ПАТ "Цукровий завод ім. Цюрупи"

Код за ЄДРПОУ: 00372368
Телефон: (04137)76-336
e-mail: Olga.Babiychuk@cygnet.ua
Юридична адреса: 13543,с.Андрушки,Попільнянський р-н.,Житомирська обл.,вул.Заводська 5
 
Дата розміщення: 26.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi ПАТ "Цукровий завод iменi Цюрупи" станом на 31 грудня 2016 року 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ 1.1 ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" (далi - Товариство, Компанiя) зареєстроване 03 квiтня 1995 року за законодавством України. 1.2 Юридична адреса Товариства: вул. Заводська, 5, с. Андрушки, Попiльнянського р-ну, Житомирської обл., Україна, 13543. 1.3 Основними видами дiяльностi Товариства являються: " 10.81 - Виробництво цукру; " 46.11 - Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi с/г сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами; " 46.21 - Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин. 2. РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ В процесi нормального ведення бiзнесу виникає можливiсть впливу на дiяльнiсть Товариства валютного та кредитного ризикiв. Валютний ризик Як i для багатьох iнших пiдприємств, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi, iноземнi валюти, зокрема долар США, євро та рублi, вiдiграють значну роль у процесi проведення Компанiєю багатьох типiв операцiй в Українi. Кредитний ризик Фiнансовi iнструменти, що потенцiйно можуть призвести до концентрацiї кредитного ризику Товариства, складаються в основному з дебiторської заборгованостi за торговими операцiями. Товариство управляє цим ризиком шляхом постiйного вiдстеження кредитоспроможностi клiєнтiв. Щодо ризикiв у зв'язку зi змiною цiн на продукцiю, Товариство не очiкує на зниження цiн у передбачуваному майбутньому, тому не укладало деривативних або iнших контрактiв з метою управлiння ризиком зниження цiн. Товариство переглядає перспективи щодо цiн регулярно в ходi розгляду необхiдностi активного управлiння фiнансовим ризиком. 3. ОСНОВИ ПОДАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена та складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ) та пояснень, опублiкованих згiдно вимог МСФЗ. В наказi про облiкову полiтику Товариства наведено принцип, за яким облiкова полiтика повинна застосовуватися так, щоб фiнансова звiтнiсть повнiстю вiдповiдала вимогам Закону i кожному конкретному МСФЗ i П(С)БО. При iснуваннi суперечностей у вимогах до ведення облiку i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi мiж МСФЗ i П(С)БО прiоритет вiддається МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, для iнших цiлей складається у форматi, передбаченому МСФЗ. 4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основа складання Фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до МСФЗ на основi принципу iсторичної собiвартостi, за винятком фiнансових активiв, утримуваних для продажу, що вiдображаються за справедливою вартiстю. Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в гривнi (грн.) вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - П(С)БО). Згiдно з Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку (МСБО) 21 "Вплив змiн валютних курсiв" та його тлумаченням, валютою вимiру, яка вiдображає економiчну суть вiдповiдних подiй та обставин Товариства, є гривня. Перехiд на МСФЗ здiйснено з 01.01.2011 р. згiдно МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" (далi - МСФЗ 1). Представлена фiнансова звiтнiсть має вiдмiнностi вiд фiнансової звiтностi, яку Товариство складає згiдно з нормативними вимогами в Українi, оскiльки включає певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерському облiку Товариства, якi є необхiдними для представлення активiв та зобов'язань, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Товариства вiдповiдно до МСФЗ. Основнi коригування стосуються: 1) списання активiв, якi не вiдповiдають критерiям його визнання; 2) перекласифiкацiї доходiв та витрат; 3) подання iнформацiї щодо виправлення помилок минулих перiодiв. Керуючись МСФЗ 1, Товариство прийняло рiшення оцiнювати об'єкти основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (умовно-первiсна вартiсть). Вiдповiднi донарахування були проведенi у попереднiй фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Використання оцiнок Складання фiнансової звiтностi вимагає використання оцiнок i припущень, що впливають на суми, зазначенi у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї. Припущення та оцiнки вiдносяться в основному до визначення термiнiв експлуатацiї основних засобiв, оцiнки запасiв, визнання та оцiнки забезпечень, погашення майбутнiх економiчних вигод. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визначаються на основi найбiльш ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). Оцiнки i умови, якi лежать в основi їх очiкування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може вiдрiзнятися вiд його оцiнки на час складання фiнансової звiтностi, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувала Компанiя. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на оцiнки, рiзницi вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) i змiнюються припущення. Операцiї в iноземнiй валютi Операцiї в iноземних валютах на пiдприємствi не проводяться. Нематерiальнi активи На дату балансу нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, вiдсутнi. Основнi засоби Основнi засоби (далi - ОЗ) вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї на дату останнього балансу та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Активи, термiном корисного використання менше 1 року та вартiстю менше 6000,00 грн. не визнаються у складi основних засобiв i не амортизуються, а списуються безпосередньо на витрати при введеннi в експлуатацiю. З метою наближення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi класифiкацiю ОЗ та мiнiмально допустимi строки корисного використання об'єктiв основних засобiв встановлено згiдно вимог Податкового кодексу України, а саме: будiвлi та споруди - 20 рокiв, машини та обладнання - 15 рокiв, транспортнi засоби - 5 рокiв, iнформацiйно-обчислювальне обладнання - 2 роки, iнструменти, прилади, iнвентар - 4 роки, офiснi меблi - 4 роки,, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Витрати, понесенi пiсля введення основних засобiв в експлуатацiю, наприклад, поточний ремонт, технiчне обслуговування та капiтальний ремонт, як правило, вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у перiодi, в якому вони були понесенi. У ситуацiях, коли можна чiтко довести, що зазначенi витрати призвели до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, що очiкуються вiд використання об'єкту основних засобiв понад первiсно очiкуванi економiчнi вигоди, такi витрати капiталiзуються як додаткова вартiсть основних засобiв. Прибуток або збиток, що виникає вiд припинення визнання об'єкта основних засобiв активом, визнається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю об'єкта. Дооцiнка основних засобiв списується на нерозподiлений прибуток одночасно з використанням об'єкта основних засобiв. На дату балансу в бухгалтерському облiку Товариства ОЗ не значаться. Iнвестицiйна власнiсть За МСФЗ 40 до iнвестицiйної власностi вiдносяться основнi засоби, якi призначенi для передачi в оренду iншим особам. Якщо об'єкт основних засобiв частково використовується для власних цiлей, а частково для отримання коштiв вiд передачi в оренду, вiн визнається об'єктом iнвестицiйної власностi тодi i тiльки тодi, якщо основним джерелом доходу вiд його використання є надходження коштiв вiд оренди (бiльше 50%). В балансi Товариства iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. Фiнансовi iнвестицiї До фiнансових iнвестицiй вiдносяться: " фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства; " фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу. До асоцiйованих пiдприємств вiдносяться тi пiдприємства, в яких Товариство здiйснює значний вплив, але не контроль, на фiнансову та операцiйну полiтику. Якщо iнше не очевидне, володiння 20% або бiльше голосiв у вiдношеннi до об'єкта iнвестування приводить до виникнення значного впливу. Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства облiковуються за методом дольової участi в капiталi. Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни в справедливiй вартостi визнаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд). Грошовi кошти Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та грошових коштiв на банкiвських рахунках. За МСФЗ лепозити, з термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв, облiковуються у складi iнших необоротних активiв. Дебiторська заборгованiсть Дебiторська заборгованiсть визнається i вiдображається за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. Визначення резерву пiд сумнiвну заборгованiсть здiйснюється у випадку, коли отримання суми заборгованостi в повному обсязi бiльше не вважається ймовiрним. Резерв сумнiвних боргiв визнається в розмiрi абсолютної сумнiвної заборгованостi при вiднесеннi дебiтора до сумнiвних. Безнадiйна заборгованiсть списується, коли про неї стає вiдомо. Запаси Запаси визнаються, оцiнюються та вiдображаються в облiку та звiтностi з дотриманням вимог МСБО-2. За одиницю запасiв вважається конкретне найменування товару чи iнших запасiв. Транспортно-заготiвельнi витрати узагальнюються на окремому субрахунку з щомiсячним розподiлом мiж залишком запасiв та реалiзованими запасами. Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Оцiнка запасiв, матерiалiв при вiдпуску у виробництво та продаж здiйснюється за методом ФIФО (собiвартостi перших за часом надходження запасiв), а також купованих товарiв при продажу їх у роздрiб. Запасiв, одержаних пiдприємством безоплатно, не було. У цiлях класифiкацiї активiв тривалiстю операцiйного циклу вважається 3 мiсяцi. Акцiонерний капiтал Простi акцiї Товариства визнаються за справедливою вартiстю компенсацiї, отриманої за них Товариством. Управлiння капiталом: Основна задача Товариства при управлiннi капiталом - збереження можливостi безперервно функцiонувати з метою забезпечення необхiдної прибутковостi акцiонерам i вигiд зацiкавленим сторонам, а також збереження оптимальної структури капiталу i зниження його вартостi. Для пiдтримання структури капiталу i його коригування Товариство може коригувати суму дивiдендiв, належну до виплати акцiонерам, провести повернення капiталу акцiонерам, випустити новi акцiї, продати активи для зниження заборгованостей або залучити новi кредити. Процентнi кредити та позики Товариством у звiтному перiодi не залучались будь-якi позики. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть на кiнець року вiдсутня. Непередбаченi активи та непередбаченi зобов'язання Непередбаченi зобов'язання у фiнансовiй звiтностi не визнаються, крiм випадкiв, коли є вiрогiднiсть того, що для розрахунку за зобов'язанням необхiдне вибуття економiчних ресурсiв, що може бути визначене з достатньою достовiрнiстю. Iнформацiя про цi зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Забезпечення Забезпечення (резерви) визнаються тодi, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або потенцiйне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. Зазвичай, в кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток. Забезпечення переглядаються та коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення заборгованостi, забезпечення сторнується. Нарахованi Товариством забезпечення використанi у звiтному перiодi. Визнання доходiв та витрат Дохiд визнається за принципом нарахування, коли є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод Товариства, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визначається без податку на додану вартiсть, iнших податкiв з продажу та знижок. Дохiд визнається, коли вiдбулося вiдвантаження i значнi ризики та вигоди, пов'язанi з правом власностi на товари, переходять до покупця. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати облiковуються по мiрi понесення та вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) у вiдповiдному перiодi. Податок на прибуток Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов'язань за всiма тимчасовими рiзницями на дату балансу мiж податковими базами активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансового облiку. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо всiх оподаткованих тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи визнаються щодо всiх неоподаткованих тимчасових рiзниць та перенесення на подальшi перiоди невикористаних податкових збиткiв тiєю мiрою, якою є ймовiрним майбутнiй оподаткований прибуток, щодо якого можна використати неоподаткованi тимчасовi рiзницi та невикористанi податковi збитки. На кожну дату складання бухгалтерського балансу Товариство переглядає балансову вартiсть вiдстрочених податкових активiв i зменшує її, коли перестає iснувати ймовiрнiсть отримання достатнього податкового прибутку, що дозволило б реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового активу. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується у перiодi реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання, 'рунтуючись на ставках податку та податкових законах, що набули чинностi або були затвердженi на дату балансу. Внески до Державного пенсiйного фонду Товариство не має нiяких iнших пенсiйних програм, крiм державної пенсiйної системи України, що вимагає вiд роботодавця здiйснення поточних внескiв, якi розраховуються як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) вiдносяться до перiоду, в якому нараховується заробiтна плата. Крiм цього, в Товариства не iснує програм додаткових виплат при виходi на пенсiю та iнших компенсацiйних програм, якi б потребували додаткових нарахувань. Подiї пiсля звiтної дати Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства на звiтну дату (коригуючi подiї), вiдображаються у Фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими. З початку поточного року i до пiдписання фiнансової звiтностi таких подiй не вiдбулося. 1. Необоротнi активи (тис. грн.) Матерiальнi основнi активи Код рядка Землi - - Будинки i споруди Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади та iнвентар 4 - Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Основнi засоби, всього 1010 Незавершене капiтальне будiвництво та обладнання, яке потребує монтажу 1005 Матерiальнi основнi активи, всього 4 - В бухгалтерському облiку Товариства на початок року числився лише один об'єкт ОЗ - системний блок разом з монiтором, принтером та комплектуючими, який класифiкується за характером i способом можливого використання в дiяльностi Товариства вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби", але на початок року не використовувався i в майбутньому Товариство не мало намiрiв щодо його використання. По цiй причинi його амортизацiя не нараховувалася. Оцiнка цього об'єкта ОЗ пiсля його визнання здiйснена за собiвартiстю, облiк вiвся згiдно встановленого плану рахункiв бухгалтерського облiку (на 106 рахунку). В 2016 роцi його реалiзовано, тому в балансi на кiнець року ОЗ вiдсутнi. 2. Фiнансовi iнвестицiї Фiнансовi iнвестицiї в сумi 30 тис. грн. облiковуються на 141 рахунку за методом участi у капiталi iнших пiдприємств у виглядi грошових та майнових внескiв в статутний капiтал створених за участю ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" 2 суб'єктiв господарювання: " Житомирська товарна агропромислова бiржа - 10 000,00 грн.; " ПрАТ "Житомирцукор" - 1700 акцiй вартiстю 12,00 грн. кожна загальною номiнальною вартiстю (ЗНВ) 20 400,00 грн., або 4,984 % його СК. Оскiльки Товариство володiє частками менше 20 % статутного капiталу об'єктiв iнвестування, в цiлях звiтностi за МСФЗ воно визнає (класифiкує) свої частки як фiнансовi активи, доступнi для продажу (п.6 МСБО-28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства"). В процесi трансформацiї балансу на дату першого застосування МСФЗ (на 01.01.12) у складi фiнансових iнвестицiй вiдбулися такi змiни: - списанi ДФI у ВАТ "Житомирська асоцiацiя цукрового виробництва", акцiї якої за собiвартiстю придбання в сумi 45500,00 грн. не вiдповiдали критерiям визнання активом, оскiльки асоцiацiя, як суб'єкт господарювання, була лiквiдована ще в 2003 роцi; - здiйснена дооцiнка акцiй ПрАТ "Житомирцукор" до справедливої (ринкової) вартостi акцiй, яка становить 20400,00 грн. Товариство придбало їх за собiвартiстю 8500,00 грн., рiзниця (дооцiнка) становить 11900,00 грн., яка згiдно МСФЗ була вiдображена у складi власного капiталу. 3. Запаси В балансi Товариства запаси не значаться. 4. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть 4.1. Склад короткострокової дебiторської заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 За поставками вiтчизняним покупцям 1125 За поставками iноземним покупцям 1125 Аванси на поставки 1130 4 4 Заборгованостi за розрахунками з бюджетом 1135 66 7 В т.ч. заборгованостi з податку на прибуток 1136 62 Дебiторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1145 4210 2074 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть: 1155 в т.ч. заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1155 - - в т.ч. виданi кошти пiд звiт працiвникам 1155 - - в т.ч. виданi позики спiвробiтникам 1155 - - в т.ч. розрахунки за претензiями, з вiдшкодування завданих збиткiв 1155 - - в т.ч. iнше 1155 Короткостроковi заборгованостi за поставками та iнше брутто, разом 4280 2085 Вiдрахування на актуалiзацiю вартостi заборгованостей 1125 - - Загальна сума заборгованостi за поставками та iнше нетто, всього 4280 2085 Вiдображену дебiторську заборгованiсть Товариство визнає поточною з термiном погашення до 12 мiсяцiв. 4.2. Довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдсутня. 5. Грошовi кошти (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Грошовi кошти в касi 1166 - - Грошовi кошти в банку: 1167 2 2 Поточний рахунок гривневий 2 2 Поточний рахунок валютний Корпоративнi картковi рахунки Депозити до 1 року Iншi грошовi активи Грошовi кошти та їх еквiваленти, всього 1165 2 2 Використання грошових коштiв нiчим не обмежено. 6. Акцiонерний капiтал Акцiонерний капiтал Товариства має такий вигляд: (тис. грн.) Змiст 31.12.2015 31.12.2016 Зареєстрований акцiонерний капiтал 1787 1787 Вилученi акцiї Всього 1787 1787 Кiлькiсть акцiй 170149 170149 Номiнальна вартiсть 1 акцiї 10,50 10,50 У звiтному роцi у пiдприємства появився новий мажоритарний акцiонер. Українська юридична компанiя ТОВ "ЮФ "О-еМ-Пе" придбала пакет акцiй в кiлькостi 140544 штук загальною номiнальною вартiстю 1475440,00 грн. у колишнього акцiонера - юридичної особи-нерезидента. Кiлькiсть мiноритарних акцiонерiв залишається без змiн. Додатковий випуск акцiй не проводився та не планується. 7. Додатковий капiтал Додатковий капiтал станом на 31.12.2015 р. складається з наступного капiталу: " 12 тис. грн. - вiдображає капiтал в дооцiнках, що виник внаслiдок дооцiнки довгострокових фiнансових iнвестицiй до справедливої вартостi, здiйсненої в процесi трансформацiї балансу на дату першого застосування МСФЗ (01.01.12). " У звiтному перiодi коригувань нерозподiленого прибутку не було. 8. Короткостроковi резерви Стан короткострокових резервiв у звiтному перiодi був наступним: (тис. грн.) Показник Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Резерв на оплату вiдпусток працiвникам 2 - Резерв по гарантiйних ремонтах Всього 1660 2 2 З метою рiвномiрного розподiлу затрат впродовж звiтного року Товариством на початок 2016 року створено резерв в сумi 2 тис. грн. для забезпечення оплати вiдпусток. У звiтному перiодi його використано на виплату вiдпусток членам лiквiдацiйної комiсiї Товариства. Оскiльки на дату балансу вiдсутнi потенцiйнi зобов'язання, резерв на виплату вiдпусток не створювався. 9. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 9.1. Структура кредиторської короткострокової заборгованостi: (тис. грн.) Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше Код рядка 31.12.2015 31.12.2016 Короткостроковi кредити банкiв 1600 Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 Заборгованiсть за акцiї 1610 За поставками за товари, роботи, послуги перед вiтчизняними постачальниками 1615 За поставками за товари, роботи, послуги перед iноземними постачальниками 1615 Аванси, отриманi на поставки 1635 З податку на дохiд 1620 За бюджетними розрахунками, без податку на дохiд (CIT) 1620 За заробiтною платою 1630 Заборгованiсть перед органами соцiального страхування 1625 За дивiдендами 1640 Поточна заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1645 81 - Iнше 1690 Короткостроковi зобов'язання за поставками та iнше, всього 81 - 9.2. Довгострокова кредиторська заборгованiсть вiдсутня. 10. Дохiд вiд реалiзацiї Структура доходiв: (тис. грн.) Показник Код рядка 2015 р. 2016 р. Доходи вiд продажу: готової продукцiї власного виробництва, товарiв, послуг 2000 67 Iншi операцiйнi доходи 2120 51 В т.ч. послуг з оренди Iншi доходи 2240 - 4 Всього 2000 118 4 Iншi види доходiв вiдсутнi. 11. Собiвартiсть реалiзацiї (тис. грн.) Собiвартiсть реалiзацiї Код рядка 2015 р. 2016 р. Вартiсть проданої готової продукцiї, товарiв, послуг 2050 67 Собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 2180 - - Собiвартiсть надання в оренду - - Всього 2050 67 - 12. Витрати за економiчною класифiкацiєю у фiнансовiй звiтностi були поданi таким чином: (тис. грн.) Види витрат Код рядка 2015 р. 2016 р. Матерiальнi затрати 2500 - - Витрати на оплату працi 2505 90 26 Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 35 6 Амортизацiя 2515 - - Iншi операцiйнi витрати 2520 841 2084 Всього 2550 966 2116 13. Адмiнiстративнi витрати (тис. грн.) Адмiнiстративнi витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. Амортизацiя основних засобiв Амортизацiя нематерiальних активiв Витрати матерiалiв Електроенергiя, вода, газ та охорона Оренда основних засобiв 6 5 Консультацiйнi, юридичнi та аудиторськi послуги 61 133 Витрати на автотранспорт Послуги зв'язку 1 1 Ремонт основних засобiв Податки i збори Заробiтна плата та соцiальнi виплати, пов'язанi з з/п 125 32 Резерви невикористаних вiдпусток Страхування майна Iншi видовi витрати, в т.ч.: службовi вiдрядження представницькi витрати Iншi послуги стороннiх органiзацiй 65 68 Лiцензування та сертифiкацiя 1 1 Пiдготовка кадрiв та навчання Адмiнiстративнi витрати, всього 2130 259 240 14. Iншi операцiйнi доходи та витрати 14.1. Структура iнших операцiйних та iнших доходiв: (тис. грн.) Iншi операцiйнi доходи Код рядка 2015 р. 2016 р. Дохiд вiд операцiйних курсових рiзниць - - Вiдшкодування ранiше списаних активiв - - Одержанi штрафи, пенi, неустойки тощо - - Iнвентаризацiйнi рiзницi (понад норми) (надлишки та невiдшкодованi нестачi) - - Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - - Прибутки вiд списання кредиторської заборгованостi Iнше Iншi операцiйнi доходи, всього 2120 51 - (тис. грн.) Iншi доходи Код рядка 2015 р. 2016 р. Дохiд вiд неоперацiйних курсових рiзниць - - Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 4 Дохiд вiд реалiзацiї iнших невиробничих послуг - - Наслiдки надзвичайних обставин (списання активiв, вартiсть вiдновлення об'єктiв, перевищення страхового вiдшкодування над вартiстю втраченого майна, надходження матерiалiв при лiквiдацiї активiв) - - Безоплатно отриманi активи - - Дохiд вiд визнання заборгованостi бюджету по виплатам мобiлiзованим працiвникам - - Iнше - - Iншi доходи, всього 2240 - 4 14.2. Структура iнших операцiйних та iнших витрат: (тис. грн.) Iншi операцiйнi витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. Витрати на дослiдження, якi не дали позитивних результатiв, або витрати невиробничого призначення Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти Неустойки, штрафи, вiдшкодування Витрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв Нестачi та втрати вiд псування цiнностей Витрати на послуги населенню Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi Витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери 707 1880 Премiї працiвникам за рахунок фонду матерiального заохочення Списання необоротних активiв Iнше Iншi операцiйнi витрати, всього 2180 707 1880 (тис. грн.) Iншi витрати Код рядка 2015 р. 2016 р. Втрати вiд реалiзацiї основних засобiв - 2 Втрати вiд неоперацiйних курсових рiзниць - - Витрати на благодiйнiсть та матерiальну допомогу - - Витрати на техногеннi катастрофи i аварiї - - Iнше - - Iншi витрати, всього 2270 - 15. Звiт про рух грошових коштiв Звiт про рух грошових коштiв сформовано прямим методом шляхом розкриття iнформацiї про основнi види валових грошових надходжень i виплат. 16. Пов'язанi сторони МСБО 24 дає визначення пов'язаних осiб, якими на пiдприємствi являються: а) фiзична особа або близький родич такої особи, яка має в статутному капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, якщо така особа контролює пiдприємство та має суттєвий вплив на пiдприємство, або суб'єкт господарювання, зв'язаний з пiдприємством; б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону, або здiйснювати суттєвий влив на прийняття нею фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Пов'язанi особи ПАТ "Цукровий завод iм. Цюрупи" це акцiонери, якi володiють пакетом акцiй бiльше 10% статутного капiталу. За даними депозитарiю на дату балансу таким мажоритарним акцiонером являється ТОВ "Юридична фiрма "О-еМ-Пе" (Україна, iдентифiкацiйний код 35669533, Мiсцезнаходження: вул. Щекавицька, буд. 37/48, офiс 1, м. Київ, 04071), якiй належить 140544 голосуючих акцiй або 82,600544 %. Управлiнський персонал пiдприємства не отримував нiяких винагород, окрiм плати в межах трудових вiдносин вiдповiдно до трудового законодавства та штатного розкладу. 17. Подiї пiсля дати балансу Подiї, якi потребують коригування фiнансової звiтностi чи розкриття iнформацiї, вiдсутнi. 18. Юридичнi та iншi питання Українське законодавство, що регулює оподаткування та аспекти здiйснення операцiй, продовжує розвиватися як наслiдок переходу до ринкової економiки. Положення законодавчих та нормативних актiв не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiя залежить вiд точки зору мiсцевих, регiональних i центральних органiв державної влади та iнших урядових iнститутiв. Нерiдко точки зору рiзних органiв на певне питання не спiвпадають. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснювалась вiдповiдно до законодавства, i всi передбаченi чинним законодавством податки були нарахованi або сплаченi. У випадках, коли порядок нарахування i сума податкових зобов'язань були невизначеними, нарахування здiйснювалися на основi найкращих оцiнок керiвництва. До Товариства вiд iнших осiб з ризиками суттєвих вiдтокiв економiчних вигод судовi справи не порушувались. Керiвник Ю.М.Кравченко

Немає

Немає

Немає