрання членiв лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови i секретаря Зборiв. 3.Про припинення Товариства шляхом його лiквiдацiї. 4.Про затвердження порядку та строку для заяви претензiй кредиторами Товариства. 5.Про створення лiквiдацiйної комiсiї Товариства та обрання її голови та членiв. 6.Про припинення повноважень Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Вирiшили по питаннях: 1.Сформувати лiчильну комiсiю та обрати 3 (трьох) наступних осiб до її складу: Тимошенко Олександру Анатолiївну - головою Лiчильної комiсiї, Щокiну Катерину Василiвну - членом Лiчильної комiсiї, Пишняк Галину Вiкторiвну - членом Лiчильної комiсiї. 2.Обрати головою Зборiв Товариства - Самойленко Ольгу Миколаївну, а секретарем Зборiв Товариства - Кравченка Юрiя Миколайовича. 3.Припинити ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" (код ЄДРПОУ - 00372368) шляхом його лiквiдацiї у добровiльному порядку за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України. 4.Затвердити порядок лiквiдацiйної процедури згiдно з Додатком №1, що додається, та встановити двомiсячний строк для пред'явлення вимог кредиторами до Товариства. 5.Створити лiквiдацiйну комiсiю Товариства та затвердити її наступний склад: Голова лiквiдацiйної комiсiї - Кравченко Юрiй Миколайович, Члени лiквiдацiйної комiсiї - Орлов Микола Васильович, Самойленко Ольга Миколаївна. 6.Припинити повноваження членiв Наглядової ради та Генерального директора Товариства з 12 грудня 2016 року. Усi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства прийнято одноголосно. Згiдно зi Статутом Товариства Наглядовою радою було прийнято рiшення про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв 12 грудня 2016р. i затверджено порядок денний зборiв. Змiн та пропозицiй до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв вiд iнших осiб не надходило.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.